Súhrn správ domácej redakcie zo 4. októbra do 21:00

Prezident odcestoval na summit kandidátskych krajín NATO do Sofie Prezident republiky Rudolf Schuster odcestoval dnes do bulharského hlavného mesta, kde sa uskutoční summit kandidátskych krajín NATO pod názvom Príspevok nových demokracií k euroatla

ntickej bezpečnosti. Hlavnou témou sofijského summitu bude solidarita a bezpečnosť, podiel zodpovednosti Európy a kolektívna obrana v čase globálnych hrozieb. Pôvodne sa malo hovoriť predovšetkým o integrácii kandidátskych krajín do európskych a euroatlantických štruktúr, ale v kontexte zmenenej bezpečnostnej situácie vo svete po teroristických útokoch na USA, bol program summitu upravený.

PREZIDENT: Schuster sa pred odletom do Sofie stretol s Hengelom

Prezident republiky Rudolf Schuster sa dnes krátko pred odletom na summit kandidátskych krajín NATO do Sofie na bratislavskom letisku stretol s americkým chargé d´affaires Douglasom Hengelom. Ako prezident uviedol pre agentúru SITA, stretnutie sa uskutočnilo na želanie Douglasa Hengela, ktorý hlave štátu poďakoval za postoj Slovenska po teroristických útokoch na USA, pričom ocenil, že sme sa správali, akoby sme už boli členom NATO. Schuster dodal, že Hengel vyzdvihol dôležitosť medzinárodných stretnutí prezidentov, obzvlášť teraz, keď sa svet rozhodol spojiť v boji proti terorizmu. Oficiálny program sa začína v piatok ráno. Na summite sa zúčastní desať prezidentov kandidátskych krajín NATO, ale napríklad aj generálny tajomník NATO George Robertson. Účastníci summitu by mali prijať aj záverečnú deklaráciu.

KOALÍCIA: KDH zvoláva na dnes mimoriadne koaličnú radu

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) požaduje mimoriadné zvolanie koaličnej rady ešte na dnes večer s cieľom opätovne prerokovať Rámcovú dohodu medzi SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD/EBOR) týkajúcu sa aktivít medzinárodného fondu pre podporu odstavenia dvoch blokov V1 jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Ako uviedol pre agentúru SITA predseda KDH Pavol Hrušovský, KDH navrhuje, aby vláda prepracovala text rámcovej dohody tak, aby z neho vyplynula pre SR povinnosť konečného odstavenia blokov V1, aby však z nej nevyplývala jej likvidácia. Ak sa koaličná rada nestotožní s návrhom KDH, tak budú kresťanskí demokrati iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu o tejto téme.

NR SR: Pokračuje rokovanie parlamentu

Snemovňa pokračuje rozpravou k novele zákona o štátnej službe príslušníkov polície, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, ktorý predkladal poslanec Vladimír Palko. Parlament by mal ďalej hlasovať o siedmich v stredu prerokovaných návrhoch. Poslanci takmer bez rozpravy prerokovali návrh novely zákona o rozhodcovskom konaní, návrh novely zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, návrh patentového zákona, návrh zákona o presune niektorých pôsobností z policajného zboru na okresné a krajské úrady a návrh novely zákona o prevádzkovaní bezpečnostných služieb a podobných činností. Poslanci by mali vysloviť súhlas aj s troma medzinárodnými zmluvami o sociálnom zabezpečení s Bulharskom, Kanadou a Holandskom.

NR SR: Parlament nie je od stredajšieho popoludnia uznášaniaschopný

Poslanecká snemovňa nie je od stredajšieho popoludnia uznášaniaschopná. Poslanci mali dnes hlasovať o desiatich bodoch prerokovaných v stredu, nakoľko vo večerných hodinách sa v sále nachádzalo len minimálne množstvo zákonodarcov. Dnes ráno sa situácia zopakovala a predsedajúci schôdze Pavol Hrušovský musel hneď na úvod prerušiť rokovanie schôdze. Zároveň zvolal k predsedovi NR SR rokovanie predsedov poslaneckých klubov.

NR SR: Od júla 2003 budú občianske a vodičské preukazy a pasy vydávať OÚ

Parlament dnes schválil zákon o presune niektorých pôsobností z policajného zboru na okresné a krajské úrady. Jeho cieľom je oddeliť výkon štátnej správy od výkonu policajnej služby. Vydávanie občianskych a vodičských preukazov prejde od júla 2003 z polície na orgány štátnej správy. Zároveň sa presunie na tieto úrady aj evidencia vodičov, evidencia dopravných priestupkov, rozhodovanie o vodičských oprávneniach a riešenie dopravných priestupkov. Rovnako prejde na okresné úrady aj vydávanie cestovných dokladov, pričom centrálnu evidenciu bude viesť ministerstvo vnútra.

NR SR: Parlament schválil zákon o štátnej pomoci

Národná rada schválila návrh zákona o štátnej pomoci, ktorý stanovuje podmienky jej poskytovania, napríklad na vzdelávanie zamestnancov alebo podporu zamestnanosti. Ďalej tiež zjednodušuje poskytovanie tzv. neoznamovanej pomoci, o ktorej stačí informovať v Obchodnom vestníku. Parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z vína, ktorá znižuje sadzbu dane u tichého vína na nulu zo súčasnej úrovne 5 Sk za liter. Dôvodom tohto kroku je nepriama podpora rozvoja vinárstva na Slovensku, ako aj harmonizácia daňovej legislatívy s Európskou úniou.

NR SR: Palkova novela o štátnej službe policajtov v druhom čítaní

Poslanci do druhého čítania posunuli návrh novely zákona o štátnej službe príslušníkov polície, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, ktorý predkladal poslanec Vladimír Palko. Cieľom jeho novely je zmena výpočtu koeficientu, ktorý stanovuje, koľko hodín denne musia odslúžiť policajti s nerovnomerným rozvrhnutím základného času služby. Nová metodika výpočtu koeficientu by podľa Palka mala nastoliť spravodlivosť medzi policajtmi, ktorí majú rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnuté služby.

NR SR: Zákonodarný zbor schválil patentový zákon

Parlament schválil vládny návrh patentového zákona, ktorý má zosúladiť patentové právo s Európskou patentovou dohodou. Legislatívna norma vytvára predpoklady na vytvorenie dodatkových ochranných certifikátov na medicínske výrobky a produkty na ochranu rastlín. Poslanci definitívne schválili aj návrh novely zákona o rozhodcovskom konaní, ktorú predkladal poslanec Robert Fico. NR SR vyslovila súhlas s prijatím štvrtého dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde, ktorý hovorí o špeciálnej jednorazovej alokácii SDR. Zákonodarný zbor vyslovil aj súhlas s dohodami SR s Kanadou a Portugalskom, ktoré zamedzujú dvojitému zdaneniu a daňovým únikom. Parlament odsúhlasil aj zmenu Protokolu č. 4 k Európskej dohode zakladajúcej pridruženie medzi SR a Európskymi spoločenstvami.

NR SR: O Langošovom návrhu ústavného zákona sa nehlasovalo

Parlament v prvom čítaní prerokoval návrh ústavného zákona o použití prostriedkov z privatizácie, ktorý predkladal poslanec Ján Langoš. V sále sa však nenachádzala ústavná väčšina, potrebná na posun ústavného zákona do druhého čítania. Poslanecký návrh zabezpečuje podľa Langoša reformu verejných financií a sociálneho systému. Práve na ne by sa mali použiť prostriedky z privatizácie. Návrh zákona stanovuje použiť výnosy z privatizácie aj na vyplatenie dlhopisov Fondu národného majetku.

NR SR:Parlament neschopný hlasovať o návrhu vlády na skrátené konanie

Poslanecká snemovňa je počas posledných dvoch rokovacích dní opakovane uznášanianeschopná. Parlament nebol opakovane schopný schváliť doplnenie programu schôdze o návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k návrhu novely zákona o ochrane bankových vkladov, ktorý dnes mimoriadne prerokoval a schválil kabinet. V sále sa opakovane prezentovalo len 72 zákonodarcov. Predsedajúci schôdze Pavol Hrušovský preto o 11:30 prerušil dopoludňajšie rokovanie.

NR SR: Reakcia vlády na výroky Maesovej by bola kontraproduktívna

Výroky belgickej poslankyne Nelly Maesovej v Európskom parlamente (EP), že na Slovensku je diskriminovaná maďarská menšina, patria v 626-člennom zákonodarnom zbore tejto európskej inštitúcie medzi veľmi ojedinelé. Reakcia oficiálnych inštitúcii SR na ne by znamenala, že im prikladáme váhu, ktorú si nezaslúžia, odpovedal v pravidelnej Hodine otázok na otázku poslankyne Melánie Kollárikovej premiér Mikuláš Dzurinda.

NR SR: Jediný, kto ovplyvňoval registráciu PSNS bola Malíková

Jediný pokus o ovplyvňovanie procesu registrácie Pravej Slovenskej národnej strany (PSNS) bol zo strany predsedníčky SNK Anny Malíkovej. Konštatoval to dnes na Hodine otázok minister vnútra Ivan Šimko. Podľa jeho slov Malíková žiadala, aby ministerstvo vnútra nový politický subjekt nezaregistrovalo. Minister ďalej povedal, že návrh na registráciu PSNS bol podaný na MV SR 24. septembra spolu so stanovami, správnym poplatkom 10 000 korún a petíciou 1924 občanov, ktorí si vznik takejto strany želajú. Ministerstvo žiadosť posúdilo a 2. októbra PSNS zaregistrovalo.

NR SR: Novela zákona o ochrane vkladov definitívne schválená

Parlament dnes expresne, behom troch hodín schválil novelu zákona o ochrane vkladov. Jej cieľom je urýchlená úprava niektorých ustanovení zákona o ochrane vkladov a zákona o konkurze a vyrovnaní tak, aby sa eliminovali riziká ohrozenia systému ochrany vkladov. Mala by eliminovať aj riziká vzniku značných budúcich hospodárskych škôd, ktoré vznikli po stredajšom rozhodnutí odvolacieho senátu Najvyššieho súdu SR v spore medzi Fondom ochrany vkladov (FOV) a správcom konkurznej podstaty Dopravnej banky, a.s., a ktoré by sa v konečnom dôsledku prenášali na štát. Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

NR SR: Navrhujú úpravu platov predsedu a podpredsedov NKÚ

Národná rada dnes prerokovala v prvom čítaní poslanecký návrh novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Jej cieľom je upraviť platové pomery predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) a zosúladiť ich s platovými pomermi ostatných ústavných činiteľov, povedal predkladateľ novely Milan Benkovský. "V porovnaní s platovými pomermi ostatných ústavných činiteľov predstavitelia NKÚ nemajú nárok na poberanie paušálnych náhrad,“ povedal Benkovský. Pod poslanecký návrh sa podľa neho podpísali zástupcovia všetkých poslaneckých klubov.

Migaš s prezidentom Havlom najmä o reformných zmenách

V prvý deň oficiálnej návštevy delegácie slovenského parlamentu v Českej republike prijal dnes predsedu NR SR Jozefa Migaša na Pražskom hrade český prezident Václav Havel. Predstavitelia hovorili predovšetkým o uskutočňovaných reformných zmenách na Slovensku, najmä s ohľadom na ďalšiu vzájomnú spoluprácu a pomoc pri vstupe do európskych a predovšetkým do transatlantických štruktúr na budúcoročnom jesennom summite NATO v Prahe.

Migaš s Klausom o súčasnom dianí v oboch parlamentoch

Dvojdňová oficiálna návšteva slovenského parlamentu v Českej republike symbolicky odštartuje aj mesiac česko-slovenskej vzájomnosti. Šéfovia zákonodarných zborov - Václav Klaus a Jozef Migaš sa v úvode informovali o aktuálnych otázkach súčasných dní v ich parlamentoch. Zhodli sa na tom, že kľúčovou otázkou je rokovanie o zákone o štátnom rozpočte a celý rad zákonov, ktoré súvisia s asociačnými ambíciami oboch krajín.

MIGAŠ: S Pithartom o príprave pražského summitu NATO

Hlavnou témou stretnutia predsedu Národnej rady SR (NR SR) Jozefa Migaša na jeho oficiálnej návšteve ČR pri rokovaní s predsedom českého Senátu Petrom Pithartom boli otázky prípravy blížiaceho sa budúcoročného jesenného pražského summitu NATO. Ten by mal totiž rozhodnúť aj o ďalšom rozširovaní aliancie. Jozef Migaš skonštatoval, že súčasná slovenská vládna koalícia urobila dostatok reformných, transformačných a demokratických krokov, ktoré by mali byť zárukou záujmu Slovenska stať sa stabilným členom aliancie.

MO SR: Americký chargé d´affaires poďakoval Stankovi

Ďakovný list za poskytnutú pomoc po tragických udalostiach v USA poslal slovenskému ministrovi obrany Jozefovi Stankovi chargé d´affaires amerického veľvyslanectva v Bratislave Douglas Hengel. Americký diplomat okrem iného v liste ocenil, že predstavitelia Ministerstva obrany SR (MO SR) veľmi vnímavo a ústretovo reagovali na všetky žiadosti predstaviteľov veľvyslanectva USA o bezodkladnú pomoc a podporu.

NKÚ: Kauza eurofondy by nemala ovplyvniť vzťahy SR a EÚ

Výsledky kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v kauze eurofondy by nemali ovplyvniť ďalšiu spoluprácu s Európskou úniou (EÚ) a ďalšie poskytovanie prostriedkov z jej fondov. Uviedol to dnes na tlačovej besede v Bratislave podpredseda úradu Igor Malý. Kontrolu NKÚ v kauze eurofondy ukončili 28. septembra. V súčasnosti ešte kontrolujú konečných prijímateľov finančných prostriedkov zo zahraničia.

Kadlečíková: Slovensko podmienky Európskeho parlamentu splní

Za "veľmi prísne" označila vicepremiérka pre európsku integráciu Mária Kadlečíková rozhodnutie rozpočtového výboru Európskeho parlamentu (EP) o pozastavení prostriedkov z fondov predvstupovej pomoci EÚ Slovensku. "Po rozhovore s veľvyslancom Jurajom Migašom sme však boli optimistickí," uviedla dnes M. Kadlečíková. Odôvodnila to tým, že pred časom rakúsky poslanec Herbert Bösch, ktorý je známy svojím nekompromisným postojom v boji proti korupcii, navrhoval, aby sa zablokovalo až 106 miliónov eur, pričom za týždeň sa podarilo dosiahnuť, že pôjde len o desať percent.

SR-ČR: Sprísnenie hraničného režimu len pre ľudí z tretích krajín

Slovensko a Česko nepripravujú zmenu režimu na hraniciach pre svojich občanov, sprísnenie sa bude týkať iba ľudí z tretích krajín a ilegálnych migrantov. Uviedla to pre agentúru SITA vicepremiérka Mária Kadlečíková, ktorá zároveň odmietla tvrdenie českých novín, že na prechod hraníc už nebude stačiť občiansky preukaz. O znížení komfortu mala Kadlečíková nedávno rokovať v Prahe so šéfom českej diplomacie Janom Kavanom "Do takýchto detailov sme vôbec nešli," povedala dnes pre agentúru SITA.

MZV: V slovinskom Blede stretnutie šéfov diplomacie krajín V10

Ministri zahraničných vecí 10 krajín ašpirujúcich na členstvo v Severoatlantickej aliancii, tzv. V10, medzi nimi aj šéf slovenskej diplomacie Eduard Kukan, na dnešnom stretnutí v slovinskom Blede vyjadrili solidaritu svojich krajín s USA po udalostiach z 11. septembra a zdôraznili odhodlanosť zapojiť sa do zápasu proti terorizmu. Na stretnutí, ktoré sa koná pri príležitosti 47. výročia Valného zhromaždenia Asociácie Atlantickej zmluvy (ATA), šéfovia diplomacií v spoločnom vyhlásení okrem iného konštatovali, že teroristické akty v USA boli útokmi na celú komunitu krajín, zdieľajúcich spoločné hodnoty.

Weiss: Rozhodnutie rozpočtového výboru EP je vážna správa pre SR

Rozhodnutie rozpočtového výboru Európskeho parlamentu (EP) podmienečne pozastaviť určitú časť prostriedkov, na ktoré má Slovensko nárok z rozpočtu Európskej únie v rámci predvstupovej pomoci, považuje predseda Zahraničného výboru NR SR Peter Weiss za vážnu správu. "Je v záujme Slovenska urýchlene urobiť kroky, ktoré presvedčia EP a príslušný rozpočtový výbor, aby zdroje uvoľnil," zdôraznil Weiss a dodal, že konať musí najmä vláda.

Ftáčnik: Koalícia sa musí dohodnúť o spoplatnení štúdia na VŠ

Vládna koalícia sa musí dohodnúť v otázke spoplatnenia alebo nespoplatnenia externého vysokoškolského štúdia ešte do konca októbra, lebo v opačnom prípade bude ohrozená celá reforma vysokých škôl (VŠ) na Slovensku.

Ftáčnik: Platy učiteľov sa musia zvýšiť

Platy učiteľov musia rásť rýchlejšie ako platy iných pracovníkov štátnej správy, povedal dnes na tlačovej besede minister školstva Milan Ftáčnik pri príležitosti Svetového dňa učiteľov. Priemerná mzda pedagogických pracovníkov bola k 30. júnu tohto roku najvyššia na gymnáziách - 12 221 korún, zatiaľ čo na základných školách to bolo 10 836 korún. Na vysokých školách je priemerná mzda 14 594 korún.

Lipšic: Lietadlo ohrozujúce obyvateľstvo možno zostreliť

Pilot stíhačky, ktorý by bez priameho rozkazu zostrelil civilné lietadlo unesené teroristami, smerujúce na civilný cieľ, by nekonal protiprávne. Uviedol to dnes v súvislosti s možným odvrátením teroristickej leteckej akcie vedúci úradu ministerstva spravodlivosti Daniel Lipšic. "Použitie sily v takomto prípade umožňuje Trestný zákon, pilot lietadla by totiž konal v krajnej núdzi," konštatoval Lipšic v stanovisku, ktoré poskytol agentúre SITA.

SOP: Poslanci Čižmáriková a Šimko vystúpili zo SOP

Poslanci Národnej rady (NR SR) Katarína Čižmáriková a Ján Šimko 3. októbra na rokovaní poslaneckého klubu SOP-LDU-SZS oznámili, že končia členstvo v SOP. Hlavnými dôvodmi ich odchodu sú neschopnosť strany dôsledne napĺňať volebný program, jednoznačne podporovať nevyhnutné reformy, neustále lavírovanie, neschopnosť sebareflexie a formalizmus. Obaja poslanci zostávajú pracovať v poslaneckom klube SOP-LDU-SZS a naďalej budú podporovať vládny program a zástupcov SOP vo vláde SR.

SOP: Nech stranu opustia tí, ktorí sa nestotožňujú s jej ideami

Pre Stranu občianskeho porozumenia (SOP) bude dobré, ak ju opustia tí, ktorí sa nestotožňujú s jej stredoľavým ideovým vymedzením a závermi jej kongresu. Konštatuje to SOP vo svojom dnešnom stanovisku, ktoré je reakciou na stredajšie vystúpenie poslancov Kataríny Čižmárikovej a Jána Šimka zo strany. SOP zobrala rozhodnutie oboch poslancov na vedomie.

DS: Začali s petíciou za vypísanie referenda o zmene volebného zákona

Predstavitelia DS začali dnes prostredníctvom regionálnych centrál zbierať podpisy pod petíciu za vypísanie referenda o spravodlivom volebnom zákone.

MVO: Občianske oko podporuje petíciu Za spravodlivý volebný zákon

Petičnú akciu Za spravodlivý volebný zákon, ktorú iniciovala Demokratická strana (DS), pozitívne hodnotí združenie Občianske oko. Petíciu považujú za snahu o vytvorenie účinného tlaku na politické strany s cieľom presadiť dlho sľubovanú a očakávanú novelu volebného zákona.

Fond na ochranu vkladov môže podať dovolanie proti rozhodnutiu NS

Fond na ochranu vkladov (FOV), ako jeden z účastníkov konania, môže podať opravný prostriedok – dovolanie proti stredajšiemu rozhodnutiu senátu Najvyššieho súdu SR (NS SR). NS SR rozhodoval v kauze Dopravnej banky ako druhá odvolacia inštancia po Krajskom súde a zmenil rozhodnutie KS v Banskej Bystrici. Uviedol to dnes pre agentúru SITA nemenovaný zdroj z NS SR. Bola to incidenčná žaloba, kde súd poprel pohľadávku FOV, takže mimoriadne dovolanie nemusí iniciovať generálny prokurátor.

JUSKO: Novela zákona o ochrane vkladov by mala vyriešiť verdikt NS SR

Fond na ochranu vkladov (FOV) nemôže podať opravný prostriedok – dovolanie proti stredajšiemu rozhodnutiu senátu NS SR v kauze Dopravnej banky. Ako uviedol pre agentúru SITA šéf NBS Marián Jusko, právnici práve analyzujú daný stav. Dodal, že podľa ich právneho názoru ak sa schváli v parlamente novela zákona o ochrane vkladov, ktorú dnes predložil kabinet, tak práve táto norma umožní opravný prostriedok. Potom by sa podľa Juska FOV mohol obrátiť na GP SR a tá s mimoriadnym opravným prostriedkom na Najvyšší súd SR.

ANO: Vláda neurobila nič pre odstránenie chýb v zákone

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR (NS SR) z 3. októbra, že Fond ochrany vkladov nie je veriteľom Dopravnej banky, je závažným právnym problémom. Zapríčinený je nejednoznačnou formuláciou paragrafu 11 zákona o ochrane vkladov v nadväznosti na platné znenie zákona o konkurze a vyrovnaní a Občianskeho zákonníka. Ako ďalej konštatuje Aliancia nového občana (ANO), vláda napriek tomu, že o tomto probléme už dlho vedela, neurobila nič preto, aby boli chyby v zákone odstránené.

RIS: Slovenská polícia a prokuratúra by sa mali stať farboslepými

S výzvou, aby sa slovenská polícia a prokuratúra stali "farboslepými", teda aby neposudzovali skutky podľa farby pleti páchateľa, ale podľa ich závažnosti, otvoril predseda Rómskej iniciatívy Slovenska (RIS) Alexander Patkoló dnešnú bratislavskú konferenciu Slovensko a Rómovia - ako ďalej? Druhou oblasťou, ktorou by sa mal rezort vnútra a spravodlivosti vážne zaoberať, je úžera medzi samotnými Rómami.

KOZ: Protestným pochodom upozornia na nepriaznivú situáciu

Na nepriaznivú situáciu v zamestnanosti, pokles reálnych príjmov, formálnosť a neefektívnosť sociálneho dialógu a neakceptovanie pripomienok odborov k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002 vyjadria odborári na protestnom pochode v Bratislave 17. októbra.

Proces: Obhajoba Černáka napadla zákonnosť dôkazov a identitu mŕtvoly

Identitu mŕtvoly pripisovanej Poliakovi Gregorzovi Szymanekovi dnes spochybnila v záverečnej reči vo veci Mikuláš Černák a spol. pred Krajským súdom v Banskej Bystrici obhajoba. Obhajca Mikuláša Černáka, Jána K. a Andreja A. tvrdil, že sa nepotvrdili obvinenia jeho mandantov a vyšli najavo procesné pochybenia pri získavaní dôkazov. Naopak podľa prokurátorky sa doložil dostatok dôkazov na uznanie viny a rozsudok možno vyniesť na rovnakom skutkovom základe ako v januári 2000.

Súdy: Prípad farára obžalovaného z vraždy odročený na koniec októbra

Prípad 70-ročného farára z obce z Lovčice-Trubína neďaleko Žiaru nad Hronom, obžalovaného z vraždy 59-ročného lesníka, dnes senát banskobystrického Krajského súdu odročil na 25. októbra. Dôvodom odročenia je podľa senátu nutnosť obhliadky miesta činu, ktorá sa pre nezrovnalosti v prípade uskutoční o necelé dva týždne. Ako dnes pre agentúru SITA povedali pracovníci trestnej kancelárie súdu, na nasledujúcom pojednávaní už možno očakávať rozsudok.

Školstvo: Kompetenčný zákon dal stredoškolákom samosprávy

Schválením kompetenčného zákona v NR SR a jeho podpísaním prezidentom republiky je už legislatívne podchytená existencia študentských samospráv - žiackych rád - na našich stredných školách. Tým sa otvoril priestor pre zapracovanie ich legislatívnych návrhov do pripravovanej novely tzv. malého školského zákona. Podľa predsedu Stredoškolského parlamentu Slovenska (SPS) Filipa Kuboviča ide o prvý výsledok kampane SPS financovanej Európskou komisiou (EK) a Nadáciou Otvorenej spoločnosti.

VOĽBY: Kandidátom na prešovského župana za ANO je Peter Biroš

Kandidátom ANO na post predsedu Prešovského vyššieho územného celku (VÚC) je Peter Biroš, primár stomatologicko-chirurgického oddelenia NsP J. A. Reimana v Prešove. Oznámil to na dnešnej tlačovej besede šéf volebného tímu ANO Štefan Vaško. „Prešovský kraj je taký silný, že si trúfame ísť do volieb samostatne, prednosti nášho kandidáta sú natoľko presvedčivé, že musíme uspieť,“ vyhlásil hovorca strany Anton

PRIESKUM: Najdôveryhodnejším denníkom je Nový Čas

Najdôveryhodnejším denníkom v SR je Nový Čas, ktorému dôveruje 36,1 percenta slovenskej verejnosti. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Odboru mediálneho výskumu Slovenského rozhlasu (OMV SRo) uskutočneného od 17. do 23. septembra na vzorke 2411 respondentov vo veku 14 a viac rokov. Naopak, nedôveru vyjadrilo tomuto denníku 27,3 percenta oslovených. Druhá pozícia patrí Pravde, ktorej dôveruje takmer 30 percent oslovených a nedôveruje vyše 17 percent. Denník Sme považuje za dôveryhodný 26,8 percenta a nedôveryhodný 17,7 percenta.

CERAROVÁ: GP v Slovinsku prijala opatrenia na boj proti terorizmu

O skúsenostiach s bojom proti organizovanému zločinu a úlohe generálnej prokuratúry v tejto oblasti dnes v Bratislave rokoval vicepremiér pre legislatívu Ľubomír Fogaš s generálnou prokurátorkou Slovinska Zdenkou Cerarovou. Ako uviedla šéfka GP pre novinárov, v spolupráci s políciou prijala slovinská prokuratúra rad opatrení na ochranu krajiny pred terorizmom. "V súčasnosti je dôležité zvládnuť tieto otázky na medzinárodnej úrovni a nájsť elementy na podporu celkovej bezpečnosti," dodala Cerarová.

LEKÁRI: Geriatria bude preferovaným odborom v medicíne

Prevencia v geriatrii je ťažiskovou témou XXIX. Reimanovych a XXVII. Gressnerovych dní, ktoré sa dnes začali v Prešove pod záštitou primátora Prešova Juraja Kopčáka a medzinárodnej organizácie Heart Friend around the World. Ako pre agentúru SITA povedal primár geriatrického oddelenia Nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove František Németh, geriatria je "vynútený“ medicínsky odbor, ktorý sa venuje chorobám a liečbe ľudí nad 65 rokov.

SOP: Za zavedenie školného pre externé štúdium na vysokých školách

Strana občianskeho porozumenia (SOP) je za spoplatenenie externého štúdia na vysokých školách prostredníctvom nového vysokoškolského zákona. Ako uviedol pre agentúru SITA predseda SOP Pavol Hamžík, s ohľadom na súčasný reálny stav, keďže fakulty už dnes vyberajú rôzne sumy za externé štúdium, je potrebné zákonnou formou určiť výšku poplatkov.

MO SR: Podľa Krajčiho je Model 2010 spracovaný veľmi efektívne

Koncepcia reformy Ozbrojených síl - model 2010 je spracovaná veľmi efektívne a mala by zohľadňovať všetky prvky, ktoré sú požadované na vybudovanie malej, kompatibilnej a mobilnej armády. Konštatoval to po dnešnom stretnutí s ministrom obrany Jozefom Stankom poslanec za HZDS Gustáv Krajči, ktorý sa s týmto modelom oboznámil na Ministerstve obrany SR (MO SR).

MO SR: Južne od Margecian núdzovo pristál vrtuľník

Vojenský vrtuľník Mi-24 musel dnes o 14:30 núdzovo pristáť južne od Margecian. Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa MO SR Ingrid Stanová, vrtuľník štartoval o 14:14 z vojenského letiska v Prešove a mal letieť po plánovanej trase Prešov - Brezno - Sliač. Išlo o mimoletiskový výcvikový let. O 14:30 ohlásil kapitán vrtuľníka núdzové pristátie. Podľa predbežných informácií k zraneniam nedošlo, hlásené je len poškodenie listov rotora. Na zistenie príčin núdzového pristátia bola vytvorená komisia veliteľa. Podľa informácií agentúry SITA príčinou núdzového pristátia vrtuľníka bolo zachytenie rotorom o vedenie vysokého napätia.

MZV: Hengel informoval Chleba o dôkazoch proti bin Ládinovi

Americký chargé d´affaires na Slovensku Douglas Hengel informoval dnes štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Jozefa Chlebu o dôkazoch potvrdzujúcich účasť teroristickej siete Al Kájda a Usáma bin Ládina na organizovaní septembrových teroristických útokov na New York a Washington. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor MZV. Na stretnutí D. Hengel zároveň ocenil veľmi dobrú spoluprácu slovenskej strany pri zaručení bezpečnosti veľvyslanectva USA v Bratislave.

MO SR: Palmieri vysoko ocenil zmeny v rezorte obrany

O prebiehajúcej reforme slovenskej armády v súlade s pripravovanou koncepciou Ozbrojené sily SR - Model 2010 informoval dnes vysokého predstaviteľa Medzinárodného vojenského štábu NATO v SR brigádneho generála Guida Danteho Palmieriho náčelník Generálneho štábu ASR genpor. Milan Cerovský. Palmieri vysoko ocenil zmeny v rezorte obrany a ubezpečil Cerovského, že Slovensko je na správnej ceste v snahe stať sa plnohodnotným členom NATO.

fa

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 620
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 4 033
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 571
 4. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 009
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 706
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 370
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 148
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 090
 9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 695
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 621

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.

BRATISLAVA

Dá sa v Dunaji oficiálne kúpať?

Na Dunaji bolo kedysi nielen legendárne Lido, ale aj lodné kúpaliská.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aj my sme tu. Malé nemocnice sa búria proti Druckerovej sieti urgentov

Prečo nemáme právo na zdravotnú starostlivosť ako všetci, pýta sa zástupkyňa riaditeľa nemocnice vo Veľkom Krtíši.

Domov

Pripomeňte si vstup vojsk Varšavskej zmluvy na fotografiách

Pred 49 rokmi vtrhli na územie vtedajšieho Československa vojská Varšavskej zmluvy.

Domov

Polovojenská organizácia pýta peniaze na domobranu, končia na súkromnom účte

Výzvou na posielanie finančných príspevkov sa už zaoberá polícia. Slovenskí branci tvrdia, že ide o dobrovoľné dary

Domov

Nepovalím si vlastnú vládu, odkazuje Fico vo videu Sulíkovi

Podľa šéfa SaS Richarda Sulíka sú v súčasnosti jediným riešením predčasné voľby.