Správa o činnosti SIS za rok 2003 (1)

BRATISLAVA 21. mája (SITA) -


ÚVOD

V roku 2003 plnila SIS svoje úlohy v mimoriadne zložitých podmienkach. Začiatkom apríla 2003 došlo k výmene riaditeľa SIS a služba musela v priebehu celého roku reagovať na rôzne verejne známe trestnoprávne a mediálne kauzy, ktoré vyústili do snahy o obmedzenie právomocí a reálneho zníženia finančného zabezpečenia informačnej služby.

Počas roku 2003 bol dokončený odchod bývalých príslušníkov ŠtB zo SIS. V roku 2003 Bezpečnostná rada SR prijala nové strategické zameranie SIS, ktoré orientuje činnosť informačnej služby najmä na zintenzívnenie boja proti medzinárodnému terorizmu, nelegálnemu obchodu so zbraňami, organizovanému zločinu a proti pôsobeniu cudzích spravodajských služieb.

V roku 2003 sa završoval aj proces integrácie SR, čo si vyžadovalo zásadným spôsobom zintenzívniť kontakty s partnerskými spravodajskými službami členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ), pokračovať v budovaní dôvery a rozvinúť užšiu spoluprácu.

V súvislosti s blížiacim sa vstupom do aliancie plnila SIS nové, náročnejšie úlohy aj v oblasti ochrany utajovaných skutočností, najmä pri previerkach personálnej a priemyselnej bezpečnosti.

V priebehu roku 2003 začala SIS s výmenou technicky i morálne zastaraného informačného systému, uskutočnila sa vnútorná reorganizácia v útvare inšpekcie a v útvare spravodajskej techniky. Do prijímacieho konania vstúpili stovky uchádzačov o pôsobenie v SIS.

Bola začatá delimitácia archívnych materiálov bývalej ŠtB do Ústavu pamäti národa, pri ktorej SIS vynaložila maximálne úsilie, aby prebiehala dôsledne podľa ustanovení zákona č. 241/2001 o ochrane utajovaných skutočností.


1. Stav, základné činnosti a kontrola SIS

1.1 Stav budovania SIS v personálnej oblasti

V roku 2003 v dôsledku avizovaného odchodu bývalých príslušníkov ŠtB zo SIS, poklesla personálna naplnenosť informačnej služby. Zároveň prebiehal proces obsadzovania uvoľnených pozícií. Počas roku 2003 prejavilo záujem o prácu v SIS vyše 3 000 záujemcov. Z uchádzačov, ktorí boli po predbežnom výbere zaradení do prijímacieho konania, bolo do SIS prijatých 14,9 %.

V roku 2003 sa v rámci systému interného vzdelávania príslušníkov SIS uskutočnilo 23 odborných spravodajských kurzov a rozšírila sa aj odborná príprava v zahraničí.

V piatich jazykových kurzoch si 59 príslušníkov SIS rozšírilo znalosti z anglického jazyka podľa normy STANAG 6001.

Vzdelanostná štruktúra príslušníkov SIS zostáva stabilná a informačná služba patrí medzi spravodajské služby s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných príslušníkov.

1.2 Stav materiálno-technického budovania a čerpania rozpočtu SIS

V návrhu rozpočtu na rok 2003 Slovenská informačná služba požadovala na zabezpečenie úloh stanovených zákonom výdavky v celkovom objeme 1 336 232 000 Sk – z toho na bežné výdavky 965 232 000 Sk a na

kapitálové výdavky 371 000 000 Sk.


Čerpanie rozpočtových prostriedkov SIS v roku 2003 (v tis. Sk)


Požadovaný rozpočet Schválený rozpočet Rozpočet

po úprave Čerpanie prostriedkov

Bežné výdavky 965 232 877 655 877 907 877 907

Kapitálové výdavky 371 000 147 800 142 154 142 153

Rozpočet spolu 1 336 232 1 025 455 1 020 061 1 020 060


Definitívne bol rozpočet SIS upravený na sumu sotva presahujúcu miliardovú hranicu. Pritom pred šiestimi rokmi mala SIS o štvrtinu väčší rozpočet.


1.3 Prostriedky, metódy a činnosti SIS

V priebehu roku 2003 realizovala SIS na základe súdneho povolenia 316 prípadov nasadenia informačno-technických prostriedkov (ITP) na záznam prevádzky telefónnych sietí, z čoho v 35 prípadoch išlo o záznamy pevných liniek a v 281 prípadoch a záznamy mobilných liniek. V 33 prípadoch SIS súdne povolenie na použitie ITP nezískala.

Manipulácia so spravodajskými spismi v roku 2003 prebiehala striktne podľa zákona č. 241/2001 Z. z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Archivované spravodajské spisy boli využívané pri plnení služobných úloh v oblasti personálnej a priemyselnej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 46/1993 Z. z. NR SR o Slovenskej informačnej službe a zákonom č. 241/2001 Z. z.

V roku 2003 začala SIS realizovať komplexnú prestavbu informačného systému. Jej cieľom je najmä zabezpečenie vysokého stupňa ochrany spracúvaných utajovaných skutočností, na úrovni zodpovedajúcej požadovaným bezpečnostným štandardom. Plynulosť prác pri zavádzaní systému čiastočne narušili organizačné a personálne zmeny v technickej sekcii a redukcia kapitálových výdavkov.

1.4 Odovzdávanie zväzkov ŠtB

V zmysle § 27 ods. 1 zákona o pamäti národa č. 553/2002 Z. z. začala SIS dňa 16. 9. 2003 delimitáciu spisov ŠtB Ústavu pamäti národa (ÚPN). Ku dňu 31. 12. 2003 bola delimitácia realizovaná v štyroch etapách v celkovom množstve odovzdaných spisov v oblasti vnútorného spravodajstva – 15 072 ks, 6 ks archívnych kníh, 89 registrov zväzkov XII. správy ZNB, dve počítačové zostavy FMV, materiály delimitované z archívu MV SR Levoča a evidenčné karty osôb XII. správy ZNB; v oblasti zahraničného spravodajstva – 36 938 mikrofišov s údajmi zo spisov a 697 spisov; v personálnej oblasti – 889 personálnych spisov bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti a 559 personálnych evidenčných dokumentov bývalej Štátnej bezpečnosti. SIS na požiadanie ÚPN prednostne odovzdala spisy tých občanov, ktorí požiadali o ich sprístupnenie.

1.5 Legislatívna činnosť SIS

Na úseku všeobecnej legislatívy sa Slovenská informačná služba podieľala na príprave 39 zákonov a 32 iných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä formou pripomienkovania návrhov, ktoré pripravili iné rezorty a predložili do medzirezortného pripomienkového konania.

SIS sa aktívne zapájala do tvorby zákonov týkajúcich sa informačnej služby, napr. novely zákona o ochrane utajovaných skutočností, vládneho návrhu zákona o používaní informačno-technických prostriedkov, právneho postavenia príslušníkov SIS v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov, ich sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti.

V spolupráci s MO SR sa SIS podieľala na vypracovaní návrhu nového zákona o spravodajských službách, ktorý na základe skúseností a poznatkov získaných v SR aj v zahraničí, komplexne rieši postavenie, úlohy a systém kontroly spravodajských služieb. Vypracovaný návrh oproti súčasnému stavu predpokladá aj posilnenú kontrolu spravodajskej komunity zo strany parlamentu.

V oblasti internej normotvorby bolo v roku 2003 spracovaných 10 nových nariadení riaditeľa Slovenskej informačnej služby a v 14 prípadoch boli zmenené alebo doplnené nariadenia riaditeľa Slovenskej informačnej služby z predchádzajúceho obdobia.

1.6 Spolupráca so spravodajskými službami iných štátov a s medzinárodnými organizáciami

Kontakty a spolupráca SIS s partnerskými službami prebiehala najmä v oblasti boja proti medzinárodnému terorizmu a organizovanému zločinu, v oblasti eliminácie proliferácie, ilegálnej migrácie, ochrany ekonomických záujmov SR, bezpečnostných previerok a ochrany utajovaných skutočností.

V roku 2003 narastala intenzita medzinárodnej spolupráce v súvislosti s prípravou SR na blížiaci sa vstup do NATO. Počet rokovaní so zahraničnými partnermi vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 110 % a vzájomná výmena informácií o 75 %. Je známe, že SIS má v spoločenstve zahraničných spravodajských služieb oveľa vyšší kredit ako doma.

Mimoriadnu pozornosť venovala SIS spolupráci so spravodajskými službami krajín NATO a s bezpečnostným úradom aliancie NOS. Od roku 2001 pôsobí v Bruseli styčný dôstojník SIS pre NATO.

V apríli 2003 pripravila SIS spoločne s VOS, VSS a NBÚ spoločnú správu o pripravenosti týchto bezpečnostných zložiek na integráciu SR do NATO, kde bola o. i. deklarovaná pripravenosť definitívne sa vysporiadať s pôsobením príslušníkov ŠtB vo svojich radoch. V zahraničí bolo toto jednotné stanovisko prijaté mimoriadne pozitívne.

Narastal aj význam členstva SIS v Stredoeurópskej konferencii (MEC), ktorá združuje 16 spravodajských a bezpečnostných služieb 13 západoeurópskych a stredoeurópskych krajín.

V rámci spolupráce s partnerskými službami SIS udržiavala priame kontakty s vybranými službami aj prostredníctvom styčných dôstojníkov informačnej služby v zahraničí.

Pre finančnú náročnosť a v dôsledku zníženia rozpočtu SIS však môže byť udržanie dosiahnutej úrovne vzťahov a rozvíjanie medzinárodnej spravodajskej spolupráce v roku 2004 ohrozené.


Prehľad medzinárodnej spolupráce SIS v roku 2003

Forma spolupráce Počet

2003 Nárast oproti roku 2002

Oficiálne stretnutia na úrovni vedenia SIS 31 +11 %

Expertné rokovania 147 +172 %

MEC – pracovné skupiny a výročné zasadanie 9 +29 %

Informácie získané prostredníctvom spolupráce 1 014 +70 %

Informácie poskytnuté v rámci spolupráce 358 +91 %


1.7 Vnútorná kontrola

Činnosť na úseku vnútornej kontroly bola v roku 2003 zameraná najmä na oblasť rozpočtového hospodárenia a na oblasť hospodárenia s majetkom v správe informačnej služby.

Bolo zistené neoprávnené používanie služobných motorových vozidiel dvoma príslušníkmi informačnej služby. Prípady boli oznámené orgánom činným v trestnom konaní, ktoré vo veci začali konať. Ďalší podobný prípad je v súčasnosti v štádiu preverovania.

V rámci prešetrovania a poskytovania podkladov pre orgány činné v trestnom konaní, ktoré konali v prípadoch podozrení z trestnej činnosti, bola venovaná pozornosť najmä vyšetrovaniu Vyššej vojenskej prokuratúry Trenčín (VVP) v prípade neoprávneného odpočúvania telefonických hovorov. Na základe dožiadaní tohto orgánu boli vykonávané opatrenia na zabezpečenie listinných dôkazov a materiálov, boli realizované oslobodenia súčasných i bývalých príslušníkov Slovenskej informačnej služby od povinnosti mlčanlivosti a podania informácií týkajúcich sa príslušníkov Slovenskej informačnej služby, resp. činnosti informačnej služby súvisiacej s prešetrovanými skutkami. Podobne to bolo i v ďalších kauzách z minulých období, ktoré sú v súčasnosti stále v štádiu vyšetrovania.

V oblasti finančnej kontroly boli vykonané 3 plánované a 3 neplánované finančné kontroly. Pri kontrole zameranej na vynakladanie rozpočtových prostriedkov spojených s realizáciou stavebných prác na objektoch Slovenskej informačnej služby bolo zistené neoprávnené použitie prostriedkov v sume 32 tis. Sk. Následne boli prijaté opatrenia na riešenie vzniknutej škody. Neplánované finančné kontroly boli zamerané najmä na hospodárenie s osobitnými finančnými prostriedkami.

Kontrole boli podrobené aj ďalšie oblasti činnosti informačnej služby, o. i. vedenie spravodajskej dokumentácie, spisová služba, ochrana utajovaných skutočností a prevádzka služobných motorových vozidiel.

Slovenská informačná služba v roku 2003 vytvorila organizačný a personálny základ funkčného systému prevencie a odhaľovania protiprávneho konania príslušníkov a zamestnancov SIS. Systém integruje doterajšie mechanizmy vnútornej kontroly SIS. Cieľom reformy je vytvorenie vnútorného prostredia v službe, ktoré bude minimalizovať výskyt prípadov protiprávneho konania. Výstavba systému súčasne vytvára predpoklady pre posilnenie mechanizmov dohľadu Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu činnosti SIS.

V priebehu roku 2004 Slovenská informačná služba zamýšľa rozšíriť pôsobnosť tohto systému zriadením orgánov činných v trestnom konaní v pôsobnosti SIS, čím by získala kľúčový nástroj právnej kontroly. Realizácia tohto cieľa však nebude možná bez získania relevantnej podpory pre súvisiace legislatívne návrhy Slovenskej informačnej služby. V prípade plnej realizácie, by sa budovaný systém stal kompaktným kontrolným rámcom vnútornej regulácie SIS a v konečnom dôsledku by zásadne prispel k zvyšovaniu dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 2. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 3. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 4. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 5. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 6. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 7. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 8. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 9. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 10. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 409
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 198
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 492
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 538
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 408
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 826
 7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 524
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 429
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 365
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 840

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

KULTÚRA

Vo filme odpratával mŕtve telá. V práci ich umýva

Oscarového Saulovho syna na Berlinale nechceli.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

CESTOVANIE

Desať pláží s najčistejšou vodou na svete

Pozrite si tipy na miesta s najčistejším morom.

Neprehliadnite tiež

Rajtár z SaS: Kollár je liberál, Sulíka s Kotlebom by som vôbec neporovnával

Spoluzakladateľ SaS a poslanec Jozef Rajtár hovorí, že v strane sa začal opäť angažovať, aby pomohol poraziť Smer.

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

Podpora diktatúre na Slovensku poklesla

Agentúra Focus sa ľudí znova pýtala, v čom vidia alternatívu demokracie. Diktatúru podporuje menej Slovákov ako pred dvoma mesiacmi.

Majú pírsing a tetovanie. Ak dostanú žltačku C, majú sa liečiť za vlastné

Nepreplácaním liečby hepatitídy C pre niektorých pacientov chce Všeobecná zdravotná poisťovňa ušetriť peniaze. Je v strate 200 miliónov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop