Stanovisko Slov. nukleárnej spoločnosti k návrhu Min. životného prostredia SR

Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS) ako občianske združenie pracovníkov z oblasti jadrovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia dôrazne odmieta snahy vylúčiť v návrhu Národnej stratégie ...

“Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike”


Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS) ako občianske združenie pracovníkov z oblasti jadrovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia dôrazne odmieta snahy vylúčiť v návrhu Národnej stratégie TUR jadrovú energetiku z vyrovnaného súboru zdrojov energie na Slovensku, lebo jadro má v slovenskej energetike svoje nesporné miesto ako objektívne bezpečný, ekonomický a environmentálne priateľský trvalo udržateľný zdroj. Odmietanie jadra je nerozumné, zavádzajúce, sebecké a nemorálne.

V súčasnej dobe prebieha renesancia jadrovej energetiky vo svete. Počet prevádzkovaných blokov JE sa zvyšuje, výroba elektriny v JE sa na celom svete zvyšuje. Životnosť blokov JE je predlžovaná až na 60 rokov so súčasným zvyšovaním bezpečnosti a prevádzkovej účinnosti hlavne v USA. Vo Fínsku bola podaná žiadosť o výstavbu piateho jadrového bloku. Európska komisia vo vydanej Zelenej knihe zdôrazňuje nevyhnutnosť, aby Európa udržala otvorenú jadrovú „alternatívu“.

Aj keď sa snažíme chápať obavy, ktoré jadrová energia môže u obyčajného človeka vyvolávať, rozumný človek by sa mal obávať tých najnebezpečnejších vecí. Preto je argumentácia, ktorá zdôrazňuje riziko jadrovej energetiky bez toho, že by uvážila mnohé iné dôsledky ľudských činností, ktoré sú oveľa nebezpečnejšie, nerozumná a demagogická.

Tzv. alternatívne zdroje nie sú schopné nahradiť spaľovanie fosílnych palív, nie to jadrovú energetiku, ani kapacitne, ani ekonomicky, ani po stránke bezpečnosti a účinkov na životné prostredie, vrátane globálneho zhoršovania klímy od účinkov skleníkových plynov.

Jedinou reálnou možnosťou využitia slnečného žiarenia je fotovoltaický jav. Pokiaľ si niekto myslí, že tým prispieva k ochrane prírody, hlboko sa mýli. Za sedem rokov vyrobí solárny článok iba tú časť energie, ktorá bola spotrebovaná pri jeho výrobe. A použitie olovených akumulátorov na skladovanie energie škodí prírode ešte viac. Polovodičový priemysel pracuje s veľmi toxickými a nebezpečnými látkami. Všetci súčasní svetoví výrobcovia kremíkových dosiek by potrebovali na výrobu slnečných panelov na náhradu jediného bloku 1000 MW viac ako dvadsať rokov. Podobne na náhradu veternou elektrárňou by sme museli postaviť 17 000 rotorov: ekológovia by boli prví, ktorí by protestovali.

Existencia nebezpečného jadrového odpadu je najväčším strašiakom odporcov jadrovej energetiky. Výrok, že nesmieme zanechať potomkom starosť o jadrový odpad, nie je možné nazvať inak ako pokrytectvo. Znamená to snáď, že ak by nebolo jadrových odpadov, zanecháme potomkom nepoškvrnenú rajskú záhradu? Civilizácia navždy a nevratne mení tvár zeme a odkazuje svojim potomkom oveľa vážnejšie starosti než tie, ktoré môžu byť spôsobené starostlivo uloženým jadrovým odpadom. Jadrové odpady sú vysoko koncentrované a je teda možné sa o ne zodpovedne a kvalifikovane postarať. Ťažko môžeme očakávať, že z produkcie tak obrovského množstva energie zostane hromádka neškodného kameňa. Dôležité je, že vyhoreté jadrové palivo je cennou surovinou. V dnešných reaktoroch sme schopní využiť len 5% energie. Nie je škoda nedať našim potomkom šancu na využitie vyhoretého jadrového paliva?

Mali by sme sa jednoznačne rozhodnúť niesť riziko spojené s prevádzkou jadrových elektrární: je to rozhodnutie poctivé, morálne a zodpovedné k našim potomkom. Ak nie sme dnes ochotní prijať ani nesmierne malé riziko lokálnej jadrovej udalosti a radšej prenecháme našim vzdialenejším potomkom reálnu hrozbu globálnej katastrofy, je to sebecké a nemorálne. Je paradoxné, ako citlivo ľudia vnímajú riziko spojené s prevádzkou JE a ako sú ľahostajní k rizikám iným. Môže to byť strach z neznámeho, ale hlavným dôvodom je neinformovanosť. Jadrovú energetiku hodnotíme veľmi prísne a kladieme na ňu požiadavky, ktoré sú nemysliteľné a nesplniteľné u ostatných ľudských činností. Napriek skaze Titaniku, havárii chemičky v Bhópale, požiaru lanovky v Kaprune, výbuchu v Enschede – stále staviame lode, chemické továrne, lanové dráhy a vyrábame zábavnú pyrotechniku.

Černobyľská havária bola nepochybne tragédiou ľudskou. A bola by aj tragédiou ľudstva, pokiaľ by viedla k odklonu od jadrovej energetiky. V skutočnosti však Černobyľ jadrovej energetike prospel: tá sa vďaka nemu stala bezpečnejšou.


Ing. Jiří Suchomel, CSc.
predseda SNUS


Postoje SNUS k jadrovej energetike

Príloha 1 k Stanovisku SNUS k návrhu MŽP SR Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja v SR

Členovia SNUS sú znepokojení skutočnosťou, že proti jadrovému priemyslu sú skupinky, ktoré majú predpojaté názory a nedostatok pochopenia pre reálne fakty. Spoločnosť by mala prijímať rozhodnutia založené na racionálnej argumentácii. Pracovníci jadrového priemyslu nie sú ani smrteľne nebezpeční, ani obmedzene mysliaci technici. Naopak si myslíme, že jadrová energia môže byť naozaj pokroková.

Vážnym ekologickým problémom súčasnosti sú kyslé dažde a globálne otepľovanie atmosféry. Jadrová energia môže napomôcť riešenie tohto problému. Vďaka piatim desaťročiam celosvetových skúseností je to vyspelá a osvedčená technológia a hlavné otázky týkajúce sa rizika havárií, nešírenia jadrových materiálov a likvidácie rádioaktívnych odpadov sú už teraz zvládnuté.

Skúsenosti získané predchádzajúcimi generáciami sú nepostrádateľné a je iluzórne si myslieť, že by bolo lepšie začať úplne od začiatku. Ďalšou ilúziou by bola túžba po nejakom imaginárnom systéme, ktorý by dokázal vyriešiť naše energetické problémy.

Súčasná situácia jadrovej energetiky vo svete je v znamení renesancie jadrovej energetiky. Náhrada JE úsporami a obnoviteľnými zdrojmi nie je pri súčasnom svetovom raste spotreby 2% ročne reálna. Jadrová energia je v povedomí ľudí neoprávnene považovaná za nebezpečný, neekonomický a environmentálne škodlivý zdroj. Bez jadra nie je možné splniť záväzky štátov z Kjóta 1997 na obmedzenie emisií skleníkových plynov. Počty blokov JE i výroba elektriny z JE sa každoročne zvyšujú. V rozvinutých krajinách sa životnosť JE predlžuje až na 60 rokov pri trvalom zvyšovaní ich bezpečnosti, prebieha koncentrácia jadrových výrobcov, JE preukazujú konkurencieschopnosť aj na deregulovaných trhoch.
Neúspešné protijadrové kroky koaličných vlád Zelených v Nemecku a vo Švédsku sú “politickým futbalom“. Pri zavedení uhlíkovej dane a zohľadnení externých nákladov by sa výhody JE oproti iným zdrojom prejavili ešte viac.

Bloky JE V-1 Bohunice sľúbila vláda odstaviť v rokoch 2006 a 2008 ako splnenie podmienky prijatia SR do EÚ, aj keď sú druhým najlacnejším zdrojom a ich bezpečnosť spĺňa medzinárodné štandardy. Poslanec Európskeho parlamentu Dr. Charles Tannock, člen spoločného výboru NR SR a EP pre SR, dňa 2. 1. 2001 vyhlásil: "Je nepochopiteľné, ako vláda SR rozhodla o budúcom prevádzkovaní JE V-1 Bohunice, keď investície na jej rekonštrukcie predstavovali niekoľko miliárd korún".

Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce predstavuje alternatívu s najmenšími nákladmi. Argumenty politikov o nepotrebnosti Mochoviec, ktoré vraj aj po odstavení V-1 Bohunice budeme môcť lacnejšie nahradiť dovozom, sú nepravdivé a krátkozraké, lebo za dovoz potrebného veľkého množstva elektriny by sme už teraz museli platiť viac ako je priemerná výrobná cena zo všetkých zdrojov na Slovensku. Jadrové spoločenstvo robí všetko pre to, aby sa havária 4. bloku Černobyľskej JE nemohla opakovať. Podľa vedeckého výboru OSN UNSCEAR z júna 2000 neexistujú žiadne vedecké dôkazy akýchkoľvek významných zdravotných účinkov ožiarenia z černobyľskej havárie. Hypotéza lineárnej extrapolácie škodlivých účinkov ožiarenia na nízke dávky bez prahovej hodnoty, zneužívaná oponentmi jadra, je stále viac spochybňovaná, lebo sa nedá dokázať. V porovnaní s inými prirodzenými a civilizačnými rizikami by to všetko malo viesť k podstatnému zvýšeniu dovolenej úrovne umelých dávok ožiarenia, k veľkému zníženiu nákladov a k širšiemu prijímaniu využitia žiarenia vrátane jadrovej energie.

Slovenská nukleárna spoločnosť
12. 3. 2001

Rok 2000 bol rokom renesancie jadrovej energetiky

Príloha 2 k Stanovisku SNUS k návrhu MŽP SR Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja v SR

NucNet Background č. 33, 29.12.2000

Rok 2000 bol svedkom novej podpory priemyslu jadrovej energetiky mocnými, ale často rozpornými silami v rozsahu od koaličnej politiky v Európe až po liberalizáciu trhov a debatu o globálnom otepľovaní. Možno najdôležitejším vývojom však bolo predlžovanie prevádzkových licencií JE v USA po prvýkrát v histórii a celkovo vyššia „obhajoba jadra tretími stranami“. Ďalej je uvedený prehľad roka zo správ NucNetu.

Január: Rok sa začal tým, že americký Úrad pre energetické informácie zdôraznil rastúcu závislosť krajiny od jadrovej energie pri boji s globálnym otepľovaním. Americký Ústav pre výskum plynu revidoval smerom dolu svoju predpoveď o perspektívach rastu priemyslu zemného plynu na základe nového hodnotenia perspektív jadrovej energetiky. Ak ešte zostaneme v USA, popredný švédsky expert na energetiku Marian Radetzki argumentoval v Energy Journal, že ekonomické reality znamenajú, že uhlie a jadro budú aj naďalej v budúcnosti hlavnými alternatívami pre výrobu energie. Medzitým prieskum verejnej mienky v Nemecku ukázal, že viac ako 60% populácie verí, že postupné odstavenie jadrovej energetiky v krátkodobom horizonte „nie je realistickou alternatívou“.

Február: Štúdia nemeckého Energetického inštitútu v Brémách tiež schladila nádeje oponentov na „bezbolestné“ odstavenie jadra v susednom Švajčiarsku, keď ukázala, že akýkoľvek takýto krok by národnú ekonomiku stál viac ako 25 miliárd USD. V Británii jadrový dozor zverejnil tri samostatné správy týkajúce sa lokality BNFL v Sellafielde po tom, čo BNFL pripustil, že boli zámerne sfalšované údaje o kontrole kvality niektorých dávok paliva MOX. Tento škandál, ktorý po prvýkrát bol zverejnený koncom roka 1999, viedol vo februári k rezignácii vrchného výkonného predstaviteľa (CEO) Johna Taylora. Americký Senát schválil návrh legislatívy s cieľom vyriešiť rastúce problémy so skladovacou kapacitou vyhoretého paliva na jadrových elektrárňach.

Marec: Úrad jadrového dozoru (NRC) USA udelil po prvýkrát v histórii predĺženú prevádzkovú licenciu o dvadsať rokov JE Calvert Cliffs. Jeden komentátor to nazval „historickým a vzrušujúcim dňom pre jadrový priemysel“. Deväť krajín sa dohodlo podporiť tzv. iniciatívu „4. generácia“, čo je krok, ktorý by mohol viesť k mnohonárodnému výskumnému a vývojovému programu v oblasti pokročilej technológie jadrových reaktorov. Korporácia Entergy v USA zvíťazila v súboji ponúk o 3. blok JE Indian Point a JE Fitzpatrick. V Nemecku prvá „superfúzia“ v energetickom sektore medzi prevádzkovateľmi Veba a Viag vykúzlila nové meno: E.On Energy. V iných krajinách začal komerčnú prevádzku 2. bloku JE Mochovce ako šiesty energetický reaktor na Slovensku, na sieť bol pripojený 2. blok JE Civaux vo Francúzsku, BNFL menovala Normana Askewa novým CEO a Ukrajina oznámila „stratégiu zatvorenia“ 3. bloku JE Černobyľ, čo bol posledný prevádzkovaný blok v tejto elektrárni.

Apríl: Správa Svetovej energetickej rady zdôraznila „základnú dôležitosť“ jadrovej energetiky pre vývoj trvalo udržateľnej globálnej energetickej stratégie a vyzvala vlády celého sveta, aby „udržali otvorené všetky energetické alternatívy“. Komisárka EÚ pre energiu Loyola de Palaciová tiež zdôraznila kľúčovú úlohu, ktorú jadro hrá v rozvoji „trvalo udržateľnej“ európskej energetickej stratégie. Medzitým správa konzultantov pre Európsku komisiu (EK) uviedla, že krajiny EÚ zrejme budú musieť počas budúcich 25 rokov vybudovať novú jadrovú kapacitu asi 100 GW, ak majú splniť svoje medzinárodné ciele na zníženie emisií CO2. Prieskum verejnej mienky vo Švédsku ukázal, že viac ako 80% ľudí podporuje udržanie v prevádzke oboch blokov JE Barsebäck napriek skutočnosti, že 1. blok bol donútený k predčasnému zatvoreniu v novembri 1999. Ruská vláda začala uvažovať o novom programe rozvoja energetiky, ktorý počas budúcich 20 rokov predpokladá vyššiu úlohu jadra. Americký jadrový dozor NRC uviedol do života nový proces dohľadu nad prevádzkou jadrových elektrární, zameraný na účinnejšie sústredenie zdrojov. Prezident Clinton vetoval návrh zákona o jadrových odpadoch napriek podpore medzi všetkými stranami v Kongrese.

Máj: Popredný americký finančný analytik James Asselstine povedal, že zlepšená prevádzková výkonnosť a nový systém dohľadu priviedli Wall Street k názoru, že jadro je „porovnateľne príťažlivou“ alternatívou. Dozor NRC udelil druhé predĺženie licencie JE Oconee a dal spoločnému podniku Nuclear Management Company súhlas, aby sa stal jadrovým prevádzkovateľom. Britská Kráľovská komisia pre znečisťovanie životného prostredia varovala, že emisie CO2 by mali byť znížené najmenej o 60%, ak vláda myslí vážne svoj boj s klimatickými zmenami. Toto varovanie prišlo v čase, keď BNFL zverejnila harmonogram odstavovania svojich elektrární Magnox. Roberto Salvarani ako vedúci environmentálneho oddelenia v direktoriáte EK pre energiu povedal, že jadro by v budúcich desaťročiach malo byť kľúčovým prvkom v súbore energií EÚ. Agentúra pre jadrovú energiu (NEA) OECD zverejnila štúdiu rádiologického vplyvu prepracovania a „jednorazového“ palivového cyklu, ktorá potvrdila, že zdravotné dôsledky oboch alternatív sú „nevýznamne nízke“.

Jún: Výročný energetický prehľad spoločnosti BP Amoco ukázal, že v roku 1999 sa globálne využívanie jadrovej energie zvýšilo o 4%, čo bolo viac ako u ktoréhokoľvek iného energetického zdroja. Najväčšie nemecké jadrové elektrárenské spoločnosti sa s protijadrovou vládou dohodli obmedziť prevádzkovú životnosť existujúcich jadrových elektrární. Noviny Financial Times túto dohodu nazvali „zlou pre jadrový priemysel a zlou pre zvyšok sveta“. BNFL získala finančný podiel v projekte modulárneho reaktora s guličkovým lôžkom (PBMR) v Južnej Afrike. Komerčnú prevádzku začal 3. blok JE Rajasthan ako 12. indický energetický reaktor. USA a Rusko podpísali pakt, podľa ktorého bude zbraňové plutónium zafixované alebo použité ako jadrové palivo. Ukrajina oznámila, že 3. blok JE Černobyľ bude nadobro zatvorený 15. decembra. Nová správa Vedeckého výboru pre účinky atómového žiarenia OSN (UNSCEAR) potvrdila, že s výnimkou dobre dokumentovaného zvýšenia počtu prípadov liečiteľnej rakoviny štítnej žľazy u detí neexistuje žiadny dôkaz akýchkoľvek významných zdravotných účinkov černobyľskej havárie spojených s ožiarením. Americká spoločnosť USEC oznámila, že zatvorí jeden zo svojich obohacovacích závodov ako reakciu na nadmernú kapacitu a klesajúce ceny.

Júl: Francúzska štúdia o energetickej stratégii došla k záveru, že existujúce jadrové elektrárne by si mali udržať svoje nákladové výhody, ak nebudú predčasne zatvorené, a že aj novovybudované jadrové elektrárne budú mať pravdepodobne ekonomické prednosti oproti zemnému plynu. Framatome podpísal dohodu so Siemensom o vytvorení spoločného jadrového podniku. British Energy uzatvorila dohodu o prenájme kanadskej JE Bruce do roku 2018 s opciou na ďalších 25 rokov. Britský minister pre vedu Lord Sailsbury uznal dopad, ktorý by malo zatvorenie jadrových elektrární na schopnosť vlády splniť ciele na zníženie emisií v dlhodobom horizonte. Nový japonský minister priemyslu Takeo Hiranuma povedal, že krajina by bez jadra „nemohla existovať“. FPL Group a Entergy oznámili, že budú fúzovať, aby vytvorili najväčšiu americkú elektrárenskú spoločnosť z hľadiska počtu spotrebiteľov a druhú najväčšiu jadrovú elektrárenskú spoločnosť vo svete. Americká Komisia pre medzinárodný obchod ponechala v platnosti protidumpingové obmedzenia na ruský urán, ale ukončila podobné obmedzenia pre Uzbekistan a Ukrajinu. 2. blok JE Angra ako druhý brazílsky reaktor po prvýkrát dosiahol kritický stav. V Turecku však vláda fakticky zrušila projekt JE Akkuyu.

August: Švédsky minister energetiky povedal, že nebude možné na budúci rok zatvoriť 2. blok JE Barsebäck, lebo nebudú splnené potrebné predbežné podmienky, hlavne náhrada stratenej produkcie. Celoštátny zjazd Republikánskej strany v USA schválil volebnú platformu, ktorá vyzýva na environmentálnu reguláciu „na vedeckom základe“ a uznáva jadrovú energiu za hlavný zdroj elektriny bez emisií v krajine. Odvolací súd USA rozhodol, že elektrárenské spoločnosti môžu žalovať federálnu vládu za to, že nebola schopná prevziať do svojho vlastníctva vyhoreté palivo. Americká spoločnosť Dominion Resources kúpila JE Millstone a AmerGen dokončila svoju tretiu kúpu jadrovej elektrárne (Oyster Creek). Austrálska Rio Tinto získala väčšinový podiel v North Ltd, čo je materská spoločnosť uránovej banskej spoločnosti ERA.

September: Environmentálny „otec zakladateľ“ James Lovelock nazval jadro jedinou „bezpečnou, ekonomickou a praktickou“ alternatívou k fosílnym palivám. Americká konzultačná firma dospela k záveru, že jadro je ekonomicky životaschopné aj na trhu s hospodárskou súťažou. Aj NEA uviedla, že dôsledky liberalizácie trhu budú pre jadro „všeobecne pozitívne“. Americká Národná asociácia výrobcov vyzvala na predvolebnú diskusiu o potrebe energetickej stratégie, vrátane väčšej úlohy jadra. Najvyšší výkonní predstavitelia mali rokovanie prvé svojho druhu, na ktorom diskutovali o podmienkach, za ktorých by v USA mohla byť postavená nová jadrová elektráreň. MAAE vytvorila pracovnú skupinu na podporu vývoja „inovatívnych“ jadrových technológií. Financial Times odsúdili švédske plány na odstavenie JE. Voliči vo Švajčiarsku odmietli návrhy, podľa ktorých mali byť zavedené dane na jadrovú elektrinu, a samostatný pokus zatvoriť JE Mühleberg.

Október: Švajčiarska vláda odmietla limity na dobu prevádzkovej životnosti jadrových elektrární, ale zdá sa, že trvá na pláne zákazu prepracovania. Technický dokument EK ako podklad pripravovanej Zelenej knihy navrhol pokračovať vo využívaní jadrovej energie ako jedného z troch „pilierov“ pre zabezpečenie spoľahlivosti dodávok energie. 1. blok JE Temelín ako piaty český energetický reaktor po prvýkrát dosiahol kritický stav a druhá pakistanská jadrová elektráreň Chasma začala komerčnú prevádzku. Výstavba štvrtej tchajwanskej jadrovej elektrárne Lungmen však bola prerušená po zmene vlády. Španielske elektrárenské spoločnosti Endesa a Iberdrola oznámili plány na fúziu, aby vytvorili piatu najväčšiu elektrárenskú spoločnosť vo svete. Švédsky Vattenfall prevzal kontrolu nad nemeckou HEW a EK rozbehla vyšetrovanie plánov EDF a OEW získať kontrolu nad EnBW. Exelon ako výsledok fúzie medzi Unicom a Peco sa stal najväčšou americkou jadrovou elektrárenskou spoločnosťou. Peco získala podiel v juhoafrickom projekte PBMR.

November: Generálny tajomník OECD Donald Johnston povedal, že jadro bude hrať kľúčovú úlohu v každej medzinárodnej reakcii na globálne otepľovanie. Popredný vedec OSN v oblasti klimatických zmien Robert Watson na konferencii COP6 povedal, že viac jadrovej energie je jediným spôsobom, ako dosiahnuť „nákladovo efektívne“ zníženie emisií. Medzinárodná agentúra pre energiu oznámila, že do roku 2020 by sa emisie CO2 mohli zvýšiť o 60%. Konferencia COP6 sa skončila bez dohody. Predseda Svetovej energetickej rady Jim Adam povedal, že je „morálne chybné“, aby priemyselné krajiny prerušili jadrový rozvoj, lebo rozvojové krajiny by sa tak stali závislé od fosílnych palív. Európska komisia vydala Zelenú knihu o zabezpečení dodávok energie, ktorá uznáva nevyhnutnosť, aby jadrová alternatíva zostala otvorená. Fínska elektrárenská spoločnosť TVO požiadala o zásadné povolenie na výstavbu piateho jadrového bloku v krajine, keď nová štúdia ukázala, že to bude alternatíva s najnižšími nákladmi. 1. blok JE Kaiga ako 13. indický energetický reaktor začal komerčnú prevádzku a 4. blok JE Rajasthan ako 14. reaktor bol pripojený na sieť. Americká Entergy dokončila kúpu JE Indian Point a JE James Fitzpatrick. California Power and Light kúpila Florida Progress, čím vznikla Progress Energy. RWE a VEW dokončili druhú nemeckú „superfúziu“ v energetickom sektore.

December: Belgická komisia pre energetickú stratégiu zdôraznila dôležitosť jadra ako záštitu proti rastúcim cenám fosílnych palív a proti globálnemu otepľovaniu. BNFL a British Energy vyzvali na verejnú diskusiu o potrebe nových jadrových elektrární a noviny Independent vyzvali „zelenú loby“, aby „znova porozmýšľala o jadre“. Správa NEA došla k záveru, že jadro je „v súlade“ s trvalo udržateľným rozvojom. Nový dlhodobý japonský program zdôraznil kľúčovú úlohu jadra a vyzval na dokončenie palivového cyklu. 3. blok JE Černobyľ bol nadobro zatvorený a EBRD, EÚ a Rusko schválili pôžičky na dva „náhradné“ jadrové bloky. USEC obvinila Urenco a Eurodif z „dumpingu“ uránu. Constellation Nuclear kúpila JE Nine Mile Point a JE Vermont Yankee sa zdá byť pripravená na aukciu. Francúzsko reštrukturalizovalo svoj jadrový priemysel a EK schválila spoločný podnik Framatome a Siemens. Kórejský generálny dodávateľ jadrových elektrární Hanjung bol sprivatizovaný. Keď sa priblížili Vianoce, fínska vláda v zásade schválila žiadosť o výstavbu prvého definitívneho úložiska vyhoretého paliva na svete.

Slovenská nukleárna spoločnosť
12. 3. 2001

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 7. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 7. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 8. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 9. Detské zúbky sú veda
 10. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 735
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 3 964
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 107
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 616
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 795
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 243
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 166
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 084
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 058
 10. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 976

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Môže sa ľahko stať, že českú vládu povedie Slovák

Dôvody, pre ktoré by väčšina Čechov mala závidieť Slovákom ich politiku. Preferencie potvrdzujú, že tretina ľudí si ešte nevybrala.

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Výskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe zhodnotila prvú sezónu v najvyššej lige, očakával viac.

SVET

Vojna sa dnes nedá vyhlásiť. A už vôbec nie cez Twitter

KĽDR považuje tweety prezidenta USA za vyhlásenie vojny. Washington namieta.

Neprehliadnite tiež

Domov

Rezník pýta od štátu desiatky miliónov eur na obnovu budov RTVS

Stav viacerých budov je podľa šéfa RTVS nevyhovujúci.

Domov

Lekári sa s Dôverou nedohodli, sporia sa o podmienkach spolupráce

Ambulantní lekári združení vo Zväze ambulantných poskytovateľov sa s Dôverou stále nedohodli.

Domov

Ministerstvo pripravuje účinnejší model drogovej politiky

Neplnoletí, ktorých prichytia s drogami, budú musieť ísť na vyšetrenie.

Domov

Dekana FTVŠ Vanderku usvedčili z plagiátorstva. Teraz ho navrhujú za profesora

Okopírovanú učebnicu o teórii športu museli stiahnuť z predaja. Stále je však v obehu. Trojica údajných autorov zostala bez trestu.