Komuniké z rokovania Legislatívnej rady vlády SR

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 131. zasadnutí pod vedením svojho predsedu Daniela Lipšica a podpredsedníčky Lucie Žitňanskej.


Prvým bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Novelou zákona sa zosúlaďuje platná právna úprava a vytvárajú sa podmienky pre náležitú implementáciu novoprijatých právne záväzných aktov ES a EÚ.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Druhým bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z.z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu nariadenia vlády je zmenou hraníc Vojenského obvodu Záhorie zabezpečiť efektívnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami a nehnuteľným majetkom štátu.


Legislatívna rada vlády SR odporučila vláde SR návrh nariadenia schváliť v predloženom znení.


Tretím bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce. Cieľom návrhu nariadenia vlády je zmenou hraníc Vojenského obvodu Lešť a Valaškovce zabezpečiť efektívnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami a nehnuteľným majetkom štátu.


Legislatívna rada vlády SR odporučila vláde SR návrh nariadenia schváliť v predloženom znení.


Štvrtým bodom bol návrh zákona o osobitnom kvalifikačnom predpoklade zamestnancov obcí a vyšších územných celkov na zabezpečenie plnenia úloh štátnej správy na úseku cestnej dopravy, pozemných komunikácií a vo veciach dráh. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť kvalitné plnenie úloh štátnej správy na úseku cestnej, pozemných komunikácií a vo veciach dráh zamestnancami, ktorí spĺňajú osobitný kvalifikačný predpoklad.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu, odporučila ho prepracovať a opätovne predložiť na rokovanie legislatívnej rady.


Piatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/32/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Šiestym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Siedmym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Ôsmym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Deviatym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Desiatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/94/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Jedenástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 75/323/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvanástym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Trinástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na priestor pre obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktorov. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 80/720/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.Štrnástym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Pätnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy.


Legislatívna rada vlády SR odporučila vykonať úpravy tohto návrhu v súlade s príslušnou smernicou a vláde SR odporučila návrh v tomto znení neschváliť.


Šestnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/93/EHS a smernice Komisie 2004/86/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Sedemnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/34/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Osemnástym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Devätnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/30/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatymprvým bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Dvadsiatymdruhým bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre traktory.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Dvadsiatymtretím bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/29/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatymštvrtým bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky traktorov. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 74/151/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatympiatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod traktorov. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 79/533/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatymšiestym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranné zariadenia proti neoprávnenému použitiu dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Dvadsiatymsiedmym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny traktorov. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 74/152/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Koniec komuniké.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 2. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 5. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 6. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 7. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 10. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 1. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 2. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 3. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 4. Cíťte sa v priestore príjemne
 5. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 6. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 7. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 8. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 9. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 10. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 8 269
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 851
 3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 603
 4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 085
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 728
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 3 415
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 963
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 959
 9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 983
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl? 820

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Plavčan na tlačovej konferencii nehovoril pravdu

Minister školstva na tlačovej konferencii povedal, že hodnotiace kritériá boli známe v roku 2015. V skutočnosti boli schválené o rok neskôr.

KOMENTÁRE

Diabol, z ktorého sa zrodil boršč

Nebezpečná invázna rastlina zaplavila Rusko. Skúsenosti s ňou má aj Slovensko.

DOMOV

Prieskum: Súčasná koalícia by vládu nezložila, extrémisti klesli

Ak by sa voľby konali v júli, zvíťazil by Smer.

BRATISLAVA

Z Tyršovho nábrežia sa stal kemp pre turistov

Na petržalskej strane Dunaja parkujú karavany, hoci tam nie je kemp.