Komuniké z rokovania vlády SR 26. septembra

Bratislava 26. septembra (TASR) - Na zasadnutí nie je prítomný: Minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník xxxxxxx Do programu bolo dodatočne doplnené:

Pripojenie sa Slovenskej republiky k záverom a Akčnému plánu boja proti terorizmu z mimoriadnej Európskej rady v Bruseli dňa 21. septembra 2001 xxxxxx

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon). Návrh zákona je osobitný zákon, ktorý upravuje podmienky premeny rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu (vzťahuje sa to na vybrané právnické osoby štátu) a má zabezpečiť premenu rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie od predloženia transformačného projektu, cez podanie transformačného návrhu, vydanie rozhodnutia o transformácii, zrušenie rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie až po registráciu novovzniknutej neziskovej organizácie.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona obsahuje ustanovenia o zrušení štátnych fondov, o zrušení zákonov, resp. zrušení ustanovení zákonov, ktorými boli štátne fondy zriadené. V návrhu sa taktiež menia a dopĺňajú zákony, ktoré so zrušenými štátnymi fondmi bezprostredne súvisia. Návrh zákona taktiež upravuje prechod práv a povinností štátnych fondov vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov a iných vzťahov, prevod pohľadávok a záväzkov, prevod majetku štátu v správe štátnych fondov a prevod zostatkov štátnych fondov.

Vláda SR prerokovala a neprijala uznesenie k Analýze problémov v schválenom Zákonníku práce, zákone o verejnej službe a zákone o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a návrh na ich riešenie.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu podpory pre odstavenie Bohuníc.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s postupom pri ďalšom uplatňovaní nariadenia vlády SR č. 192/1998 Z.z. o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb a s postupom pri uplatňovaní paragrafu 35 a paragrafu 35a zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na stanoviská Európskej komisie k ich uplatňovaniu a na čl. 64 Európskej dohody o pridružení.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie predpoklad plnenia štátneho rozpočtu v roku 2001 a schválila návrh na riešenie vybraných výdavkových titulov s tým, že návrh viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2001 do výšky 140 mil. Sk prerokuje na nasledovnom rokovaní vlády SR.

Vláda SR prerušila rokovanie o Správe o predpokladanom čerpaní výdavkov na úseku sociálnych vecí v kapitolách krajských úradov do konca roka 2001.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh opatrení na riešenie problému výdavkov kapitol krajských úradov v roku 2001. Vláda SR zároveň schválila návrh normatívov výdavkov na správu okresných úradov na rok 2001, 2002 a na rok 2003.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom na riešenie financovania činnosti príslušníkov Armády Slovenskej republiky v mierových misiách do konca roka 2001 formou poskytnutia prostriedkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami devízového účtu Ministerstva obrany SR.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie informáciu o príčinách, ktoré viedli ku krachu Devín banky, a. s. a o krokoch vlády SR a Národnej banky Slovenska od r. 1998 po nútenú správu na zabezpečenie ochrany vkladov a riadneho fungovania banky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie návrh valorizácie dôchodkov v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu na roky 2001, 2002 a postupu na nasledujúce roky.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v Slovenskej republike v roku 2000. Navrhovaná podpora malého a stredného podnikania vykonávaná v rámci Štátnej strednodobej politiky podpory malého a stredného podnikania je zameraná hlavne na realizáciu priorít vyplývajúcich zo schváleného Národného programu pre prijatie acquis communautaire v oblasti malého a stredného podnikania.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Ružinov časť Obvodné zdravotné stredisko Radničné námestie

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Vojenský kartografický ústav, štátny podnik, so sídlom v Harmanci.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Výskumný ústav hutníckej keramiky, š.p., Bratislava.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky po splatnosti voči Indickej republike, ktoré bude realizované na základe schváleného uznesenia vlády SR v súlade so Zásadami vlády SR pre postupy pri správe a vysporiadaní pohľadávok Slovenskej republiky v zahraničí.

Vláda prerokovala a vyjadrila súhlas s vypovedaním Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci žien zamestnávaných v priemysle (revidovaný v roku 1948) č. 89 z roku 1948 Slovenskou republikou a tiež vyjadrila súhlas s Návrhom na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci č. 171 z roku 1990 Slovenskou republikou.

Vláda prerokovala a vyjadrila súhlas s prijatím zrušenia Protokolu C a zmeny Protokolu D k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Európskym združením voľného obchodu.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 13. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa bude konať v Colombe, Srí Lanka, v dňoch 16.-19. októbra 2001. Delegácia SR chce podporiť opatrenia vedúce k vylúčeniu regulovaných látok a tak prispieť k úsiliu svetového spoločenstva o záchranu ozónovej vrstvy.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie SR na 7. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Marakéši, 29.októbra-9. novembra 2001. Ťažiskom konferencie bude príprava rozhodnutí, vychádzajúcich z politickej dohody dosiahnutej na pokračovaní 6. konferencie v júli 2001 v Bonne.

Vláda SR prerokovala a schválila uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Rakúskej republiky dňa 28. septembra 2001.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2002 (RNP PRENAME 2002).

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na udelenie hlavnej ceny XXVIII. Medzinárodného festivalu odborných filmov, TV a videoprogramov EKOTOPfilm 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh na rozšírenie Ústrednej povodňovej komisie o predsedu Fondu štátnych hmotných rezerv. Vláda SR zároveň schválila rozšírenie Ústrednej povodňovej komisie o predsedu Správy štátnych hmotných rezerv. Počas povodňovej aktivity väčšieho rozsahu môžu nastať situácie pri ktorých nebudú stačiť bežne dostupné prostriedky a zásoby materiálu potrebného pri záchranných a zabezpečovacích prácach a pri odstraňovaní následkov povodní.

Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k návrhu spôsobu finančného a personálneho zabezpečenia realizácie projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu a siete GOVNET. Poznámka: Materiál je tajný

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na predĺženie termínu časového použitia a vyúčtovania na časť finančných prostriedkov poukázaných Úradu vlády SR na ukončenie vysporiadania majetkových vzťahov medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou v zmysle uznesenia vlády SR číslo 1053/2000 bod C. 2 na akciu výstavby chrámu a farskej budovy v obci Vyšný Mirošov.

Vláda SR prerokovala a schválila Pripojenie sa Slovenskej republiky k záverom a Akčnému plánu boja proti terorizmu z mimoriadnej Európskej rady v Bruseli dňa 21. septembra 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o pohľadávkach energetických podnikov voči zdravotníckym, školským zariadeniam a štátnej správe.

Vláda SR prerokovala a odvolala Ing. Antona Poliaka z funkcie prednostu Okresného úradu v Krupine. Vláda SR zároveň vymenovala MVDr. Pavla Poliaka do tejto funkcie.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na povolanie vojakov Armády Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky. Vojaci Armády Slovenskej republiky budú povolaní na zabezpečenie ochrany štátnych hraníc SR v súvislosti s vývojom medzinárodnej situácie po teroristických útokoch na Spojené štáty americké. Budú zabezpečovať ochranu štátnych hraníc na eliminovanie nežiadúcich dôsledkov predpokladanej zvýšenej migrácie cudzincov z inkriminovanej oblasti.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o plnení rozpočtu Eximbanky SR za 1. polrok 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Odpočet plnenia úloh uznesení vlády SR č. 363/2001 a 366/2001 k 31. augustu 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o použití prostriedkov Európskej komisie na podporu Decentralizácie a modernizácie verejnej správy za roky 1999 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch procesu transformácie a privatizácie za I. polrok 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu činnosti konkurzných sudcov, konkurzných správcov a ďalších osôb zainteresovaných na konkurzoch, vrátane návrhu zlepšenia ich činnosti v rámci konkurzného konania - nové znenie. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch spoločného slovensko-maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie za r.2000 v zmysle medzivládnej Dohody z 19. apríla 1995.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 4. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 6. Inteligencia vo všetkom
 7. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 8. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 9. Čo sa môže stať, keď šetríte na zateplení?
 10. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie
 1. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 3. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 4. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 5. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 6. Východniari investujú do bývania spomedzi regiónov najviac
 7. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 10. Pôžička, ktorá odmeňuje? Nie, nepomýlili sme sa
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 22 320
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 9 156
 3. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 8 619
 4. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 409
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 030
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 4 011
 7. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 899
 8. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 797
 9. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku 1 614
 10. Inteligencia vo všetkom 1 550

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Až teraz sa začína boj o Európu. Le Penová sa na Macrona teší

Macron vidí Francúzsko ako krajinu, ktorá má všetko. Le Penová program stavia na kritike.

KOMENTÁRE

Voľby vo Francúzsku. Čo vlastne prospeje ľuďom?

Napäté voľby zakrývali podstatnejšiu tému.

SVET

Macron k politike pristupuje ako k startupu (profil)

Emmanuel Macron bol bankárom aj ministrom hospodárstva.

Neprehliadnite tiež

Kaliňák sľubuje policajtom vyššie platy

Priemerný zárobok v polícii bol už pred januárovým zvýšením platov 1337 eur. Od júla má byť ešte vyšší.

Politik, ktorý chcel byť detektorom lži. Profil Igora Matoviča

Do politiky vstúpil Igor Matovič v roku 2010 na kandidátke SaS. V klube strany nevydržal ani rok. Lúčenia má v krvi, dokázal to neraz.

Kiska pôjde v pondelok do Bratislavy vlakom

Prezident nastúpi na IC v Poprade.

Armáda po krádeži zrátala všetok arzenál, zlodeja stále hľadá

Zbrane, ktoré zmizli, môžu skončiť v rukách teroristov, ale aj extrémistov. Vyvodzovať dôsledky podľa analytika zatiaľ nemožno.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop