Historický kalendár na 1. januára
Rok 2002 je:

Medzinárodný rok hôr
Valné zhromaždenie OSN vyzvalo štáty, organizácie OSN a ostatných
významných činiteľov, aby podporili Medzinárodný rok hôr propagáciou
zachovania a konzervácie hôr a ich rozvoja, spopularizovali horské
ekosystémy a zdôraznili kľúčovú dôležitosť hôr ako zdroja surovín
a služieb (napríklad zásoby vody či potravín) a propagovali kultúrne
bohatstvo horských komunít, pričom Valné zhromaždenie vyhlásilo rok
rezolúciou 53/24 z 10.11.1998 a organizuje ho Organizácia Spojených
národov pre výživu (FAO)

Medzinárodný rok ekoturizmu
Na základe odporúčaní Hospodárskej a sociálnej rady (rezolúcia
1998/40 z 30.7.1998), vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN Medzinárodný
rok ekoturizmu (rezolúcia 53/200 z 15.12. 1998) s cieľom posilniť
spoluprácu medzi vládami, medzinárodnými i regionálnymi inštitúciami
a mimovládnymi organizáciami, aby dosiahli zámery Agendy 21
v propagácii rozvoja a ochrany životného prostredia, integrovali
udržateľný rozvoj do turistického ruchu, pričom Valné zhromaždenie
vyzvalo všetky štáty a zúčastnených vyvinúť maximálne úsilie na to,
aby bol rok úspešný najmä čo sa týka ekoturizmu v rozvojových
krajinách

1. januára - NOVÝ ROK

Svetový deň mieru - oslavuje sa od roku 1968 na základe iniciatívy pápeža Pavla VI., pričom pápežovo posolstvo sa zverejňuje začiatkom decembra predošlého roku

Štátny sviatok Haitskej republiky - Deň nezávislosti (1804)

Štátny sviatok Kubánskej republiky - Deň oslobodenia (víťazstvo revolúcie, 1959)

Štátny sviatok Slovenskej republiky - Deň vzniku (1993)

Štátny sviatok Sudánskej republiky - Deň nezávislosti (1956)

Deň palestínskej revolúcie - založenie Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP; 1965)

Obrezanie Krista Pána

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok

1557
- narodil sa v Cluji (Rumunsko) vodca protihabsburského stavovského
povstania, sedmohradské a uhorské knieža ŠTEFAN BOČKAI, pôvodne jeden
z vedúcich predstaviteľov protitureckej prohabsburskej politiky,
pričom vďaka viedenskému mieru sa potvrdila jeho vláda nad
Sedmohradskom, zverili mu tri východouhorské stolice, potvrdili pre
stavy politické a náboženské slobody. Zomrel 29.12.1606

1742
- zomrel v Bratislave náboženský spisovateľ a člen Rehole menších
bratov františkánov ANTON PREŠPURGSKÝ. Narodil sa roku 1678

1812
- nadobudol v Rakúskej monarchii platnosť všeobecný občiansky zákonník


1837
- stala sa maďarčina úradným jazykom v Liptovskej stolici, pričom na
školách zaviedli jej vyučovanie


1852
- začal vychádzať časopis Cyrill a Method v Banskej Bystrici za
redakcie Michala Chrásteka


1862
- narodil sa v Košiciach chemik a odborný publicista MIKULÁŠ GERSTER.
Zomrel 8.2.1916


1867
- postavili v uliciach Bratislavy prvé pouličné lampy


1872
- zriadili Krajský súd v Trnave
- narodil sa v Kremnici banský odborník JÁN TILESCH, ktorý sa
pričinil o rozvoj banskej techniky v Tate. Zomrel 10.1.1938

1877
- zrušili zákonne 47 slobodných kráľovských miest s municipiálnym
právom v Uhorsku
- začal Ústredný ústav pre meteorológiu a zemský magnetizmus vo
Viedni vydávať a telegraficky rozširovať do celého Rakúsko-Uhorska
prvé krátkodobé predpovede počasia

1887
- spojili poštový a telegrafný úrad v Trenčíne


1897
- narodil sa v Kovačici (JZR) organizátor slovenského krajanského
hnutia v Juhoslávii a advokát JÁN BULÍK. Zomrel 30.1.1942
- narodil sa vo Važci partizán a funkcionár KSČ MICHAL CHOVAN. Zomrel
3.1.1982


1907
- začal vychádzať časopis venovaný politike, národohospodárstvu
a literatúre Slovenský obzor


1912
- narodil sa v Strážskom maliar JÁN HÁK

1917
- narodil sa vo Východnej básnik, literárny vedec a publicista JÁN
BREZINA. Zomrel 4.8.1997
- narodil sa v Hlohovci-Šulekove katolícky kňaz, vysokoškolský
pedagóg, filozof a prekladateľ EUGEN SILVESTER ŠOKA, ktorý pre
potreby bohoslovcov napísal trojzväzkové dejiny filozofie, logiky
a psychológie


1922
- vyšlo v Banskej Bystrici prvé číslo slovenského orgánu
Federatívnych robotníckych jednôt - Spartakus
- narodil sa publicista a turistický spisovateľ VLADIMÍR ADAMEC
- stala sa ČSR členom Svetovej poštovej únie


1932
- narodil sa v Hrachovišti archeológ a autor literatúry faktu TITUS
KOLNÍK
- narodil sa v Košiciach geodet MIKULÁŠ BAJKAY

1937
- narodil sa v Nadlaku (Rumunsko) jazykovedec, etnograf, prozaik
a prekladateľ PAVEL ROZKOŠ
- narodil sa vo Veľkom Rovnom básnik a spisovateľ pre deti JOZEF
MILUČKÝ

1942
- narodila sa v Ratkovskom Bystrom herečka a režisérka MAGDALÉNA
LEŠŠOVÁ


1947
- začal sa čs. dvojročný hospodársky plán
- narodila sa sólistka baletu VIERA BARNÍKOVÁ
- založili Štátny drevársky výskumný ústav v Bratislave
- narodila sa v Novom Meste nad Váhom huslistka JELA ŠPITKOVÁ
- znárodnili firmu Bratia Micherovia, prvá čs. továreň na vodomery,
plynomery a kovový tovar (dnes CHIRANA-PREMA a. s., Stará Turá)
- narodil sa v Bohatej vysokoškolský pedagóg STU GABRIEL HULKÓ
- vznikol denník Obrana ľudu (pokračovateľ Bojovníka)
- narodil sa v Komárne JÁNOS CÚTH, člen Spoločnosti maďarských
spisovateľov na Slovensku


1952
- narodila sa v Nedanovciach sólistka spevohry (soprán) ELENA
KUŠNIEROVÁ
- založili Ústav experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave
Výskumný ústav hygieny v Bratislave, Výskumný ústav chovu
a šľachtenia hydiny v Ivanke pri Dunaji
- narodil sa JOZEF BRENKUS, predseda Ústrednej rady starších
Apoštolskej cirkvi
- zlúčil sa denník Obrana ľudu s ústredným denníkom čs. armády Obrana
lidu


1957
- zriadili Hlavnú správu Slovenského filmu a krajské filmové podniky
- uskutočnila sa rozsiahla prestavba národného poistenia
- vzniklo reorganizáciou Dedinského divadla profesionálne činoherné
zájazdové Krajové divadlo v Spišskej Novej Vsi
- previedli kiná do správy národných výborov a Slovenská požičovňa
filmov sa stala ich obchodným partnerom
- založili Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave


1962
- založili Výskumný ústav kukurice v Trnave
- založili Výskumný ústav lúk a pasienkov v Banskej Bystrici


1967
- zriadili Oblastné riaditeľstvo Čs. filmu v Bratislave


1972

- konštituovalo Ministerstvo kultúry zriaďovacou listinou VHJ
Slovenský film a Ústredie Slovenského filmu ako nadpodnikovú
hospodársku organizáciu
- vyšlo ustanovenie, podľa ktorého sa v SSR pri uvádzaní do kín názvy
českých filmov do slovenčiny neprekladali a v ČSR sa názvy
slovenských filmov neprekladali do češtiny
- zriadili generálne riaditeľstvo trustu sklárskych podnikov
Tatrasklo v Trnave
- stali sa súčasťou Bratislavy okolité obce: Devínska Nová Ves,
Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Záhorská Bystrica a zadunajské
Rusovce, Jarovce a Čunovo
- založili Ústav aplikovanej kybernetiky v Bratislave
- pričlenili k Trnave dovtedy samostatné obce Modranka a Hrnčiarovce


1987
- rozčlenilo sa Štúdio animovaných filmov a videoprogramov na Štúdio
animovaných filmov a Štúdio videoprogramov


1992
- vzniklo Divadlo Aréna, ktorého zriaďovateľom bolo Ministerstvo
kultúry a umeleckým riaditeľom je svetoznámy mím Milan Sládek
- vyhlásili celoštátnu štrajkovú pohotovosť riadiacich pracovníkov
letovej prevádzky
- zomrel operetný a činoherný režisér KAREL JERNEK. Narodil sa
31.3.1910
- reorganizovalo sa veliteľstvo VVO na Vojenské veliteľstvo Východ,
pričom v súvislosti s pripravovaným rozdelením ČSFR na ČR a SR ako
samostatné a suverénne štáty došlo k výraznému zrýchleniu tempa
presúvania vojsk na slovenské územie


1993
- vznikla samostatná Slovenská republika


1997
- zomrel divadelný herec ANTON BALÁŽ. Narodil sa 11.2.1927
- zriadilo Ministerstvo kultúry Národné hudobné centrum (NHC), ktoré
malo pôsobiť ako metodické centrum v oblasti hudobnej kultúry

SVET

1252
- zomrela česká šľachtičná a svätica ZDISLAVA Z LEMBERKA. Narodila sa
asi roku 1220

1502
- pristáli Portugalci na čele s moreplavcom Amerigom Vespucim
v Guanbarskom zálive, ktorý považovali za ústie rieky (v roku 1565 tu
založili brazílske mesto Rio de Janeiro)


1622
- prijala pápežská stolica 1. január ako začiatok nového roku, pričom
dovtedy platil 25. marec

1772
- vydala londýnska Credit Exchange Company prvý cestovný šek


1782
- zomrel nemecký barokový hudobný skladateľ JOHANN CHRISTIAN BACH,
najmladší syn Johanna Sebastiana Bacha. Narodil sa roku 1735


1787
- narodil sa nemecký maliar DOMENICO QUAGLIO. Zomrel roku 1837


1817
- zomrel nemecký chemik, zlepšiteľ chemickej analýzy, priekopník
zavedenia chemických metód v archeológii, objaviteľ uránu, zirkónu,
chrómu a oxidu céru MARTIN HEINRICH KLAPROTH. Narodil sa roku 1743

1822
- vyhlásil Národný Kongres v Epidaure nezávislosť gréckeho ľudu od
Osmanskej ríše


1862
- zomrel ruský akademik, tvorca teórie šírenia tepla v kvapalinách,
spoluautor všeobecnej teórie zrazu, matematik a mechanik MICHAIL
VASILIEVIČ OSTROGRADSKIJ, jeden zo zakladateľov petrohradskej školy
aplikovanej mechaniky. Narodil sa roku 1801

1887
- narodil sa nemecký admirál WILHELM CANARIS, ktorého pre podporu
protihitlerovských skupín a pre atentát na Adolfa Hitlera najprv
prepustili a potom poslali do koncentračného tábora. Popravili ho
roku 1945

1892
- narodil sa prvý filipínsky politik a štátnik MANUEL ROXAS Y ACUNA.
Zomrel roku 1948


1897
- narodil sa rakúsky lyrik THEODOR KRAMER. Zomrel roku 1958


1907
- narodila sa česká herečka MARIE BUREŠOVÁ. Zomrela roku 1972

1912
- narodil sa HAROLD KIM PHILBY, britský agent, ktorý utiekol v roku
1963 do Moskvy. Zomrel roku 1988

1917
- narodil sa poľský prozaik, publicista a literárny kritik WILHELM
MACH. Zomrel roku 1965
- narodil sa turecký politik, dôstojník a štátnik KENAN EVREN


1922
- nadobudol platnosť zákon o vytvorení Veľkej Prahy, pričom sa
oficiálne zaviedol titul primátor hlavného mesta Prahy
- odčlenili Viedeň od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, pričom hlavné
mesto sa stalo samostatnou spolkovou krajinou so starostom ako
krajinským premiérom a mestskou radou ako krajinským snemom
- vydala Spoločnosť národov obšírnu správu, v ktorej hodnotila
výsledky hladomoru vyčíňajúceho v Rusku už celý minulý rok, pričom
katastrofa postihla oblasti obývané 33 miliónmi ľudí, priamo
ohrozených hladomorom bolo 19 miliónov ľudí, no len deviatim miliónom
sa dostalo pomoci


1927
- stala sa britská British Broadcasting Corporation (BBC)
verejnoprávnou inštitúciou
- narodil sa významný francúzsky tanečník a choreograf MAURICE BÉJART


1932
- narodil sa český sochár, medailér a rytec VLASTISLAV HOUSA
- uviedli do prevádzky automobilový závod v Gorkom (GAZ)


1942
- zomrel český hudobný skladateľ a klavirista JAROSLAV JEŽEK. Narodil
sa roku 1906
- podpísali vo Washingtone vlády 26 spojeneckých krajín Deklaráciu
Spojených národov o zásadách spoločného boja proti fašistickým
krajinám (nebude s nimi uzavretý separátny mier, na boj proti
mocnostiam Osi budú vynaložené všetky dostupné zdroje)
- narodil sa sovietsky kozmonaut GENNADIJ VASILIEVIČ SARAFANOV, člen
posádky kozmickej lode Sojuz 15
- uskutočnilo Nemecko a Taliansko nálet na Maltu
- začalo Japonsko sériu náletov na Singapúr


1947
- vznikla spojením amerického a britského okupačného pásma Nemecka
tzv. Bizónia


1952
- zapálili prvú pec v ostravskej Novej hute Klementa Gottwalda


1957
- pripojili na základe plebiscitu Sársko k Nemecku ako jednu zo
spolkových krajín
- začalo sa pravidelné vysielanie rakúskej televízie


1962
- získala Západná Samoa nezávislosť od Austrálie a stala sa prvým
nezávislým štátom v Polynézii
- zúčastnila sa britská hudobná skupina Beatles na konkurze pre
gramofónovú spoločnosť Decca Records, ktorá ju však odmietla
a uprednostnila skupiny Brian Poole a The Tremeloes


1972
- zomrel francúzsky šansoniér a filmový herec MAURICE CHEVALIER.
Narodil sa roku 1888
- vstúpil v Rakúsku do platnosti 42-hodinový pracovný týždeň


1977
- vydalo české hnutie na obranu ľudských práv podľa Helsinských dohôd
dokument nazvaný Charta 77, ktorý adresovali čs. ústavným orgánom
a žiadali dodržovanie medzinárodných dohôd o ľudských právach


1982
- zomrel juhoslovanský sochár FRANO KRŠINIČ. Narodil sa roku 1897


1992
- nastúpil egyptský diplomat Butrus Butrus-Ghálí do funkcie
generálneho tajomníka OSN
- súhlasili obe strany bojujúce v občianskej vojne v Chorvátsku
s plánom na vyslanie mierových síl OSN do tejto republiky
- zomrela francúzska herečka GINETTE LECLERCOVÁ. Narodila sa roku 1912
- parafovali Severná a Južná Kórea zmluvu, ktorá v šiestich bodoch
zakotvovala denuklearizáciu Kórejského polostrova, pričom
predstavitelia oboch kórejských štátov sa o tom dohodli v pohraničnej
dedine Pchanmundžon


1997
- prevzalo Holandsko v rotujúcom predsedníctve Európskej únie štafetu
od Írskej republiky
- začalo sa Desaťročie za odstránenie biedy, ktoré vyhlásilo Valné
zhromaždenie OSN 16.12.1996
- nastúpil do funkcie nový generálny tajomník Organizácie Spojených
národov Kofi Annan
- zaviedlo Rakúsko poplatky za diaľničné známky

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 836
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 11 090
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 610
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 120
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 160
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 097
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 612
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 427
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 316
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 191

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci

Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami.

Neprehliadnite tiež

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.

Domov

Cséfalvayová: Vízia, že spojenectvo s Ruskom je cesta pre Slovensko, je nereálna

Ruská geopolitika sa podľa poslankyne zasekla v období studenej vojny.

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.