Rozhovor s predsedom Petrom Tatárom

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ...

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci s občianskym združením Memo 98, odpovedali predsedovia strán alebo volební lídri na rovnaké otázky, ktoré súviseli s hlavnými volebnými programovými cieľmi ich politických subjektov.


Rozhovor s predsedom Občianskej konzervatívnej strany Petrom Tatárom


Ktorý politický subjekt je pre vás po voľbách prijateľný na spoluprácu, ktorý nie?

Bez OKS nie je možné zostaviť skutočne reformnú vládu. Na spoluprácu je pre OKS prijateľný len taký politický subjekt, ktorý bude dôsledne presadzovať reformy v etickej oblasti politiky a aj vo vecných oblastiach – v súdnictve, zdravotníctve, sociálnej politike, vo vzdelávaní, v hospodárskej politike a v ďalších. Vopred však z akejkoľvek spolupráce vylučujeme KSS, SNS, HZDS a Smer.


O ktoré posty vo vláde by ste mali záujem?

Máme skúsených a osvedčených ľudí na všetky posty.


Ako si predstavujete ďalšie fungovanie regionálneho školstva?

Pripravili a predložili sme verejnosti (spolu s poslancom M.Froncom) zákon o reforme vzdelávania. Pre vzdelávanie na základných a stredných školách má spoločnosť vytvoriť všetkým deťom rovnaké východiskové šance. Školy majú byť slobodné, aby nastala rovnocenná konkurencia škôl a ich vzdelávacích programov. Vzdelávanie má prakticky pripraviť žiakov pre zodpovedný občiansky život v slobodnej spoločnosti, nemá zasypávať žiakov zbytočným memorovaním učiva. Vzdelávacie programy škôl majú reagovať na potreby detí a na požiadavky rodičov aj komunity, v ktorej sa škola nachádza.


Ste za spoplatnenie vysokoškolského štúdia?

Áno. Univerzitné vzdelanie je na rozhodnutí študenta vo veku, keď sa stáva dospelým a je pre študenta osobným bonusom. Predstavuje osobnú výhodu pre pracovné a osobné uplatnenie po skončení štúdia. Nie je povinnosťou všetkých občanov skladať sa len určitým jednotlivcom na ich výberové štúdium. Zároveň osobne a adresne platené univerzitné štúdium umožní skutočnú súťaž medzi vysokými školami. Školy budú musieť klásť väčší dôraz na kvalitu učiteľov aj vzdelávania samotného. Zvýši sa tým pripravenosť absolventov na čo najlepšie využitie ich schopností a skončí sa čas, keď diplom má niekedy len formálny význam.


Akým spôsobom by ste riešili situáciu v zdravotníctve?

To, na čo sa sťažujú pacienti aj lekári, je doterajší stav a ten práve riešia prijaté reformné zákony. Transformovali sa poisťovne, začala sa reálna kontrola nad zdravotnou starostlivosťou, začali sa transformovať zdravotnícke zariadenia. Treba dokončiť transformáciu nemocníc a ostatných zdravotníckych zariadení. Pacienti – poistenci by mali začať aktívne vyžadovať od svojich poisťovní, aby im zabezpečili všetky zdravotnícke služby, ktoré pacienti potrebujú, lebo práve to poisťovniam ukladá reforma. Začína fungovať systém kvality, poisťovne nedávno zverejnili rebríček kvality nemocníc, na ktorý sa budú odvolávať pri úhradách poskytovateľom. Kontrola kvality slúži predovšetkým pacientom. Lekári si zvykajú, že sú povinní o všetkom zrozumiteľne informovať pacientov a získať na každý úkon ich súhlas. Akýkoľvek zisk v zdravotníctve musí podľa reformy slúžiť predovšetkým na odstránenie čakacích listín na výkony, ktoré doteraz nebolo možné zaplatiť. Do zdravotníctva dnes plynie viac peňazí ako doteraz. Tiež sa už začali úspory výdavkov na predražené lieky a na prevádzku nadbytočných budov. Za rozdelenie väčšieho balíka peňazí na prevádzku a na mzdy sú zodpovedné nemocnice, kde je často prezamestnanosť Reforma začína zlepšovať doterajší zlý stav – ukrutnú zadlženosť, podplácanie lekárov, neexistenciu reálnej kontroly zdravotníkov, druhoradé postavenie pacienta.


Ako vidíte pokračovanie reformy v sociálnej sfére?

Poriadna reforma sa v sociálnej sfére na Slovensku ešte nezačala. Predovšetkým sa musíme zbaviť ilúzií o opatrovateľskom štáte. To sa, žiaľ, týka aj celej Európskej únie. Hodnoty vytvárajú jednotlivci a jednotlivci jediní sú sami za seba zodpovední. Ak vláda platí zdravým ľuďom peniaze bez protihodnoty len preto, že majú nižší príjem, zabíja ich vlastnú motiváciu, vytvára u nich závislosť od daní ostatných občanov a oberá prijímateľov o prirodzené sebavedomie a sebaúctu. Platiteľom daní dnešný systém uberá a šance poberateľov dávok nezlepšuje. Treba znížiť úlohu vlády v sociálnej sfére, zavádzať programy, podporujúce sebestačnosť a trvalé zamestnanie v súkromnom sektore. Do každého verejného programu majú ľudia vstupovať s osobným záväzkom a zodpovednosťou za svoj osud. Navrhujeme podstatne zvýšiť pružnosť trhu práce a reformovať vzdelávanie pre lepšie uplatnenie sa mladých ľudí v živote.


Akým spôsobom chcete prispievať k ďalšiemu stieraniu regionálnych rozdielov?

Vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi prostredníctvom nákladnej a neefektívnej redistribúcie zdrojov prostredníctvom eurofondov je možné len v rámci centrálne plánovanej ekonomiky, aj to však len na úkor celkovej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti subjektov pôsobiacich v rámci takéhoto ekonomického priestoru. Riešením je viac ekonomickej a občianskej slobody pre každého. Pružnejší trh práce, žiadne ekonomické regulácie a bariéry, lepšie vzdelanie, vymožiteľnosť práva a rýchle napĺňanie spravodlivosti zo strany súdov, odbúranie byrokracie pri vstupe podnikateľov na trh, nízke dane a zásadné zníženie odvodov, odbúranie byrokracie v obciach a samosprávnych krajoch. To bude motivovať ľudí v každom regióne, lebo ľudia sú schopní pracovať, podnikať a prosperovať, keď im v tom nikto nebráni. Riešením nie sú verejné fondy, či už domáce alebo európske. Tie vedú len ku korupcii, prehlbovaniu pasivity ľudí v „postihnutom“ regióne a k nárastu závislosti regiónu od cudzích daní. Znižuje to šance na ekonomický rast pre celú krajinu, aj pre celú EÚ.


Ako vidíte daňovú politiku štátu do budúcnosti? Ste za pokračovanie súčasnej daňovej politiky, prípadne navrhujete nejaké zmeny? Aké?

Navrhujeme znížiť daňové a odvodové zaťaženie a zásadne znížiť verejné výdavky. Navrhujeme rovnú daň z príjmu znížiť na 10%, DPH znížiť zatiaľ na 15%, keďže menej nie je v EÚ v súčasnosti možné. Znížiť odvody do Sociálnej poisťovne na 14%, znížiť celkové náklady práce a presunúť zabezpečenie budúcich dôchodkov plne do súkromnej sféry a na dobrovoľný základ. Treba na druhej strane zásadne znížiť verejné výdavky a zmeniť ich štruktúru. Chceme štíhlu vládu a celú verejnú správu. Chceme ukončiť privatizáciu a zrušiť Fond národného majetku a Slovenský pozemkový fond. Treba zrušiť všetky dotácie a subvencie napr. na automobilky, podporu poľnohospodárstva či „vybrané druhy podnikania“. Samozrejme sme zároveň za zrušenie dotácií EÚ. Sme proti harmonizácii daní v EÚ, sme proti EÚ ako superštátu a sme za znižovanie rozpočtu EÚ.


Slovenská justícia ma stále problémy s prieťahmi v konaní. Ako by ste riešili tento problém?

V reforme súdnictva OKS navrhuje konkrétne zmeny zákonov aj ústavy. Reforma súdnictva vytvorí prostredie pre efektívne napĺňanie práva a pre reálnu spravodlivosť. Súčasťou zmeny efektívnosti bude reorganizácia súdov s vytvorením správneho súdnictva a zmena postavenia prokuratúry, ktorá bude podriadená súdnej moci. Musí priniesť zvýšenie miery spravodlivosti pomocou vyšších práv účastníkov pojednávania a vyššej korektnosti pojednávania. Navrhujeme kroky na zvýšenie miery ochrany základných ľudských práv a slobôd, čiže nástroje na ochranu občana pred súdnou zvoľou. Súdnictvo musí byť rýchle a bez prieťahov a k tomu budú mať občania právne nástroje. Rozhodovanie sudcov bude viac kvalifikované a transparentné, s menšou mierou korupcie a skutočne nezávislé. Reforma súdnictva zvýši informovanosť verejnosti, predvídateľnosť práva a kontrolu výkonu súdnictva zo strany verejnosti.


Máte pripravené riešenia pre zlepšenie bezpečnostnej situácie v krajine?

Pri zabezpečovaní vnútornej bezpečnosti krajiny OKS podporuje doterajšiu reformu policajného zboru, ktorá začala byť účinná v zápase s kriminálnym svetom. OKS navrhne opatrenia na zvýšenie transparentnosti práce policajtov, zníženie korupcie v policajnom zbore a zvýšenie verejnej kontroly práce policajného zboru.

Za základ bezpečnosti Slovenska, medzinárodnej stability, geopolitickej orientácie a civilizačnej prináležitosti považuje OKS členstvo Slovenska v NATO. Vojna s terorizmom vyžaduje jasný postoj a hodnotový základ. Ten však chýba EÚ, ktorá bezpečnostné hrozby alibisticky rieši diplomaticky, čím ohrozuje nielen bezpečnosť európskych štátov, ale aj základy našej civilizácie. OKS je za jasný hodnotový postoj Slovenska, za našu aktívnu účasť pri ochrane bezpečnosti euroatlantickej civilizácie a pri úsilí o bezpečnejší svet. V tomto zápase slobodných krajín je podľa OKS rozhodujúca sila USA, ktorá dnes tvorí základ a jadro medzinárodnej bezpečnosti. Podporujeme profesionálne dobudovanie armády, zvyšovanie profesionality vojakov a postupné zvýšenie výdavkov na obranu krajiny.


Veľa sa hovorí o stále širokej štátnej správe. Mienite v tejto oblasti robiť nejaké kroky?

OKS navrhuje tzv. štíhlu vládu. To znamená menej ministerstiev a podstatne užšie kompetencie vlády. Vláda má zabezpečovať len legislatívu a súdnictvo s dôrazom na garanciu vlastníckych práv, zahraničné záujmy krajiny, vonkajšiu bezpečnosť (armádu), vnútornú bezpečnosť občanov (políciu), základný životný štandard pre tých, ktorí potrebujú pomoc a štandardné vzdelanie detí. Prinesie to úspory na prevádzku štátneho aparátu viac ako o polovicu. Na druhej strane to znamená dokončenie decentralizácie. Nesmie ísť len o presun činnosti vlády na kraje a obce, ale o zásadnú zmenu vo výkone verejných služieb, čo vyžaduje dôslednú fiškálnu decentralizáciu. Väčšinu verejných služieb v sociálnej oblasti, zdravotníctve, doprave a pod. navrhujeme zabezpečovať prostredníctvom súkromného sektora. Vláde, krajom a obciam zostane len určovanie pravidiel a kontrola. V štruktúre verejnej správy OKS navrhuje 16 žúp a reformu verejnej správy na úrovni obcí a miest tak, aby sa vytvorili efektívne spoločné úrady v prirodzených municipalitách – teda hovoríme o potrebne komunálnej reformy.


Je vaša strana spokojná so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska?

OKS je proti prijatiu navrhovanej Európskej ústavy a proti podobným pokusom vytvoriť z EÚ byrokratický superštát úradníkov bez priamej zodpovednosti občanom, ale zato s politikou sociálneho inžinierstva, potláčania trhu a morálneho relativizmu, ako je tomu už dnes.

OKS naopak podporuje členstvo Slovenska v EÚ, ktorá má byť spoločenstvom nezávislých samostatných štátov na princípoch spoločného slobodného trhu.

OKS navrhuje zbaviť Slovensko a EÚ antiamerikanizmu fakticky, nielen formálne napr. účasťou na podpornej misii v Iraku. Znamená to zápas o verejnú mienku na Slovensku a o zmenu postoja členských štátov EÚ.

OKS je proti prvkom appeacementu v prístupe EÚ voči svetovému terorizmu.


Ste za to, aby Slovensko vstúpilo v roku 2009 do eurozóny? V prípade nesúhlasu, aké ďalšie kroky navrhujete?

OKS je proti predčasnému vstupu Slovenska do eurozóny a za prehodnotenie celého systému na úrovni EÚ. Hlavným rizikom spoločnej európskej meny je, že vytvára tlak na ekonomickú a politickú centralizáciu v EÚ. Prehlbovanie centralizácie ide v EÚ ruka v ruke so zvyšovaním regulácie trhu, byrokratizáciou, zhora uskutočňovanou harmonizáciou a smerovaním k federalizácii. Takýto vývoj brzdí produktivitu ekonomických subjektov a pre Slovensko by bol prekážkou pre rýchlejší rast ekonomickej výkonnosti a životnej úrovne obyvateľstva. Slovensko by malo odložiť vstup do menovej únie a podmieniť ho hodnotovo akceptovateľným vývojom v EÚ a pripravenosťou ekonomiky Slovenska na vstup do eurozóny.pu;pr;bl

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 684
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 543
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 5 404
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 461
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 446
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 378
 7. Kam do tepla v januári? 2 387
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 142
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 003
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 194

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Rybáriková: Keby mi to niekto povedal, pošlem ho na liečenie

Slovenská tenistka postúpila už do osemfinále Australian Open. Tak ďaleko nikdy nebola.

SVET

Ďalšia šanca na referendum o brexite? Podporil ho Blair aj Farage

Aj Briti si myslia, že by rozhodli inak.

SVET

Babiša a Faltýnka vydajú na trestné stíhanie

Babiš v prejave zopakoval, že kauza je podľa neho zmanipulovaná.

EKONOMIKA

Najväčší tender tretej Ficovej vlády sa blíži do finále

ŽSR chcú modernizovať úsek za Bratislavou.

Neprehliadnite tiež

Slovenský raj patrí k najkrajším národným parkom v strednej Európe

Je vyhľadávaným cieľom turistov z celého sveta.

Envirorezort nehovorí, či je počet národných parkov na Slovensku dostatočný

Sólymos upozorňoval, že prístup k ochrane vzácnych území sa musí zmeniť.

Ministerstvo upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez Slovensko

Pôjde predovšetkým o presun poľských a českých vojakov.

Lubyová sľúbila, že čoskoro obnoví Inštitút vzdelávacej politiky

V najbližších týždňoch očakáva ministerka dotácie z eurofondov.