SME
Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Komuniké zo 167. zasadnutia Legislatívnej rady vlády SR

Bratislava 5. marca (TASR) - Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 167. zasadnutí pod vedením podpredsedu Ladislava Scholcza a tajomníka ...

Bratislava 5. marca (TASR) - Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 167. zasadnutí pod vedením podpredsedu Ladislava Scholcza a tajomníka Štefana Grmana.

Prvým bodom rokovania bol návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Predloženým návrhom zákona sa navrhuje v súlade s právnym poriadkom SR zmeniť názov Trenčianskej univerzity na Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR zaujať k návrhu súhlasné stanovisko s pripomienkami uplatnenými na jej rokovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Druhým bodom rokovania bol návrh zákona o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zákon by tak mal prispieť k realizácii jednej zo základných slobôd v rámci európskeho spoločenstva - slobody pohybu osôb tým, že bude právnym podkladom pri uznávaní odbornej kvalifikácie občanov členských štátov EÚ, ktorí budú chcieť v SR vykonávať regulované povolania. Navrhovaná právna úprava obsahuje tiež ustanovenia o systéme tzv. kompenzačných mechanizmov. S ohľadom na rozdielnosť kvality vzdelávania tieto umožňujú stanoviť v jednotlivých štátoch dodatočné náležitosti, ktoré musia individuálni žiadatelia o uznanie zahraničnej odbornej kvalifikácie splniť, aby mohlo byť dané vzdelanie uznané aj v našom štáte.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Tretím bodom rokovania bol návrh zákona o azyle a o zmene a doplnení zákonov. Účelom predloženého návrhu je dosiahnuť úroveň európskeho štandardu pri rozhodovaní o žiadostiach o azyl so zameraním sa na vytvorenie spoločného fungujúceho európskeho azylového režimu a posilnenie účinnosti a nestrannosti azylových procedúr. Po prijatí novely zákona o utečencoch v roku 2000 bude prijatie zákona o azyle (s účinnosťou od 1. januára 2003) druhým krokom postupnej implementácie acquis communautaire do právneho poriadku v oblasti azylu. Úplná harmonizácia by sa mala dosiahnuť až v čase prijatia SR do EÚ.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rad po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Štvrtým bodom rokovania bol návrh zákona o miestnych daniach a o zmene zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Návrh rieši zavedenie miestnych daní dvojakým spôsobom. Jednak ustanovuje dane, ktoré obec môže na svojom území zaviesť formou všeobecne záväzného nariadenia v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Okrem týchto daní sa navrhuje zaviesť obligatórnu daň za jadrové zariadenie. Sadzby daní sú ustanovené maximálnou hornou hranicou, do ktorej môže obec túto sadzbu uplatňovať. Obce sú takisto splnomocnené zvýšiť sadzby dane všeobecne záväzným nariadením až do výšky ustanovenej v zákone. Táto úprava má podľa predkladateľa vytvoriť priestor na individuálny prístup v zdaňovaní, s prihliadnutím na konkrétne podmienky a potreby obce.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada rokovanie o tomto návrhu prerušila, odporučila predkladateľovi návrh dopracovať v zmysle jej pripomienok a odporúčaní a predložiť ho v novom znení opäť na jej rokovanie.

Piatym bodom rokovania bol návrh poslancov NR SR Jaroslava Volfa a Ladislava Orosza na vydanie zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého poslaneckého návrhu je odstrániť akékoľvek výkladové problémy pri aplikácii paragrafu 92 OSP (zavedenie singulárnej sukcesie). Novela Občianskeho súdneho poriadku sa pri novelizovaní paragrafu 92 OSP nedotkla ustanovení paragrafu 216 ods. 1 (odvolacie konanie) a paragrafu 243 c (dovolacie konanie), ktoré výslovne vylučujú použitie paragrafu 92 pri oboch opravných konaniach. Procesné právo musí reagovať na zmeny v hmotnoprávnych vzťahoch, ku ktorým došlo kedykoľvek až do dňa vyhlásenia konečného rozsudku (paragraf 154 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR zaujať k návrhu súhlasné stanovisko s pripomienkami uplatnenými na jej rokovaní.

Šiestym bodom rokovania bol návrh Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého návrhu je upraviť v uvedenom zákone taký inštitút v občianskom súdnom konaní, ktorý by účinne chránil obete domáceho násilia a prispel by k jeho eliminácii.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR zaujať k návrhu súhlasné stanovisko s pripomienkami uplatnenými na jej rokovaní.

Siedmym bodom rokovania bol návrh legislatívneho zámeru zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je najmä zabezpečiť jednotný procesný postup pri uplatnení zodpovednosti za škodu všetkých orgánov verejnej moci, v navrhovanom zákone zakotviť tiež zodpovednosť samosprávnych územných celkov za škodu, ktorú spôsobili ich orgány pri výkone samosprávnych funkcií, nanovo upraviť zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú niektorými fyzickými a právnickými osobami pri výkone štátnej správy (napr. notári), čo prispeje k predchádzaniu podávania sťažností na Európsky súd pre ľudské práva a v konečnom dôsledku zníži rozsah povinností štátu nahradiť škodu na základe rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a zároveň vytvoria podmienky pre účinnú ochranu osôb dotknutých resp. poškodených nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Ôsmym bodom rokovania bol návrh na uzavretie Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach. Účelom predkladaného návrhu na uzavretie Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach (ďalej len zmluva) je upraviť právnu ochranu štátnych občanov jednej zmluvnej strany v súdnom konaní pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany. Predmetom zmluvy je spolupráca justičných orgánov zmluvných strán pri poskytovaní vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Deviatym bodom rokovania bol návrh dodatku - Doplnok k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúceho sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov. Účelom predkladaného Dodatkového protokolu je vymedzenie zriadenia dozorného orgánu, ktorý dohliada na ochranu osobných údajov a určenie právomoci tohto dozorného orgánu. Zároveň upravuje právo fyzickej osoby podať sťažnosť tomuto dozornému orgánu vzhľadom na svoje ľudské práva a základné slobody pri spracovaní osobných údajov. Predmetom Dodatkového protokolu sú aj vzťahy pri prenose osobných údajov z krajín s priemernou úrovňou ochrany osobných údajov do krajín a organizácií, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a derogácie princípov adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Desiatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom elektrických chladničiek a mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Jedenástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom práčok pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Dvanástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom kombinovaných práčok so sušičkou povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Trinástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť. Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť bude mať podľa predkladateľov pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko zabezpečí menej emisií hluku spotrebičov, ktoré sú bežne používané v domácnostiach.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Štrnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom svietidiel pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energického štítku.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Pätnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Šestnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom umývačiek riadu pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Nechajte zamestnancov vybrať si služobné auto, oplatí sa vám to
 2. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 3. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 4. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 5. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 9. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 10. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 980
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 26 075
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 900
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 788
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 15 404
 6. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 14 505
 7. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 14 292
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 531
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 156
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 875
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jedno z odberných miest v Bratislave.
Sean Connery ako James Bond vo filme Nikdy nehovor nikdy.

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Pri plošnom testovaní sa využívajú antigénové testy.
Ľudia čakajú na plošné testovanie v Bratislave.

Neprehliadnite tiež

Koronavírus východ SR: Mestá a obce hlásia veľký záujem. Ľudia hromžia na dlhé čakacie doby (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v mestách Michalovce, Košice, Prešov, Sabinov, Lipany a Bardejov.

V Margecanoch testovanie meškalo pre tlač nových tabuliek

Odbery už prebiehajú plynulo a menšie problémy sa darí riešiť operatívne.

Na mieste sa dlhé rady netvoria, testovanie ide relatívne rýchlo.

Karlova Ves uzatvára drive-thru odberné miesta, problémy sú aj inde

Dôvodom je zablokovanie komunikácií a zahltenie okolia autami.

Ilustračné foto

Starosta Čertižného vozí dedinčanov na testovanie upraveným autom

Po každej jazde vykoná dezinfekciu ozónom v dĺžke asi 10 minút.

Peter Tričák ukazuje, ako upravili obecné auto.