SME
Piatok, 31. marec, 2023 | Meniny má Benjamín

Programové tézy strany SMER (kompletné znenie)

Programové tézy strany SMER – sociálna demokracia. Bratislava, 22. 10. 2016.

Programová konferencia strany Smer v Bratislave.Programová konferencia strany Smer v Bratislave. (Zdroj: SME Jozef Jakubčo)

Kompletné znenie uverejňujeme bez redakčnej úpravy.

Programové tézy strany SMER – sociálna demokracia

Bratislava, 22. 10. 2016

I. ČASŤ

Slovenská sociálna demokracia združená v strane SMER - sociálna demokracia sa stala v priebehu posledných desiatich rokov jedinou reálnou alternatívou k politike neregulovaného trhu a oslabovania úlohy štátu v spoločnosti a ekonomike.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

My, slovenskí sociálni demokrati a sociálne demokratky, sme počas nášho vládneho pôsobenia cieľavedome presadzovali hodnoty sociálneho štátu vychádzajúce zo solidarity a empatie k základným potrebám bežných ľudí.

SkryťVypnúť reklamu

Aj z tohto dôvodu sme sa v období veľkých kríz rozhodli ich dopady riešiť prorastovými opatreniami a nie škrtaním, ktoré sa najbolestnejšie dotýka vždy tých sociálne a ekonomicky slabších. A preto aj dnes pre nás zostáva kľúčovým hospodársko-politickým cieľom zosúladenie konsolidácie verejných financií s podporou rastu hospodárstva a tvorby zamestnanosti.

My, slovenskí sociálni demokrati a sociálne demokratky, sme presvedčení, že napriek súčasným krízovým javom, ktoré majú nadnárodné príčiny aj charakter, je členstvo v Európskej únii a v Eurozóne pre Slovenskú republiku základným životným záujmom. A preto považujeme európsku orientáciu za nevyhnutný predpoklad spolupráce s ktoroukoľvek štandardnou politickou stranou na Slovensku.

Na dnešnej programovej konferencii chceme v súlade s našimi sociálno-demokratickými a európskymi hodnotovými preferenciami potvrdiť postavenie strany SMER-SD ako programovej strany, ktorá bude naďalej ponúkať alternatívu k nebezpečenstvám politiky deštrukcie a neznášanlivosti, ktorú vnášajú do slovenskej politiky politickí avanturisti z neštandardných politických zoskupení.

SkryťVypnúť reklamu

Aj za prítomnosti lídrov partnerských sociálnodemokratických strán, vzhľadom na zložitú situáciu v Európskej únii po Brexite a v čase migračnej krízy, chceme zamerať našu programovú debatu nato, aby sme hľadali celoeurópske riešenia, ktoré by prehlbovali integráciu Európskej únie a zároveň zvyšovali mieru demokratickosti jej rozhodovania.

II. ČASŤ

TÉMY, TÉZY, NÁVRHY NA PROGRAMOVÚ KONFERENCIU

Téma práce a odmeňovania

Jednou zo základných výziev pre nás zostáva mzdová politika, ktorú chápeme ako súčasť rozvojového modelu ekonomiky, kde ekonomický rast bude ťahaný aj mzdami zodpovedajúcimi produktivite práce.

Preto by pre nás malo zostať prioritou zvyšovanie minimálnej mzdy, na ktorú je naviazaná veľká časť celej mzdovej štruktúry a ktorá takto predstavuje dôležitý nástroj na celkový rast platov na Slovensku.

SkryťVypnúť reklamu

Pojem práce musíme začať chápať širšie, ako sa používa dnes a to v tom zmysle, že nemusí ísť len o ekonomicky ziskovú komoditu. Zahrnúť do nej treba aj spoločensky prospešné činnosti, ako sú rôzne druhy starostlivosti o blízku osobu, účasť na rekvalifikáciách a rôzne druhy zamestnávania v sociálnych a obecných podnikoch. Takúto prácu potom treba platiť z verejných rozpočtov na základe spoločenskej dohody.

Téma daní a odvodov

SMER-SD vždy zastával názor, že ťarchu daní a odvodov by nemali niesť ľudia s nízkymi príjmami. Preto pre nás progresívne zdaňovanie príjmu fyzických osôb zostáva prirodzenou zložkou solidarity. Rovnako je potrebné trvať na zvýšení dane z majetku, ktorú máme v porovnaní so svetovým priemerom jednu z najnižších. Podporovať by sme mali aj zavedenie novej dane z finančných transakcií a uvažovať aj o zdaňovaní ekologicky škodlivých aktivít.

SkryťVypnúť reklamu

Téma bytovej politiky

Jedným z najzákladnejších dôvodov životnej neistoty ľudí je nízka dostupnosť bývania. Týka sa najmä mladých ľudí s nižšími príjmami. Aby sa táto situácia zmenila, mali by sme podporiť rozvoj výstavby nájomných bytov, ktoré tvoria v mnohých európskych krajinách základ dostupného bývania, s veľkým významom pre mobilitu pracovnej sily. V tejto súvislosti je veľmi dôležité primerane transformovať aj súčasný systém štátnej podpory bývania.

Mali by sme sa ďalej zasadiť aj o vznik nového typu bytových družstiev podľa modelu v susednom Rakúsku.

Mohlo by ísť o podporu podobnú súčasnému hypotekárnemu príspevku pre jednotlivcov. Mohli by o ňu požiadať družstvá mladých ľudí bez nehnuteľnosti na bývanie, ktorých cieľom by bolo postarať sa o bývanie svojich členov. Družstvo by mohlo kolektívne požiadať o hypotéku, pričom vďaka väčšiemu rozsahu projektu by cena na jeden byt mala byť nižšia, ako pri individuálnom nákupe bytov. Cena by mala byť tiež stlačená vytvorením podmienok pre limitne ziskových developerov. Takéto družstvá by mali mať prístup aj k lacným úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

SkryťVypnúť reklamu

Druhým pilierom bytovej výstavby by mala byť aktivita štátu. Nemali by sme sa vzdať myšlienky učiteľských služobných bytov a perspektívne ju rozšíriť aj na ďalšie dôležité profesie, zamestnané vo verejnom sektore.

Téma rozvoja podnikateľského prostredia

Funkčná ekonomika je nevyhnutným predpokladom pre saturáciu sociálneho štátu. Zvlášť by sme si mali uvedomiť dôležitosť malých a stredných podnikov a podporovať ich aj priamo finančne – pomocou výhodných úverov a záruk, ktoré by mali byť poskytované prostredníctvom Slovenského investičného holdingu.

Uvedomujeme si aj potrebu špecifickej podpory sektora vyspelých technológií. Od slov treba prejsť k výraznejším činom. Podporou výskumu a vývoja, start-upov a inovácií. Toto by sme si mali stanoviť ako strategický cieľ. Kým doterajší rozvojový model Slovenska bol postavený predovšetkým na kvantitatívnom prílive investícií pod podmienkou lacnej pracovnej sily, dnes sa musíme zamerať viac na typy podnikania a investorov, ktorí predstavujú technológie budúcnosti.

SkryťVypnúť reklamu

Účinným nástrojom posilnenia slovenskej ekonomiky je aj nárast kúpyschopného dopytu, ktorý by bol uspokojovaný domácou produkciou. To sa dá dosiahnuť najmä podporou lokálnej ekonomiky (rodinné podniky, družstevné podniky, komunálne podniky, sociálne podniky a pod.). Na to musíme vytvoriť potrebné nástroje a zdroje. Napríklad aj legislatívne podporiť formu družstevného podnikania.

Téma sociálnej ekonomiky

Sociálna ekonomika predstavuje ten sektor ekonomickej aktivity, ktorého primárnym cieľom nie je zisk, ale spoločenský prospech. Napríklad zamestnávanie ľudí, ktorí nenájdu prácu v bežných komerčných spoločnostiach.

Pre začínajúce sociálne podniky by sme mali zabezpečiť základnú istotu, ktorú im poskytne grant. Zároveň by mali dostať aj výhodnú pôžičku. Tento systém by sa mohol vytvoriť v podobe Fondu sociálnych fondov rozvojového kapitálu. Mali by sme pripraviť aj novú legislatívu na podporu sociálnej ekonomiky, vrátane družstevnej.

SkryťVypnúť reklamu

Ako ďalšie opatrenie na podporu sociálnej ekonomiky by sme mali uzákoniť možnosti chránených dielní na vykonávanie činnosti v exteriéri. V EÚ patrí sektor pôdohospodárstva medzi hlavných zamestnávateľov znevýhodnených a ohrozených osôb, pričom väčšina pracovných aktivít sa tu odohráva v exteriéri. Na Slovensku to súčasná legislatíva o chránených dielňach neumožňuje. Mali by sme presadiť aj to, aby sa pri odoberaní produktov do školských, sociálnych a štátnych zariadení zohľadňovala ich kvalitu, nielen najnižšia cena, pričom kvalita bude definovaná ako ekologické bioprodukty.

Uvažovať treba aj o zjednodušení zohľadňovania tzv. sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorý Zákon o verejnom obstarávaní už dnes umožňuje, no vzhľadom na komplikovanosť legislatívy a neskúsenosť sa tento tzv. sociálny aspekt v praxi neuplatňuje. Zo strany príslušných orgánov by malo vzniknúť zrozumiteľné metodické usmernenie, pomocou ktorého bude možné sociálne hľadisko uplatňovať. Inšpirovať sa môžeme napríklad postupom, ktorý sa v tejto oblasti zaviedol v Dánsku – tzv. sociálne klauzuly.

SkryťVypnúť reklamu

Téma verejných služieb

Zdravotníctvo. SMER-SD vidí primárny zmysel a účel zdravotníctva v tom, že lieči ľudí a nie v tom, že vytvára zisk. Aj preto považujeme za samozrejmé právo každého občana na adekvátnu zdravotnú starostlivosť a rovnaký prístup k štandardným zdravotným službám. So zvyšujúcimi sa technickými možnosťami zdravotníctva je však treba jasne zadefinovať, čo je adekvátna zdravotná starostlivosť a čo patrí do základného balíčka zdravotnej starostlivosti. V základnom zdravotnom balíčku by mali byť okrem akútnych ochorení, všetky preventívne programy. Aktívne zúčastňovanie sa na nich by malo podmieňovať aj ďalšiu zdravotnú starostlivosť.

V záujme väčšej efektívnosti by všetky nákupy štátnych nemocníc, ich podmienky a ceny mali byť dopredu zverejnené a analytikmi na centrálnej úrovni verejne porovnané s dostupnými zahraničnými i domácimi nákupmi. Rovnako ako cenové a iné podmienky zmlúv všetkých zdravotných poisťovní so všetkými poskytovateľmi.

SkryťVypnúť reklamu

Školstvo. Vzdelávaciemu systému musíme venovať špeciálnu pozornosť. Jeho finančné posilňovanie musí ísť ruka v ruke s obsahovými a štrukturálnymi zmenami.

Každé dieťa by malo mať možnosť získať vzdelanie, ktoré mu zabezpečí nielen potrebnú sumu znalostí, ale aj uplatniteľnosť na trhu práce. Špeciálne školy by mali byť naozaj len pre špeciálne prípady, teda pre tých, ktorí to potrebujú. Deti sociálne vylúčených ľudí nemožno posielať do špeciálnych škôl bez zohľadňovania ich reálnych schopností.

Mali by sme vytvoriť možnosti pre ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a majú len základné vzdelanie, aby sa mohli dovzdelávať v podobe večerného štúdia.

Tiež musíme podporovať prostriedky, ktoré povedú k zmenšeniu sociálnych rozdielov, ako je právo na miesto v materskej škole už od dvoch rokov veku dieťaťa.

SkryťVypnúť reklamu

Doprava. Zaistenie dopravnej obslužnosti musí byť verejnou službou, ktorá je dostupná priestorovo, časovo aj finančne. Budúcnosť je spojená s integrovanými dopravnými systémami autobusovej a železničnej dopravy. SMER-SD chce pokračovať s podporou ekologických foriem dopravy. Preto môžeme uvažovať o cieli, aby sa postupne mestská hromadná doprava v krajských mestách stala cenovo prístupnejšou minimálne vo forme zliav na časových cestovných lístkoch.

Kultúra. Kultúra je nielen základným prejavom národnej identity, ale aj zdrojom kreativity a kvality života a v tomto zmysle je tiež verejnou službou. Preto je vhodné zabezpečiť väčšiu dostupnosť kultúry aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a pre vidiecke obyvateľstvo. A to jednak systémom zliav a rozšírením kultúrnych poukazov a súčasne obnovovaním alebo dobudovaním kultúrnej infraštruktúry v regiónoch.

SkryťVypnúť reklamu

Progresívnou časťou kultúry je oblasť kreatívneho a kultúrneho priemyslu, ktorá dokáže prinášať inovácie, vytvárať ekonomický zisk aj nové pracovné miesta. Preto treba pokračovať v stimulovaní tohto prierezového odvetvia.

Téma regionálneho rozvoja

SMER-SD si uvedomuje potrebu politík zameraných na najmenej rozvinuté okresy. Dnes ich uskutočňujeme jednak špeciálnymi akčnými plánmi pre tieto okresy, ale napríklad aj rozhodnutím o obnove regionálnych ciest. Z tohto dôvodu by sme mali posilniť kompetencie splnomocnenca pre najmenej rozvinuté okresy. Tento by mal zodpovedať nielen za tvorbu a realizáciu akčných plánov pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska, ale aj zastrešovať územný rozvoj na celoštátnej úrovni, zodpovedať za organizáciu územného plánovania a za tvorbu a realizáciu koncepcií regionálneho rozvoja.

SkryťVypnúť reklamu

Peniaze z verejných rozpočtov by mali byť použité tak, aby v čo najväčšej miere prispeli k zníženiu regionálnych rozdielov. Tento cieľ by mal byť jedným z hlavných princípov politiky verejného obstarávania a alokácie grantov EÚ a štátnych dotácií.

Pri podpore najmenej rozvinutých okresov by sme mali zvážiť aj inovatívne riešenia, akými sú napríklad regionálny príspevok k platu absolventom VŠ, aby sa zabránilo odlivu mozgov na miestnej úrovni.

Téma trvalej udržateľnosti

Výstavbu a obnovu budov s dôrazom na ich energetickú hospodárnosť považuje SMER-SD za jednu z najrozumnejších investícií do budúcnosti. Okrem pozitívneho vplyvu na ekonomiku sú investície do energetickej hospodárnosti budov dôležité aj z hľadiska energetickej bezpečnosti Slovenska. Energeticky efektívne budovy znižujú životné náklady obyvateľstva a výdavkov verejnej správy.

SkryťVypnúť reklamu

Slovensko patrí ku krajinám s vysokou spotrebou energie na jednotku ekonomického výstupu. SMER-SD by preto mal podporovať prechod podnikov na energeticky efektívnejší spôsob výroby.

Mali by sme sa zasadzovať aj o budovanie udržateľnej regionálnej energetiky a podporiť ju finančne aj metodicky. Je potrebné vyčleniť prostriedky na pokrytie štartovacích nákladov na pilotné centrá udržateľnej energetiky a podporiť vznik tzv. regionálnych energetických agentúr.

Téma pôdohospodárstva

Rozvoj poľnohospodárstva by mal byť postavený na troch strategických prioritách: potravinová bezpečnosť, zdravá výživa a zamestnanosť na vidieku.

Jeden z hlavných problémov slovenského poľnohospodárstva je, že dotácie sa prideľujú na počet hektárov, čoho výsledkom je pestovanie technických plodín s nízkou náročnosťou na zamestnávanie pracovnej sily. To sa nepriaznivo prejavuje najmä v „najmenej rozvinutých okresoch“. Preto by sa mal systém dotácií zmeniť tak, aby sa podpora odvíjala od počtu vytvorených pracovných miest, respektíve od ukazovateľov sebestačnosti regiónu.

SkryťVypnúť reklamu

V záujme rozvíjania zamestnanosti v poľnohospodárstve je potrebné tiež zjednodušiť prístup k pôde pre mladých a malých farmárov, vrátane úpravy zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Ďalšími opatreniami, ktoré by sme mohli zvážiť, je vyčleniť opustenú pôdu mladým a malým farmárom a skrátiť výpovednú lehotu pre zákonné ukončenie prenájmu na 5 rokov.

Tiež je potrebné odstrániť bariéry predaja lokálnych potravín – umožniť predaj z dvora do školských a sociálnych zariadení, ako aj internetový predaj potravín z dvora a zaviesť licenciu na predaj prebytkov domáceho hospodárenia. Súvisiacim opatrením pri distribúcii je zavedenie mechanizmu “krátkeho trhu”. Tento mechanizmus umožňuje maloobchodným predajcom predaj poľnohospodárskych výrobkov od farmárov na účet samotných farmárov, pričom predajcovia si účtujú len sprostredkovateľskú províziu.

SkryťVypnúť reklamu

Téma bezpečnosti

Zaistenie bezpečnosti patrí k základným funkciám štátu a verejným službám, ktoré sa nedajú sprivatizovať. SMER-SD presadzuje posilnenie a personálnu stabilizáciu ozbrojených zložiek a hlavných zložiek integrovaného záchranného systému.

Veľkým nebezpečenstvom je v súčasnosti medzinárodný terorizmus a boj s ním si vyžaduje maximálnu spoluprácu s ďalšími štátmi. S tým súvisí aj ochrana hraníc EÚ a osobitne ochrana schengenského priestoru.

Preto je SMER-SD za väčšiu integráciu v EÚ v oblasti obrannej a bezpečnostnej politiky. Z hľadiska posilnenia politickej funkčnosti Európskej únie je potrebné dôsledne chrániť naše spoločné hranice a tento proces zviditeľniť tak, aby sa obnovila dôveryhodnosť európskeho projektu v očiach jej občanov.

Sme si vedomí aj toho, že ekonomická neistota ľudí v kombinácii s vlnou masovej migrácie vytvára v štátoch EÚpoliticky výbušnú zmes. Aj preto musíme rozlišovať medzi potrebnou ochranou človeka v ohrození života a ekonomickou migráciou obhajovanou prínosmi prílevu nízkokvalifikovanej pracovnej sily. Musíme chrániť našich ľudí aj pred bezpečnostnými rizikami, ktoré dnešná migrácia so sebou prináša.

Téma boja proti korupcii

Sme za posilnenie systémových opatrení v boji proti korupcii a v tomto zmysle podporíme všetky dobré zámery aj nad rámec programového vyhlásenia vlády. Plne podporujeme prijatie siedmych návrhov zákonov, vrátane tzv. protischránkového zákona, registra partnerov verejného sektora, ktoré prerokováva NR SR. Bol to napokon SMER-SD, ktorý presadil zákon o preukazovaní pôvodu majetku alebo obmedzenie platieb v hotovosti pre fyzické aj právnické osoby.

Mali by sme zjednodušiť podávanie podnetov, aby sa zaviedla možnosť skúmať aj majetok blízkych osôb, či už fyzických, alebo právnických a aby sa zaviedla časovo neobmedzená možnosť pre prokurátora pozastaviť účinnosť právnych úkonov, ktorými preskúmavaná osoba nadobudla majetok alebo sa majetku zbavila.

Téma politického systému

Demokraciu uznávame ako najvyššiu politickú hodnotu. Pre naše demokratické zriadenie a efektívne vládnutie je zásadnou podmienkou funkčný parlamentný systém, v ktorom sú záujmy občanov zastúpené prostredníctvom štandardných politických strán. Preto, v záujme ochrany demokracie, je potrebné aktívne potlačovať zárodky všetkých druhov protidemokratických síl a politického extrémizmu ako aj šírenia politiky deštrukcie a nenávisti.

Téma zahraničnej politiky

SMER-SD je proeurópska strana a považuje za strategický a existenčný záujem Slovenska byť v jadre krajín EÚ a byť zodpovedným členom NATO.

Máme predstavu o ďalšom posilnení zodpovednosti Európskej komisie voči Európskemu parlamentu a aj o zapojení národných parlamentov do rozhodovania v oblasti hospodárskej a menovej únie.Zasadzujeme sa tiež za spoločné fiškálne mechanizmy na tlmenie ekonomických šokov. Pri schvaľovanímedzinárodných dohôd sme za takzvaný zmiešaný model: ratifikovať medzinárodné obchodné dohody by mal Európsky parlament len pod podmienkou súhlasu národných parlamentov.

Záver

Okruh prednesených tém si nerobí v žiadnom prípade nárok na úplnosť alebo definitívnosť. Naopak, vyžaduje si ďalšie diskusie, doplnenie, rozpracovanie.

Treba si uvedomiť aj to, že SMER-SD je dnes súčasťou koalície zloženej zo strán, ktoré dosiahli vo vládnom programe dobrý kompromis. Znamená to však zároveň, že niektoré naše sociálno-demokratické zámery nebudeme môcť v tomto období realizovať. To ale v žiadnom prípade neznamená rezignáciu. Naopak, tento čas by sme mali využiť aj na vypracovanie nového programu, s ktorým sa budeme uchádzať o podporu voličov v najbližších parlamentných voľbách.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 3. Dvanásť rokov v Amazone a práca ma stále baví
 4. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 5. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu aj mužom. Dokážu zlepšiť erekciu
 6. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 7. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 8. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 1. MetLife prináša novinky v skupinovom poistení pre zamestnancov
 2. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 3. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 4. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 5. Unilabs Slovensko otvára v Boroch najmodernejšie laboratórium
 6. Istota nízkeho úroku. Krásne bývanie s hypotékou za 1,49 %
 7. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 8. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 29 512
 2. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 22 060
 3. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur. 13 834
 4. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 11 260
 5. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 5 830
 6. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 4 893
 7. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 4 019
 8. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá 2 987
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu