Diár-prehľad TASR o podujatiach na Slovensku na pondelok 3. septembra

--------------------------------------------------------------------- Uvedené informácie sú bez záruky. TASR nezabezpečuje ich spravodajské krytie v celom rozsahu --------------------------------------------------------------------- =====================================================================

P R E Z I D E N T SR ====================================================================

B R A T I S L A V A - Prezident SR Rudolf Schuster na Bratislavskom hrade o 10.30 h odovzdá štátne vyznamenania pri príležitosti 9. výročia schválenia Ústavy SR.

O 13.30 h sa R. Schuster stretne v Prezidentskom paláci v Bratislave s premiérom Mikulášom Dzurindom a predsedom parlamentu Jozefom Migašom.

Prezident SR s manželkou sa o 18.00 h na Bratislavskom hrade zúčastní na slávnostnej recepcii pri príležitosti Dňa Ústavy SR. =====================================================================

P R E D S E D A V L Á D Y SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda otvorí o 09.00 h nový školský rok v Obchodnej akadémii na Dudovej ulici v Bratislave-Petržalke. Počas návštevy školy si premiér SR pozrie aj moderné učebne výpočtovej techniky, posilňovňu a pohybové centrum. Prehliadku školy ukončí návštevou štúdia fiktívnej televízie Eurec. Po skončení prehliadky sa predseda vlády zúčastní na besede so študentmi.

Počas programu budú fototermíny.

B R A T I S L A V A - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda sa zúčastní o 10.30 h na Bratislavskom hrade na udeľovaní štátnych vyznamenaní pri príležitosti 9. výročia schválenia Ústavy SR.

B R A T I S L A V A - Stretnutie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu s prezidentom SR Rudolfom Schusterom a predsedom Národnej rady SR Jozefom Migašom sa uskutoční o 13.30 h v Prezidentskom paláci. Témou pravidelného stretnutia najvyšších ústavných činiteľov budú aktuálne politické otázky. =====================================================================

V L Á D A SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - Rokovanie Hospodárskej rady vlády (HRV) SR sa uskutoční o 13.00 h v budove Úradu vlády SR na Nám. slobody č. 1 v Bratislave.

Program: 1. Predvstupový ekonomický program Slovenskej republiky 2. Rôzne =====================================================================

N Á R O D N Á R A D A SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - Minister obrany SR Jozef Stank, štátni tajomníci MO SR Jozef Pivarči, Rastislav Káčer a náčelník Generálneho štábu Armády SR genpor. Milan Cerovský sa zúčastnia na zasadnutí výborov NR SR (Výbor pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor, Výbor pre integráciu). Na zasadnutí, ktoré sa uskutoční o 09.00 h v budove NR SR na Župnom námestí, bude prezentácia návrhu Vojenskej stratégie a materiálu Ozbrojené sily SR - model 2010.

B R A T I S L A V A - Podpredsedníčka vlády SR Mária Kadlečíková sa zúčastní o 12.00 h v Národnej rade SR (NR SR) na spoločnom zasadnutí Výboru NR SR pre európsku integráciu a Zahraničného výboru NR SR.

M. Kadlečíková odôvodní na spoločnom zasadnutí výborov Národný program pre prijatie acquis communautaire (NPAA) 2001, ktorý vláda SR schválila 30. mája 2001.

B R A T I S L A V A - Schôdze výborov Národnej rady SR: -spoločná schôdza Zahraničného výboru NR SR, Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výboru pre európsku integráciu sa začne o 09.00 h v budove NR SR, Štúrov salón Župné nám. v Bratislave. -Zahraničný výbor NR SR ihneď po skončení spoločnej schôdze výborov pokračuje vlastným programom so začiatkom o 12.00 h; -Výbor NR SR pre kultúru a médiá bude o 09.00 h v budove NR SR, v areáli Bratislavského hradu - pri Mikulášskej bráne (m. č. 313, prízemie) rokovať o správe o činnosti Rady Slovenskej televízie za I. polrok 2001 a o správe o činnosti STV za I. polrok 2001. =====================================================================

O F I C I Á L N E N Á V Š T E V Y A P R I J A T I A : =====================================================================

B R A T I S L A V A - Minister obrany SR Jozef Stank uskutoční v dňoch 3. a 4. septembra na pozvanie ministra obrany Estónskej republiky Jüri Luika oficiálnu cestu do Estónskej republiky.

Cieľom cesty je zhodnotenie doterajšej spolupráce medzi rezortmi oboch krajín a posúdenie hlavných smerov jej ďalšieho prehĺbenia. Témou rokovaní bude aj výmena názorov na rozširovanie transatlantických bezpečnostných a hospodárskych štruktúr, posúdenie aktuálnej bezpečnostno-politickej situácie, informovanie o aktuálnom vývoji v rezortoch ministerstva obrany a podpísanie Dohody medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obrany Estónskej republiky o vzájomnej spolupráci.

N I T R A - Minister školstva SR Milan Ftáčnik uskutoční pracovnú návštevu okresu Nitra.

Návštevu začne stretnutím s prednostom Petrom Miššíkom na Krajskom úrade o 07.15 h a o 07.30 h s primátorom Jozefom Prokešom na Mestskom úrade.

V programe ministra je aj návšteva Základnej školy na Fatranskej ulici o 08.00 h a gymnázia na Goliánovej ulici o 10.00 h.

O 10.30 h sa uskutoční na Svätoplukovom námestí pred Divadlom Andreja Bagara celoslovenské slávnostné otvorenie školského roku 2001/2002 za účasti žiakov nitrianskych základných a stredných škôl.

Tlačová beseda M. Ftáčnika sa bude konať o 11.30 h v salóne Divadla Andreja Bagara (vedľa reštaurácie). =====================================================================

T L A Č O V É B E S E D Y ===================================================================

B R A T I S L A V A - Prenos kompetencií na VÚC bude téma tlačovej besedy Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá sa uskutoční o 13.00 h v priestoroch MZ SR na Limbovej ulici č. 2 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - O výsledkoch rokovaní z oficiálnej návštevy Kórejskej republiky a Vietnamskej socialistickej republiky bude na tlačovej besede zástupcov médií informovať minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

TB sa uskutoční o 10.30 h v priestoroch kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí SR v Bratislave (vstup bočným vchodom).

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Občianskeho konzervatívneho spoločenstva sa uskutoční o 10.30 h v budove Národnej rady SR v zasadačke č. 31 v Bratislave.

Témy: kompetenčný zákon, návrhy zákonov OKS a návrh štátneho rozpočtu 2002. Na TB sa zúčastnia poslanci Peter Tatár a Peter Osuský.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda pri príležitosti medzinárodnej vedecko-edukačnej konferencie Výchova spotrebiteľa zajtrajška už dnes (6.-7. september, EU v Bratislave) sa uskutoční o 09.00 h v zasadačke rektora Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste č. 1 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Slovenská asociácia novinárov usporiada tlačovú besedu o 09.00 h v Dome novinárov v Bratislave. Témou TB budú informácie členov Rady SAN o súčasných praktikách vedenia STV a hrozbe likvidácie tejto verejnoprávnej inštitúcie.

B R A T I S L A V A - Pravidelná tlačová konferencia Aliancie nového občana bude o 11.00 h v Dome novinárov v Bratislave.

B R A T I S L A V A - V sídle Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), a.s., Mlynské Nivy č. 44/a v Bratislave sa o 14.00 h uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie SPP.

B R A T I S L A V A - Vedenie ZOK HESR a SZĽH pozývajú redaktorov športových rubrík tlačových agentúr, denníkov a športových redakcií elektronických médií na Slovensku na tlačovú besedu pred začiatkom nového ročníka najvyššej hokejovej súťaže BOSS extraliga 2001/2002.

Tlačová beseda sa bude konať o 10.00 h v hoteli Danube, Bratislava. Program :

- otvorenie

- prezentácia loga BOSS

- úvodné slovo prezidenta ZOK HESR

- základné informácie od prezidentov klubov

B R A T I S L A V A - Slovenský zväz cyklistiky (SZC) usporiada tlačovú besedu pred MS v horskej cyklistike (5.-16. septembra v Colorade) za účasti reprezentačného trénera Tomáša Vrbovského, Filipa Polca a Štefana Pčolu o 15.00 h v priestoroch zväzu cyklistiky, zasadačka, Bratislava. =====================================================================

Z A S A D N U T I A =====================================================================

B R A T I S L A V A - Zasadnutie konferencie Regionálneho združenia mestských častí sa bude konať o 08.00 h v budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, Junácka ulica 1, zasadačka na 4. poschodí. Témou bude prerokovanie návrhu zákona o presune kompetencií zo štátnej správy na samosprávu.

B R A T I S L A V A - Rada pre vysielanie a retransmisiu uskutoční od 08.00 h v zasadačke Domu novinárov na Župnom námestí č. 7 v Bratislave verejné vypočutie žiadateľov na udelenie/rozšírenie licencií na rozhlasové vysielanie.

P I E Š Ť A N Y - V kongresovej sále Spoločenského centra v Piešťanoch sa uskutoční v dňoch 3. až 7. septembra plánovacia konferencia pod názvom "Testovanie interoperability komunikačných a informačných systémov krajín NATO a PfP" k cvičeniu COMBINED ENDEAVOR 2002, ktoré bude v máji 2002 v Nemecku. Na konferencii sa zúčastní 120 účastníkov z 37 krajín. =====================================================================

O T V O R E N I A N O V Ý C H Z A R I A D E N Í =====================================================================

K O Š I C E - Slávnostné otvorenie novozriadeného Gymnázia na Exnárovej ulici č. 10 v Košiciach sa uskutoční v priestoroch školy za účasti zástupcov Ministerstva školstva SR, KÚ a OÚ III.

Po slávnostnom otvorení sa bude konať o 09.30 h tlačová beseda.

Š A R I Š S K É M I C H A Ľ A N Y - Slávnostné otvorenie rekonštruovaného objektu Detského domova Slon na domov rodinného typu sa uskutoční o 14.00 h v Šarišských Michaľanoch. ===================================================================== V E R N I S Á Ž E - K O N C E R T Y - K R S T Y - F E S T I V A L Y =====================================================================

P R I E V I D Z A / P O V A Ž S K Á B Y S T R I C A / M A R T I N - Výmena skúseností, porovnanie síl a schopností a nadviazanie spolupráce medzi policajnými zbormi je cieľom II. ročníka majstrovstiev Slovenska a medzinárodnej súťaže zásahových a protiteroristických jednotiek. Podujatie sa uskutoční od 3. do 7. septembra v okresoch Prievidza, Považská Bystrica a Martin.

Do súťaže sa prihlásilo deväť policajných a tri vojenské jednotky zo Slovenska a štrnásť zahraničných jednotiek z Nemecka, Bieloruska, Lotyšska, Českej republiky, Chorvátska, Rumunska, Maďarska, Poľska, Grécka, Srbska a Talianska. Luxembursko a Honduras budú na súťaži zastupovať pozorovatelia. =====================================================================

O Z N A M Y =====================================================================

B R A T I S L A V A - Odbery krvi na Klinike hematológie a transfúziológie Fakultnej nemocnice Partizánska 4 v Bratislave sa budú vykonávať od pondelka 3. septembra od 09.00 - 12.00 h.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 2. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 3. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 4. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 7. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 8. Detské zúbky sú veda
 9. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 10. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 127
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 3 469
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 135
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 632
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 850
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 200
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 109
 8. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 097
 9. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 074
 10. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 942

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Výskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe má za sebou prvú sezónu v najvyššej lige. Očakávali sme viac, ale nebolo to zlé, hovorí šéf tímu Ralph Denk.

KOMENTÁRE

Menej rande, alkoholu aj sexu. Súčasná doba predlžuje dospievanie

Vek 25 rokov je akoby 18 z minulosti.

Neprehliadnite tiež

Domov

Dekana FTVŠ Vanderku usvedčili z plagiátorstva. Teraz ho navrhujú za profesora

Okopírovanú učebnicu o teórii športu museli stiahnuť z predaja. Stále je však v obehu. Trojica údajných autorov zostala bez trestu.

Domov

SaS chce riešiť problematiku rómskych osád. Navrhuje integráciu aj sterilizácie

V rámci reformy prinášajú aj možnosť, ako sa v chudobe chrániť pred neželanými tehotenstvami.

Domov

Prvé hromadné výberové konanie kandidátov na sudcu bude 27. novembra

Hromadné výberové konania majú priniesť vyššiu mieru transparentnosti a kvality kandidátov.

Domov

Koaliční poslanci požiadali o mimoriadne rokovanie výboru o Kiskovi

Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament.