Diár-prehľad TASR o podujatiach na Slovensku na pondelok 3. septembra

--------------------------------------------------------------------- Uvedené informácie sú bez záruky. TASR nezabezpečuje ich spravodajské krytie v celom rozsahu --------------------------------------------------------------------- =====================================================================

P R E Z I D E N T SR ====================================================================

B R A T I S L A V A - Prezident SR Rudolf Schuster na Bratislavskom hrade o 10.30 h odovzdá štátne vyznamenania pri príležitosti 9. výročia schválenia Ústavy SR.

O 13.30 h sa R. Schuster stretne v Prezidentskom paláci v Bratislave s premiérom Mikulášom Dzurindom a predsedom parlamentu Jozefom Migašom.

Prezident SR s manželkou sa o 18.00 h na Bratislavskom hrade zúčastní na slávnostnej recepcii pri príležitosti Dňa Ústavy SR. =====================================================================

P R E D S E D A V L Á D Y SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda otvorí o 09.00 h nový školský rok v Obchodnej akadémii na Dudovej ulici v Bratislave-Petržalke. Počas návštevy školy si premiér SR pozrie aj moderné učebne výpočtovej techniky, posilňovňu a pohybové centrum. Prehliadku školy ukončí návštevou štúdia fiktívnej televízie Eurec. Po skončení prehliadky sa predseda vlády zúčastní na besede so študentmi.

Počas programu budú fototermíny.

B R A T I S L A V A - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda sa zúčastní o 10.30 h na Bratislavskom hrade na udeľovaní štátnych vyznamenaní pri príležitosti 9. výročia schválenia Ústavy SR.

B R A T I S L A V A - Stretnutie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu s prezidentom SR Rudolfom Schusterom a predsedom Národnej rady SR Jozefom Migašom sa uskutoční o 13.30 h v Prezidentskom paláci. Témou pravidelného stretnutia najvyšších ústavných činiteľov budú aktuálne politické otázky. =====================================================================

V L Á D A SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - Rokovanie Hospodárskej rady vlády (HRV) SR sa uskutoční o 13.00 h v budove Úradu vlády SR na Nám. slobody č. 1 v Bratislave.

Program: 1. Predvstupový ekonomický program Slovenskej republiky 2. Rôzne =====================================================================

N Á R O D N Á R A D A SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - Minister obrany SR Jozef Stank, štátni tajomníci MO SR Jozef Pivarči, Rastislav Káčer a náčelník Generálneho štábu Armády SR genpor. Milan Cerovský sa zúčastnia na zasadnutí výborov NR SR (Výbor pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor, Výbor pre integráciu). Na zasadnutí, ktoré sa uskutoční o 09.00 h v budove NR SR na Župnom námestí, bude prezentácia návrhu Vojenskej stratégie a materiálu Ozbrojené sily SR - model 2010.

B R A T I S L A V A - Podpredsedníčka vlády SR Mária Kadlečíková sa zúčastní o 12.00 h v Národnej rade SR (NR SR) na spoločnom zasadnutí Výboru NR SR pre európsku integráciu a Zahraničného výboru NR SR.

M. Kadlečíková odôvodní na spoločnom zasadnutí výborov Národný program pre prijatie acquis communautaire (NPAA) 2001, ktorý vláda SR schválila 30. mája 2001.

B R A T I S L A V A - Schôdze výborov Národnej rady SR: -spoločná schôdza Zahraničného výboru NR SR, Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výboru pre európsku integráciu sa začne o 09.00 h v budove NR SR, Štúrov salón Župné nám. v Bratislave. -Zahraničný výbor NR SR ihneď po skončení spoločnej schôdze výborov pokračuje vlastným programom so začiatkom o 12.00 h; -Výbor NR SR pre kultúru a médiá bude o 09.00 h v budove NR SR, v areáli Bratislavského hradu - pri Mikulášskej bráne (m. č. 313, prízemie) rokovať o správe o činnosti Rady Slovenskej televízie za I. polrok 2001 a o správe o činnosti STV za I. polrok 2001. =====================================================================

O F I C I Á L N E N Á V Š T E V Y A P R I J A T I A : =====================================================================

B R A T I S L A V A - Minister obrany SR Jozef Stank uskutoční v dňoch 3. a 4. septembra na pozvanie ministra obrany Estónskej republiky Jüri Luika oficiálnu cestu do Estónskej republiky.

Cieľom cesty je zhodnotenie doterajšej spolupráce medzi rezortmi oboch krajín a posúdenie hlavných smerov jej ďalšieho prehĺbenia. Témou rokovaní bude aj výmena názorov na rozširovanie transatlantických bezpečnostných a hospodárskych štruktúr, posúdenie aktuálnej bezpečnostno-politickej situácie, informovanie o aktuálnom vývoji v rezortoch ministerstva obrany a podpísanie Dohody medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obrany Estónskej republiky o vzájomnej spolupráci.

N I T R A - Minister školstva SR Milan Ftáčnik uskutoční pracovnú návštevu okresu Nitra.

Návštevu začne stretnutím s prednostom Petrom Miššíkom na Krajskom úrade o 07.15 h a o 07.30 h s primátorom Jozefom Prokešom na Mestskom úrade.

V programe ministra je aj návšteva Základnej školy na Fatranskej ulici o 08.00 h a gymnázia na Goliánovej ulici o 10.00 h.

O 10.30 h sa uskutoční na Svätoplukovom námestí pred Divadlom Andreja Bagara celoslovenské slávnostné otvorenie školského roku 2001/2002 za účasti žiakov nitrianskych základných a stredných škôl.

Tlačová beseda M. Ftáčnika sa bude konať o 11.30 h v salóne Divadla Andreja Bagara (vedľa reštaurácie). =====================================================================

T L A Č O V É B E S E D Y ===================================================================

B R A T I S L A V A - Prenos kompetencií na VÚC bude téma tlačovej besedy Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá sa uskutoční o 13.00 h v priestoroch MZ SR na Limbovej ulici č. 2 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - O výsledkoch rokovaní z oficiálnej návštevy Kórejskej republiky a Vietnamskej socialistickej republiky bude na tlačovej besede zástupcov médií informovať minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

TB sa uskutoční o 10.30 h v priestoroch kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí SR v Bratislave (vstup bočným vchodom).

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Občianskeho konzervatívneho spoločenstva sa uskutoční o 10.30 h v budove Národnej rady SR v zasadačke č. 31 v Bratislave.

Témy: kompetenčný zákon, návrhy zákonov OKS a návrh štátneho rozpočtu 2002. Na TB sa zúčastnia poslanci Peter Tatár a Peter Osuský.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda pri príležitosti medzinárodnej vedecko-edukačnej konferencie Výchova spotrebiteľa zajtrajška už dnes (6.-7. september, EU v Bratislave) sa uskutoční o 09.00 h v zasadačke rektora Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste č. 1 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Slovenská asociácia novinárov usporiada tlačovú besedu o 09.00 h v Dome novinárov v Bratislave. Témou TB budú informácie členov Rady SAN o súčasných praktikách vedenia STV a hrozbe likvidácie tejto verejnoprávnej inštitúcie.

B R A T I S L A V A - Pravidelná tlačová konferencia Aliancie nového občana bude o 11.00 h v Dome novinárov v Bratislave.

B R A T I S L A V A - V sídle Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), a.s., Mlynské Nivy č. 44/a v Bratislave sa o 14.00 h uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie SPP.

B R A T I S L A V A - Vedenie ZOK HESR a SZĽH pozývajú redaktorov športových rubrík tlačových agentúr, denníkov a športových redakcií elektronických médií na Slovensku na tlačovú besedu pred začiatkom nového ročníka najvyššej hokejovej súťaže BOSS extraliga 2001/2002.

Tlačová beseda sa bude konať o 10.00 h v hoteli Danube, Bratislava. Program :

- otvorenie

- prezentácia loga BOSS

- úvodné slovo prezidenta ZOK HESR

- základné informácie od prezidentov klubov

B R A T I S L A V A - Slovenský zväz cyklistiky (SZC) usporiada tlačovú besedu pred MS v horskej cyklistike (5.-16. septembra v Colorade) za účasti reprezentačného trénera Tomáša Vrbovského, Filipa Polca a Štefana Pčolu o 15.00 h v priestoroch zväzu cyklistiky, zasadačka, Bratislava. =====================================================================

Z A S A D N U T I A =====================================================================

B R A T I S L A V A - Zasadnutie konferencie Regionálneho združenia mestských častí sa bude konať o 08.00 h v budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, Junácka ulica 1, zasadačka na 4. poschodí. Témou bude prerokovanie návrhu zákona o presune kompetencií zo štátnej správy na samosprávu.

B R A T I S L A V A - Rada pre vysielanie a retransmisiu uskutoční od 08.00 h v zasadačke Domu novinárov na Župnom námestí č. 7 v Bratislave verejné vypočutie žiadateľov na udelenie/rozšírenie licencií na rozhlasové vysielanie.

P I E Š Ť A N Y - V kongresovej sále Spoločenského centra v Piešťanoch sa uskutoční v dňoch 3. až 7. septembra plánovacia konferencia pod názvom "Testovanie interoperability komunikačných a informačných systémov krajín NATO a PfP" k cvičeniu COMBINED ENDEAVOR 2002, ktoré bude v máji 2002 v Nemecku. Na konferencii sa zúčastní 120 účastníkov z 37 krajín. =====================================================================

O T V O R E N I A N O V Ý C H Z A R I A D E N Í =====================================================================

K O Š I C E - Slávnostné otvorenie novozriadeného Gymnázia na Exnárovej ulici č. 10 v Košiciach sa uskutoční v priestoroch školy za účasti zástupcov Ministerstva školstva SR, KÚ a OÚ III.

Po slávnostnom otvorení sa bude konať o 09.30 h tlačová beseda.

Š A R I Š S K É M I C H A Ľ A N Y - Slávnostné otvorenie rekonštruovaného objektu Detského domova Slon na domov rodinného typu sa uskutoční o 14.00 h v Šarišských Michaľanoch. ===================================================================== V E R N I S Á Ž E - K O N C E R T Y - K R S T Y - F E S T I V A L Y =====================================================================

P R I E V I D Z A / P O V A Ž S K Á B Y S T R I C A / M A R T I N - Výmena skúseností, porovnanie síl a schopností a nadviazanie spolupráce medzi policajnými zbormi je cieľom II. ročníka majstrovstiev Slovenska a medzinárodnej súťaže zásahových a protiteroristických jednotiek. Podujatie sa uskutoční od 3. do 7. septembra v okresoch Prievidza, Považská Bystrica a Martin.

Do súťaže sa prihlásilo deväť policajných a tri vojenské jednotky zo Slovenska a štrnásť zahraničných jednotiek z Nemecka, Bieloruska, Lotyšska, Českej republiky, Chorvátska, Rumunska, Maďarska, Poľska, Grécka, Srbska a Talianska. Luxembursko a Honduras budú na súťaži zastupovať pozorovatelia. =====================================================================

O Z N A M Y =====================================================================

B R A T I S L A V A - Odbery krvi na Klinike hematológie a transfúziológie Fakultnej nemocnice Partizánska 4 v Bratislave sa budú vykonávať od pondelka 3. septembra od 09.00 - 12.00 h.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 2. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Neviete si rady s vaším ročným vyúčtovaním? Pomôže vám FiiFree
 2. Nadácia Orange ocenila Detský čin roka
 3. Výnimočný obchod robia výnimoční zamestnanci
 4. Mimoriadna kvalita unikátnych Kia SUV modelov
 5. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 6. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 7. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 8. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 9. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 10. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 16 987
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 15 730
 3. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 050
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 699
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 747
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 6 573
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 462
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 856
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 653
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 2 864

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Miliardy ľudí čoskoro zažijú nevídanú klímu

Klimatická zmena prebieha nad zemou rýchlejšie ako nad oceánmi. Takmer polovica dnes žijúcich ľudí zažije podnebie aké nepoznáme

Neprehliadnite tiež

Od septembra by sa mali zvýšiť platy aj pedagógom v škôlkach či kluboch

Odborári s ministrom hovorili aj o memorande, ktoré zahŕňa navýšenie platov učiteľov od januára 2018, 2019 a 2020.

Obžaloba na Filipa Rybaniča je už na petržalskom okresnom súde

SaS považuje obžalobu za dôkaz toho, že za súčasnej vlády sa prenasledujú tí, ktorí odhaľujú korupciu.

Zákon o SAV má priniesť lepšie financovanie

Zámerom zákona je vytvorenie osobitného typu právnickej osoby.

Meteorológovia varujú pred horúčavami na juhozápade

Teplota sa môže vyšplhať až na tridsaťtri stupňov.