Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Washington 8. novembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v stredu prerokovala a po rozsiahlej diskusii schválila Zákon na podporu slobody, ktorý sa bytostne dotýka aj Slovenskej republiky

Americká Snemovňa reprezentantov schválila zákon, ktorý sa bytostne
dotýka aj SR

Washington 8. novembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického
Kongresu v stredu prerokovala a po rozsiahlej diskusii schválila
Zákon na podporu slobody, ktorý sa bytostne dotýka aj Slovenskej
republiky, pretože súvisí s budúcim rozširovaním Severoatlantickej
organizácie.

V politickej časti sa zákon odvoláva na doterajšiu americkú
politiku prezidentov Billa Clintona a Georgea W. Busha, ktorí
podporili myšlienku ďalšieho rozšírenia NATO. V praktickej časti
schválený zákon menuje krajiny, ktoré dostanú finančnú podporu, aby
mohli lepšie splniť podmienky pripravenosti na členstvo v aliancii.

"Pre Slovensko je to historická správa v tom, že po schválení
aj Senátom sa vracia tam, kde už bolo v roku 1994, to znamená medzi
vážnych kandidátov na členstvo v NATO," povedal pre TASR na adresu
hlasovania v Snemovni reprezentantov veľvyslanec SR v USA Martin
Bútora.

Slovensku je v Zákone na podporu slobody venovaná osobitná
pasáž. Na základe tohto zákona Slovensko dostane v roku 2002
z Washingtonu finančnú pomoc v čiastke 8,5 milióna dolárov, Slovinsko
4,5 milióna a pobaltské krajiny sedem miliónov dolárov. Za návrh
zákona hlasovalo 371 kongresmanov a 47 sa vyslovilo proti. Znenie
zákona podporilo 190 republikánov a 181 demokratov.

Podľa veľvyslanca Bútoru je to "ohromujúco priaznivý výsledok",
ktorý nepochybne bude rezonovať aj počas hlasovania v Senáte.
Kongresmani, ktorí hlasovali proti zneniu zákona, sa v diskusii
nevyslovovali proti Slovensku, ale vzniesli pochybnosti, či
kandidátske krajiny môžu efektívne prispieť ku kolektívnej
bezpečnosti. Objavili sa aj názory, že ďalšie rozšírenie najmä
o pobaltské krajiny by mohlo vyvolať negatívny ohlas Moskvy. Niektorí
kongresmani sa v diskusii vyslovili proti akejkoľvek americkej
prítomnosti v Európe. Ďalší operovali tým, že Spojené štáty budú
potrebovať značné prostriedky na boj s terorizmom.

Pozitívne hlasy o potrebe rozšírenia NATO argumentovali okrem
iného tým, že početnejšia Severoatlantická aliancia bude údernejšia
v boji proti medzinárodnému terorizmu. Za navrhované znenie zákona
a najmä pasáže o Slovensku s veľkým zanietim hovoril republikán zo
štátu Florida, ktorého starí rodičia prišli zo Slovenska, John Mica.
Zákon a aj časť o Slovensku podporil i významný demokrat, senátor Tom
Lantos. Veľvyslanec Bútora očakáva, že Senát amerického kongresu
schváli zákon v krátkom čase.

 


VZ OSN zvolilo slovenského veľvyslanca Tomku do Komisie pre
medzinárodné právo

New York 8. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v stredu zvolilo
veľvyslanca Petra Tomku, stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky
pri OSN, do Komisie pre medzinárodné právo.

Slovenský diplomat je členom tejto významnej komisie od roku
1999 a SR sa usilovala o jeho znovuzvolenie na roky 2002 až 2006.

Komisia pre medzinárodné právo je pomocným orgánom OSN a tvorí
ju 34 expertov. Jej hlavnou úlohou je kodifikácia medzinárodného
práva a podpora jeho progresívneho rozvoja.

Peter Tomka dostal najviac hlasov zo všetkých kandidátov
východoeurópskej regionálnej skupiny. Kandidatúru slovenského
diplomata podporilo 159 krajín OSN. Spomedzi všetkých 45 kandidátov
Peter Tomka získal po nemeckom kandidátovi najviac hlasov. Ten dostal
o dva hlasy viac ako slovensky diplomat.

Znovuzvolenie Petra Tomku je ocenením jeho profesionálnych
kvalít a doterajšieho pôsobenia na poli medzinárodného práva, uviedli
po hlasovaní zdroje z OSN. Súčasne je to ocenenie slovenskej
diplomacie v rámci medzinárodných organizácií, dodal zdroj OSN.


 

Maďarsko žiada predstaviteľov RE a OBSE o politickú podporu

Štrasburg 8. novembra (TASR) - Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
(PZ RE) a Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
požiadal šéf maďarskej diplomacie János Martonyi o politickú podporu
pri úsilí Budapešti o dosiahnutie ochoty susedných krajín,
kritizujúcich tzv. krajanský zákon, vecne konzultovať o ich
konkrétnych výhradách.

Stalo sa tak prostredníctvom generálneho tajomníka PZ RE Bruna
Hallera a vysokého komisára OBSE pre menšinovú problematiku Rolfa
Ekeusa, s ktorými rokoval maďarský minister v stredu v Štrasburgu.

Podľa slov hovorcu maďarského rezortu zahraničných vecí Gábora
Horvátha hosť z Budapešti na stretnutí s Hallerom konštatoval, že
v svetle správy tzv. Benátskej komisie je osobitne ťažké pochopiť,
prečo maďarský zákon vyvolal tak ostré reakcie v niektorých susedných
štátoch. Poukázal, že v duchu jestvujúcich európskych noriem a praxe
je dôležité, aby sa v oblasti podpory menšín žijúcich za hranicami
materskou krajinou aplikoval princíp rovnosti pri posudzovaní
a hodnotení.

Generálny tajomník PZ RE podporil pripravenosť Budapešti
zakomponovať jednotlivé odporúčania tzv. Benátskej komisie do
vykonávacích predpisov zákona a podčiarkol, že PZ RE bude podobne ako
spomínané nezávislé grémium expertov skúmať nielen výlučne maďarskú
normu, ale analyzovať v širšom rámci podobné legislatívne úpravy na
starom kontinente.

Zákon o Maďaroch v susedných štátoch podľa názoru vysokého
komisára OBSE pre menšinovú problematiku Rolfa Ekeusa, ktorý sa už
v minulosti opakovane vyslovil za odstránenie rozdielnych pohľadov na
problematiku predmetnej normy prostredníctvom konzultácií, nevyvolá
v regióne napätie a nepredstavuje problém v oblasti bezpečnostnej
politiky. Švédsky diplomat súčasne konštatoval, že maďarské minority
v stredoeurópskom regióne sa v minulosti pokúšali o uplatnenie
svojich práv vždy zákonnou cestou a nespôsobovali problémy. Na margo
nedávno vydaného vyhlásenia, ktoré podľa názoru pozorovateľov bez
menovania kritizovalo Maďarskú republiku, Ekeus uviedol, že v ňom
mienil sformulovať zásady ochrany minorít, ktoré sa Maďarska týkajú
práve tak, ako vyše 50 ďalších členských krajín OBSE.

János Martonyi pripomenul v Štrasburgu vyhlásenia popredných
predstaviteľov Rumunska a SR, v ktorých sa konštatuje, že medzi
Budapešťou a jej susedmi nedošlo k vzniku napätia a že sporné otázky
je nutné usporiadať cestou rokovaní. Navrhol komisárovi OBSE, aby
udržiaval pravidelné kontakty s predstaviteľmi maďarských organizácií
spoza hraníc, čo umožní spoznať ich názory na inkriminovaný zákon
a s ním spojené úľavy. Súčasne požiadal Rolfa Ekeusa, aby aj na
politickej úrovni urobil všetko pre ochotu susedných krajín na vecné
konzultácie a dohodu s Budapešťou, ktorá je na to, rovnako ako
doteraz, pripravená.

 


Správa EK ocení pokrok Slovenska, poukáže však na mnohé nedostatky

Brusel 8. novembra (TASR) Pravidelná hodnotiaca správa Európskej
komisie o pokroku kandidátov, ktorú tento rok zverejnia v Štrasburgu
v utorok 13. novembra, vyznie pre Slovensko celkovo pozitívne.
Objektívne však poukáže na mnoho nedostatkov či už v prijímaní
legislatívy, implementácii prijatých stratégií alebo budovaní
administratívnych kapacít.

Zatiaľ čo pred dvoma rokmi Slovensko a päť ďalších
kandidátskych krajín netrpezlivo očakávali odporúčanie EK na začatie
prístupových rokovaní, vlani získala Bratislava prvýkrát ocenenie
fungujúca trhová ekonomika, tento rok sa žiadne prekvapenia ani
novinky nečakajú. Správa však určite odrazí výrazný pokrok
v prístupových rokovaniach - veď len za tento rok uzavrelo Slovensko
zatiaľ desať kapitol a spolu ich má za sebou už 20, čím sa dostalo na
úroveň krajín rokujúcich o dva roky dlhšie.

Posudky zostavuje komisia na základe množstva informácií, ktoré
jej poskytujú kandidátske krajiny, ale aj z podkladov, ktoré získava
cez svoje delegácie v jednotlivých štátoch, od rôznych podnikov,
mimovládnych organizácií a podobne.

Takmer 100-stranový dokument je tradične rozdelený podľa tzv.
kodanských kritérií - hodnotí politický a ekonomický vývoj v krajine
za uplynulý rok, stav prijímania legislatívy, administratívne
kapacity nevyhnutné na jej implementáciu a vynucovanie a celkovú
schopnosť štátu prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ.

Komisia potvrdí, že Slovensko spĺňa politické kritériá, privíta
novelu ústavy, kroky na posilnenie nezávislosti súdnictva. Už
tradične však zdôrazní rómsku problematiku a boj proti korupcii.
Ocení zámery a plány v týchto oblastiach, vyzve však na ich
efektívnejšiu realizáciu. Pozornosti sa nevyhne ani korupčná aféra
týkajúca sa programu PHARE na úrade vlády.

V ekonomickej oblasti správa zaznamená prvé pozitívne výsledky
makroekonomickej stabilizácie, privíta pokračujúcu reštrukturalizáciu
a privatizáciu bankového sektora a veľkých podnikov. Upozorní však na
vysokú nezamestnanosť, veľké rozdiely v rozvoji regiónov, deficit
verejných financií a bežného účtu. Komisia potvrdí, že Slovensko má
fungujúcu trhovú ekonomiku a zrejme oznámi, že v krátkom čase by
mohlo dosiahnuť schopnosť čeliť konkurenčným tlakom na jednotnom trhu
EÚ.

V oblasti legislatívy možno logicky očakávať pochvalu v tých
kapitolách, ktoré sa Slovensku podarilo v uplynulom roku uzavrieť.
Uzavretie kapitoly totiž EK umožní len v prípade, ak je spokojná
s dosiahnutým pokrokom. SR tento rok uzavrela zatiaľ desať kapitol,
okrem iných voľný pohyb osôb, kapitálu, tovaru a služieb, colnú úniu,
právo spoločností, sociálnu politiku a zamestnanosť.

Naopak kritiku a povzbudenie na rýchlejší postup pri
zosúlaďovaní legislatívy možno očakávať v poľnohospodárstve,
hospodárskej súťaži, ale aj regionálnej politike. Tu však EK privíta
začatie reformy verejnej správy, keďže boli schválené zákony
o samospráve vyšších územných celkov a o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov. Slovensko dúfa, že EK nebude príliš kritická za
meškanie v životnom prostredí, keďže túto kapitolu by chcelo ešte
tento rok uzavrieť.

 Kritiku treba čakať aj v oblasti administratívnych
kapacít, na ktoré kladie EK stále väčší dôraz. Nie je to však len
prípad Slovenska, ale všetkých kandidátskych krajín. Tie musia byť
totiž schopné prijatú legislatívu aj efektívne uplatňovať v praxi
hneď od prvého dňa vstupu, k čomu sú potrebné fungujúce inštitúcie
a dostatok kvalifikovaných ľudí.

"Zákony nestačí prijímať, ale treba ich aj implementovať
a vynucovať," ozýva sa opakovane z Bruselu. Komisia privíta zámer
slovenskej vlády posilniť administratívu v roku 2002 o vyše 800 osôb,
ani to však nie je dostatočné. Slovensko sa v budovaní
administratívnych kapacít nachádza medzi kandidátmi niekde uprostred,
ako nedávno povedal hlavný vyjednávač EK so SR Dirk Meganck.

Hodnotiacu správu bude už tradične sprevádzať tzv. prierezový
strategický dokument, v ktorom komisia zhrnie hodnotenie všetkých 13
kandidátskych krajín. Potvrdí v ňom tiež scenár možného ukončenia
prístupových rokovaní na budúci rok a prijatia nových členov v roku
2004, pričom by sa to malo týkať desiatich kandidátov - SR, ČR,
Maďarska, Poľska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Malty a Cypru.

Kandidátov nebude tento rok komisia deliť do skupín podľa
ekonomických kritérií, ako tomu bolo vlani. Všetkým zrejme oznámi, že
majú fungujúce trhové ekonomiky a šancu v krátkom čase dosiahnuť
schopnosť čeliť konkurenčným tlakom na jednotnom trhu EÚ.

Strategický dokument, ktorý tento rok neprinesie nič nové, bude
podkladom pre decembrový summit lídrov EÚ v bruselskom Laekene.

 


Európska policajná akadémia usporiada jeden z budúcoročných kurzov na
Slovensku

Budapešť 8. novembra (TASR) - Jeden zo šiestich budúcoročných kurzov
Európskej policajnej akadémie (CEPOL), ktoré usporiadajú pre vedúcich
policajných zborov kandidátskych krajín Európskej únie (EÚ), sa
uskutoční na Slovensku. Hostiteľmi ďalších budú ČR, Estónsko, Litva,
Poľsko a Rumunsko.

Ako ďalej informoval na tlačovej konferencii v Budapešti
úradujúci predseda CEPOL Maurice Petit a člen predsedníctva tejto
inštitúcie Pierre Antomattei, kurzy sa zamerajú na tri tematické
okruhy - policajnú etiku, ilegálnu migráciu a znalosti o štruktúrach
EÚ. Ráta sa aj s poskytnutím informácií o kvalitnom riadení
policajných zložiek.

Podobné kurzy sa pripravujú aj na rok 2003 - dva z nich sa
s určitosťou uskutočnia v Maďarsku a na Malte.

Už na budúci rok je naplánovaná realizácia celkove 17 tematicky
odlišných, odborných vzdelávacích projektov.

 


Na konferencii o prekladoch vo francúzskom Arles bude zastúpená aj SR

Arles 7. novembra (TASR) - Vo francúzskom meste Arles sa v piatok
začne trojdňová medzinárodná prekladateľská konferencia so slovenskou
účasťou, na ktorej sa prekladatelia umeleckej literatúry stretnú so
spisovateľmi, vydavateľmi, kritikmi a čitateľmi.

Už 18. ročník medzinárodnej konferencie organizuje College
international des traducteurs littéraires, jediná inštitúcia svojho
druhu vo Francúzsku, ktorá doteraz na svojej pôde prichýlila na
krátkodobé stáže na 800 prekladateľov.

V knižnici, otvorenej nonstop pre všetkých
stážistov-prekladateľov, je približne 20.000 špecializovaných
titulov. V októbri sa práve tu pustila do prekladu slávnej
Beckettovej drámy Čakanie na Godota renomovaná slovenská
prekladateľka Elena Flašková. So smiechom sa priznáva k tomu, že sa
stále má ešte čo učiť, no zároveň dodáva: "Môžem konštatovať, že
preklad je rovnakou tortúrou pre všetkých stážistov, či sú to Kórejci
alebo Ukrajinci".

Program prvého dňa konferencie bude venovaný okrúhlemu stolu,
pri ktorom sa stretnú prekladatelia francúzskej autorky Colettovej do
španielčiny, dánčiny, taliančiny a ruštiny. Sobota sa bude niesť
v znamení diela Franza Kafku a jeho prekladov.


 

Slovenskému pašerákovi cigariet hrozí jeden až päť rokov väzenia

Praha 8. novembra (TASR) - Jeden až päť rokov väzenia hrozí
slovenskému občanovi, ktorého zadržali českí colníci v pondelok spolu
so štyrmi Vietnamcami pri pašovaní neokolkovaných cigariet.

Ako pre TASR uviedla stredočeská policajná hovorkyňa Soňa
Budská, Slovák bol obvinený z trestného činu porušovania predpisov
o obehu tovaru v styku s cudzinou. Polícia slovenského vodiča po
podaní vysvetlenia prepustila a stíhaný bude na slobode. Vietnamci
boli po zadržaní umiestnení v cele a vyšetrovateľ podal návrh na
vzatie do väzby, dodala Budská.

Slovák, ktorý viezol náklad cigariet určený do Francúzska,
kamiónom prekročil česko-slovenské hranice v Hodoníne. Okrem nákladu
určeného do Francúzska viezol aj 750 kartónov neokolkovaných cigariet
a ďalší tovar. Českú republiku na neodvedených daniach poškodil asi
o 220.000 korún. Slovák v pražskom sklade nedovolene odstránil colnú
plombu z kamiónu a náklad odovzdal vietnamským občanom. Štyroch
Vietnamcov spolu so slovenským vodičom zadržali plzenskí colníci.

Českí colníci na akcii proti medzinárodnému gangu pašerákov
spolupracovali s pracovníkmi zahraničných colných správ. Skupinu
pašerákov riadila osoba z Vietnamu a na jej činnosti sa podieľali aj
osoby ďalších národností. Pri následnej prehliadke priestorov
patriacich šéfovi organizácie colníci z Plzne zhabali 1.080.000 kusov
cigariet.

Celkový colný a daňový únik zadržaných prepašovaných cigariet
predstavuje viac ako 1,8 milióna korún. Colníci v skladových
priestoroch objavili väčšie množstvo falšovaného textilného tovaru,
ktoré odovzdali polícii.

 


Mádl: Zákon o Maďaroch je v súlade s medzinárodným právom

Viedeň 8. novembra (TASR) - Zákon o Maďaroch v susedných štátoch je
v súlade s medzinárodným právom a nie je v rozpore so žiadnymi
medzinárodnými dohodami. Počas dnešnej pracovnej návštevy rakúskej
metropoly to na stretnutí s prezidentom hostiteľskej krajiny Thomasom
Klestilom vyhlásil najvyšší maďarský predstaviteľ Ferenc Mádl.

Rakúsky prezident interpretuje predmetný zákon ako legislatívnu
normu s ochrannou funkciou podobnú zákonom v iných krajinách. Hosť
z Budapešti pripomenul, že úsilie pomôcť pri zachovaní kultúrnej
a národnej identity jestvuje aj inde a pripomenul v tejto súvislosti
Zákon o zahraničných Slovákoch.

Obaja štátnici rokovali dnes aj o vývoji dvojstranných vzťahov,
o procese európskej integrácie a spoločnom postupe proti
medzinárodnému terorizmu.

Dotkli sa aj problematiky ochrany vonkajších hraníc Európskej
únie a úsilia o dosiahnutie schengenských štandardov. "Táto otázka má
však aj iný rozmer. A to, či bude napríklad potrebné chrániť
maďarsko-slovenskú štátnu hranicu," vyhlásil v rakúskej metropole
Ferenc Mádl. Jeho rakúsky partner interpretuje podľa vlastných slov
rozširovanie EÚ smerom na východ z hľadiska bezpečnostnej politiky.
"V mojej definícii je EÚ rozšírené spoločenstvo mieru a bezpečnosti.
Je teda v záujme Rakúskej republiky posunúť jeho vonkajšie hranice,"
podčiarkol.

Maďarský prezident pricestoval dnes do Viedne, aby sa
v rakúskej metropole zúčastnil na konferencii Hodnoty strednej
Európy, na ktorej vystúpi s prejavom.

 


Kukan rokoval o terorizme na zasadnutí Výboru ministrov Rady Európy

Štrasburg 8. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Eduard
Kukan sa dnes v Štrasburgu zúčastnil na zasadnutí Výboru ministrov
Rady Európy, ktorý posudzoval možnosti príspevku RE v boji proti
terorizmu. V predvečer zasadnutia sa uskutočnilo neformálne
stretnutie účastníkov s Georgeom Robertsonom. Generálny tajomník NATO
v rozhovore s E. Kukanom vysoko vyzdvihol priebeh a obsah svojej
pondelňajšej návštevy v Bratislave a vyzval SR, aby pokračovala
v doterajšom úsilí pri plnení podmienok pre vstup do NATO.

Kukan vo svojom vystúpení na plenárnom zasadnutí okrem iného
vyzdvihol konferenciu hláv štátov krajín strednej, južnej
a juhovýchodnej Európy, ktorá sa z iniciatívy poľského prezidenta
Aleksandra Kwasniewského uskutočnila v utorok vo Varšave, a ktorá sa
stala ďalším príspevkom zjednocujúceho sa úsilia demokratických
štátov v boji proti terorizmu. Zdôraznil, že SR je zmluvnou stranou
prakticky všetkých medzinárodných dohovorov týkajúcich sa terorizmu.
Vyjadril aj podporu snahám o zvýšenie efektívnosti Európskeho súdu
pre ľudské práva, čo bolo ďalším bodom programu zasadnutia.

Minister zahraničných vecí SR sa v Štrasburgu po prvý raz
oficiálne stretol s novým vysokým komisárom OBSE pre národnostné
menšiny Rolfom Ekeusom. V nadväznosti na nedávno uverejnené výsledky
tzv. Benátskej komisie a jeho vlastné vyhlásenie inšpirované nálezom
tohto uznávaného grémia sa vysoký komisár zaujímal o prebiehajúcu
diskusiu okolo zákona o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách. E.
Kukan zopakoval výhrady vznesené voči kontroverznému zákonu pri
viacerých príležitostiach. R. Ekeus s uspokojením prijal informáciu,
že sa 16. novembra uskutočnia konzultácie štátnych tajomníkov SR
a Maďarska o pripravenosti slovenskej strany pokúsiť sa v rámci
bilaterálnych rokovaní o nápravu súčasného stavu okolo zákona, ktorý
vnáša pnutie do inak veľmi dobre sa rozvíjajúcich vzťahov.

E. Kukan sa stretol s prvým námestníkom MZV Gruzínska, ktorý
zastupuje Gruzínsko v situácii, ktorá vznikla po odvolaní vlády.
Slovenského ministra informoval o vnútropolitickom vývoji v Gruzínsku
a o medzinárodných súvislostiach, pričom vyjadril eminentný záujem
svojej krajiny o rozvoj bilaterálnych vzťahov so SR.

Minister Kukan sa stretol aj so svojím bulharským kolegom
Solomonom Passijom, ktorý mal záujem konzultovať ďalšie aktivity
skupiny ašpirantských krajín tzv. Vilniuskej desiatky

 


Členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá ukončili návštevu Talianska

Rím 8. novembra (TASR) - Stretnutím so štátnym tajomníkom talianskeho
ministerstva kultúry ukončili dnes členovia Výboru NR SR pre kultúru
a médiá Ján Budaj, Gyula Bárdos a Jozef Kužma trojdňovú pracovnú
návštevu Ríma.

Obe strany sa venovali najmä možnostiam filmovej tvorby v oboch
krajinách a dohodli sa na vzájomnej výmene prehliadok filmov
talianskych a slovenských režisérov, uviedol pre TASR Kužma. Vo
februári budúceho roku by sa podľa neho v Taliansku mala uskutočniť
prehliadka filmov slovenského režiséra Juraja Jakubiska.

Poslanci následne navštívili Slovenský ústav svätého Cyrila
a Metoda, ktorý sa prednedávnom stal pápežským ústavom s kapacitou
pre 25 budúcich slovenských kňazov. Ústav vydával za socializmu ako
jediný slovenskú náboženskú literatúru a momentálne ho rekonštruujú
za finančnej podpory Slovákov žijúcich v USA, dodal Kužma.

Členovia výboru slovenského parlamentu si predtým prezreli
historické pamiatky v Ríme, predovšetkým Kostol svätého Klimenta
s hrobkou svätého Cyrila a Forum Romanum. Ich návrat do vlasti je
naplánovaný na večerné hodiny.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 836
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 11 090
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 610
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 120
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 160
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 097
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 612
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 427
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 316
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 191

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci

Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami.

Neprehliadnite tiež

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.

Domov

Cséfalvayová: Vízia, že spojenectvo s Ruskom je cesta pre Slovensko, je nereálna

Ruská geopolitika sa podľa poslankyne zasekla v období studenej vojny.

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.