Komuniké z rokovania 194. schôdze vlády SR

Bratislava 19. decembra (TASR) - Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam, a. s., od Investičnej a rozvojovej banky, a.s.

Návrh na finančné uzatvorenie programov Všeobecnej technickej pomoci GTAF 1 a GTAF 2 z rokov 1991 až 1996

Vláda SR prerokovala Návrh Memoranda medzi vládou Slovenskej republiky, mestom Košice a Prvou komunálnou bankou, a.s., Žilina o riešení finančnej situácie mesta Košice. Vláda SR uložila ministerke financií SR zohľadniť pri kvantifikácii limitu výdavkov kapitoly MDPT SR v rámci prípravy návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003 výdavky na zabezpečenie údržby prevzatých úsekov ciest I. triedy v Košiciach. Vláda SR zároveň uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v rámci rozpočtového limitu výdavkov kapitoly MDPT SR na rok 2003 vyčleniť potrebný objem finančných prostriedkov na zabezpečenie údržby prevzatých úsekov ciest I. triedy v Košiciach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Zhodnotenie stavu infraštruktúry organizácií a pracovísk výskumu a vývoja SR vybudovanej z prostriedkov štátneho rozpočtu a návrh opatrení na jej zlepšenie. V správe je zanalyzovaný súčasný stav infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike. V správe je poukázané na kritické miesta a sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie súčasného stavu infraštruktúry.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o odstraňovaní škôd spôsobených antropogénnou činnosťou v lesnom hospodárstve. Odstraňovanie škôd sa vykonáva vo veľmi obmedzenom rozsahu z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Realizácia prác bude v budúcnosti len zo zdrojov štátneho rozpočtu kapitoly MP SR v rozsahu finančných možností.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o stave odstraňovania ekologických dôsledkov po bývalej Sovietskej armáde na území Slovenskej republiky a návrh na presun gescie za riešenie problematiky na Ministerstvo životného prostredia SR.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu požiadaviek na zriadenie orgánov miestnej štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. Vláda zároveň vyjadrila súhlas s delimitáciou zamestnancov z krajských úradov a z okresných úradov v každom kraji, ktorí na katastrálnych úradoch budú vykonávať ekonomické a súvisiace činnosti.

Vláda SR prerokovala a schválila úhradu členského príspevku Slovenskej republiky do spoločného rozpočtu pozorovateľskej misie Európskej únie na území štátov bývalej Juhoslávie "European Union Monitoring Mission - EUMM" za rok 2002 vo výške 14 228 EURO.

Vláda SR prerokovala a odvolala Ing. Miroslava Lipára z funkcie predsedu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky k termínu 11. január 2002.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh kritérií pre výberové konanie na funkciu predsedu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. Úrad jadrového dozoru je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Memoranda o porozumení medzi MF SR a Erste Bank der Öesterreichischem Sparkassen AG vo veci Slovenskej sporiteľne, a.s.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana utajovaných skutočností)

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy na mesiac december 2001.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády SR o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s rozdelením obcí Horná Potôň, Reca a Podhorany a vyjadrila nesúhlas so zmenou názvu obce Ordzovany.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002. Súčasťou návrhu plánu sú aj návrhy aproximačných nariadení vlády SR, ktorými sa má vykonávať Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi. Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 bude tvoriť základ na pravidelné mesačné monitorovanie plnenia legislatívnych úloh vlády SR, ktoré sú úlohami integrácie v roku 2002.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti TRANSPETROL, a. s., so sídlom v Bratislave. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva).

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o plnení projektu na posilnenie národných kapacít účtovníctva, účtovného výkazníctva a audítorstva, ako aj správu Svetovej banky o dodržiavaní zákonov, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu. Cieľom predkladanej správy je odsúhlasiť postup Slovenskej republiky v naplňovaní Akčného plánu na posilnenie národných kapacít účtovníctva, účtovného výkazníctva a audítorstva a v schválení ďalších krokov pre dosiahnutie transparentnosti a kvality účtovného výkazníctva a vytvorenie legislatívneho a inštitucionálneho rámca pre používanie medzinárodných účtovných a audítorských štandardov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh transformácie Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia do kapitoly Ministerstva kultúry SR s účinnosťou od 1. januára 2002. Transformáciou Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia dôjde k prechodu doterajšej jeho funkcie a činností do pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Touto zmenou pôsobnosti v zmysle uznesenia vlády SR č. 904/2001 nedôjde k zániku doterajšej rozsiahlej aktívnej činnosti Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, ale len k zániku jeho právnej subjektivity.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh opatrenia na zefektívnenie získavania a využívania štatistických údajov. Hlavným zámerom je navrhnúť systém koordinácie a prepojenia výstupov zo štatistických zisťovaní so zdrojmi administratívnych údajov tak, aby sa niektoré informácie nezískavali a nespracovávali viacnásobne. Zároveň sa pri jeho tvorbe dbalo o dodržanie zásady, aby realizáciou opatrení nevznikli dodatočné náklady na získavanie a využívanie štatistických údajov.

Vláda SR prerokovala a schválila Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2002. Vláda SR zároveň uložila vedúcemu Úradu vlády SR v súčinnosti s ministrami a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie výsledky rokovaní vo veci priestorového riešenia sídla Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s presťahovaním Ústavného súdu podľa variantu B. Ústavný súd SR sídli v nevyhovujúcich priestoroch i z ekonomického hľadiska podmienky doterajšieho prenájmu. V súčasnosti sa poukázalo i na hygienický nevyhovujúci stav.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh na priestorové riešenie sídel Východoslovenskej galérie v Košiciach a Východoslovenského múzea v Košiciach. Realizáciou navrhovaného riešenia sa zabezpečí trvalé umiestnenie múzea a galérie v Košiciach v objektoch, ktoré budú uvedené inštitúcie spravovať v súlade s osobitnými predpismi.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zriadenie Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády Slovenskej republiky. Cieľom predkladaného materiálu je inštitucionálne riešenie problematiky zahraničných Slovákov v podobe zriadenia Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády Slovenskej republiky ako koordinačného prierezového orgánu s centrálnou pôsobnosťou.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou o pôžičke na prípravu projektu riadenia verejných financií. Projekt bude financovaný Svetovou bankou formou poskytnutia úveru. Z úveru bude platená technická pomoc, školenia a určitá časť výpočtovej techniky za účelom zlepšenia rozpočtového a finančného riadenia vládnych operácií pri tvorbe rozpočtovej politiky, zriadenia štátnej pokladnice, zlepšenia riadenia domáceho a zahraničného dlhu. Výška úveru je zakalkulovaná v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na realizáciu projektu Vráťme šport do škôl. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s návrhom na použitie finančných prostriedkov z Fondu národného majetku SR v znení neskorších predpisov v roku 2002 a v roku 2003 na tento rozvojový program.

Vláda SR prerokovala a schválila uvoľnenie finančných prostriedkov na výstavbu Základnej školy na Podjavorinskej ul. 1 na sídlisku Luník IX v Košiciach z prostriedkov získaných z privatizácie v roku 2001.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Dánskeho kráľovstva vedenej predsedom vlády Andersonom Foghom Rasmussenom v Slovenskej republike v dňoch 9.11. januára 2002.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR na financovanie odstránenia "starej" ekologickej záťaže v priestore priemyselnej zóny starej Bratislavy, v ktorej je vedená trasa premostenia Dunaj Most Košická.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov Fondu národného majetku SR vo vzťahu k výkonu vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave.

Vláda SR odložila Návrh na zabezpečenie definitívneho riešenia preložky štátnej cesty II/520 súvisiacej s vodárenskou nádržou Nová Bystrica.

Vláda SR prerokovala a zrušila funkciu Výkonného národného koordinátora zahraničnej pomoci.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na finančné uzatvorenie programov Všeobecnej technickej pomoci GTAF 1 a GTAF 2 z rokov 1991 až 1996.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s prevzatím štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a. s. od Investičnej a rozvojovej banky a.s.

Vláda SR prerokovala a zmenila bod A.1. uznesenia vlády SR č. 1175 z 13. 12. 2001 nasledovne: s prevzatím štátnej záruky za dlhopisy emitované spoločnosťou Slovenské elektrárne, ktorých získané prostriedky budú použité na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva v súlade s rozvojovým programom schváleným vládou SR.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh finančného zabezpečenia zmeny sídla Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene zo Zvolena do Banskej Štiavnice na rok 2001 a na zmenu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Odpočet plnenia úloh uznesení vlády SR č. 363/2001 a č. 366/2001 k 30. novembru 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o sieti zdravotníckych zariadení Slovenskej republiky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii úloh vyplývajúcich z rozpracovania aktualizovaných zásad štátnej dopravnej politiky SR.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o vecnom a inštitucionálnom zabezpečení implementácie smernice Rady EÚ o stavebných výrobkoch z hľadiska Národného programu pre prijatie Acquis communautaire.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu zo stretnutia predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode v Bukurešti dňa 16. novembra 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o riešení úpravy vojnového cintorína padlých juhoslovanských vojakov z I. svetovej vojny vo Veľkom Mederi.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o činnosti regionálnych rozvojových agentúr zaradených do integrovanej siete.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 2. konferencie k urýchleniu nadobudnutia platnosti Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok New Yorku v dňoch 11. až 13. novembra 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Štatistická správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1.3. štvrťroku 2001, aktualizovaná prognóza vývoja na rok 2001 a prognóza na 1. štvrťrok 2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správa o vyhodnotení humanitárnej pomoci Slovenskej republiky pre Juhoslovanskú zväzovú republiku.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 7 936
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 275
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 6 784
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 6 360
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 157
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 275
 7. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 041
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 4 657
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 415
 10. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 051

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Turecko zablokovalo prístup na Wikipédiu

Turecké orgány zablokovanie nezdôvodnili.

PRIMÁR

Desať tipov na zmiernenie prejavov sennej nádchy

Niekoľko zásad na zmiernenie alergickej nádchy.

Neprehliadnite tiež

Niekoľko obcí si bude v októbri znova voliť starostov a poslancov

Starostov si majú vyberať obyvatelia 11 obcí, poslancov ľudia v deviatich obciach. Dve obce budú voliť starostu aj poslancov.

Slováci nedôverujú súdom najviac zo všetkých členských štátov Únie

Ministerka spravodlivosti to považuje za problém, ktorým sa treba zaoberať.

Na severnom i strednom Slovensku stále hrozia záplavy

Situácia sa zlepšila, nebezpečenstvo záplav však stále pretrváva.

Strana Beblavého a Mihála môže byť podľa Poliačika posilou pre budúcu vládu

Súčasná vládna koalícia nemá podľa Martina Poliačika témy, je hodnotovo a politicky úplne vyprázdnená.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop