Komuniké z rokovania Legislatívnej rady vlády SR

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 131. zasadnutí pod vedením svojho predsedu Daniela Lipšica a podpredsedníčky Lucie Žitňanskej.


Prvým bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Novelou zákona sa zosúlaďuje platná právna úprava a vytvárajú sa podmienky pre náležitú implementáciu novoprijatých právne záväzných aktov ES a EÚ.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Druhým bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z.z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu nariadenia vlády je zmenou hraníc Vojenského obvodu Záhorie zabezpečiť efektívnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami a nehnuteľným majetkom štátu.


Legislatívna rada vlády SR odporučila vláde SR návrh nariadenia schváliť v predloženom znení.


Tretím bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce. Cieľom návrhu nariadenia vlády je zmenou hraníc Vojenského obvodu Lešť a Valaškovce zabezpečiť efektívnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami a nehnuteľným majetkom štátu.


Legislatívna rada vlády SR odporučila vláde SR návrh nariadenia schváliť v predloženom znení.


Štvrtým bodom bol návrh zákona o osobitnom kvalifikačnom predpoklade zamestnancov obcí a vyšších územných celkov na zabezpečenie plnenia úloh štátnej správy na úseku cestnej dopravy, pozemných komunikácií a vo veciach dráh. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť kvalitné plnenie úloh štátnej správy na úseku cestnej, pozemných komunikácií a vo veciach dráh zamestnancami, ktorí spĺňajú osobitný kvalifikačný predpoklad.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu, odporučila ho prepracovať a opätovne predložiť na rokovanie legislatívnej rady.


Piatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/32/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Šiestym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Siedmym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Ôsmym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Deviatym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Desiatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/94/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Jedenástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 75/323/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvanástym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Trinástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na priestor pre obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktorov. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 80/720/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.Štrnástym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Pätnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy.


Legislatívna rada vlády SR odporučila vykonať úpravy tohto návrhu v súlade s príslušnou smernicou a vláde SR odporučila návrh v tomto znení neschváliť.


Šestnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/93/EHS a smernice Komisie 2004/86/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Sedemnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/34/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Osemnástym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Devätnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/30/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatymprvým bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Dvadsiatymdruhým bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre traktory.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Dvadsiatymtretím bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 93/29/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatymštvrtým bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky traktorov. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 74/151/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatympiatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod traktorov. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 79/533/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Dvadsiatymšiestym bodom rokovania mal byť návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranné zariadenia proti neoprávnenému použitiu dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel.


Legislatívna rada vlády SR prerušila rokovanie o tomto návrhu; opätovne bude predložený na jej budúce rokovanie.


Dvadsiatymsiedmym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny traktorov. Návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá smernica Rady 74/152/EHS.


Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.


Koniec komuniké.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 3. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 4. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 5. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 8. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 9. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 10. Inteligencia vo všetkom
 1. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 2. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 3. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky
 5. Poslanci dnes dali jasne najavo, že plot na námestí nechcú
 6. HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016
 7. 3 šťavnaté spôsoby, ako povzbudiť výkon mozgu
 8. Najvyššie ocenenie štvrtýkrát pre Martinus
 9. Budúcnosť EÚ a inteligentných miest
 10. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 13 029
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 769
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 6 796
 4. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 270
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 5 685
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 4 737
 7. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 4 251
 8. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 3 974
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 2 742
 10. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 1 879

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Polícia zasahuje u kotlebovcov, prehľadáva Mizíkovu kanceláriu

Polícia preveruje u poslanca Mizíka skutočnosti súvisiace s extrémizmom.

ŠPORT

Prečo Slováci nechcú prísť na MS? Na vine nie sú hráči, tvrdí Staňa

Hokejová reprezentácia nemá jediného hráča z NHL.

DOMOV

Bašternákov majetok nie je podozrivý, rozhodla prokuratúra

Spis vrátili finančnej polícii, majetok zatiaľ nebudú preverovať.

SVET

Populisti sú ďaleko od porážky. Francúzsku hrozí katastrofa

Macron stále nemá víťazstvo vo voľbách isté.

Neprehliadnite tiež

Polícia zasahuje u kotlebovcov, prehľadáva Mizíkovu kanceláriu

Polícia preveruje u poslanca Mizíka skutočnosti súvisiace s extrémizmom.

Ministerstvo školstva žiada od rezortu financií viac peňazí

Školským inšpektorom hrozí prepúšťanie alebo znižovanie platov.

Lajčák očakáva hladké schválenie usmernení pre brexit

Usmernenia pre brexit majú lídri členských štátov EÚ schváliť na summite v sobotu.

Proces s Majským v prípade tunelovanie nebankoviek stanovili na koniec júna

Najvyšší súd vytýčil termín odvolacieho procesu po viac ako roku od rozsudku prvostupňového súdu.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop