Rozhovor s predsedníčkou Zuzanou Martinákovou

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ...

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci s občianskym združením Memo 98, odpovedali predsedovia strán alebo volební lídri na rovnaké otázky, ktoré súviseli s hlavnými volebnými programovými cieľmi ich politických subjektov.


Rozhovor s predsedníčkou Slobodného fóra Zuzanou Martinákovou


Ktorý politický subjekt je pre vás po voľbách prijateľný na spoluprácu, ktorý nie?

O spolupráci po voľbách sa vždy rozhoduje práve až po voľbách. Vieme si predstaviť spoluprácu s každým politickým subjektom, ktorého politický program je aspoň v základných rysoch kompatibilný s naším politickým programom. Pretože náš politický program je založený na vízii priateľského štátu, t.j. štátu, ktorého hlavný záujem spočíva v službe občanovi (pričom primárnym suverénom moci je občan), neprijateľné sú pre nás subjekty, ktoré vychádzajú z opačnej predstavy, t.j. že primárnym zdrojom moci je štát a občan je štátu podriadený – menovite ide o KSS a SNS. Odmietame aj spoluprácu s HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom a nebudeme vo vláde, ktorej premiérom by bol Mikuláš Dzurinda.


O ktoré posty vo vláde by ste mali záujem?

Najprv treba prejsť voľbami a potom uvidíme. V prípade, ak by sme mali byť súčasťou vládnej koalície, budeme sa uchádzať o vládne posty, z ktorých by sme mohli uplatniť čo najviac našich predstáv o zmene Slovenska na priateľský štát a presadiť čo najviac myšlienok z oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí, školstva a podpory podnikania (najmä malého a stredného podnikania). Tieto predstavy možno uskutočňovať z viacerých postov. O konkrétnych postoch sa však vždy hovorí až po voľbách.


Ako si predstavujete ďalšie fungovanie regionálneho školstva?

Obce, mestá a regióny budú vedieť lepšie hospodáriť s majetkom škôl, starostlivosťou o proces vzdelávania, ale štát nesmie rezignovať na svoj diel zodpovednosti a povinnosť kontroly nakladania s verejnými financiami, ale najmä na kontrolu kvality učebných procesov. Regionálne orgány musia byť aktívnejšie v zmene súčasného stavu, že školy produkujú 40 % nezamestnaných. Zásadnou zmenou zo strany štátu musí byť spresnenie finančných normatívov vo vzťahu k odlišným podmienkam jednotlivých škôl.


Ste za spoplatnenie vysokoškolského štúdia?

Zavedenie školného za štúdiá na vysokých školách podporí SF len v prípade pozitívneho ekonomického rozvoja a s tým súvisiaceho nárastu životnej úrovne a vtedy, ak budú mať študenti k dispozícii študentské pôžičky, ktoré bude možné považovať za investíciu do vzdelania, ktorá bude odpočítateľnou daňovou položkou. Prípadné zavedenie školného na vysokých školách považujeme za problém, ktorý musí byť riešený širokým konsenzom reálnych politických strán.


Akým spôsobom by ste riešili situáciu v zdravotníctve?

Slobodné fórum bude v budúcnosti presadzovať také chápanie minimálnej siete poskytovateľov, v ktorej bude občanovi poskytnutá zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu hradená bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti v rozsahu, ktorý stanoví zákon. Poplatky za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súčasnej podobe zrušíme. Finančné prostriedky, ktoré tým poskytovateľ stratí, získa zvýšením platieb od poisťovne. Poskytovatelia, ktorí nebudú súčasťou minimálnej siete, budú mať možnosť požadovať poplatky za tzv. nadštandardné služby.

V minimálnej sieti si pacient bude priplácať iba za lieky, ak si nevyberie liek plne hradený z verejných prostriedkov. U ostatných poskytovateľov bude otvorená možnosť dohody poskytovateľa a pacienta na rôznych formách úhrady zo strany pacienta.

Je nevyhnutné, aby si štát zachoval vplyv v nemocniciach, ktoré budú zaradené a budú tvoriť minimálnu sieť. Existencia ostatných nemocníc bude daná dopytom a ponukou.

Nielen lekári, ale všetci zdravotnícki pracovníci majú nárok na vyššie mzdy. Je potrebné zvýšiť platby štátu za svojich poistencov. Štát ako akcionár má možnosť prostredníctvom výkonu kompetencií akcionára a u ostatných dohodou zabezpečiť, aby takto získané prostriedky išli poskytovateľom, ktorí by ich mali použiť na zvýšenie platov. Až potom bude možné hovoriť o tom, že je vecou zamestnávateľa a zamestnancov rokovať o výške miezd.


Ako vidíte pokračovanie reformy v sociálnej sfére?

Slobodné fórum podporuje konštrukciu povinného dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia. Slobodné fórum nebude za žiadne znižovanie úrovne príspevkov do starobného sporenia v dôchodkových fondoch, ale práve naopak, za jeho zvýšenie. Zamestnanosť bude hlavnou prioritou a kľúčovým pojmom riešenia priorít sociálnej politiky. Slobodné fórum bude presadzovať sociálnu politiku postavenú na sociálnej ochrane občanov posilnením a organizovaním sociálnej solidarity prísne odvodenej od miery zásluhovosti jednotlivca.


Akým spôsobom chcete prispievať k ďalšiemu stieraniu regionálnych rozdielov?

Je nevyhnutné zavŕšiť proces decentralizácie (vrátane fiškálnej) a dekoncentrácie štátnej správy a presun časti kompetencií orgánov štátnej správy na vyššie územné celky, pričom región považujeme za základný prvok štátu a predpokladáme, že parametre hospodárskeho a sociálneho rozvoja v jednotlivých regiónoch Slovenska budú perspektívne rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať rast ekonomiky, životnú úroveň a kvalitu života obyvateľov SR. K regionálnej politike je potrebné pristupovať ako k rámcovej politike, v ktorej si každý región bude môcť definovať svoje potreby, ale aj svoje riešenia samostatne, a to bez zásahov orgánov štátnej správy, a tieto potreby aj financovať z vlastných zdrojov.


Ako vidíte daňovú politiku štátu do budúcnosti? Ste za pokračovanie súčasnej daňovej politiky, prípadne navrhujete nejaké zmeny? Aké?

SF v oblasti daní a odvodov vychádza z daňovej reformy prijatej súčasnou vládou, pričom chce zjednodušiť spôsob a pravidlá výberu daní a obligatórnych odvodov zjednotením a zjednodušením stanovovania vymeriavacieho základu, centralizáciou výberu a celkovým znížením nielen odvodov, ale aj rozsahu a výšky rôznych poplatkov na základe auditu ich nutnosti. Sme za zachovanie rovnej dane s cieľom postupne znižovať celkové daňové a odvodové zaťaženie. Chceme presunúť povinnosť platenia odvodov zo zamestnávateľa na zamestnanca a vytvoriť priamy vzťah poistenec – poisťovňa.


Slovenská justícia má stále problémy s prieťahmi v konaní? Ako by ste riešili tento problém?

Nejde len o prieťahy v konaní. Vynútiteľnosť práva a právna istota patria medzi skúšobné kamene priblíženia sa spoločnosti k ideálu právneho štátu, preto chceme, aby jednou z priorít vládnej politiky bol nezávislý, nestranný a dôveryhodný súdny systém rozhodujúci bez zbytočných prieťahov a založený na rešpektovaní ľudských práv v súdnom konaní, najmä zásad spravodlivého súdneho procesu. Na skvalitnenie činnosti justície chceme založiť výber a prípravu nových sudcov na sprísnení podmienok pre výber justičných čakateľov, posilniť osobnú kárnu zodpovednosť sudcu za výsledky jeho práce, najmä za zjavne nezákonné súdne rozhodnutia, zaviesť poriadkové lehoty pre meritórne rozhodnutia súdu a výraznejšou kontrolou justície zo strany verejnosti, reformovať predpisy v oblasti súdneho konania na základe zásady, že súdne rozhodnutie, ku ktorému sa dospeje rýchlo maximálne v niekoľkých mesiacoch, je spravidla lepšie, než rozhodnutie vydané po mnohých rokoch, keď už pre účastníkov prakticky stratí zmysel. Chceme tiež zlepšiť spoluprácu Ministerstva spravodlivosti SR s Najvyšším súdom SR, Generálnou prokuratúrou SR a s profesijnými združeniami sudcov.Máte pripravené riešenia pre zlepšenie bezpečnostnej situácie v krajine?

V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti budeme dôsledne presadzovať princíp služby polície občanom. Bezpečnosť občanov, ochrana majetku, života a zdravia, posilnenie dôvery policajného zboru bude trvalým úsilím. Naším heslom je „Polícia slušná k občanom, nekompromisná k zločincom, riadne zaplatená a vybavená“. V oblasti vnútornej bezpečnosti chce Slobodné fórum zvýšiť bezpečnosť podnikania, postihovať výpalníctvo, vydieranie a zaviesť pocit istoty do čestného a etického podnikania. Podporovať budovanie štruktúr podieľajúcich sa na zápase s medzinárodným terorizmom a medzinárodným organizovaným zločinom. Dôraz chceme klásť na boj s extrémizmom vo všetkých jeho formách a prejavoch. Súbežne s represiou zaviesť preventívne opatrenia nasmerované do sociálnej oblasti, výchovy k tolerancii a úcte k právnemu poriadku. Budeme ďalej dbať na to, aby potieranie kriminality najmä v oblastiach výroby, predaja a distribúcii drog, obchodu s ľudskými orgánmi, obchodu so ženami a deťmi, nelegálneho obchodu s jadrovými, chemickými a biologickými materiálmi, porušovania autorských práv a zneužívania produktov informačných technológii, vytváralo kredit bezpečnosti Slovenskej republiky. Plánujeme dokončiť reorganizáciu polície. Zrušenie výkonu služby na úrovni krajských riaditeľstiev a ich prenos na okresné články, krajské riaditeľstvá ponechať len ako jednoduchý kontrolný, riadiaci a odvolací orgán. Ďalším krokom je prijatie zákona o kariérnom postupe policajtov a zmena systému hodnotenia práce polície. Úrad boja proti organizovanej kriminalite je potrebné nasmerovať na očistenie Bratislavy od zločineckých skupín, protidrogovú kriminalitu, obchodovania s bielym mäsom a úrad boja proti korupcii nasmerovať na závažnú korupciu v štátnej správe, justícii, polícii, zdravotníctve, politike, závažné ekonomické prípady – páchané silnými finančnými skupinami.


Veľa sa hovorí o stále širokej štátnej správe? Mienite v tejto oblasti robiť nejaké kroky?

Jednou z programových priorít SF je zníženie ekonomickej náročnosti štátneho aparátu. Za potrebné považujeme znížiť počet ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy a iných štátnych a verejnoprávnych inštitúcií, racionalizáciu a efektívnu organizáciu ich činnosti s minimom úradníckeho vplyvu – návrh na zrušenie konkrétnych ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy predložíme po uskutočnení auditu ich činností. Vplyv štátu by mal byť zameraný najmä na ochranu korektnej hospodárskej súťaže, ochranu vlastníckych práv, ochranu pred zneužívaním postavenia prirodzených monopolov a ochranu princípov právneho štátu.


Je vaša strana spokojná so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska?

Základnými piliermi našej zahraničnej politiky zostáva európska spolupráca založená na partnerstve a nespochybniteľné transatlantické spojenectvo. Žijeme v prepojenom svete, ktorý pred nás stavia nové výzvy – hrozby i príležitosti. Mnohým z nich možno čeliť len v globálnom kontexte, na medzinárodnom poli. Vstupom Slovenska do EÚ sa otvorila otázka obhajovania našej identity, ako aj záujmov našich podnikateľov, umelcov, športovcov, lekárov a ďalších profesijných a záujmových skupín, ale aj záujmov slovenských občanov všeobecne v multikulturálnom a multietnickom prostredí EÚ, kde sa prirodzene prejavujú konkurujúce záujmy. Sme presvedčení, že EÚ je prostredím, v ktorom národná identita členských štátov môže koexistovať s budujúcou sa identitou európskou. Nesmieme rezignovať na náš legitímny záujem obhajovať záujmy našich občanov. Na druhej strane sme hrdí Európania, a preto tam, kde je to potrebné, konštruktívne podporíme spoločný postup EÚ. Sme realisti, uvedomujeme si existujúce limity spolupráce, ich riešenie si však vyžaduje konsenzus všetkých členských krajín.


Ste za to aby Slovensko vstúpilo v roku 2009 do eurozóny? V prípade nesúhlasu, aké ďalšie kroky navrhujete?

Vstupu Slovenska do eurozóny, by mala predchádzať diskusia o všetkých aspektoch prijatia EURO, načasovanie vstupu musí byť čo najvýhodnejšie pre Slovensko a občania musia byť objektívne informovaní o dopadoch na ich každodenný život. Prioritnou nie je technická, ale ekonomická pripravenosť krajiny.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 646
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 658
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 316
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 873
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 994
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 347
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 308
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 100
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 037
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 623

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

DOMOV

Aké stíhačky môžeme a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16.

Neprehliadnite tiež

Domov

Po študentoch sa na Kaliňáka zas chystá opozícia

Na pondelkový protikorupčný protest chcú prísť tisíce ľudí. Organizátori pozvali aj premiéra Roberta Fica

Domov

V posledný septembrový týždeň by malo prísť babie leto

Nedá sa povedať, či počasie vydrží dlhšie alebo bude iba otázkou pár dní.

Domov

Remišová: Ak bude treba, Kiska by sa mal za kauzu ospravedlniť

Obyčajní navrhujú sprísnenie majetkových priznaní.

Domov

Nukleárna vojna svetu nehrozí, myslí si František Šebej

Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania Guam napadli, vojna nebude.