Komuniké z rokovania vlády SR 26. septembra

Bratislava 26. septembra (TASR) - Na zasadnutí nie je prítomný: Minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník xxxxxxx Do programu bolo dodatočne doplnené:

Pripojenie sa Slovenskej republiky k záverom a Akčnému plánu boja proti terorizmu z mimoriadnej Európskej rady v Bruseli dňa 21. septembra 2001 xxxxxx

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon). Návrh zákona je osobitný zákon, ktorý upravuje podmienky premeny rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu (vzťahuje sa to na vybrané právnické osoby štátu) a má zabezpečiť premenu rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie od predloženia transformačného projektu, cez podanie transformačného návrhu, vydanie rozhodnutia o transformácii, zrušenie rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie až po registráciu novovzniknutej neziskovej organizácie.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona obsahuje ustanovenia o zrušení štátnych fondov, o zrušení zákonov, resp. zrušení ustanovení zákonov, ktorými boli štátne fondy zriadené. V návrhu sa taktiež menia a dopĺňajú zákony, ktoré so zrušenými štátnymi fondmi bezprostredne súvisia. Návrh zákona taktiež upravuje prechod práv a povinností štátnych fondov vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov a iných vzťahov, prevod pohľadávok a záväzkov, prevod majetku štátu v správe štátnych fondov a prevod zostatkov štátnych fondov.

Vláda SR prerokovala a neprijala uznesenie k Analýze problémov v schválenom Zákonníku práce, zákone o verejnej službe a zákone o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a návrh na ich riešenie.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu podpory pre odstavenie Bohuníc.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s postupom pri ďalšom uplatňovaní nariadenia vlády SR č. 192/1998 Z.z. o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb a s postupom pri uplatňovaní paragrafu 35 a paragrafu 35a zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na stanoviská Európskej komisie k ich uplatňovaniu a na čl. 64 Európskej dohody o pridružení.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie predpoklad plnenia štátneho rozpočtu v roku 2001 a schválila návrh na riešenie vybraných výdavkových titulov s tým, že návrh viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2001 do výšky 140 mil. Sk prerokuje na nasledovnom rokovaní vlády SR.

Vláda SR prerušila rokovanie o Správe o predpokladanom čerpaní výdavkov na úseku sociálnych vecí v kapitolách krajských úradov do konca roka 2001.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh opatrení na riešenie problému výdavkov kapitol krajských úradov v roku 2001. Vláda SR zároveň schválila návrh normatívov výdavkov na správu okresných úradov na rok 2001, 2002 a na rok 2003.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom na riešenie financovania činnosti príslušníkov Armády Slovenskej republiky v mierových misiách do konca roka 2001 formou poskytnutia prostriedkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami devízového účtu Ministerstva obrany SR.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie informáciu o príčinách, ktoré viedli ku krachu Devín banky, a. s. a o krokoch vlády SR a Národnej banky Slovenska od r. 1998 po nútenú správu na zabezpečenie ochrany vkladov a riadneho fungovania banky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie návrh valorizácie dôchodkov v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu na roky 2001, 2002 a postupu na nasledujúce roky.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 2000. Navrhovaná podpora malého a stredného podnikania vykonávaná v rámci Štátnej strednodobej politiky podpory malého a stredného podnikania je zameraná hlavne na realizáciu priorít vyplývajúcich zo schváleného Národného programu pre prijatie acquis communautaire v oblasti malého a stredného podnikania.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov časť Obvodné zdravotné stredisko Radničné námestie

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Vojenský kartografický ústav, štátny podnik, so sídlom v Harmanci.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Výskumný ústav hutníckej keramiky, š.p., Bratislava.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky po splatnosti voči Indickej republike, ktoré bude realizované na základe schváleného uznesenia vlády SR v súlade so Zásadami vlády SR pre postupy pri správe a vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí.

Vláda prerokovala a vyjadrila súhlas s vypovedaním Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci žien zamestnávaných v priemysle (revidovaný v roku 1948) č. 89 z roku 1948 Slovenskou republikou a tiež vyjadrila súhlas s Návrhom na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990 Slovenskou republikou.

Vláda prerokovala a vyjadrila súhlas s prijatím zrušenia Protokolu C a zmeny Protokolu D k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Európskym združením voľného obchodu.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 13. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa bude konať v Colombe, Srí Lanka, v dňoch 16.-19. októbra 2001. Delegácia SR chce podporiť opatrenia vedúce k vylúčeniu regulovaných látok a tak prispieť k úsiliu svetového spoločenstva o záchranu ozónovej vrstvy.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie SR na 7. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Marakéši, 29.októbra-9. novembra 2001. Ťažiskom konferencie bude príprava rozhodnutí, vychádzajúcich z politickej dohody dosiahnutej na pokračovaní 6. konferencie v júli 2001 v Bonne.

Vláda SR prerokovala a schválila uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Rakúskej republiky dňa 28. septembra 2001.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2002 (RNP PRENAME 2002).

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na udelenie hlavnej ceny XXVIII. Medzinárodného festivalu odborných filmov, TV a videoprogramov EKOTOPfilm 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh na rozšírenie Ústrednej povodňovej komisie o predsedu Fondu štátnych hmotných rezerv. Vláda SR zároveň schválila rozšírenie Ústrednej povodňovej komisie o predsedu Správy štátnych hmotných rezerv. Počas povodňovej aktivity väčšieho rozsahu môžu nastať situácie pri ktorých nebudú stačiť bežne dostupné prostriedky a zásoby materiálu potrebného pri záchranných a zabezpečovacích prácach a pri odstraňovaní následkov povodní.

Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k návrhu spôsobu finančného a personálneho zabezpečenia realizácie projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu a siete GOVNET. Poznámka: Materiál je tajný

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na predĺženie termínu časového použitia a vyúčtovania na časť finančných prostriedkov poukázaných Úradu vlády SR na ukončenie vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou v zmysle uznesenia vlády SR číslo 1053/2000 bod C. 2 na akciu výstavby chrámu a farskej budovy v obci Vyšný Mirošov.

Vláda SR prerokovala a schválila Pripojenie sa Slovenskej republiky k záverom a Akčnému plánu boja proti terorizmu z mimoriadnej Európskej rady v Bruseli dňa 21. septembra 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o pohľadávkach energetických podnikov voči zdravotníckym, školským zariadeniam a štátnej správe.

Vláda SR prerokovala a odvolala Ing. Antona Poliaka z funkcie prednostu Okresného úradu v Krupine. Vláda SR zároveň vymenovala MVDr. Pavla Poliaka do tejto funkcie.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na povolanie vojakov Armády Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky. Vojaci Armády Slovenskej republiky budú povolaní na zabezpečenie ochrany štátnych hraníc SR v súvislosti s vývojom medzinárodnej situácie po teroristických útokoch na Spojené štáty americké. Budú zabezpečovať ochranu štátnych hraníc na eliminovanie nežiadúcich dôsledkov predpokladanej zvýšenej migrácie cudzincov z inkriminovanej oblasti.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o plnení rozpočtu Eximbanky SR za 1. polrok 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Odpočet plnenia úloh uznesení vlády SR č. 363/2001 a 366/2001 k 31. augustu 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o použití prostriedkov Európskej komisie na podporu Decentralizácie a modernizácie verejnej správy za roky 1999 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch procesu transformácie a privatizácie za I. polrok 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu činnosti konkurzných sudcov, konkurzných správcov a ďalších osôb zainteresovaných na konkurzoch, vrátane návrhu zlepšenia ich činnosti v rámci konkurzného konania - nové znenie. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch spoločného slovensko-maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie za r.2000 v zmysle medzivládnej Dohody z 19. apríla 1995.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 107
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 490
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 012
 4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 812
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 900
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 057
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 641
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 574
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 086
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 655

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral.

KULTÚRA

Zomrel Štefan Nosáľ, zakladateľ a dlhoročný vedúci Lúčnice

Štefan Nosáľ ostane navždy s nami, odkazujú členovia Lúčnice.