Správa o činnosti SIS za rok 2003 (2)

BRATISLAVA 21. mája (SITA) -


2. Plnenie úloh strategického zamerania SIS v informačnej oblasti

V 1. polroku 2003 bolo pripravené nové strategické zameranie SIS reagujúce na aktuálne bezpečnostné ohrozenia, na trendy vývoja vnútornej a medzinárodnej bezpečnostnej situácie a na informačné potreby príjemcov zo zákona. Aktualizované strategické zameranie schválila Bezpečnostná rada SR dňa 5. 6. 2003.

2.1 Bezpečnostná oblasť

Problematika boja proti terorizmu patrila v roku 2003 k základným prioritám SIS. Systematicky bol analyzovaný vývoj vnútornej bezpečnostnej situácie a vonkajšieho bezpečnostného prostredia s dôrazom na rizikové krajiny a oblasti, v ktorých sa prejavuje zvýšená aktivita medzinárodného terorizmu.

Bezpečnostné prostredie v SR bolo v roku 2003 z hľadiska teroristických aktivít relatívne stabilizované. Prijímané bezpečnostné opatrenia boli ovplyvnené najmä aktivitami medzinárodného terorizmu v geograficky vzdialených krízových regiónoch a teritóriách lokálnych nepokojov, vojenským konfliktom v Iraku a vlnami nelegálnej migrácie zasahujúcej SR.

Zo získaných spravodajských informácií je zrejmé, že teroristické organizácie napojené na sieť al-Qáidy zvyšujú svoje aktivity, aj s dosahom na záujmy a teritórium Slovenska.

SIS v roku 2003 získala informácie o pôsobení osôb blízkych islamským extrémistickým organizáciám na území SR. Zaznamenané a monitorované boli kontakty na Salafistickú skupinu pre kázanie a boj (GSPC), na palestínsky Hamas, na libanonský Hizballáh, na separatistický Slobodný a demokratický kongres Kurdistanu (KADEK, bývalá organizácia PKK) a na extrémistickú skupinu Hizb at-Tahrír.

Výmena spravodajských informácií o terorizme a ďalších sprievodných javoch bola predmetom medzinárodnej spolupráce s partnerskými spravodajskými službami, najmä z členských štátov NATO a v rámci MEC.

O rizikových aktivitách súvisiacich s terorizmom SIS pravidelne informovala Bezpečnostný úrad NATO.

SIS príjemcov upozornila aj na zvýšené bezpečnostné riziká plánovaných oficiálnych návštev slovenských ústavných predstaviteľov v teroristicky ohrozených krajinách, ako napr. Indonézia a Turecko.

V rámci kontrarozviedkovej ochrany Slovenskej republiky pokračovala SIS v roku 2003 v odhaľovaní činnosti cudzích spravodajských služieb, ktoré aktívne pôsobili na našom území. Išlo najmä o spravodajské služby krajín bývalého ZSSR a KĽDR.

Záujem spravodajských služieb krajín bývalého ZSSR smeroval k prenikaniu do riadiacich kruhov strategických a bezpečnostných rezortov v SR a bol motivovaný najmä úspechmi integrácie Slovenska do EÚ a do NATO. Cieľom uvedených aktivít bolo získanie pozícií, ktoré by týmto spravodajským službám zabezpečili priame zdroje informácií, týkajúce sa SR a jej spolupráce s NATO a EÚ.

V tejto oblasti SIS pokračovala v produktívnej spolupráci s VOS a so zahraničnými partnerskými službami. Konkrétnym výsledkom úspešnej kooperácie boli okrem iného poznatky o aktivitách diplomata z krajiny SNŠ, ktoré boli v rozpore s jeho štatútom. Na základe získaných informácií došlo koncom apríla 2003 k jeho vypovedaniu z územia SR.

V roku 2004 sa podarilo zadokumentovať aktivity ďalšieho diplomata z tohto teritória, ktoré boli v rozpore z jeho diplomatickým štatútom a preto bol nútený opustiť SR.

SIS aj naďalej spravodajsky monitorovala aktivity spravodajskej služby KĽDR a jej snahy o nákup vojenskej techniky, resp. materiálov dvojakého určenia, prípadne snahy o tranzit takýchto materiálov cez územie SR.

Pri svojich aktivitách cudzie spravodajské služby využívajú aj spolupracovníkov z mediálneho prostredia. V dôsledku známych negatívnych politických súvislostí však Slovenská informačná služba na rozdiel od svojho protivníka prišla o možnosť udržiavať spoluprácu tohto druhu.

V oblasti ochrany utajovaných skutočností bolo ťažiskom činnosti SIS predovšetkým vykonávanie previerok personálnej a priemyselnej bezpečnosti fyzických a právnických osôb navrhovaných na styk s utajovanými skutočnosťami. Vykonávanie previerok personálnej bezpečnosti príslušníkov a zamestnancov SIS a uchádzačov o prácu v informačnej službe a vnútornej priemyselnej bezpečnosti zabezpečoval Bezpečnostný úrad SIS, ktorý bol zriadený v apríli 2002.

Náročnosť previerok personálnej bezpečnosti si vyžiadala personálne posilniť tento úrad tak, aby previerky všetkých príslušníkov a zamestnancov boli vykonané do októbra 2004, tak ako to predpokladá zákon o ochrane utajovaných skutočností. Úlohy, ktoré informačná služba v rámci realizácie tohto zákona vo svojich podmienkach prijala a postupne realizuje, však v poslednom roku prechodného obdobia bude ťažko realizovať, najmä v oblasti objektovej a informačnej bezpečnosti. Úlohy zo stanoveného programu sú finančne najnáročnejšie a zníženie rozpočtu služby spôsobí v tejto oblasti značné ťažkosti.

Podľa zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností spolupracovala SIS pri vykonávaní previerok s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) a s vojenskými spravodajskými službami (VOS a VSS). V roku 2003 bolo zistených niekoľko závažných skutočností, týkajúcich sa nepripravenosti niektorých štátnych orgánov na plnenie úloh súvisiacich so vstupom SR do NATO, ako aj neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami.

V súvislosti s ochranou utajovaných skutočností SIS v roku 2003 poskytla 23 stanovísk k žiadostiam o letecké snímkovanie.


Prehľad prijatých a vybavených žiadostí od NBÚ, od VOS a od VSS a v oblasti personálnej a priemyselnej bezpečnosti za rok 2003 (do 31. 12. 2003):


prijaté vybavené prevod z roku 2002

VOS 3 352 3 332 358

VSS 53 56 68

NBÚ 10 147 9 718 2 728

z toho: II. stupeň 8 769 8 332 2 193

III. stupeň 885 890 364

IV. stupeň 431 406 136

priem. bezpečnosť 62 90 35

Spolu 13 552 13 106 3 154


Slovenská republika bola z hľadiska nelegálnej migrácie naďalej využívaná ako tranzitná krajina. Ilegálny vstup cudzincov na územie SR bol plánovaný a uskutočňovaný medzinárodnými organizovanými skupinami prevádzačov, ktoré spolupracovali so skupinami organizovaného zločinu.

Väčšina zadržaných migrantov zneužívala azylový proces, s cieľom získať čas a pokračovať v ceste do západnej Európy. Prevádzači sa snažili – a často úspešne – získať prepojenie na štátne orgány vrátane bezpečnostných zložiek a korumpovať zamestnancov SBS zabezpečujúcich ochranu záchytných a pobytových stredísk pre žiadateľov o azyl.

V roku 2003 bol intenzívnejšie využívaný východný migračný kanál Rusko – Ukrajina – Slovensko.

Existovali podozrenia, že niektorí držitelia povolenia na pobyt cudzinca v SR sa zúčastňovali na organizovaní ilegálnej migrácie, a dokonca mali kontakty na členov teroristických organizácií.

V roku 2003 SIS zaznamenala aj prípady zasielania tzv. voucherov na zastupiteľské úrady SR v zahraničí, ktoré potvrdzovali, že cudzinec má v SR zabezpečenú kúpeľnú liečbu. Takíto “kúpeľní hostia” však neraz po krátkodobom pobyte v ubytovacom zariadení prechádzali pomocou prevádzačov cez zelenú hranicu do ČR.

SIS zaznamenala aj prípady, keď sa utečenci z rizikových, predovšetkým islamských krajín, zdržiavajúci sa dlhodobejšie v záchytných utečeneckých táboroch, kontaktovali na medzinárodné prevádzačské skupiny a organizovali utečencov v táboroch na nelegálne prekračovanie hraníc SR smerom do krajín EÚ.

SIS informovala MZV aj o snahách o zneužívanie vízového procesu na slovenských zastupiteľských úradoch na nelegálnu migráciu.

Novým javom, najmä v druhej polovici roku 2003, bol v oblasti nelegálnej migrácie zvýšený počet migrantov z Ruskej federácie. Ku koncu roku preukázateľne vzrástol tlak na hranicu s Rakúskom častejším zneužívaním nákladnej železničnej dopravy.

V oblasti boja proti organizovanému zločinu sa SIS sústredila na najvýznamnejšie domáce zločinecké skupiny a na pôsobenie zahraničných skupín v rámci slovenského podsvetia a vyvíjala spravodajskú činnosť najmä v prostredí, ktoré nie je pokryté inými bezpečnostnými zložkami SR.

V priebehu uplynulého roku služba vypracovala približne 70 informácií o páchaní závažnej trestnej činnosti zločineckými skupinami. Poskytnuté informácie prispievali aj k objasneniu páchateľov, resp. objednávateľov vrážd významných predstaviteľov podsvetia, a k vypátraniu hľadaných členov zločineckých skupín.

Informácie o hrozbách z prostredia organizovaného zločinu boli okrem polície a ministerstva vnútra adresované aj ďalším ústavným činiteľom. Mapovaná bola vyššia hierarchia zločineckých skupín, ich vzájomné vzťahy a teritoriálne pôsobenie, najmä po sérii odvetných vrážd významných členov skupín bratislavského podsvetia, keď došlo k novému preskupovaniu a k prerozdeľovaniu sfér vplyvu.

Pozornosť bola ďalej venovaná aktivitám vodcov zločineckých skupín, ich prepojeniam na zahraničie a na osoby v štátnom aparáte s cieľom získať informácie o investovaní nelegálne nadobudnutých finančných prostriedkov.

SIS sa zameriavala aj na získavanie informácií o nezákonných spôsoboch ovplyvňovania rozhodovacích procesov v štátnej správe, v samospráve, v súdnictve, na prokuratúre, na polícii a v colnej správe skupinami organizovaného zločinu.

Poskytnuté boli aj informácie o aktivitách skupín podsvetia vo vzťahu k nakladaniu so štátnym majetkom, o zločineckých gangoch zapojených do medzinárodného nelegálneho obchodu s ropnými produktmi, o nezákonných obchodných aktivitách príslušníkov čínskej a vietnamskej komunity, o obchode s drogami, o poisťovacích podvodoch, o výhražných aktivitách voči predstaviteľom obchodných spoločností a o pašovaní kradnutých motorových vozidiel.

V oblasti obchodu s drogami v roku 2003 prevládal na Slovensku dovoz heroínu z balkánskej drogovej cesty, v menšej miere z Holandska. Najvýraznejší podiel na obchode s drogami mali na Slovensku naďalej albánske skupiny organizovaného zločinu. Podľa získaných poznatkov sa intenzívne zvyšoval dovoz syntetických drog.

V roku 2003 SIS pokračovala v monitorovaní nelegálneho obchodu s vojenským materiálom. Novelizáciou zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom (zákonom č. 496 /2002 Z. z.) bol vytvorený predpoklad na kontrolu dokumentov, predkladaných vývozcami pri žiadostiach o povolenie alebo o licenciu. Sprísnenými podmienkami na udelenie povolení boli eliminované málo transparentné a ťažšie kontrolovateľné spoločnosti.

Napriek tomu boli zaregistrované pokusy o nelegálne obchody s vojenským materiálom, napríklad pri sprostredkúvaní dodávok vojenského materiálu z krajín SNŠ, alebo pri vývoze prebytkov z výzbroje Ozbrojených síl SR do rizikových oblastí sveta. Služba upozornila na tieto skutočnosti zákonných príjemcov v približne dvoch desiatkach informačných produktov. SIS informovala aj o prípadoch zneužívania štátnych vojenských opravárenských podnikov na opravy vojenskej techniky, ktorá mala byť následne exportovaná do rizikových krajín.

Častým spôsobom obchádzania zákona bolo aj naďalej úsilie zakryť skutočného konečného užívateľa. Súčasne sa objavili i nové metódy obchádzania platných právnych noriem. Napríklad, ak spoločnosť nezískala licenciu na vývoz vojenského materiálu, požiadala o licenciu na ten istý vojenský materiál iná spriaznená spoločnosť. Podobne, keď zahraničná spoločnosť nedostala v susednej krajine licenciu na vývoz vojenského materiálu do rizikovej oblasti, snažila sa jeho vývoz realizovať prostredníctvom slovenskej spoločnosti.

V súvislosti s proliferáciou materiálov dvojakého využitia, zbraní hromadného ničenia a technológií ich výroby zaznamenala SIS iba ojedinelé prípady. Reálnosť rizika tranzitu jadrového materiálu cez SR však potvrdil medializovaný prípad zadržania jadrového materiálu v ČR, ktorý prechovávali občania SR.

V roku 2003 bol zaregistrovaný aj pokus o obchodovanie s látkami zneužiteľnými na výrobu tzv. špinavej bomby.

Spravodajsky bola monitorovaná aj bezpečnosť ochrany jadrových elektrární.

V priebehu roku 2003 SIS mapovala v SR subjekty, ktoré uskladňovali chemické a biologické materiály využiteľné na vojenské účely alebo manipulovali s takýmito materiálmi. O zaznamenaných nedostatkoch a o rizikách SIS informovala príjemcov.

V roku 2003 pokračovala SIS v monitorovaní oblasti boja proti politicky a ideologicky motivovanému extrémizmu. Naďalej sa ako nebezpečnejšie prejavovali aktivity ultrapravicových extrémistických organizácií, ktoré boli v porovnaní s ultraľavicovými oveľa početnejšie a dosiahli vyšší stupeň organizovanosti.

V oblasti boja proti pravicovému extrémizmu sa SIS sústreďovala najmä na odhaľovanie militantných aktivít a politickej aktivizácie pravicových extrémistov.

V priebehu roku 2003 pokračovali intenzívne snahy pravicových extrémistov pôsobiť na politickej báze spojením viacerých pravicovoextrémistických skupín. Na týchto zámeroch participovali subjekty, ktoré sa snažili svojím oficiálne deklarovaným programom zakryť svoje skutočné nacionalisticky a rasisticky orientované zameranie.

Nárast politických aktivít týchto skupín sa prejavil aj v súvislosti s procesom vstupu SR do EÚ a do NATO a vojnovým konfliktom v Iraku. Činnosť časti neonacistickej scény na východnom Slovensku bola paralyzovaná zamedzením aktivít jej vedúcich predstaviteľov, na ktorom sa podieľala i SIS.

Aktivity slovenskej ultraľavicovej scény, ktorá je reprezentovaná predovšetkým anarchistickými organizáciami – v rozšírenejšej podobe aj neoboľševickými a trockistickými organizáciami – nezaznamenali výraznejší nárast. Slovenská radikálna anarchistická scéna momentálne nie je schopná samostatnej činnosti a jej aktivity sú finančne a ideologicky podporované zo zahraničia.

V roku 2003 anarchisti nadväzovali na aktivity z predchádzajúceho obdobia (zamietavé postoje k vstupu SR do EÚ, proti NATO), organizovali protesty a happeningy a rozširovali tlačené materiály proti vojnovému konfliktu v Iraku, ktoré však vyvolali len minimálnu pozornosť verejnosti.

V oblasti pôsobenia deštrukčných alebo radikálnych siekt a pseudo-náboženských skupín bola venovaná pozornosť ďalšiemu rozpracovaniu zoskupení predstavujúcich reálne bezpečnostné riziká. Popritom boli sledované aj aktivity iných pseudoreligióznych zoskupení, ktoré manipulujú s vedomím občanov a deštrukčne pôsobia na svojich stúpencov s cieľom vlastného ekonomického profitu.

V sledovanom období SIS nadviazala na činnosť z roku 2002 pri monitoringu migračných aktivít a ich kriminálneho pozadia (najmä úžery) v rómskej komunite. Výbuchy rómskych sociálnych nepokojov vo februári 2004 potvrdili indície, na ktoré SIS opakovane upozorňovala príjemcov v priebehu roku 2003. Služba vo viacerých informáciách varovala pred rastom sociálnej nestability v rómskych komunitách, súvisiacej s kriminálnym pozadím, najmä s masívne rozšírenou úžerou. O pôsobení úžerníkov a o ďalších bezpečnostných rizikách v súvislosti so situáciou v rómskej komunite informovala SIS v niekoľkých desiatkach informácií.

Aj vďaka postoju krajín EÚ bol zaznamenaný pokles intenzity ekonomicky motivovanej organizovanej migrácie Rómov, ako aj účelového zneužívania tohto negatívneho spoločenského javu na diskreditáciu SR.

V priebehu roku 2003 SIS upozorňovala na prípravu a na publikovanie materiálov, ktoré cielene poškodzovali dobré meno SR, napr. o údajnom potláčaní práv menšín na Slovensku a o segregačnej politike štátu.

Na riešenie rómskej problematiky bolo každoročne vynakladaných čoraz viac finančných prostriedkov, a to tak z fondov EÚ (Phare), ako i z rozpočtovej kapitoly vlády SR. Nejednotné koordinovanie projektov, neprehľadnosť aktivít zainteresovaných subjektov, nekonkrétnosť cieľov projektov a predovšetkým nedostatočná kontrola ich naplnenia viedli k neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov a k ich častému zneužívaniu.

V roku 2003 preverovala SIS viacero signálov o sprenevere financií a o korupcii úradníkov a v desiatke prípadov o svojich zisteniach zneužívania financií určených na riešenie problémov v rómskej komunite informovala príjemcov.

2.2 Ekonomická oblasť

Ochrana hospodárskych záujmov SR patrila aj v roku 2003 medzi hlavné priority SIS. Informácie spravodajského charakteru, ktoré SIS získavala a vyhodnocovala indikovali závažné ohrozenia hospodárskych záujmov SR.

SIS upozornila na pokračujúce tunelovanie štátnych spoločností a rozpočtových organizácií ich manažmentom, na nevýhodnú privatizáciu štátneho majetku, či na tunelovanie spoločností v konkurznom konaní. Ďalšie informácie SIS odhaľovali prípady klientelizmu, korupcie, daňových, colných a finančných podvodov. Zaznamenané boli aj pripravované podvodné úpadky spoločností s cieľom poškodiť ich veriteľov, prenikanie zločineckých skupín do podnikateľského prostredia, legalizácia príjmov z nezákonnej činnosti, úniky utajovaných skutočností, poisťovacie podvody veľkého rozsahu, falošné alebo nekryté cenné papiere, falošné peniaze. Výsledky SIS v oblasti ochrany ekonomických záujmov SR mohli byť výraznejšie, ak by služba disponovala prístupom k informáciám z iných inštitúcií – najmä zo Strediska cenných papierov, zo Sociálnej poisťovne a z komerčných bánk.

SIS v priebehu roku 2003 sústavne upozorňovala na tunelovanie spoločností a organizácií vo vlastníctve štátu, FNM a miestnej samosprávy. Realizovanie úhrad faktúr za predražené alebo nerealizované dodávky tovarov alebo služieb, účelové uzatváranie nevýhodných zmlúv za úplatok, podhodnotený predaj výrobkov a služieb štátnej firmy súkromným spoločnostiam a dodávky tovaru nesolventným firmám, patrili k najvyužívanejším formám pri netransparentnom nakladaní s majetkom štátu. Vo väčšine odhalených prípadov na tunelovaní spoločností participoval manažment na základe korupcie, klientelizmu a dosiahnutia osobného prospechu.

SIS informovala, napríklad, o prípadoch tunelovania strategických energetických podnikov v ktorých je majoritným vlastníkom štát, o tunelovaní železníc prostredníctvom nevýhodných zmlúv s dodávateľmi, pričom upozornila aj na problematiku riešenia obchodného sporu v súvislosti s nezákonnými zmluvami, ktoré uzatvorilo bývalé vedenie železníc so súkromnou spoločnosťou.

V roku 2003 SIS naďalej poukazovala na tunelovanie pri výstavbe diaľničného tunela a na výskyt falošných dokumentov súvisiacich s tzv. Duckého zmenkami. SIS poukázala aj na tunelovanie niektorých podnikov v pôsobnosti Ministerstva obrany SR.

V oblasti privatizácie SIS informovala o netransparentnej a nevýhodnej privatizácii viacerých podnikov SAD realizovanej pod trhovú cenu. Niekoľko podnikov SAD sprivatizovali vzájomne prepojené osoby a v

niektorých prípadoch privatizéri získali prostriedky na privatizáciu tunelovaním podnikov pred vlastnou privatizáciou. Dva podniky SAD pravdepodobne sprivatizovali firmy prepojené na podsvetie.

Ďalšiemu priebehu privatizácie bude venovaná pozornosť aj v roku 2004, pretože medzi záujemcami o privatizáciu slovenských strategických podnikov figurujú i subjekty s korupčnou minulosťou. Nedá sa vylúčiť, že aj naďalej sa okrem objektívneho hodnotenia cenových ponúk budú používať subjektívne vyhodnotiteľné privatizačné kritériá.

Medzi najdôležitejšie oblasti záujmu Slovenskej informačnej služby v roku 2003 patrila problematika boja proti korupcii a klientelizmu. SIS sa zameriavala aj na odhaľovanie korupčného správania v rámci orgánov činných v trestnom konaní, na netransparentnosť verejného obstarávania a poskytovania štátnych prostriedkov.

SIS venovala pozornosť aj procesom výberových konaní na dodávateľov budovaných riadiacich informačných systémov v spoločnostiach ovládaných štátom. Niektoré z nich sprevádzala vysoká miera klientelizmu a korupcie. Rozsiahly priestor na flexibilné oceňovanie projektov vo viacerých prípadoch umožňoval neprimerané zvýšenie konečnej

SIS v roku 2003 poskytla príjemcom zo zákona informácie o korupcii správcov konkurzných podstát a o nezákonnom ovplyvňovaní rozhodovania sudcov, najmä pri riešení obchodných sporov. Príjemcov tiež informovala o ovplyvňovaní priebehu vyšetrovania rôznych trestných činov, často súvisiacich s organizovaným zločinom, ako aj o pokusoch ovplyvniť policajných vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov rozhodujúcich tieto prípady v prospech obvineného.

Zistené boli aj poznatky o korupcii pri poskytovaní poľnohospodárskych dotácií, pri vyplácaní dávok sociálnej pomoci, pri organizovaní rekvalifikačných kurzov a pri udeľovaní cestovných víz na pobyt v SR.

SIS v roku 2003 poskytla príjemcom aj informáciu, ktorá poukazovala na predaj obilia zo štátnych hmotných rezerv vopred určenej firme za nižšiu ako trhovú cenu.

SIS upozornila na prienik zločineckých skupín do podnikateľskej sféry investovaním príjmov z trestnej činnosti. Niektoré firmy majetkovo prepojené na podsvetie sa okrem legálnej podnikateľskej činnosti zaoberajú aj legalizáciou príjmov z nezákonnej činnosti. Iné spoločnosti slúžia na páchanie ďalšej trestnej činnosti, najmä daňových podvodov. Odhalený bol aj pripravovaný podvod, ktorého cieľom bolo ovládnuť súkromnú firmu pomocou sfalšovaných dokumentov potvrdených notárom.

Majiteľmi niektorých firiem založených a podnikajúcich v SR sa stali nielen slovenské zločinecké skupiny, ale aj podsvetie z krajín SNŠ, predovšetkým z Ukrajiny. Jedna zločinecká skupina zo SNŠ skúpila pohľadávky voči slovenským dlžníkom a vymáhala ich nezákonnými metódami.

Takmer 50 informácií SIS upozornilo príjemcov na početné prípady daňových a colných podvodov, ktoré boli v niektorých prípadoch spáchané v spolupráci s podplatenými colníkmi, daňovými úradníkmi alebo s policajtmi.

Najčastejšie boli odhaľované daňové podvody s transferom daňovej povinnosti na insolventné firmy pomocou faktúr za nerealizované dodávky. Početné boli aj daňové podvody spáchané pomocou fiktívnych alebo vysoko nadhodnotených vývozov do zahraničia. Najväčšie skrátenie daní však bolo odhalené pri podvodoch s minerálnymi olejmi, ktoré sú pri výrobe v SR alebo pri dovoze zo zahraničia deklarované ako vykurovacie oleje, a následne po úprave – bez zaplatenia spotrebnej dane – predávané ako motorová nafta. Daňový únik v tomto prípade dosahoval desiatky miliónov korún mesačne. SIS upozornila aj na daňové podvody páchané pomocou nelegálne upraveného softvéru v hracích automatoch.

Najvýznamnejšie colné podvody sa týkali pašovania alebo dovozu nesprávne deklarovaných minerálnych olejov, pašovania tabaku a tabakových výrobkov, textilu, obuvi a drahých kovov do SR.

SIS aktívne spolupracovala s partnerskými službami na monitorovaní narastajúcich aktivít niektorých netransparentných medzinárodných finančných skupín.

V oblasti ohrozenia finančného systému SR informačná služba poskytla príjemcom informácie najmä o tunelovaní majetku nebankových spoločností v konkurze. SIS upozornila na blížiaci sa bankrot jednej z posledných väčších nebankových spoločností a na snahu mariť vyšetrovanie tunelovania banky v konkurze zastrašovaním a ohrozením svedkov. Ďalej SIS upozorňovala na úverové a poisťovacie podvody, na podvodné získavanie peňazí od občanov a od spoločností s prísľubom budúceho poskytnutia úverov a o výskyte falzifikátov zahraničných bankoviek a cenných papierov.

V oblasti hospodárskej špionáže venovala SIS pozornosť inštitúciám, kde by prezradenie utajovaných informácií mohlo spôsobiť najväčšie škody. Medzi ne patrili telekomunikačné firmy, komerčné banky, Národná banka Slovenska, Ministerstvo hospodárstva SR a SARIO, privatizácia a umiesťovanie významných zahraničných investícií, tendre na väčšie štátne zákazky, firmy poskytujúce outsourcing účtovníctva, logistiky, informačných systémov a pod., zbrojárske podniky, daňové úrady a audítorské a poradenské firmy.

V oblasti zahraničných hospodárskych vzťahov SIS sledovala signály o možnej hrozbe prerušenia alebo obmedzenia dodávok strategických surovín do SR alebo narušenia ich tranzitu cez územie SR, faktory ovplyvňujúce smerovanie nových tranzitných plynovodov a ropovodov zo SNŠ do západnej Európy, deblokácie zahraničných pohľadávok SR a niektoré spory ekonomického charakteru medzi SR a inými štátmi.

2.3 Zahraničnopolitická oblasť

Aj v roku 2003 SIS venovala pozornosť situácii na Balkáne a vývoju v rizikových a v konfliktových oblastiach sveta. Pozorne bol sledovaný aj vývoj na území Spoločenstva nezávislých štátov, bezpečnostná situácia v strednej Európe a priebeh prístupového procesu SR do NATO a do EÚ.

K najlepšie informačne pokrytým konfliktným regiónom patril západný Balkán, ktorý ešte stále zostáva rizikovým faktorom pre európsku bezpečnosť. Štáty tohto regiónu sú tradičným partnerom SR, ktorá má záujem participovať na hospodárskej obnove a na demokratizácii v oblasti.

Podrobne bol monitorovaný predovšetkým vývoj v Srbsku a Čiernej Hore, v Bosne a Hercegovine a v Macedónsku. Pozornosť bola zameraná na ťažiskové udalosti, akými boli vznik štátneho spoločenstva Srbsko a Čierna Hora, vnútropolitická situácia po atentáte na srbského premiéra, reforma bezpečnostných zložiek a bezpečnostná situácia v oblasti.

Na vyšetrovaní vraždy Zorana Djindića sa podieľala aj SR, keď SIS sprostredkovala ukrytie jedného z kľúčových chránených svedkov.

Osobitná pozornosť bola venovaná prenikaniu militantného islamu do krajín západného Balkánu.

Dôležitým prvkom postupnej stabilizácie západného Balkánu je integrácia štátov oblasti do európskych a transatlantických štruktúr. Perspektíva členstva napomáhala normalizácii vzájomných vzťahov a zároveň pozitívne vplývala na vnútropolitickú stabilitu. Významnými medzníkmi v tomto smere boli solúnsky samit Európskej rady, na ktorom európski vrcholní predstavitelia ubezpečili štáty západného Balkánu o perspektíve ich začlenenia do EÚ i do NATO, a preberanie misií OSN a NATO silami EÚ v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Nedoriešený zostal problém Kosova, ktoré bolo permanentným neuralgickým bodom regiónu. Dlhodobé bezpečnostné riziko predstavovali extrémistické prejavy albánskeho nacionalizmu a jeho prepojenie s organizovaným zločinom.

SIS od počiatku monitorovala aj vojnu a nasledujúci proces obnovy v Iraku. Bol vytvorený operatívno-analytický tím SIS, ktorý pravidelnými spravodajsko-analytickými informáciami prispieval k činnosti Ústredného krízového štábu SR. Priebežne bolo monitorované bezpečnostné prostredie v SR a boli vyhodnocované všetky signály o možných ohrozeniach.

V súvislosti s monitorovaním vývoja situácie na Blízkom východe bola konštatovaná stagnácia mierových rokovaní, ktoré boli sabotované pokračujúcim násilím na oboch stranách konfliktu. Realistickejším kruhom palestínskej samosprávy sa nepodarilo dostať pod kontrolu teroristické organizácie. K uvoľneniu napätia v blízkej budúcnosti neprispeje ani izraelský plán separovať Izrael od územia palestínskej autonómie, spojený so záberom časti palestínskeho územia a budovaním bezpečnostného

Normalizácia situácie v Afganistane prebiehala pomaly. Pozitívnymi prvkami boli prijatie novej ústavy, rozšírenie mandátu medzinárodných síl ISAF aj mimo hlavného mesta Kábul a zlikvidovanie infraštruktúry teroristických výcvikových táborov. Vláda však stále nezískala kontrolu nad celým územím štátu, pokračovali násilné incidenty, predovšetkým v južných provinciách, v pohraničí s Pakistanom sa aktivizovala infraštruktúra teroristických skupín a opätovne sa zvýšila produkcia drog.

Komplikovaná situácia zostala aj na Kaukaze. K tradičným ohniskám napätia (Čečensko, latentný konflikt v Náhornom Karabachu) sa pridalo obnovenie separatistických tendencií v Južnom Osetsku, v Adžarsku a v Abcházsku po zmene vlády v Gruzínsku.

SIS v roku 2003 pokračovala v monitorovaní možných ohrození integračného procesu SR do EÚ a do NATO.

V oblasti integrácie do európskych a euroatlantických štruktúr SIS svoju informačnú produkciu sústredila na zachytávanie negatívnych signálov priamo súvisiacich s prístupovým procesom SR – napr. aktivity rôznych nátlakových skupín, organizácií, inštitúcií a osôb, ktoré by mohli ovplyvňovaním verejnej mienky a lobizmom nepriaznivo zasahovať do hodnotenia pripravenosti SR na vstup do týchto štruktúr. SIS tiež analyzovala informácie o nových bezpečnostných výzvach a politických a ekonomických aspektoch rozširovania EÚ a NATO.

SIS sa v stredoeurópskom priestore sústredila na analýzu informácií z odkrytých prameňov, pričom sa prioritne venovala aktivitám naznačujúcim úsilie zahraničných záujmových skupín o spochybňovanie právneho usporiadania po druhej svetovej vojne. Služba tiež sledovala aktivity, ktoré by mohli mať za cieľ narušenie dobrých susedských vzťahov alebo oslabenie dôveryhodnosti SR ako partnera vo vzájomnej spolupráci.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 346
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 779
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 079
 4. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 044
 5. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 163
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 653
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 638
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 425
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 422
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 1 058

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Armádny generál: S migmi si načas vystačíme, no bude to drahšie

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Nadhľad Matie Lenickej

Radi by sme mali istotu, že ráno ešte bude svetlo

Rozumieme, komu najviac nahráva a vyhovuje Kiskova kauza.

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa veriť nedá, pre Danka

V Smer-SNS-Híd je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Do Moricových železničných opravovní vstupuje nový investor

Budamar získa tretinu v ŽOS Vrútky.

Neprehliadnite tiež

Domov

Gajdoš nepriznal takmer polovicu svojho príjmu

Minister obrany v majetkovom priznaní nespomenul výsluhový dôchodok.

Domov

Armádny generál: Termíny sú šibeničné, zmluvu na migy budeme musieť predĺžiť

Udržanie starých stíhačiek bude drahé, Rusi si môžu zapýtať viac. Nebo by nám však dočasne mohli ochrániť aj Česi či Poliaci.

Domov

Kiska sa v New Yorku zúčastnil na biznis fóre, s podnikateľmi hovoril aj o Slovensku

Spomedzi lídrov biznisu sa fóra zúčastnil aj najbohatší človek sveta Bill Gates.

Domov

Ministerka Lubyová: Nikto v EÚ nechce pozastaviť eurofondy pre vedu a výskum

Pripomenula, že ministerstvo školstva zrušilo problematickú eurofondovú výzvu.