Komuniké z rokovania Legislatívnej rady vlády SR

BRATISLAVA 16. decembra (SITA) - Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 53. zasadnutí pod vedením predsedu Daniela Lipšica, podpredsedníčky Lucie Žitňanskej a tajomníka Štefana Grmana.

Prvým bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru. Účelom návrhu zákona je v súlade s uznesením vlády SR č.444/2003 odložiť účinnosť presunu pôsobností z Policajného zboru na krajské úrady a okresné úrady na 1. január 2006 na úsekoch občianskych preukazov, cestovných dokladov, vodičských preukazov a niektorých dopravno-správnych činností a registra obyvateľov na 1. október 2004.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Druhým bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku. Predložený návrh nariadenia vlády nadväzuje najmä na súvisiace ustanovenia návrhu zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa zverejňovania zapísaných údajov, ktorými sa tento návrh zákona snaží odstrániť nedostatky existujúce v platnej právnej úprave.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Tretím bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Návrhom zákona sa rozširuje okruh výrobkov, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona a ustanovujú sa kritériá, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie bezpečnosti výrobku. Upresňujú sa pravidlá pre označovanie výrobkov, povinnosť informovať spotrebiteľa o bezpečnom nakladaní s výrobkom, ak hrozí potenciálne riziko. Tak isto sa rozširujú kompetencie dozorných orgánov a upresňuje sa proces plnenia oznamovacej povinnosti pri výskyte nebezpečného potravinárskeho výrobku v rámci rýchlej výmeny informácií v Európskej únii.

Legislatívna rada prerušila rokovanie o tomto návrhu zákona.

Štvrtým bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je v záujme zosúladenia s právom EÚ zrušiť miestny poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, poplatok zo vstupného a poplatok z reklamy, ktoré vyrubuje obec z tržieb resp. z ceny, pričom dochádza k ďalšiemu poplatkovému zaťaženiu na úrovni samosprávy, a to s fiskálnym cieľom. Keďže v týchto prípadoch sa už uplatňujú nepriame dane, ktoré taktiež plnia fiskálnu funkciu, najneskôr vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa má zrušiť ďalšie zdanenie s rovnakým cieľom na miestnej úrovni. Ďalej sa v návrhu novely zákona o miestnych poplatkoch poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zaraďuje v súlade s inými druhmi miestnych poplatkov medzi fakultatívne druhy miestnych poplatkov. V predloženom návrhu sa tiež upresňuje predmet miestneho poplatku za pobyt a za jadrové

zariadenie. S účinnosťou od 1. januára 2005 sa zrušuje poplatok za ubytovaciu kapacitu.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Piatym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Podľa navrhovanej novely zákona o štátnej pomoci bude koordináciu a zabezpečovanie úloh v oblasti štátnej pomoci po vstupe SR do EÚ vykonávať MF SR. Úlohy SR v oblasti štátnej pomoci sú vymedzené tak, ako vyplývajú z príslušných nariadení rady a EK. SR bude po jej vstupe do EÚ povinná najmä spolupracovať s EK pri schvaľovacom procese poskytovania štátnej pomoci, zabezpečovať úlohy v oblasti monitorovania a evidencie minimálnej pomoci a vypracovávania ročných správ o poskytnutej štátnej pomoci v SR.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.

Šiestym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z.z. . Účelom predkladaného návrhu zákona je dosiahnutie plnej kompatibility so smernicami EÚ upravujúcimi oblasť komerčného poisťovníctva z dôvodu prispôsobovania sa práva Slovenskej republiky k právu krajín Európskej Únie. Zapracované sú v ňom aj poznatky získané z uplatňovania platného zákona o poisťovníctve v praxi.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Siedmym bodom rokovania bol návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Návrhom zákona sa vytvára trojstupňová sústava všeobecného súdnictva. Súčasne sa vytvárajú na prvom stupni prvostupňové všeobecné súdy s osobitnou pôsobnosťou, ktoré budú vybavovať špecializovanú agendu. Ministerstvo spravodlivosti v rámci reformy súdnictva, v ktorej sa vytvárajú legislatívne a organizačné podmienky pre efektívny výkon súdnictva, pristupuje k optimalizácii súdnej sústavy. Jej cieľom je vytvoriť takú súdnu sústavu, ktorá utvára dobré podmienky pre výkon súdnictva v prospech občanov a je zo strany štátu financovateľná v dostatočnej miere.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Ôsmym bodom rokovania bol návrh Colného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona vymedzuje práva a povinnosti účastníkov colného konania alebo iného konania pred colnými orgánmi, skutkové podstaty colných deliktov a colných priestupkov, konkurzné a vyrovnacie konanie a vzťah k právnym predpisom procesnej povahy.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Deviatym bodom rokovania bol návrh zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru. Cieľom navrhovanej úpravy je dosiahnuť na colnej hranici ochranu pred dovozom, vývozom alebo spätným vývozom falzifikátov a nedovolených napodobenín, a tým eliminovať škody spôsobené majiteľom, resp. držiteľom autorského práva, práva príbuzného autorskému právu, majiteľom patentu, autorského osvedčenia, priemyselného vzoru, úžitkového vzoru, ale aj výrobcom a predajcom, dodržiavajúcim zákony.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Desiatym bodom rokovania bol návrh postupu na dosiahnutie súladu dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach s právnymi predpismi EÚ/ES. Účelom predkladaného návrhu je dosiahnutie súladu medzinárodných zmlúv o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach, ktoré uzatvorila Slovenská republika s tretími krajinami, resp. dohôd, ktoré sú v štádiu rozpracovania, s právnymi predpismi EÚ/ES, čo je podmienkou budúceho členstva SR v EÚ. Ide o zmluvy podpísané so štátmi, ktoré nie sú členskými ani kandidátskymi krajinami pre vstup do EÚ.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Jedenástym bodom rokovania bol návrh na uzavretie Dohovoru vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely. Účelom predkladaného návrhu je formou spolupráce medzi colnými správami zabrániť porušovaniu vnútroštátnych colných predpisov, napomáhať ich odhaľovaniu a zabezpečiť trestné stíhanie a potrestanie páchateľov.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Dvanástym bodom rokovania bol návrh na uzavretie Dohovoru vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami. Účelom predkladaného návrhu je prostredníctvom colného informačného systému posilniť spoluprácu medzi colnými správami ustanovením postupov, podľa ktorých môžu colné správy konať spoločne a vymieňať si informácie týkajúce sa nelegálnych obchodných aktivít.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Trinástym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Cieľom návrhu je zosúladenie predmetného zákona s novoprijatou smernicou Rady č. 2003/93/ES a nariadením Rady č. 1798/2003. Vzhľadom na skutočnosť, že citované nariadenie Rady bude priamo aplikovateľné na území členských štátov a upravuje medzinárodnú pomoc a spoluprácu v oblasti DPH tento zákon sa nebude vzťahovať na medzinárodnú pomoc a spoluprácu pokiaľ ide o túto daň. Návrhom zákona sa ukladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky povinnosť informovať príslušné úrady zmluvných štátov a Komisiu ES o ustanovení nových daní a zmene alebo zrušení doterajších daní.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Štrnástym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 446/2002 Z.z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok. Návrhom zákona sa ukladá povinnosť ministerstvu financií informovať príslušné úrady zmluvných štátov a komisiu Európskych spoločenstiev o tom, kto je oprávnený poskytovať, požadovať alebo prijímať pomoc pri vymáhaní finančných pohľadávok. Rovnako oznamuje aj ustanovenie nových daní, zmenu doterajších daní, zrušenie doterajších daní a dátum účinnosti zákonov, ktoré ustanovujú nové dane, menia alebo zrušujú doterajšie dane. V návrhu zákona sú nové ustanovenia týkajúce sa predovšetkým doručenia písomností, ktoré sa vzťahujú k vymáhaniu pohľadávky adresátovi, zabezpečenia úhrady vymáhanej pohľadávky, podávania informácií elektronickými prostriedkami a zachovanie tajomstva na informácie uchovávané v elektronických databázach a poskytované elektronickými prostriedkami.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Pätnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia. Cieľom návrhu nariadenia vlády je ustanoviť podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu školám a školským zariadeniam, ako aj spôsob určovania normatívov pre jednotlivé kategórie škôl podľa objektívnych a transparentných ukazovateľov. K týmto ukazovateľom predovšetkým patria druh a typ školy, počet žiakov v škole, dĺžka vykurovacieho obdobia v mieste školy, študijný odbor alebo učebný odbor, vyučovací jazyk v danej škole, počet žiakov so zdravotným postihnutím (integrovaní žiaci) a počet žiakov s inou ako dennou formou štúdia.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Šestnástym bodom rokovania bol návrh zákona o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok. Cieľom návrhu je prijať osobitnú právnu úpravu nakladania s prebytočným nehnuteľným majetkom štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Navrhovaný postup je nevyhnutný na to, aby sa efektívne zabezpečila realizácia požiadaviek NATO v rámci reformy ozbrojených síl SR.

Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu odporučila návrh schváliť s pripomienkami.


Koniec komuniké

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 234
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 180
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 9 134
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 934
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 373
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 264
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 489
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 137
 9. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 4 703
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 462

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

SVET

Rakúska štátna tajomníčka: Teraz útočia na webe, zajtra v uliciach

Rakúsko pripravuje zákony o nenávistných prejavoch.

Neprehliadnite tiež

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

Slováci by si radi zachovali pozíciu medzi Západom a Východom

V krajinách strednej a východnej Európy podpora NATO zaostáva za podporou pre EÚ.

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.

Slovensko má po 35 rokoch druhé národné plemeno oviec - slovenskú dojnú ovcu

Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.