SME
Pondelok, 10. máj, 2021 | Meniny má ViktóriaKrížovkyKrížovky

Komuniké zo 167. zasadnutia Legislatívnej rady vlády SR

Bratislava 5. marca (TASR) - Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 167. zasadnutí pod vedením podpredsedu Ladislava Scholcza a tajomníka ...

Bratislava 5. marca (TASR) - Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 167. zasadnutí pod vedením podpredsedu Ladislava Scholcza a tajomníka Štefana Grmana.

Prvým bodom rokovania bol návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Predloženým návrhom zákona sa navrhuje v súlade s právnym poriadkom SR zmeniť názov Trenčianskej univerzity na Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR zaujať k návrhu súhlasné stanovisko s pripomienkami uplatnenými na jej rokovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Druhým bodom rokovania bol návrh zákona o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zákon by tak mal prispieť k realizácii jednej zo základných slobôd v rámci európskeho spoločenstva - slobody pohybu osôb tým, že bude právnym podkladom pri uznávaní odbornej kvalifikácie občanov členských štátov EÚ, ktorí budú chcieť v SR vykonávať regulované povolania. Navrhovaná právna úprava obsahuje tiež ustanovenia o systéme tzv. kompenzačných mechanizmov. S ohľadom na rozdielnosť kvality vzdelávania tieto umožňujú stanoviť v jednotlivých štátoch dodatočné náležitosti, ktoré musia individuálni žiadatelia o uznanie zahraničnej odbornej kvalifikácie splniť, aby mohlo byť dané vzdelanie uznané aj v našom štáte.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Tretím bodom rokovania bol návrh zákona o azyle a o zmene a doplnení zákonov. Účelom predloženého návrhu je dosiahnuť úroveň európskeho štandardu pri rozhodovaní o žiadostiach o azyl so zameraním sa na vytvorenie spoločného fungujúceho európskeho azylového režimu a posilnenie účinnosti a nestrannosti azylových procedúr. Po prijatí novely zákona o utečencoch v roku 2000 bude prijatie zákona o azyle (s účinnosťou od 1. januára 2003) druhým krokom postupnej implementácie acquis communautaire do právneho poriadku v oblasti azylu. Úplná harmonizácia by sa mala dosiahnuť až v čase prijatia SR do EÚ.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rad po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Štvrtým bodom rokovania bol návrh zákona o miestnych daniach a o zmene zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Návrh rieši zavedenie miestnych daní dvojakým spôsobom. Jednak ustanovuje dane, ktoré obec môže na svojom území zaviesť formou všeobecne záväzného nariadenia v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Okrem týchto daní sa navrhuje zaviesť obligatórnu daň za jadrové zariadenie. Sadzby daní sú ustanovené maximálnou hornou hranicou, do ktorej môže obec túto sadzbu uplatňovať. Obce sú takisto splnomocnené zvýšiť sadzby dane všeobecne záväzným nariadením až do výšky ustanovenej v zákone. Táto úprava má podľa predkladateľa vytvoriť priestor na individuálny prístup v zdaňovaní, s prihliadnutím na konkrétne podmienky a potreby obce.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada rokovanie o tomto návrhu prerušila, odporučila predkladateľovi návrh dopracovať v zmysle jej pripomienok a odporúčaní a predložiť ho v novom znení opäť na jej rokovanie.

Piatym bodom rokovania bol návrh poslancov NR SR Jaroslava Volfa a Ladislava Orosza na vydanie zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého poslaneckého návrhu je odstrániť akékoľvek výkladové problémy pri aplikácii paragrafu 92 OSP (zavedenie singulárnej sukcesie). Novela Občianskeho súdneho poriadku sa pri novelizovaní paragrafu 92 OSP nedotkla ustanovení paragrafu 216 ods. 1 (odvolacie konanie) a paragrafu 243 c (dovolacie konanie), ktoré výslovne vylučujú použitie paragrafu 92 pri oboch opravných konaniach. Procesné právo musí reagovať na zmeny v hmotnoprávnych vzťahoch, ku ktorým došlo kedykoľvek až do dňa vyhlásenia konečného rozsudku (paragraf 154 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR zaujať k návrhu súhlasné stanovisko s pripomienkami uplatnenými na jej rokovaní.

Šiestym bodom rokovania bol návrh Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu mládež a šport na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého návrhu je upraviť v uvedenom zákone taký inštitút v občianskom súdnom konaní, ktorý by účinne chránil obete domáceho násilia a prispel by k jeho eliminácii.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR zaujať k návrhu súhlasné stanovisko s pripomienkami uplatnenými na jej rokovaní.

Siedmym bodom rokovania bol návrh legislatívneho zámeru zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je najmä zabezpečiť jednotný procesný postup pri uplatnení zodpovednosti za škodu všetkých orgánov verejnej moci, v navrhovanom zákone zakotviť tiež zodpovednosť samosprávnych územných celkov za škodu, ktorú spôsobili ich orgány pri výkone samosprávnych funkcií, nanovo upraviť zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú niektorými fyzickými a právnickými osobami pri výkone štátnej správy (napr. notári), čo prispeje k predchádzaniu podávania sťažností na Európsky súd pre ľudské práva a v konečnom dôsledku zníži rozsah povinností štátu nahradiť škodu na základe rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a zároveň vytvoria podmienky pre účinnú ochranu osôb dotknutých resp. poškodených nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Ôsmym bodom rokovania bol návrh na uzavretie Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach. Účelom predkladaného návrhu na uzavretie Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach (ďalej len zmluva) je upraviť právnu ochranu štátnych občanov jednej zmluvnej strany v súdnom konaní pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany. Predmetom zmluvy je spolupráca justičných orgánov zmluvných strán pri poskytovaní vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Deviatym bodom rokovania bol návrh dodatku - Doplnok k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúceho sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov. Účelom predkladaného Dodatkového protokolu je vymedzenie zriadenia dozorného orgánu, ktorý dohliada na ochranu osobných údajov a určenie právomoci tohto dozorného orgánu. Zároveň upravuje právo fyzickej osoby podať sťažnosť tomuto dozornému orgánu vzhľadom na svoje ľudské práva a základné slobody pri spracovaní osobných údajov. Predmetom Dodatkového protokolu sú aj vzťahy pri prenose osobných údajov z krajín s priemernou úrovňou ochrany osobných údajov do krajín a organizácií, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a derogácie princípov adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Desiatym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom elektrických chladničiek a mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde SR návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Jedenástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom práčok pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Dvanástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom kombinovaných práčok so sušičkou povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Trinástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť. Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť bude mať podľa predkladateľov pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko zabezpečí menej emisií hluku spotrebičov, ktoré sú bežne používané v domácnostiach.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Štrnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom svietidiel pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energického štítku.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Pätnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Skryť Vypnúť reklamu

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Šestnástym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom. Nariadenie vlády ustanovuje výrobcom a dovozcom umývačiek riadu pre domácnosť povinnosť vykonať posúdenie zhody týchto výrobkov podľa paragrafu 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., náležitosti dokumentácie a informácie, ktoré sa majú predložiť spotrebiteľovi prostredníctvom energetického štítku.

Legislatívna rada po prerokovaní odporučila vláde návrh schváliť v novom znení so zapracovanými pripomienkami prijatými na jej rokovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 2. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 3. S kvalitným poistením sú finančné následky vážnej choroby menšie
 4. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 5. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 6. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 7. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 8. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 9. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 10. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe
 1. Posúvajú svet k lepšiemu: Sociálni inovátori
 2. Kupujete nový spotrebič? V PLANEO Elektro naň dostanete zľavu
 3. Tip na rodinné kombi 4x4 v plnej výbave do 30 000 eur
 4. Poistkou dlhej životnosti kúpeľne je hydroizolácia
 5. New financial contribution for meals vs. meal vouchers
 6. Túžite bývať vo svojom za pár mesiacov? Realita s Variant-Haus®
 7. Tepelnou izoláciou POLYFORM pohodlne ušetríte náklady
 8. S kvalitným poistením sú finančné následky vážnej choroby menšie
 9. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku
 10. Hokejové hviezdy v biznise nezažiarili. Až na jednu výnimku
 1. Deti sa počas pandémie vrátili dozadu, hovorí pedagogička 16 829
 2. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 16 008
 3. Portfólio manažér: Čaká nás dobré obdobie pre ekonomiku 10 675
 4. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku 10 457
 5. Ste finančný guru? Otestujte sa a investujte s mobilom 10 144
 6. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 10 081
 7. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 8 994
 8. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál 7 464
 9. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe 6 589
 10. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 5 888
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková a minister financií SR Igor Matovič počas mimoriadnej schôdze parlamentu.

Schôdza bude pokračovať do neskorého večera.

1 h
Peter Tkačenko

Bolo to prvé odvolávanie člena vlády, pri ktorom o stanovisku kabinetu neinformoval prítomný premiér.

57m
Miro Šatan je veľkým fanúšikom golfu.

Ikonický kapitán sa nechal nachytať.

7. máj
Holandský cyklista Taco van der Hoorn oslavuje v cieli po jeho víťazstve 3. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia.

Z úniku vyhral neznámy Holanďan.

3 h

Neprehliadnite tiež

Výťah na Legionárskej ulici v Bratislave, kde došlo k smrteľnej nehode.

Opravy výťahu rieši majiteľ budovy.

21m
Metod Čáder.

U mnohých pacientov sa po prekonaní ochorenia COVID-19 objavili aj poruchy pamäte, pozornosti, depresie.

6 h
Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková a minister financií SR Igor Matovič počas mimoriadnej schôdze parlamentu.

Schôdza bude pokračovať do neskorého večera.

1 h
Vo vraku vrtuľníka boli dvaja hasiči a dvaja policajti.

Kolegovia si pripomenuli ich pamiatku.

1 h