Komuniké z rokovania 188. schôdze vlády SR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Vláda SR sa dnes zišla na 188. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:

minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

minister kultúry SR Milan Kňažko

Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

x x x

Z programu boli stiahnuté:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o spôsobe úpravy poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu na podnikanie v poľnohospodárstve.

Správa o vývoji deficitu zahraničného obchodu Slovenskej republiky v I. polroku 2001.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1030 z 31. októbra 2001.

Správa o dostavbe a prestavbe Závodného ústavu národného zdravia Trnava na Pavilón chirurgických disciplín.

Návrh na zvýšenie výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR určených na bežné transfery podnikateľským subjektom poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a súčasne zvýšenie výdavkov kapitoly Ministerstva školstva SR.

Návrh personálneho a finančného zabezpečenia správy Agentúry na podporu vedy a techniky v roku 2001.

Návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

x x x

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o doplnení niektorých zákonov. Základnou prioritou návrhu zákona je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky Smernicu Rady č. 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (Smernica Seveso II). Návrh zákona ďalej prehlbuje harmonizáciu nášho právneho poriadku s príslušnými predpismi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj s príslušnými medzinárodnými dohovormi Európskej hospodárskej komisie OSN a Medzinárodnej organizácie práce.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nariadenie vlády Slovenskej republiky je vykonávacím predpisom k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Účelom nariadenia vlády je zlepšenie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách. Ustanovujú sa podrobnosti o špecifických úlohách a povinnostiach v prípravnej a realizačnej etape projektu v záujme zaistenia bezpečnosti a zdravia zamestnancov. Určujú sa požiadavky na oboznamovanie a informovanie zamestnanca o obsluhe pracovného prostriedku a o nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnanca. Nariadenie vlády implementuje smernicu Rady č. 92/57/EHS a nadobudne účinnosť 1. januára 2002.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zmeny nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov. Predkladaný návrh zmeny nariadenia vlády č. 400/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov vypúšťa položku č. 530 Lyže a snowboardy z prílohy uvedeného nariadenia vlády. Touto úpravou sa rozsah výrobkov určených na posudzovanie zhody v tejto položke zosúladí s rozsahom výrobkov v štátoch EÚ.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Finančným memorandom projektu programu ISPA pre rok 2001 "Podpora pri organizácii monitorovacích výborov". Finančné memorandum umožní 100% krytie špecifických nákladov spojených s činnosťou Monitorovacieho výboru ISPA z prostriedkov ISPA. Monitorovací výbor ISPA je zodpovedný za monitorovanie finančnej a technickej implementácie všetkých projektov ISPA realizovaných v Slovenskej republike.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Ekonomickú a finančnú analýzu hospodárenia Slovenských elektrární, a. s. za rok 2000 a výhľad na obdobie rokov 2001 2004.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Odpočet plnenia úloh uznesení vlády SR č. 363/2001 a 366/2001 k 30. septembru 2001.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Aktualizáciu koncepčného zamerania technickej politiky priemyselných odvetví do roku 2003, s výhľadom do roku 2005. Materiál podáva odpočet plnenia zámerov technickej politiky priemyselných odvetví za obdobie júl 1999 jún 2001. Výsledky ukazujú, že výraznou zložkou inovačného rozvoja na Slovensku sa stáva investičný proces, pričom pozitívne prínosy pri oživení a modernizácií priemyselnej výroby zohráva najmä vstup zahraničného kapitálu. Pre ďalšie obdobie (júl 2001 december 2003) s výhľadom do roku 2005 sa zámery technickej politiky odvíjajú od schválenej Koncepcie štátnej vednej a technickej politiky (uznesenie vlády SR č. 724/2000).

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení privatizačného projektu Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava a ruší rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení dodatku k privatizačnému projektu. Vláda SR vydala nové rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR o schválení privatizačného projektu Slovenská poisťovňa Bratislava návrh rozdelenia akcií v schválenom privatizačnom projekte a zrušila rozhodnutie MP SR o schválení dodatku k tomuto privatizačnému projektu.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o včasnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií o jadrových zariadeniach. Návrh dohody vymedzuje formu včasného oznamovania jadrovej havárie a rozsah výmeny informácií a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rumunskom v oblasti mierového využívania jadrovej energie.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na prístup Slovenskej republiky k Dohovorom o patentovom práve.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh opatrení na zabezpečenie vykonávania Cartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite. Schválením opatrení vláda SR vytvorila podmienky na zosúladenie prijatých aj pripravovaných zákonov s ustanoveniami Protokolu o biologickej bezpečnosti.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na doplnenie Návrhu opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a im podriadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v súlade s dokumentom Audit schváleného uznesením vlády SR č. 1067 zo dňa 20. decembra 2000.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2001.

Vláda SR prerokovala a doplnila uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1030 z 31. októbra 2001. Vláda SR schválila zriadenie komisie vlády Slovenskej republiky na vykonanie auditu krízového manažmentu štátu.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Vláda SR odporučila prezidentovi SR vymenovať Ing. Ivana Šramka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska po schválení Národnou radou SR.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov).

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o dostavbe a prestavbe Závodného ústavu národného zdravia Trnava na Pavilón chirurgických disciplín.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh personálneho a finančného zabezpečenia správy Agentúry na podporu vedy a techniky v roku 2001.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zvýšenie výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR určených na bežné transfery podnikateľským subjektom poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu a súčasne zvýšenie výdavkov kapitoly Ministerstva školstva SR.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zasadnutia Posilneného politického výboru NATO na vyššej úrovni (SPC(R)) a SR a 18. zasadnutia Výboru vlády PRENAME na úrovni štátnych tajomníkov NATO, Brusel, 30. - 31. október 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave a priebehu likvidácie štátnych organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zabezpečení spolufinancovania programov v rámci pripravovaného Finančného memoranda 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na realizácii 5. Rámcového programu EÚ pre výskum a technický rozvoj a demonštračné aktivity.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády Slovenskej republiky pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej v Bruseli v dňoch 27. 28. septembra 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej vo Francúzskej republike v dňoch 8. 9. októbra 2001.

(koniec) *mk rč

NNNN

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 071
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 031
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 8 408
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 817
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 367
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 184
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 839
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 996
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 670
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 3 728

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

SVET

Rakúska štátna tajomníčka: Teraz útočia na webe, zajtra v uliciach

Rakúsko pripravuje zákony o nenávistných prejavoch.

KOMENTÁRE

Netreba vedieť, čo je Kajínek. Z väznice vykročila celebrita (Schutzov týždeň)

Proti „ideám“ Sme rodina je šuvix aj nový „sociálny balík“ Smer-SNS-HíD.

Neprehliadnite tiež

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

Slováci by si radi zachovali pozíciu medzi Západom a Východom

V krajinách strednej a východnej Európy podpora NATO zaostáva za podporou pre EÚ.

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.

Slovensko má po 35 rokoch druhé národné plemeno oviec - slovenskú dojnú ovcu

Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.