SME
Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Neutajovaná verzia Správy o činnosti SIS v roku 2004 (1)

BRATISLAVA 19. mája (SITA) - Riaditeľ SIS dnes v NR SR predniesol správu o činnosti tajnej služby v roku 2004. SIS agentúre SITA poskytla neutajovanú verziu správy, ktorú zverejnila aj na internete.


Úvod

Táto správa nadväzuje na výročnú správu o plnení úloh SIS v roku 2003. Informuje o stave, vykonávaných činnostiach a o dosiahnutých výsledkoch pôsobenia Slovenskej informačnej služby v roku 2004.

1. Stav, základné činnosti a kontrola SIS

1.1 Stav budovania SIS v personálnej oblasti


Základné ukazovatele

V roku 2004 Slovenská informačná služba pokračovala v personálnej dostavbe, ktorá súvisela najmä s potrebou zabezpečiť kvalifikované náhrady na pozície uvoľnené po odchode bývalých príslušníkov ŠtB a ďalších príslušníkov v rámci prirodzenej fluktuácie.
K 31. 12. 2004 boli stavy SIS naplnené na 91%, teda o 4,5% viac ako pred rokom. Pri výbere nových príslušníkov boli naďalej zohľadňované prísne kritériá, takže z celkového počtu uchádzačov o prácu v SIS uspelo len necelých 14%.
V porovnaní s rokom 2003 poklesol záujem uchádzačov približne o dve tretiny. Služba na trhu práce (hlavne v Bratislave) u vysoko kvalifikovaných a nadštandardne pripravených špecialistov stráca schopnosť konkurovať renomovaným zamestnávateľom, ktorí uchádzačom ponúkajú výrazne atraktívnejšie finančné ohodnotenie, široké sociálne zabezpečenie a ďalšie stabilizačné opatrenia.
Tento negatívny trend len čiastočne zmierňuje aj v zahraničí overená skúsenosť, že primárnou motiváciou pre prácu v spravodajskej službe nie je len očakávanie nadštandardného finančného ohodnotenia, ale pre rozhodovanie sú dôležité aj pohnútky vychádzajúce z patriotizmu a z očakávaní príležitosti využiť konkrétnu, špecifickú odbornosť.
Vzdelanostná štruktúra služby sa v posledných rokoch podstatne nemení. Pomer vysokoškolsky vzdelaných príslušníkov osciluje okolo 50% z celkového počtu a odráža aktuálne personálne potreby služby. Popri práci so sofistikovanými technickými systémami a uplatňovaní odborne náročných metodologických postupov v oblasti získavania a vyhodnocovania informácií, zostáva aj viacero služobných funkcií, kde je efektívnejšie (a to nielen ekonomicky) využitie príslušníkov so stredoškolským vzdelaním. Ide hlavne o oblasť logistiky a ďalších podporných a zabezpečovacích aktivít. Aj na týchto príslušníkov sú však pri výbere a prijímaní do služobného pomeru kladené vysoké nároky, takže ich intelektový potenciál prevyšuje populačný štandard jedincov so stredoškolským vzdelaním.
Služba je aktuálne celkovo "mladá" - dve tretiny jej príslušníkov sú mladší ako 40 rokov. Väčšina príslušníkov je vo vekových kategóriách do štyridsať, resp. len do tridsať rokov. Je to odraz aktuálnych spoločenských pomerov a dôsledok opatrení na zvýšenie akcieschopnosti služby.
Novoprijatí príslušníci absolvovali v rámci SIS odbornú spravodajskú prípravu a prípravu na výkon štátnej služby v rámci 26 vzdelávacích a školiacich podujatí. Na ďalších 68 externých kurzoch, školeniach a seminároch si príslušníci zvyšovali kvalifikáciu, resp. získavali aktuálne informácie pre výkon odborných činností. 50 príslušníkov si zvyšuje kvalifikáciu externým vysokoškolským štúdiom popri výkone služby so súhlasom organizácie. Interné jazykové kurzy angličtiny navštevovalo 62 príslušníkov, desiatky ďalších študujú cudzie jazyky v jazykových školách. Dôsledná a kvalitná jazyková príprava príslušníkov je nevyhnutná aj vzhľadom na enormný nárast agendy, ktorý súvisí s členstvom Slovenska v NATO a EÚ.
Nahradiť bývalých príslušníkov ŠtB pomáhajú aj školenia a spoločné cvičenia s partnerskými službami, pri ktorých mladí príslušníci SIS preukazujú dobré výsledky.
Bezpečnostné previerky príslušníkov SIS
Slovenská informačná služba bola v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností povinná vykonať bezpečnostné previerky všetkých príslušníkov najneskôr do 31. októbra 2004. Vzhľadom na vysoký počet navrhovaných osôb a krátky časový limit bolo prechodne upustené od plošného vykonania bezpečnostných previerok IV. stupňa (Prísne tajné). Bezpečnostný úrad SIS u 51,8% vykonal previerku II. stupňa (Dôverné). U 1,8% príslušníkov bol previerkový proces zastavený z dôvodu ich odchodu zo služobného pomeru.
Pri vykonávaní previerok II. stupňa boli v 1,8% prípadoch zistené prekážky pre vydanie osvedčenia, pri previerkach IV. stupňa z rovnakého dôvodu nezískali osvedčenie 2% navrhovaných príslušníkov.
V jednom prípade bolo osvedčenie o bezpečnostnej spoľahlivosti zrušené.
1.2 Stav materiálno-technického budovania a čerpania rozpočtu SIS
Rozpočet SIS
Návrh rozpočtu Slovenskej informačnej služby na rok 2004 bol na prerokovanie v Národnej rade SR predložený v limitoch schválených vládou SR. Národná rada SR s vládnym návrhom nesúhlasila a rozpočet SIS v programe "Informačná činnosť" v kategórii bežných výdavkov (630 - tovary a služby) znížila o 200 miliónov Sk. Takéto zníženie ohrozovalo zabezpečovanie prevádzkyschopnosti služby a preto SIS požiadala Ministerstvo financií SR o zmenu v rozpise záväzných ukazovateľov presunom časti kapitálových výdavkov do bežných výdavkov. Ministerstvo financií SR žiadosť SIS akceptovalo a súhlasilo s presunutím výdavkov.
V priebehu rozpočtového roka Ministerstvo financií SR vykonalo 7 rozpočtových opatrení, ktoré zohľadnili oprávnené požiadavky SIS a upravili výšku záväzných limitov kapitoly v oblasti bežných aj kapitálových výdavkov. Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení bol rozpočet SIS upravený na celkový objem 1,041.044 mld. Sk, z toho bežné výdavky v objeme 880,053 mil. Sk a kapitálové výdavky 160,991 mil. Sk. SIS v priebehu roka vyčerpala 100% výdavkov v hlavných kategóriách bežných a kapitálových výdavkov.
Materiálno-technické zabezpečenie
Napriek čiastočnému zlepšeniu stavu výzbroje, výstroja a dopravných prostriedkov naďalej pretrvávajú nedostatky. Potreby a požiadavky jednotlivých zložiek boli v roku 2004 zabezpečované iba v nevyhnutných prípadoch a v obmedzenom rozsahu.
V oblasti investičnej výstavby sa z pridelených kapitálových prostriedkov dokončovali predovšetkým rozostavané stavby.
1.3 Prostriedky, metódy a činnosti SIS
Informačno-technické prostriedky
V priebehu roku 2004 Slovenská informačná služba požiadala v 567 prípadoch o súdne povolenie na použitie informačno-technických prostriedkov (ITP). V 536 prípadoch súdy s použitím ITP súhlasili, 31 žiadostí SIS bolo zamietnutých, alebo sa zatiaľ čaká na vyjadrenie príslušného sudcu. 142 prípadov, ktoré pokračovali z roku 2003 sa realizovalo na základe povolení, ktoré vydali súdy v priebehu roku 2003.
Tabuľka č.1: Použitie jednotlivých typov ITP
Typ ITPRealizované
PrípadyZamietnuté prípadyzatiaľ bez vyjadrenia sudcuPrípady pokračujúce z roku 2003
Záznam z pevných telefónnych liniek4613114
Záznam z mobilných telefónnych liniek45958119
Záznam z mobilných zariadení na monitoring GSM komunikácie6
Kontrola poštových zásielok1116
Ostatné (obrazové a zvukové záznamy)1433
Spolu5362110142
1.4 Delimitácia zväzkov ŠtB
Slovenská informačná služba v roku 2004 plynulo pokračovala v odovzdávaní spisov ŠtB do správy Ústavu pamäti národa (ÚPN). Delimitácia zväzkovej časti predmetných materiálov bola ukončená v novembri 2004. SIS v priebehu roku odovzdala v 20. etapách cca 48 500 zväzkov XII. správy ZNB, 47 ks. archívnych kníh a protokolov k zväzkom.
Na vyžiadanie ÚPN služba prednostne odovzdala 386 zväzkov o občanoch, ktorí požiadali o ich sprístupnenie. Predpokladáme, že do konca roku 2005 budú spracované a odovzdané zostávajúce (nevytriedené) utajované materiály ŠtB. Ich odovzdaním sa naplní zákonná povinnosť SIS a agenda súvisiaca so zväzkami bude plne v kompetencii Ústavu pamäti národa. Napriek spochybňujúcim vyhláseniam na adresu SIS, tak spravodajská služba jasne preukázala, že si ctí dodržiavanie zákonných noriem.
Vzhľadom na to, že SIS odovzdala predmetné materiály ÚPN, je však problematické napĺňanie § 6 zákona 553/2002 Z. z. ÚPN neinformuje SIS o žiadostiach oprávnených osôb, preto nie je možné podávať návrhy na vyňatie dokumentov zo sprístupnenia a zverejnenia na príslušný výbor NR SR. V praxi to znamená, že SIS nemôže plne zabezpečiť, aby uverejnenie niektorých materiálov neohrozilo bezpečnostné záujmy SR.
1.5 Spolupráca SIS so spravodajskými službami iných štátov
Rok 2004 potvrdil, že Slovenská informačná služba sa v medzinárodnom spoločenstve teší vysokému stupňu dôvery a napreduje v úsilí stať sa plnohodnotným partnerom spravodajských služieb členských krajín NATO a EÚ.
Z hľadiska kvality bilaterálnych vzťahov a výsledkov spoločných aktivít sa najviac rozvíjala spolupráca s partnerskými službami okolitých štátov V4, USA, Veľkej Británie a Nemecka. Rok 2004 bol prelomový aj pre vznik nových partnerstiev. Začala sa perspektívna spolupráca s krajinami Pobaltia a Škandinávie.
Okrem spolupráce s orgánmi NATO a EÚ kooperuje SIS s členskými krajinami Stredoeurópskej konferencie MEC, ktorej až do júna 2005 predsedá. Prínos práce SIS bol počas roka 2004 pozitívne hodnotený zo strany Bezpečnostného úradu NATO (NOS), Protiteroristickej skupiny CTG a Situačného centra EÚ (SITCEN). Ako ukazuje nižšie uvedená tabuľka, s rastúcou úlohou SIS v rámci medzinárodnej spolupráce súvisí aj enormný nárast objemu vzájomnej výmeny informácií (takmer 400-percentný nárast), stretnutí na úrovni manažmentu spravodajských služieb a rokovaní expertov.
Kľúčovou témou spolupráce na všetkých úrovniach boli možné ohrozenia zo strany medzinárodného terorizmu a radikálneho islamského extrémizmu. K ďalším významným spoločne riešeným problémom patrili otázky spojené s vývojom situácie v krízových oblastiach a regiónoch nestability, prejavy politického extrémizmu, nelegálna migrácia, problematika proliferácie a organizovaného zločinu.
Medzinárodná spolupráca má stúpajúci trend a v roku 2005 očakávame jej ďalší nárast.
Tabuľka č.2: Prehľad medzinárodnej spolupráce SIS v roku 2004
Forma spolupráce20032004
Expertné rokovania147231
MEC – pracovné skupiny a výročné zasadanie912
Informácie získané prostredníctvom spolupráce1.0144.800
Informácie poskytnuté v rámci spolupráce358880
1.6 Vnútorná kontrola a inšpekcia
Finančná kontrola
Finančná kontrola bola v roku 2004 zameraná na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich výkon služby a najmä na hospodárenie s majetkom štátu a dodržiavanie rozpočtových pravidiel a disciplíny. V tejto oblasti bolo v roku 2004 naplánovaných 38 kontrolných akcií.
Kontroly, zamerané na preverenie čerpania rozpočtových prostriedkov pri budovaní informačného systému, vysporiadaní škôd, obstarávaní motorových vozidiel, zabezpečovaní telekomunikačnej prevádzky, čerpaní osobitných finančných prostriedkov a čerpaní príplatkov za štátnu službu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí, budú ukončené v roku 2005.
SIS pri vnútornej kontrole spolupracovala aj s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktorým poskytla súčinnosť v 22 trestných kauzách, vrátane prípadov súvisiacich s činnosťou SIS v predchádzajúcom období. Na základe žiadostí orgánov činných v trestnom konaní bola činnosť SIS zameraná na identifikáciu dôkazov a svedkov.
Vnútorná inšpekcia
Vnútorná inšpekcia v roku 2004 preverovala podnety a poznatky o protiprávnom konaní príslušníkov SIS. Služba podala dve trestné oznámenia na príslušníkov SIS a jedno trestné oznámenie na neznámych páchateľov pre majetkový trestný čin. SIS podala dve trestné oznámenia za skutky, ktorých poškodeným subjektom bola informačná služba, jeden prípad sa týkal oblasti ochrany utajovaných skutočností.
V roku 2004 bolo vykonaných 10 kontrol zameraných na podozrenia z úniku utajovaných skutočností a iných súvisiacich podnetov. V piatich prípadoch boli zistené porušenia všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov SIS.
Inšpekcia SIS v roku 2004 odovzdala Úradu inšpekčnej služby PZ niekoľko podnetov na prešetrenie protiprávneho konania príslušníkov PZ.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 5. Magazín SME Ženy už v predaji
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Magazín SME Ženy už v predaji
 2. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 5. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 6. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 759
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 24 038
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 494
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 279
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 588
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 13 495
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 302
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 327
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 307
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 10 640
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Žilinská nemocnica varuje pred režimom vojnovej medicíny

Bojnická nemocnica už nevie vyčleniť ďalšie lôžka pre pacientov s Covidom

Väčšina nemocníc má dostatok lôžok. Avšak hlavne tým na severe Slovenska začínajú akútne chýbať zdravotníci.
Dobré ráno

Dobré ráno: V Poľsku sú ľudia už týždeň v uliciach, zúri tam kultúrna vojna

Do protestov sa zapájajú desaťtisíce ľudí.

Podcast Dobré Ráno.

Fico žije v atmosfére strachu, jeho ľudia končia v putách

Šéf Smeru sa zastal viacerých zadržaných.

Predseda Smeru Robert Fico.
Komentár šéfredaktorky Beaty Balogovej

Trump patrí do múzea

Trump bol nesmiernou inšpiráciou pre všetkých populistov, ale aj autokratov.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Neprehliadnite tiež

Kde sa dať otestovať na Covid-19? Pozrite si zoznam odberných miest na Slovensku.

Chaos, rady a málo miest. Košickí starostovia sa obávajú fiaska

Mali šesť dní na prípravu testovania: Dali sme bokom zdravý rozum.

Starostovia robia napriek kritike k okolnostiam všetko pre to, aby testovanie zvládli.
Lokalita Lapanč medzi Veľkým Šarišom a Prešovom. V diaľke vidieť stavbu R4 i Šarišský hrad.

Veterinári budú môcť počas testovania robiť vizuálnu kontrolu odobratej vzorky

Podmienkou je dôkladne si pozrieť inštruktážne video.

Ilustračné foto.