Komuniké zo 167. zasadnutia Legislatívnej rady vlády SR

Bratislava 5. marca (TASR) - Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 167. zasadnutí pod vedením podpredsedu Ladislava Scholcza a tajomníka ...

Bratislava 5. marca (TASR) - Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 167. zasadnutí pod vedením podpredsedu Ladislava Scholcza a tajomníka Štefana Grmana.

Prvým bodom rokovania bol návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Predloženým návrhom zákona sa navrhuje v súlade s právnym poriadkom SR zmeniť názov Trenčianskej univerzity na Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR zaujať k návrhu súhlasné stanovisko s pripomienkami uplatnenými na jej rokovaní.

Druhým bodom rokovania bol návrh zákona o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zákon by tak mal prispieť k realizácii jednej zo základných slobôd v rámci európskeho spoločenstva - slobody pohybu osôb tým, že bude právnym podkladom pri uznávaní odbornej kvalifikácie občanov členských štátov EÚ, ktorí budú chcieť v SR vykonávať regulované povolania. Navrhovaná právna úprava obsahuje tiež ustanovenia o systéme tzv. kompenzačných mechanizmov. S ohľadom na rozdielnosť kvality vzdelávania tieto umožňujú stanoviť v jednotlivých štátoch dodatočné náležitosti, ktoré musia individuálni žiadatelia o uznanie zahraničnej odbornej kvalifikácie splniť, aby mohlo byť dané vzdelanie uznané aj v našom štáte.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Tretím bodom rokovania bol návrh zákona o azyle a o zmene a doplnení zákonov. Účelom predloženého návrhu je dosiahnuť úroveň európskeho štandardu pri rozhodovaní o žiadostiach o azyl so zameraním sa na vytvorenie spoločného fungujúceho európskeho azylového režimu a posilnenie účinnosti a nestrannosti azylových procedúr. Po prijatí novely zákona o utečencoch v roku 2000 bude prijatie zákona o azyle (s účinnosťou od 1. januára 2003) druhým krokom postupnej implementácie acquis communautaire do právneho poriadku v oblasti azylu. Úplná harmonizácia by sa mala dosiahnuť až v čase prijatia SR do EÚ.

Legislatívna rad po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Štvrtým bodom rokovania bol návrh zákona o miestnych daniach a o zmene zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Návrh rieši zavedenie miestnych daní dvojakým spôsobom. Jednak ustanovuje dane, ktoré obec môže na svojom území zaviesť formou všeobecne záväzného nariadenia v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Okrem týchto daní sa navrhuje zaviesť obligatórnu daň za jadrové zariadenie. Sadzby daní sú ustanovené maximálnou hornou hranicou, do ktorej môže obec túto sadzbu uplatňovať. Obce sú takisto splnomocnené zvýšiť sadzby dane všeobecne záväzným nariadením až do výšky ustanovenej v zákone. Táto úprava má podľa predkladateľa vytvoriť priestor na individuálny prístup v zdaňovaní, s prihliadnutím na konkrétne podmienky a potreby obce.

Legislatívna rada rokovanie o tomto návrhu prerušila, odporučila predkladateľovi návrh dopracovať v zmysle jej pripomienok a odporúčaní a predložiť ho v novom znení opäť na jej rokovanie.

Piatym bodom rokovania bol návrh poslancov NR SR Jaroslava Volfa a Ladislava Orosza na vydanie zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého poslaneckého návrhu je odstrániť akékoľvek výkladové problémy pri aplikácii paragrafu 92 OSP (zavedenie singulárnej sukcesie). Novela Občianskeho súdneho poriadku sa pri novelizovaní paragrafu 92 OSP nedotkla ustanovení paragrafu 216 ods. 1 (odvolacie konanie) a paragrafu 243 c (dovolacie konanie), ktoré výslovne vylučujú použitie paragrafu 92 pri oboch opravných konaniach. Procesné právo musí reagovať na zmeny v hmotnoprávnych vzťahoch, ku ktorým došlo kedykoľvek až do dňa vyhlásenia konečného rozsudku (paragraf 154 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR zaujať k návrhu súhlasné stanovisko s pripomienkami uplatnenými na jej rokovaní.

Šiestym bodom rokovania bol návrh Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého návrhu je upraviť v uvedenom zákone taký inštitút v občianskom súdnom konaní, ktorý by účinne chránil obete domáceho násilia a prispel by k jeho eliminácii.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR zaujať k návrhu súhlasné stanovisko s pripomienkami uplatnenými na jej rokovaní.

Siedmym bodom rokovania bol návrh legislatívneho zámeru zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je najmä zabezpečiť jednotný procesný postup pri uplatnení zodpovednosti za škodu všetkých orgánov verejnej moci, v navrhovanom zákone zakotviť tiež zodpovednosť samosprávnych územných celkov za škodu, ktorú spôsobili ich orgány pri výkone samosprávnych funkcií, nanovo upraviť zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú niektorými fyzickými a právnickými osobami pri výkone štátnej správy (napr. notári), čo prispeje k predchádzaniu podávania sťažností na Európsky súd pre ľudské práva a v konečnom dôsledku zníži rozsah povinností štátu nahradiť škodu na základe rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a zároveň vytvoria podmienky pre účinnú ochranu osôb dotknutých resp. poškodených nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Ôsmym bodom rokovania bol návrh na uzavretie Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach. Účelom predkladaného návrhu na uzavretie Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach (ďalej len zmluva) je upraviť právnu ochranu štátnych občanov jednej zmluvnej strany v súdnom konaní pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany. Predmetom zmluvy je spolupráca justičných orgánov zmluvných strán pri poskytovaní vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Deviatym bodom rokovania bol návrh dodatku - Doplnok k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúceho sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov. Účelom predkladaného Dodatkového protokolu je vymedzenie zriadenia dozorného orgánu, ktorý dohliada na ochranu osobných údajov a určenie právomoci tohto dozorného orgánu. Zároveň upravuje právo fyzickej osoby podať sťažnosť tomuto dozornému orgánu vzhľadom na svoje ľudské práva a základné slobody pri spracovaní osobných údajov. Predmetom Dodatkového protokolu sú aj vzťahy pri prenose osobných údajov z krajín s priemernou úrovňou ochrany osobných údajov do krajín a organizácií, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a derogácie princípov adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Desiatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom elektrických chladničiek a mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Jedenástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom práčok pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Dvanástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom kombinovaných práčok so sušičkou povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Trinástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť. Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť bude mať podľa predkladateľov pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko zabezpečí menej emisií hluku spotrebičov, ktoré sú bežne používané v domácnostiach.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Štrnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom svietidiel pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Pätnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Šestnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom umývačiek riadu pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 483
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 436
 3. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 10 426
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 10 328
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 137
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 411
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 390
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 335
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 4 769
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 208

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Najskôr partneri, potom nepriatelia na život a na smrť. Príbeh Sýkorovej vraždy

Zlikvidovať mafiána Miroslava Sýkoru mala podľa kľúčového svedka záujem aj Slovenská informačná služba.

PLUS

Zločin po slovensky: Ako zomrela Mária?

Temný zločin zo 60. rokov ožíva vďaka novinárovi Jánovi Čomajovi.

DOMOV

Kotlebovci bohatli, teraz môžu prísť o milióny

Po vstupe do župy sa im začalo dariť, kupovali autá aj domy.

KOŠICE KORZÁR

Hámor na vrchol osemtisícovky nešliapne. Len sa ho dotkne

Stal sa najúspešnejším slovenským výškovým horolezcom.

Neprehliadnite tiež

Cez Slovensko sa budú najbližšie dni presúvať zahraniční vojaci

Namierené majú na medzinárodné cvičenia do Lotyšska a Rumunska.

Výber letnej dovolenky s malými deťmi netreba podceňovať

Návštevu lekára pred cestou do iných krajín by nemal opomenúť ani dospelý.

Šebej: Technika je staršia než vojaci, investície netreba kritizovať

Vybavenosť armády podľa neho predstavuje základný inštinkt sebazáchovy krajiny.

Koaliční poslanci žiadajú zmeny v ÚPN, tým by skončil aj predseda Správnej rady

Ak poslanci novelu schvália, účinná by mala byť v októbri.