Rozhovor s predsedom Mikulášom Dzurindom

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci ...

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci s občianskym združením Memo 98, odpovedali predsedovia strán alebo volební lídri na rovnaké otázky, ktoré súviseli s hlavnými volebnými programovými cieľmi ich politických subjektov.


Rozhovor s predsedom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany Mikulášom Dzurindom


Ktorý politický subjekt je pre vás po voľbách prijateľný na spoluprácu, ktorý nie?

Podstatné v týchto voľbách bude to, že Slovensko sa bude rozhodovať medzi dvoma cestami. Buď pôjdeme cestou kontinuity, nadviažeme na doterajšie kroky a dovedieme ich k viditeľným výsledkom, ktoré pocíti každý, alebo dôjde k dominancii jednej strany, a k zvratu doterajšieho smerovania. Budeme sa snažiť o taký volebný výsledok, ktorý umožní Slovensku naďalej kráčať dopredu a zlepšovať sa a v tejto súvislosti je pre nás prioritnou spolupráca programovo blízkych strán, ktorými sú SDKÚ-DS, KDH a SMK.


O ktoré posty vo vláde by ste mali záujem?

Rozhodnú voliči. Ak nám prejavia taký stupeň dôvery, aby sme niesli aj naďalej zodpovednosť za Slovensko, budeme sa správať tak, aby sme čo najviac mohli napĺňať náš program úspešného Slovenska.


Ako si predstavujete ďalšie fungovanie regionálneho školstva?

Vzdelávanie je v našom volebnom programe zásadnou prioritou. Nielen v oblasti vysokého školstva, ale aj v oblasti základného a stredného školstva. Náš volebný program „Ide o úspešné Slovensko“ obsahuje celý rad návrhov konkrétnych riešení. V prvom rade navrhneme a presadíme celkovú obsahovú prestavbu výučby na základných a stredných školách. Nestačí totiž, aby naše deti ovládali cudzie jazyky, vedeli využívať internet a chápali fungovanie ekonomiky. Vo všetkých oblastiach vzdelávania musíme položiť dôraz na prechod od memorovania a encyklopedizmu k schopnosti s informáciami pracovať, chápať ich v širších súvislostiach a skladať ich do vlastných záverov a tvoriť. Najlepšou cestou k obsahovej zmene je presadiť nový školský zákon a umožniť školám definovať vlastné vzdelávacie programy v rámci celoštátne určených jasných pravidiel.


Ste za spoplatnenie vysokoškolského štúdia?

SDKÚ-DS dlhodobo presadzuje, aby si vysoké školy mohli časť nákladov na štúdium žiadať od svojich študentov. Za najlepšie riešenie považujeme, aby školy mali možnosť, a nie povinnosť zaviesť školné na prvom aj druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Pri zavádzaní školného zvažujeme spoplatnenie len magisterského a externého bakalárskeho štúdia, pretože v oboch prevyšuje súčasný dopyt optimálny stav.


Akým spôsobom by ste riešili situáciu v zdravotníctve?

Rozumným pravidlom v oblasti zdravotníctva bolo v uplynulom období zastavenie astronomického zadlžovania tohto sektora, ktoré sa začalo pred niekoľkými rokmi prejavovať chronickým nedostatkom nevyhnutných nástrojov pre zabezpečenie kvalitnej a pohotovej zdravotnej starostlivosti. Rozumné bolo sprehľadniť vzťahy a postavenie každého, koho sa zdravotníctvo týka. Tak, aby sa v oblasti, ktorá sa dotýka každého občana a ročne na ňu vynakladáme viac ako 100 miliárd korún, vynakladali prostriedky prehľadnejšie a efektívnejšie. Tento proces zatiaľ nie je ukončený. Občania vo väčšine prípadov nepocítili vyššiu kvalitu v tom, čo zažívajú ako pacienti: v čakárňach stále trávia hodiny, do nemocníc sú vyzývaní nosiť si základné potreby. Programom SDKÚ-DS bude preto podporovať také procesy, ktoré povedú k zvýšeniu kvality a efektívnosti v zdravotníctve. Tie, ktoré budú vytvárať tlak na poisťovne, nemocnice, zdravotnícke zriadenia a zdravotnícky personál, aby sa pacient stal skutočným a váženým klientom, ktorý za svoje poistné a oficiálne priame platby dostane kvalitnú liečbu a úctivé zaobchádzanie.


Ako vidíte pokračovanie reformy v sociálnej sfére?

Ekonomickými a sociálnymi nástrojmi sme v uplynulom období významne zvýšili zamestnanosť. Motivačná sociálna politika sa ukázala ako dobrý nástroj na povzbudenie aktivity ľudí v ich úsilí nájsť si prácu, alebo sa o ňu aspoň usilovať, ako zlepšiť ekonomickú situáciu rodiny. Po tomto prvom kroku chceme sústrediť úsilie vlády na pomoc a povzbudenie tých, ktorí si stále prácu nájsť nevedia, najmä kvôli svojej nízkej kvalifikácii, dlhodobému vypadnutiu z trhu práce, alebo momentálnemu ekonomickému potenciálu niektorých regiónov.


Akým spôsobom chcete prispievať k ďalšiemu stieraniu regionálnych rozdielov?

Regionálne rozdiely sú prítomné vo všetkých, aj vo veľmi vyspelých krajinách. Nerovnosti v ekonomickom potenciáli a sociálnej situácii obyvateľov medzi východom a západom Slovenska vznikali desaťročia, pričom dodnes platíme daň za pokusy znižovať ich neprirodzeným a neefektívnym spôsobom. Cestou na ich znižovanie sú investície do infraštruktúry, využívanie eurofondov s tým, že nevyužívaný ľudský a prírodný potenciál všetkých slovenských regiónov treba využiť diverzifikovane – spôsobom im prirodzeným a vlastným. Ďalším spôsobom zmenšovania ekonomických rozdielov môže byť aj poskytovanie investičných stimulov - tie by sa postupne mali obmedzovať len na tých investorov, ktorí vytvárajú pracovné miesta v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. A o to hlavne ide, aby bolo v našich regiónoch viac a lepšie platenej práce.

Významný posun môže priniesť prepojenie dvoch nástrojov, ktoré máme v našom programe: medzitrhu práce a energeticky orientovaného poľnohospodárstva. V programe sa tiež v tejto súvislosti zaoberáme rozvojom cestovného ruchu.


Ako vidíte daňovú politiku štátu do budúcnosti? Ste za pokračovanie súčasnej daňovej politiky, prípadne navrhujete nejaké zmeny? Aké?

Udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému je našou prioritou. Daňová reforma, ktorú sme uskutočnili v predchádzajúcom období urobila z nášho daňového systému systém efektívny, jednoduchý a neutrálny. Jasne a zreteľne sa ukazujú jeho dobré výsledky, a to nielen pre príjmy verejných financií, ale aj na zlepšenie podnikateľského prostredia a zvyšovania zamestnanosti. V nasledujúcom volebnom období budeme presadzovať znižovanie priamych daní o jedno percento ročne na úroveň 15 percent v roku 2010. Alternatívne je možné uvažovať aj o ponechaní rovnej dane na úrovni 19 percent a jednopercentnom ročnom znižovaní odvodov. Chceme tiež zvýšiť efektívnosť výberu daní a to zjednotením ich výberu premenou daňovej správy na Finančný úrad. Chceme tiež zoštíhliť daňovú správu, zjednodušiť jej štruktúru a znížiť počet stupňov riadenia.


Slovenská justícia ma stále problémy s prieťahmi v konaní? Ako by ste riešili tento problém?

V SDKÚ-DS si uvedomujeme, že jedným z najvážnejších problémov v súčasnosti je slabá vymožiteľnosť práva. Budeme preto presadzovať také zmeny, ktoré popri rešpekte k nezávislej súdnej moci presadia prehľadnosť a predvídateľnosť rozhodnutí súdov, zjednodušia ich prácu a tak pomôžu urýchliť rozhodovací proces a posilnia osobnú zodpovednosť v súdnom systéme.

Spomeniem niektoré konkrétne opatrenia, ktoré máme v našom volebnom programe: zasadíme sa za novú úpravu procesného práva, aby pravidlá boli jednoduché a zrozumiteľné. Obmedzíme možnosti predlžovať konanie obštrukciami účastníkov konania, či bezdôvodnou neúčasťou na pojednávaní alebo bezdôvodnou námietkou zaujatosti. Upravíme procesné lehoty na administratívne úkony súdov. Posilníme preto zodpovednosť exekútorov za výsledok exekúcie. Navrhneme, v rámci rekodifikácie občianskeho súdneho procesu, vyčleniť procesnú právnu úpravu preskúmavania rozhodnutí správnych orgánov súdmi do samostatného zákona. Podporíme špecializáciu sudcov pre správne súdnictvo spolu s osobitnou odbornou podporou, ktorá zohľadní špecifiká správneho súdnictva.

Súdy by podľa nás mali riešiť spory, ktoré nemožno riešiť iným, efektívnejším spôsobom. Budeme podporovať mimosúdne formy riešenia sporov, rozhodcovské konanie a mediáciu.


Máte pripravené riešenia pre zlepšenie bezpečnostnej situácie v krajine?

Úspešné Slovensko podľa nás znamená Slovensko, ktoré bude vzdelané, spravodlivé, občianske, ale aj bezpečné. Bezpečnosť občanov považujeme za jednu z najdôležitejších priorít našej politiky. Zaisťovanie bezpečnosti je základnou a nenahraditeľnou funkciou štátu. Bezpečnosť a sloboda neoddeliteľne súvisia. Ozbrojené sily, polícia, integrovaný záchranný systém, hasičský zbor, spravodajské služby tvoria rozhodujúci výkonný aparát, ktorý musí fungovať preventívne a aktívne zároveň. Konkrétne návrhy riešení obsahuje náš volebný program.


Veľa sa hovorí o stále širokej štátnej správe? Mienite v tejto oblasti robiť nejaké kroky?

Spôsob, ako zvýšiť výkon štátnej správy, jej efektívnosť, je spájanie blízkych agend; v roku 2002 sme znížili počet členov vlády o štyroch. Vo volebnom programe pre tohtoročné parlamentné voľby presadzujeme zníženie o dvoch ďalších: ministerstvo hospodárstva zrušíme – oblasť cestovného ruchu presunieme na ministerstvo regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, oblasť ochrany spotrebiteľa na ministerstvo spravodlivosti, oblasť energetickej infraštruktúry na ministerstvo dopravy a infraštruktúry a zvyšnú časť, teda obchodnú politiku, podporu investícií a inovácií presunieme na ministerstvo financií, pričom minister financií by bol zároveň podpredsedom vlády pre znalostnú ekonomiku. Agenda podpredsedu vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny sa rozdelí medzi ministerstvá zahraničných vecí, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny a spravodlivosti.

Iné ústredné orgány štátnej správy by podľa nás mali existovať samostatne iba v prípadoch, ak sú to nezávislé regulačné alebo politicky citlivé orgány, pri ktorých nie je vhodné, aby boli pod gesciou už existujúcich ministerstiev.


Je vaša strana spokojná so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska?

Slovensko sme v uplynulom volebnom období zahraničnopoliticky a bezpečnostne ukotvili najpevnejšie, ako sa len dá. Práve s končiacim sa volebným obdobím sa navždy v dejinách našej krajiny budú spájať dva okamihy, dva medzníky. Vstup Slovenska do NATO a vstup Slovenska do EÚ.


Ste za to aby Slovensko vstúpilo v roku 2009 do eurozóny? V prípade nesúhlasu, aké ďalšie kroky navrhujete?

SDKÚ-DS je silným zástancom, ale aj garantom zavŕšenia európskej integrácie Slovenska. V našom volebnom programe sa hlásime k záväzku prijatia eura k 1.1.2009. Vstupom do eurozóny sa zvýši rast našej ekonomiky, vzrastie zamestnanosť a životná úroveň.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 189
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 601
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 569
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 561
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 928
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 873
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 781
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 601
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 579
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 434

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Sagan je najväčším favoritom. Zapíše sa do dejín svetovej cyklistiky?

Vlani nebol najväčším favoritom, ale aj tak vyhral.

DOMOV

Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest

Súd odsúdil bývalého poslanca Lipšica.

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

SVET

Orbán sa modlí za Merkelovej víťazstvo v nemeckých voľbách

Maďarský premiér sa obáva o eurofondy, ak by voľby vyhralo SPD.

Neprehliadnite tiež

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.

Domov

V niektorých okresoch platí výstraha pred vetrom a dažďom

Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v Tatrách.

Domov

Do vedy o 32 miliónov eur menej? Nie je to iba Plavčanovo maslo, vyviňujú sa v SNS

Slovensko môže prísť o približne 32 miliónov eur z eurofondov na vedu. Výzvy sú po kauze exministra školstva Petra Plavčana zablokované.