Výročná správa o činnosti SIS za rok 2002 - II. časť

BRATISLAVA 19. júna (SITA) -


2. Plnenie úloh Strategického zamerania SIS v informačnej oblasti


2.1 Bezpečnostná oblasť


V bezpečnostnej oblasti SIS v roku 2002 venovala pozornosť predovšetkým boju proti pôsobeniu cudzích spravodajských služieb, ochrane utajovaných skutočností, boju proti terorizmu, ilegálnej migrácii, organizovanému zločinu, ilegálnemu obchodu so zbraňami a protispoločenskej subverzii.

SIS na území Slovenska registrovala v roku 2002 narastajúce aktivity spravodajských služieb krajín bývalého ZSSR.

V uplynulom období bol pre činnosť nezlučiteľnú so štatútom diplomata vyhostený diplomat z krajiny bývalého ZSSR. Veľvyslanec príslušnej krajiny bol upozornený, že SR nebude v budúcnosti takéto aktivity na svojom území tolerovať.

Základné úlohy SIS v oblasti ochrany utajovaných skutočností ustanovuje zákon NR SR č. 241/2001.

V apríli 2002 bol zriadený Bezpečnostný úrad SIS, ktorý zodpovedá za výkon previerok personálnej bezpečnosti a vnútornej priemyselnej bezpečnosti. Bola vykonaná analýza zabezpečenia ochrany objektov a priestorov, spracovaná koncepcia prebudovania informačného systému a v súčasnosti sa adaptuje priestor na ukladanie klasifikovaných informácií NATO. Nevyhnutné opatrenia boli realizované aj v oblasti administratívnej bezpečnosti a šifrovej ochrany informácií.

SIS kládla dôraz na oblasť personálnej bezpečnosti. Prioritou boli osoby navrhované pre styk s klasifikovanými informáciami NATO a príslušníci, ktorí sa už v najbližšom období budú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa “Tajné” a “Prísne tajné”. Previerky všetkých príslušníkov budú ukončené najneskôr do októbra 2004.

V spolupráci s NBÚ, s Vojenským spravodajstvom a s MV SR sa SIS podieľa na realizácii previerok personálnej a priemyselnej bezpečnosti fyzických a právnických osôb navrhovaných pre styk s utajovanými skutočnosťami.

SIS rovnako ako ďalšie zložky, podieľajúce sa na previerkach, sa však dostáva na hranicu úplného vyčerpania svojich kapacít. V tomto roku bude nutné vykonať navyše previerky niekoľko tisíc osôb. Dochádza tak k viacnásobnému prekročeniu reálnych kapacitných možností.

K problematike boja s terorizmom treba uviesť, že na území Slovenskej republiky nebola zaznamenaná žiadna aktivita teroristických skupín, ktoré by mali pôvod v SR. Potenciálne riziká vidíme skôr v zneužití územia SR alebo vo využití kriminálneho prostredia medzinárodnými teroristickými skupinami.

SIS venovala pozornosť najmä tomu, aby sa SR nestala logistickým zázemím, útočiskom alebo tranzitnou krajinou pre teroristov pôsobiacich proti inými štátom. Tak isto, aby Slovensko nebolo zdrojom zbraní, financií, či akejkoľvek inej podpory pre teroristické skupiny a štáty podporujúce terorizmus.

Konkrétnym výsledkom činnosti SIS v tejto oblasti bol príspevok k zadržaniu troch podozrivých islamských teroristov vo Veľkej Británii v novembri 2002. K úspešnému zadržaniu prispela SIS informáciami o pohybe a o aktivitách jedného z teroristov – člena alžírskej teroristickej skupiny Rabaha K., ktorý sa predtým zdržiaval na území SR. Akcia bola výsledkom dlhšie prebiehajúcej spolupráce SIS so zahraničnými partnermi a vo finálnej fáze aj s Policajným zborom SR.

SIS priebežne spravodajsky pokrývala aktivity niektorých cudzincov z krajín, ktoré sú z hľadiska terorizmu rizikové. O svojich zisteniach informovala predovšetkým ministerstvo vnútra. Informácie, spolu ich bolo 16, sa týkali najmä prípadov zvýšených hrozieb terorizmu, nelegálneho pobytu cudzincov z rizikových krajín a diania v rizikovej komunite. Týmito informáciami prispievala SIS aj do medzinárodnej výmeny poznatkov s partnerskými spravodajskými službami členských štátov NATO.

V septembri 2002, pred vypuknutím irackej krízy, SIS zriadila stály operatívno-analytický tím, ktorý monitoroval situáciu a orientoval spravodajskú činnosť na elimináciu možných teroristických hrozieb. Výsledky činnosti tohto tímu sa stali neskôr základom pravidelnej informačnej podpory Ústrednému krízovému štábu SR.

V priebehu uplynulého roku SIS monitorovala trasy ilegálnej migrácie, ktoré prechádzajú územím SR. V rámci boja proti ilegálnej migrácii bola pozornosť zameraná najmä na elimináciu možnej infiltrácie cudzincov s kontaktmi na teroristické skupiny.

O. i. v marci 2002 SIS preverovala aj signály o možnej prítomnosti príslušníkov al-Qáidy a Talibanu v skupine asi 30 afganských migrantov, zadržanej na slovensko-maďarskej hranici. Podozrenia sa po preverení spravodajskými prostriedkami nepotvrdili.

Viaceré prevádzačské organizácie zastrešené skupinami organizovaného zločinu sa polícii podarilo rozložiť aj na základe informácií SIS. Išlo napríklad o kontakty bývalého vedúceho predstaviteľa podsvetia na prevádzačských bossov z Ukrajiny a z Českej republiky.

SIS v priebehu roku viackrát upozornila aj na spoluprácu prevádzačov s policajtmi a s externými pracovníkmi utečeneckých táborov, najmä so zamestnancami súkromných bezpečnostných služieb, ktoré strážia tábory.

SIS informovala aj o signáloch korupcie konzulárnych pracovníkov niektorých zastupiteľských úradov SR.

V oblasti organizovaného zločinu bola pozornosť SIS zameraná na jeho najvýznamnejšie centrá na území SR, ktorými sú Bratislava, Banská Bystrica a Košice. SIS sa osobitne zamerala na ich vzájomnú kooperáciu a prepojenia na medzinárodné zločinecké štruktúry.

Boj s organizovaným zločinom komplikovala skutočnosť, že v rámci jeho štruktúr sa vyselektovala skupina “vplyvných a úspešných podnikateľov”, ktorí sa navonok dištancovali od zjavne kriminálne aktívnych osôb. Pomocou ilegálne získaných prostriedkov posilňovali svoje kontakty v spoločenských a v hospodárskych kruhoch. Pragmaticky tieto vzťahy využívali, predovšetkým pri korumpovaní štátnych úradníkov, rozhodujúcich o zadávaní lukratívnych štátnych zákaziek.

SIS venovala pozornosť aj skupinám organizovaného zločinu zloženým z občanov bývalej Juhoslávie. Išlo najmä o albánske skupiny, ktoré sa zaoberali obchodom s heroínom a so zbraňami, nelegálnou migráciou, obchodom so ženami a falšovaním dokladov.

Komplikovaný bol aj boj proti ázijskému organizovanému zločinu, ktorý je na Slovensku zastúpený čínskymi a vietnamskými zločineckými skupinami. Ich charakteristickým znakom je samostatnosť a uzavretosť.

Niektorí členovia čínskej komunity sa zapájajú do organizovania nelegálnej migrácie a porušujú zákony v oblasti obchodu s textilom.

Medzi občanmi Vietnamu na Slovensku boli zaznamenané problémy so skupinami, ktoré sa zaoberajú najmä vydieraním príslušníkov vlastnej komunity, organizovaním nelegálnej migrácie a korupciou štátnych úradníkov.

Aktivity SIS v rámci boja proti ilegálnym obchodom so zbraňami a vojenskou technikou boli zamerané na zabránenie zneužívania územia SR ako transportného koridoru pre ilegálnu prepravu zbraní najmä zo štátov bývalého ZSSR.

Veľká pozornosť bola venovaná slovenským sprostredkovateľom aktivít medzinárodných skupín. Sledované boli obchody, uskutočňované tak prostredníctvom domácich skupín organizovaného zločinu, ako aj cez registrované spoločnosti vlastniace legálne povolenia na obchodovanie so zbraňami. SIS informovala o slovenských firmách, ktoré mali kontakty s medzinárodne hľadaným obchodníkom so zbraňami Viktorom Boutom dodávajúcim zbrane aj do embargovaných krajín. Pozornosť SIS smerovala najmä na rozkrytie sietí obchodníkov a na zisťovanie skutočných konečných používateľov legálne vyvážaných zbraní.

SIS v roku 2002 zaslala príslušným orgánom k tejto problematike 16 informácií.

SIS na území SR monitorovala aj aktivity severokórejských spravodajských služieb, ktoré prejavovali záujem o ilegálny vývoz sofistikovaných zbraňových a vojensko-technických systémov. SIS iniciovala vyhostenie príslušníka severokórejskej spravodajskej agentúry, ktorý priamo tieto aktivity organizoval.

SIS pokračovala v monitorovaní činnosti extrémistických skupín a náboženských siekt, ktoré na dosiahnutie svojich cieľov systematicky používajú demagógiu či fyzický a psychický nátlak.

V súvislosti s pravicovým extrémizmom, ktorý zahŕňa niekoľko stoviek aktivistov, bolo monitorované najmä hnutie Skinheads a tiež príslušníci neonacistických a rasistických skupín. Bolo zaznamenané zvýšenie úrovne konšpirácie a organizovanosti extrémistických skupín, posilňovanie ideologickej zomknutosti a ich snahy o politickú aktivizáciu.

Na ultrapravicovej scéne zatiaľ nebola zistená žiadna organizovaná skupina, ktorá by cielene a programovo smerovala k používaniu ozbrojených prostriedkov. Niektoré z narastajúceho počtu fyzických útokov pravicových skupín niesli však už znaky vyššej organizovanosti.

Najaktívnejšie v rámci ultrapravicových organizácií v roku 2002 vystupovala skupina, ktorá využívala status občianskeho združenia na legalizáciu svojich zámerov a na prezentáciu názorov na verejnosti.

Získanými informáciami prispela SIS k pozastaveniu aktivít niektorých neonacistických hudobných skupín, ako aj Rudolfa Sch., zakladateľa pobočky rasistickej a antisemitskej organizácie, financovanej z prostriedkov jej centrály v USA.

SIS sa taktiež významným spôsobom podieľala na odhalení výroby a distribúcie materiálov určených pre neonacistickú scénu v západnej Európe. Hlavný organizátor, nemecký občan Adrián P., ju zabezpečoval prostredníctvom slovenskej firmy.

Podľa zistení SIS má ľavicový extrémizmus v SR iba niekoľko desiatok aktivistov. SIS monitorovala radikálne aktivity anarchistických, anarchokomunistických a antiglobalistických skupín, ktoré boli v prevažnej miere zamerané proti vstupu SR do NATO.

Pri monitorovaní extrémistických skupín, ich aktivít a zahraničných kontaktov spolupracovala SIS s partnerskými spravodajskými službami.

V rámci svojich aktivít zameraných na eliminovanie pôsobnosti siekt a psychokultov sa SIS zaujímala predovšetkým o používanie metód ohrozujúcich zdravie a životy ľudí. Ďalej získala poznatky o prenikaní siekt do škôl a do štátnych orgánov pod krytím rôznych všeobecne prospešných programov.

Snahu o zintenzívnenie vplyvu týchto siekt na mládež, ktorá je ľahšie manipulovateľná, pokladá SIS za obzvlášť závažnú.

SIS informovala napríklad o snahách jednej sekty organizovať prednášky na školách. Predmetom záujmu ďalšej sekty bola nielen mládež, ale aj inštitúcie, ktoré zriadil a financuje štát, napríklad detské domovy a študentské internáty.

Problematika emigrácie občanov SR rómskeho pôvodu vzhľadom na jej kriminálne pozadie a na negatívne ohlasy v zahraničí bola tiež predmetom záujmu SIS. Služba informovala o emigrácii Rómov a jej medzinárodných dôsledkoch. Zamerala sa na odhaľovanie úžery, napríklad v Rožňave, v Liptovskom Mikuláši, či v Banskej Bystrici, a netransparentného využitia finančných prostriedkov určených na realizovanie projektov zameraných na zlepšenie postavenia Rómov.

2.2 Ekonomická oblasť


V ekonomickej oblasti venovala SIS pozornosť poškodzovaniu záujmov štátu pri privatizácii, daňovým a colným únikom, ako aj korupcii pracovníkov štátnych úradov a manažérov štátom vlastnených spoločností. V súlade so strategickým zameraním sledovala ohrozenia menového systému a riziká možného prerušenia dovozu strategických surovín.

SIS vopred upozornila na nevýhodnosť zmlúv, ktorými bolo na jeseň 2002 odpustených niektorým privatizérom až 40 % nesplatenej privatizačnej ceny výmenou za predčasné splatenie zvyšných 60 %.

SIS upozornila štátne orgány aj na riziká vyplývajúce z priamych predajov akcií niektorých spoločností vo vlastníctve FNM a zo zvoleného spôsobu privatizácie podnikov Slovenskej automobilovej dopravy. Zdôraznila, že jeden podnik SAD sprivatizovala firma ovládaná podsvetím.

V roku 2002 SIS odstúpila príjemcom spolu 18 informácií poukazujúcich na tunelovanie spoločností vo vlastníctve štátu, FNM a miest.

Informovala napríklad o tunelovaní Slovenskej správy ciest pri výstavbe diaľničného tunela na východe Slovenska a pri výbere dodávateľov iných stavieb. Ďalej o tunelovaní železníc prostredníctvom nevýhodných úverov a zmlúv. SIS poukázala aj na tunelovanie energetického podniku na východe Slovenska, združenia telesnej kultúry a verejnoprávnej Slovenskej televízie.

Služba upozornila aj na snahu korupciou presadiť lacný predaj dcérskej spoločnosti naftárskej firmy. Na pokuse predať dcérsku spoločnosť pod cenu sa pritom podieľal aj audítor, ktorý sa paradoxne nedávno stal poradcom tejto naftárskej firmy.

V roku 2002 SIS poskytla príjemcom 14 informácií poukazujúcich na daňové a colné úniky veľkého rozsahu.

V spolupráci s Policajným zborom sa SIS podieľala na odhalení organizovaných skupín, prepojených na podsvetie a zaoberajúcich sa nelegálnou výrobou pohonných hmôt, najčastejšie z ľahkých vykurovacích olejov. Skupiny tiež pašovali pohonné hmoty zo zahraničia, hlavne z krajín bývalého ZSSR. Nezákonne vyrobené alebo prepašované pohonné hmoty následne predávali v SR bez zaplatenia spotrebnej dane a DPH.

SIS v spolupráci s Policajným zborom tiež prispela k rozloženiu organizovanej skupiny zaoberajúcej sa nezákonným obchodom s alkoholom na severe Slovenska. Ilegálne vyrábané liehoviny boli plnené do obalov oficiálnych výrobcov a predávané v reštauračnej a v maloobchodnej sieti.

SIS upozornila na činnosť pašeráckych skupín, napojených na ukrajinské a na slovenské podsvetie, zaoberajúcich sa pašovaním cigariet a alkoholu z Ukrajiny.

Poukázala aj na podnikateľské subjekty, ktoré si pomocou daňových dokladov za fiktívne poskytnuté produkty a služby znižovali základ pre výpočet dane z príjmu a odpočet DPH.

SIS taktiež informovala o nezákonnom konaní niektorých pracovníkov daňových úradov. Títo pracovníci spriazneným spoločnostiam neopodstatnene odpúšťali pokuty a penále, zámerne prehliadali krátenie dane a menili výsledky daňových kontrol s cieľom znížiť doplatky daní.

V oblasti legalizácie príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti SIS venovala pozornosť investíciám podozrivého pôvodu domáceho i zahraničného kapitálu, hlavne z rizikových krajín.

Aktívnejšie pôsobenie SIS pri eliminácii legalizácie príjmov z trestnej činnosti obmedzovala v roku 2002 existujúca legislatíva. Tento právny stav trvá aj v súčasnosti a znemožňuje SIS získavať priamo potrebné informácie o finančných tokoch a o obchodných aktivitách podozrivých subjektov.

SIS sa v rámci svojej činnosti zameriavala aj na odhaľovanie korupcie a klientelizmu v štátnej správe a v samospráve. Pozornosť sa sústreďovala na poskytovanie poľnohospodárskych dotácií, na poskytovanie štátnej pomoci, na vydávanie exportných a importných licencií a na verejné obstarávanie.

V roku 2002 SIS odstúpila príjemcom 10 informácií o korupcii. Napríklad o netransparentnom udeľovaní štátnych objednávok rôznym firmám. Boli tiež poskytnuté informácie týkajúce sa korupcie pri obmene komodít štátnych hmotných rezerv v prospech neoprávnene vybraných firiem. SIS informovala aj o korupcii v štátnej správe pri vybavovaní kompenzácií pre ťažko zdravotne postihnutých a za presadenie firiem ako osobitných príjemcov dávok sociálnej pomoci. Boli poskytnuté poznatky o zneužívaní postavenia predstaviteľmi správy katastra na nezákonné prevody pôdy priamo na pracovníkov katastra alebo na nimi “nastrčené” osoby.

SIS tiež sledovala korupciu sudcov. Bolo zaznamenané narastajúce ovplyvňovanie rozhodovania súdov a prokuratúry štruktúrami organizovaného zločinu. Odhalené prípady korupcie sudcov sú veľmi zriedkavé, ale naznačujú, že jej rozsah je v rámci justičných orgánov mnohonásobne vyšší.

SIS v roku 2002 odstúpila príjemcom 23 informácií týkajúcich sa ohrození menového systému a kapitálového trhu. Policajnému zboru poskytla informácie o tunelovaní banky v konkurze prostredníctvom fiktívnych obchodov s firmou, ktorú riadila kriminálna skupina.

V priebehu roku 2002 SIS upozornila na to, že ani po začatí trestného stíhania majiteľov a konateľov nebankových spoločností nedošlo k zaisteniu majetku týchto spoločností, ktorý bol v dôsledku toho ďalej úspešne tunelovaný.

SIS odstúpila štátnym orgánom aj informácie týkajúce sa ohrozenia hospodárskych vzťahov so zahraničím. Napríklad upozornila na riziká vyplývajúce z deblokácie ruského a indického dlhu prostredníctvom firmy, ktorej majiteľ Imrich F. bol jedným z hlavných aktérov prípadu Indiagate.

SIS venovala pozornosť aj rizikám vyplývajúcim z jednostrannej závislosti na dovoze strategických surovín, predovšetkým ropy a zemného plynu. Tiež analyzovala možné dopady ozbrojených konfliktov a politickej nestability v krajinách, ktoré sú veľkými exportérmi ropy, na zásobovanie SR a na ceny ropy.


2.3 Zahraničná oblasť


Dôležitou prioritou SIS v zahraničnopolitickej oblasti bolo sledovanie vývoja na západnom Balkáne, ktorý je najbližším zdrojom potenciálnych konfliktov.

Na vývoj bezpečnostnej situácie v štátoch západného Balkánu ako základný negatívny faktor pôsobil nacionalizmus spolu so stagnujúcou ekonomikou, organizovanou kriminalitou a korupciou.

Pozitívne zmeny boli zaznamenané v súvislosti s premenou Juhoslávie na nový štátny zväzok Srbsko a Čierna Hora.

Napriek stabilizácii situácie v roku 2002, vývoj v Kosove, Macedónsku, Albánsku a v Bosne a Hercegovine ešte nemožno pokladať za nezvratný. Neuralgickým bodom regiónu zostalo Kosovo a naň naviazaný problém albánskeho nacionalizmu.

Okrem Kosova najvýraznejšie eskalovala bezpečnostná situácia v Macedónsku, kde ešte v prvej polovici roku 2001 mali ozbrojené konflikty charakter občianskej vojny. Postupne sa prejavil pozitívny vplyv implementácie Ohridskej dohody, komunálnych volieb, ako aj politiky novej vlády. Napriek tomu Macedónsko, aj v dôsledku pretrvávajúceho albánskeho extrémizmu, zostalo národnostne rozdeleným štátom.

Sústavný dohľad medzinárodného spoločenstva zameraný na budovanie a na fungovanie demokratických inštitúcií, spojený s diplomatickým tlakom, s vojenskou prítomnosťou a s hospodárskou pomocou sú rozhodujúcim faktorom na udržanie mieru v oblasti.

SIS veľkú pozornosť venovala vývoju v ďalších krízových regiónoch a konfliktových oblastiach, ktoré síce bezprostredne neohrozujú bezpečnosť SR, ale výrazne vplývajú na jej medzinárodné postavenie a zahraničné záujmy.

Začiatkom roku 2002 sa osobitne vytvorený analytický tím venoval hodnoteniu dôsledkov konfliktu v Afganistane.

Po relatívnom stabilizovaní vnútornej situácie v Afganistane bolo zrejmé, že USA budú pokračovať v protiteroristickej kampani. SIS sledovala problémy spojené s formovaním spoločného európskeho postoja k postupu voči Iraku a pravidelne informovala o stanoviskách jednotlivých kľúčových štátov a európskych inštitúcií. Včas reflektovala aj neúspech diplomatických rokovaní a zvyšujúcu sa pravdepodobnosť vojenského riešenia krízy.

SIS v roku 2002 vychádzajúc z Programového vyhlásenia vlády i zo svojho strategického zamerania sledovala aj možné ohrozenia integračného procesu SR do NATO. Z odkrytých prameňov monitorovala politickú situáciu v členských krajinách, sledovala názory na proces rozširovania a analyzovala ich z hľadiska ďalšieho smerovania integračných snáh SR.

V období prístupových rokovaní Slovenskej republiky o členstve v Európskej únii sa pozornosť SIS sústredila na informačnú podporu negociačného procesu. Monitorované boli názory na inštitucionálnu reformu EÚ a jej vplyv na proces rozšírenia. Vyhodnocované boli aj aktivity organizácií, ktoré mohli nepriaznivo zasahovať do hodnotenia pripravenosti Slovenska na vstup do EÚ.

SIS informovala aj o zvýšenom tlaku na zrušenie Benešových dekrétov ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. SIS na základe odkrytých prameňov analyzovala bezpečnostnú situáciu v stredoeurópskom priestore. Pozornosť bola venovaná pôsobeniu nacionalistických a extrémistických organizácií, ktoré by mohli svojimi aktivitami poškodzovať záujmy a ohrozovať bezpečnosť SR.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 19 964
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 892
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 769
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 391
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 274
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 150
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 732
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 651
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 496
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 235

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

AUTO

Anketa o Svetové auto roka 2018 sa ponesie v znamení SUV

Posledný ročník vyhral Jaguar F-Pace.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

Domov

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

Domov

Na severe a východe Slovenska môže miestami intenzívne pršať

Meteorológovia vydali hydrologickú výstrahu 3. stupňa pre okres Tvrdošín.

Domov

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú

V Banskobystrickom kraji kandidáti zisťujú preferencie pravidelne, v Nitre je zatiaľ ticho.