Komuniké zo 171. schôdze vlády SR

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 171. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Pál Csáky, podpredseda ...

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 171. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Pál Csáky, podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Jirko Malchárek, minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.


Do programu boli dodatočne doplnené:


Návrh na zmenu bodu B. 2 uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004

Predkladá: ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská


Návrh na zmenu systemizácie v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Iveta Radičová


Návrh na ocenenie športovcov za výsledky v roku 2005

Predkladá: minister školstva SR László Szigeti


Informácia o plnení vybraných úloh akčného plánu Vzdelávanie a zamestnanosť programu MINERVA

Predkladajú: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a minister školstva SR László Szigeti


xxxxx


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informácie o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky vo Výboroch stálych predstaviteľov (COREPER) a radách ministrov.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh predložila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Iveta Radičová.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 78/933/EHS zo 17. októbra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa montáže osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch v znení smernice Rady 82/890/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES a smernice Komisie 1999/56/ES.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974, ktorá sa týka motorových vozidiel vzhľadom na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky, v znení smernice Rady 81/577/EHS, smernice Rady 96/37ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/39/ES.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na pneumatiky motorových a ich prípojných vozidiel a na ich montáž. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 92/23/EHS z 31. marca 1992 o pneumatikách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáži v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/43/ES a smernice 2005/11/ES a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 78/932/EHS zo 16. októbra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hlavových opierkach sedadiel motorových vozidiel v znení smernice Rady 87/354/EHS a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácií právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel v znení smernice Rady 81/576/EHS z 20. júla 1981, v znení smernice Komisie 82/319/EHS, v znení smernice Rady 87/354/EHS, v znení smernice Komisie 90/628/EHS, v znení smernice Komisie 96/36/ES z 17. júna 1996, v znení smernice Komisie 2000/3/ES z 22. februára 2000 , v znení smernice Komisie 2005/40/ES zo 7. septembra 2005 a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, príloha II.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá Smernica Rady 76/115/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácií právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kotvových úchytiek bezpečnostných pásov motorových vozidiel v znení smernice Rady 81/575/EHS, smernice Komisie 82/318/EHS, smernice Komisie 90/629/EHS, smernice Komisie 96/38/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/41/ES.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 74/297/EHS zo 4. júna 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa vnútorného vybavenia motorových vozidiel (chovanie riadiaceho mechanizmu v prípade nárazu) v znení smernice Komisie 91/662/EHS.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkou Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 71/320/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúca sa brzdových zariadení určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1) v znení smernice Rady 74/132/EHS 1974 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2), smernice Komisie 75/524/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3), smernice Komisie 79/489/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5), smernice Komisie 85/647/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8), smernice Komisie 88/194/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9), smernice Komisie 91/422/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10) smernice Komisie 98/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 20), smernice Komisie 2002/78/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 30).

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 92/114/EHS zo 17. decembra 1992, ktorá sa týka vonkajších výčnelkov zadného dielu kabíny motorových vozidiel kategórie N.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá, používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a smernica 97/27/ES (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 29) opravená corrigendom (Ú. v. ES L 125, 21. 5. 2003).

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/20/ES z 30. mája 1994 o mechanických spojovacích zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám v platnom znení.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Rady 92/21/EHS z 31. marca 1992 o hmotnostiach a rozmeroch motorových vozidiel kategórie M1 v znení smernice Rady 95/48/ES.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o opatreniach proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 74/537/EHS z 28. júna 1977 o aproximácií právnych predpisov členských štátov o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov používaných v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch v znení smernice Rady 82/890/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, o technických požiadavkách na riadenie poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 75/321/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa riadenia kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v znení smernice Komisie 88/411/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES a smernice Komisie 98/39/EHS.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 93/14/EHS z 5. apríla 1993 o brzdení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 78/764/EHS z 25. júla 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v znení smernice Rady 82/890/EHS, smernice Komisie 83/190/EHS, smernice Rady 87/354/EHS, smernice Komisie 88/465/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES, smernice Komisie 1999/57/ES a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES z 2. februára 1995 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel v znení smernice Komisie 2002/41/ES.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel. Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/7/ES z 20. marca 2000 o tachometroch pre dvoj- a trojstopové motorové vozidlá, a ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 92/61/EHS o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.


Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so správou o stave štátnych záruk v rokoch 2002 až 2005 a predpoklade ich vývoja v nasledujúcich rokoch.

Správu predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu mandátu ženijnej odmínovacej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacej v operácii Iracká sloboda.

Návrh predložili minister obrany SR Martin Fedor, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku - alternatíva I.

Návrh predložil minister školstva SR László Szigeti.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o Medzinárodnom roku planéty Zem.

Správu predložil minister životného prostredia SR László Miklós.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy C.8. uznesenia vlády č. 1120 z 24. novembra 2004 a úlohy A.1. uznesenia vlády č. 858 z 26. októbra 2005.

Návrh predložili podpredseda vlády SR Pál Csáky, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2006.

Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu bodu B. 2 uznesenia vlády SR č. 552 zo 16. júna 2004.

Návrh predložila ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu systemizácie v rozpočtovej kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Návrh predložila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Iveta Radičová.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na ocenenie športovcov za výsledky v roku 2005.

Návrh predložil minister školstva SR László Szigeti.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o plnení vybraných úloh akčného plánu Vzdelávanie a zamestnanosť programu MINERVA.

Informáciu predložili podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a minister školstva SR László Szigeti.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o komplexnom zhodnotení vzťahov rozpočtu EÚ a SR za rok 2005.

Informáciu predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2005.

Informáciu predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o stave plnenia medzinárodných zmlúv za rok 2005.

Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o Programe spolupráce na roky 2006 - 2007 vypracovanom v súlade s dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámskeho spoločenstva.

Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie výročnú správu o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za rok 2005.

Správu predložil predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ján Gajdoš.


Koniec komuniké.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. Diplomaciu v praxi na EU v BA otvorila veľvyslankyňa Nórska
 2. Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na EU v BA
 3. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 4. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 5. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 6. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 7. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 8. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 9. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 10. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 394
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 203
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 498
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 545
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 408
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 825
 7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 521
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 429
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 360
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 837

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

KULTÚRA

Vo filme odpratával mŕtve telá. V práci ich umýva

Oscarového Saulovho syna na Berlinale nechceli.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

CESTOVANIE

Desať pláží s najčistejšou vodou na svete

Pozrite si tipy na miesta s najčistejším morom.

Neprehliadnite tiež

Rajtár z SaS: Kollár je liberál, Sulíka s Kotlebom by som vôbec neporovnával

Spoluzakladateľ SaS a poslanec Jozef Rajtár hovorí, že v strane sa začal opäť angažovať, aby pomohol poraziť Smer.

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

Podpora diktatúre na Slovensku poklesla

Agentúra Focus sa ľudí znova pýtala, v čom vidia alternatívu demokracie. Diktatúru podporuje menej Slovákov ako pred dvoma mesiacmi.

Majú pírsing a tetovanie. Ak dostanú žltačku C, majú sa liečiť za vlastné

Nepreplácaním liečby hepatitídy C pre niektorých pacientov chce Všeobecná zdravotná poisťovňa ušetriť peniaze. Je v strate 200 miliónov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop