Rozhovor s predsedom Jozefom Kalmanom

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ...

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci s občianskym združením Memo 98, odpovedali predsedovia strán alebo volební lídri na rovnaké otázky, ktoré súviseli s hlavnými volebnými programovými cieľmi ich politických subjektov.


Rozhovor s predsedom Ľavicového bloku Jozefom Kalmanom


Ktorý politický subjekt je pre vás po voľbách prijateľný na spoluprácu, ktorý nie?

O tom rozhodne volič. Samozrejme, že s tými ktorí chcú v intenciách Ústavy SR budovať sociálny štát, s tými ktorí budú dávať záruky, že sa budú usilovať riešiť súčasné problémy a s ktorými je predpoklad, že Slovensko posunieme do vyššej kvality života. Vieme ako to dosiahnuť. Našim cieľom je vybudovať demokratickú, právnu, prosperujúcu sociálnu spoločnosť. To nevybudujeme s tými politickými subjektmi, resp. ich persónami, ktorí chcú pokračovať v budovaní lúpežného a primitívneho kapitalizmu ale len s tými, ktorí skutočne chcú robiť pre občanov Slovenska a aj v sociálno-ekonomickej oblasti postavenia človeka v spoločnosti sa chcú priblížiť vyspelej Európe, tak ako je ona naprojektovaná svojimi summitmi na prelome tisícročia v Nice a Lisabone.


O ktoré posty vo vláde by ste mali záujem?

Ľavicový blok má vo svojich radoch veľa odborníkov, ktorí sú schopní riadiť a riešiť spoločenské procesy a ktorí majú návod na riešenie súčasných problémov. Máme aj dosť spolupracovníkov, sympatizantov a latentných podporovateľov, ktorí dnes pracujú na rôznych úrovniach v štátnej správe v jednotlivých rezortoch. Takže môžeme obsadiť ktorýkoľvek post vo vláde, kde budú pracovať pre ľudí a budú patriť medzi prvých, ktorí voliča nesklamú.


Ako si predstavujete ďalšie fungovanie regionálneho školstva?

Pre jednotlivé regióny musí existovať jasná vízia ich sociálno-ekonomického rozvoja a hospodárskeho rozvíjania nadväzujúca na víziu smerovania Slovenska, ale tiež priľahlých regiónov v rámci Európskej únie. K tejto vízii musí byť primerane orientované aj regionálne školstvo. Štruktúra regionálneho školstva najmä v súčasnom období (ekonomickej nestability, veľkých regionálnych rozdielov, deficitu financií v mestách a obciach...) nemôže byť len záležitosťou regiónu. V tomto smere musí byť nápomocný štát v celej svojej komplexnosti, vrátane poskytovania potrebných finančných zdrojov a zlepšenie materiálno-technického vybavenia škôl. Za významnú úlohu v regionálnom školstve ĽB považuje aj udržiavanie a rozširovanie potrebného učňovského školstva. ĽB chce pozdvihnúť spoločenské postavenie učiteľa základných a stredných škôl.


Ste za spoplatnenie vysokoškolského štúdia?

Vysokoškolské štúdium by malo byť principiálne bezplatné, t.j. každému prijatému uchádzačovi by malo byť umožnené absolvovať za stanovených podmienok vysokú školu bez poplatkov a s minimálnymi nákladmi na študijné pomôcky, ubytovanie a stravovanie. Významne treba zjednodušiť prístup k VŠ štúdiu rozsiahlym programom štátom podporovaného dištančného štúdia. Navrhneme komplexný projekt dištančného vzdelávania – vysokoškolského štúdia, stredoškolského štúdia ale aj rôznych foriem celoživotného vzdelávania. Celý projekt chceme garantovať najlepšími vzdelávacími pracoviskami, organizačno-technicky – vytvorením štátnej Virtuálnej univerzity. Primerané spoplatnenie takýchto foriem vzdelávania pokladá ĽB za akceptovateľné.


Akým spôsobom by ste riešili situáciu v zdravotníctve?

ĽB bude presadzovať duálny systém zdravotníctva tzn., že popri súkromných zdravotníckych zariadeniach musí kvalitne a komplexne fungovať štátny zdravotný systém, v ktorom prakticky bezplatne bude poskytnutá účinná komplexná zdravotná starostlivosť pre všetky vekové kategórie a vo všetkých druhoch chorôb. ĽB nemá výhrady, aby si občan doplácal nadštandardné úkony a služby v zdravotníctve. Pre riešenie súčasných problémov je nutné definovať potreby (Slovensko nie je taká veľká krajina, aby nebolo možné s relatívne veľkou presnosťou definovať potreby zdravotníckych výkonov a na to nadväzujúcu potrebnosť zariadení, inštitúcií, zdravotných zariadení..., definovať náklady, koľko na to potrebujeme), vymedziť zdroje a stanoviť výšku zdrojov a spôsob ich získania. Jedným z riešení súčasných problémov je vytvorenie štátneho monopolu dodávky liečiv pre komplexný štátny systém zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, ktorého súčasťou by bola aj sieť štátnych lekární. ĽB bude presadzovať, aby DPH z liekov účelovo smerovala na rozvoj komplexného systému zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti.


Ako vidíte pokračovanie reformy v sociálnej sfére?

V súvislosti s budovaním sociálneho štátu ĽB považuje sociálnu oblasť za mimoriadne dôležitú. Vychádzajúc z doterajšieho modelu, resp. súčasnej reformy máme mnoho návrhov na jej vylepšovanie a skvalitňovanie. Vychádzame zo zásady, že do sociálnej sféry treba zaviesť viac solidarity ale aj zvýšiť úlohu štátu. ĽB prehodnotí súčasný dôchodkový systém a odstráni nespravodlivosti vyplývajúce zo súčasnej reformy. Vytvorí štátnu DSS a umožní tak občanom výber medzi štátnym a privátnym sektorom. Chceme zmeniť postavenie SZČO ( živnostníkov a pod.) tak, aby prišlo k oddeleniu občana „jeho“ firmy a vytvorenie svojou povahou „zamestnaneckého“ vzťahu. To platí aj pre dane a iné odvody. Súčasťou sociálneho rozvoja bude budovanie podstatne väčšej siete sociálnych zariadení najmä pre dôchodcov, ťažko chorých a osamelých ľudí. ĽB umožní v nastávajúcom prechodnom období za výhodnejších podmienok ako teraz odchod do predčasného dôchodku.


Akým spôsobom chcete prispievať k ďalšiemu stieraniu regionálnych rozdielov?

Popri zvýšeniu ceny práce, riešeniu rómskeho problému považuje ĽB riešenie regionálnych rozdielov za tri najväčšie problémy súčasného Slovenska a zároveň úlohy na najbližšie obdobie. ĽB považuje revitalizáciu zaostávajúcich regiónov za základnú úlohu obnovy a oživenia ekonomického a sociálneho oživenia Slovenska. ĽB bude presadzovať priame a diferencované podpory štátu na postupné vyrovnávanie regiónov (dane, odvody, štátna pomoc, dotácie...). Zvýšime efektívnejšie využitie zdrojov Európskej únie. ĽB bude viesť kampaň „pracovať a vyrábať v regióne“. Jej cieľom bude to, aby sa suroviny a iné zdroje čo najviac využívali a spracovávali v príslušnom regióne. Štát bude kampaň podporovať. Osobitú pozornosť bude venovať ĽB tým okresom, v ktorých je miera nezamestnanosti vyššia ako 15%.


Ako vidíte daňovú politiku štátu do budúcnosti? Ste za pokračovanie súčasnej daňovej politiky, prípadne navrhujete nejaké zmeny? Aké?

Sme za flexibilný a diferencovaný odvodový a daňový systém (regióny, sociálne skupiny občanov, začínajúci podnikatelia, potraviny, školstvo, zdravotníctvo...). Navrhujeme zmeniť aj ich správu, t.j. aj kontrolu do jednej inštitúcie. Celý kontrolný systém modifikovať tak, aby slúžil predovšetkým platcom. ĽB za štyri roky chce znížiť odvodové zaťaženie z terajších 33% aspoň na 20% . DPH znížiť v základných potravinách, učebných a vzdelávacích pomôckach, zdravotníckych pomôckach, informačných systémoch, športových


Slovenská justícia ma stále problémy s prieťahmi v konaní? Ako by ste riešili tento problém?

Slovensko dnes nežije v právnom štáte, pretože právo neplatí rovnako pre všetkých. Je poplatné štátnej moci a tým subjektom, ktoré ju tvoria ako aj tým, ktorí majú peniaze. Právo je na Slovensku permanentne znásilňované – je deformované, ĽB to zmení. Urobíme reformu súdnictva, ktorá zabezpečí skutočnú nezávislosť sudcov a súdov. ĽB zruší súdne poplatky, na ktoré súčasný jednoduchý človek nemá a preto sa neobracia na súdy o pomoc, čím sa v drvivej väčšine vzdáva nie len svojho práva ale aj požadovaných nárokov. ĽB vybuduje systém špecializovaných súdov napr. dane, pracovné právo a pod. Cieľom našej reformy bude zjednodušiť, zlacnieť a urýchliť rozhodovanie. ĽB tiež chce presadiť legislatívne zjednodušenie vymáhania záväzkov, úhrad, platieb a podobne mimosúdnou cestou.


Máte pripravené riešenia pre zlepšenie bezpečnostnej situácie v krajine?

ĽB príjme právne normy a vytvorí inštitucionálne formy k zabráneniu vzniku resp. ich urýchleného zlikvidovania špekulatívnych subjektov či zločineckých organizácií, ktoré poškodzujú občanov najmä v majetkovej a finančnej oblasti. Rozšírime policajtov na ulici a posilníme právomoci a kompetencie policajtov. Bezpečnostným subjektom zvýšime spoločenskú dôležitosť.


Veľa sa hovorí o stále širokej štátnej správe? Mienite v tejto oblasti robiť nejaké kroky?

ĽB urobí komplexnú analýzu potreby a účinnosti súčasnej štátnej správy. Tam, kde je neefektívna či nepotrebná, tú zrušíme, resp., znížime počty. Tam, kde je potreba viac sa priblížiť občanovi, viac občanovi slúžiť, tam ju v záujme spokojnosti občana posilníme. ĽB sa nepozerá na štátnu správu z pohľadu jej počtu ale z pohľadu potreby a jej efektívnosti pre štát a občana. Aj preto niektoré úseky štátnej správy ĽB posilní napr. oblasť cestovného ruchu, ochrany a hospodárenia s vodou, životného prostredia, kontrolnej činnosti na ochranu spotrebiteľa, na ochranu slovenskej identity a jej rozvoja a pod. Zriadime ministerstvo športu s cieľom zvýšiť úroveň slovenského športu v medzinárodnom meradle, kde sa šport stáva silným faktorom propagácie danej krajiny ale aj jej ekonomickej a sociálnej úrovne. Rozšírime aj masovosť športu, čo je ďalším dôvodom posilnenia výkonu štátnej správy v tejto oblasti.


Je vaša strana spokojná so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska?

ĽB podporil vstup Slovenska do EÚ a do NATO. Sme za posilnenie Slovenska v Európskej únii pri presadzovaní slovenských záujmov. ĽB bude presadzovať, aby sa zahraničná politika SR účinnejšie orientovala na slovanské povedomie a na širšiu a efektívnejšiu hospodársku spoluprácu slovanských národov a štátov aj v rámci EÚ. Posilniť slovanský aspekt v rámci EÚ aj z prirodzenej geografickej povahy, zvýšiť pozíciu Slovenska ako kontaktnej krajiny EÚ so slovanským východom Európy. ĽB bude presadzovať takú zahraničnú politiku a také zahraničné aktivity, aby sa SR nestala objektom stále sa rozmáhajúceho terorizmu.


Ste za to aby Slovensko vstúpilo v roku 2009 do eurozóny? V prípade nesúhlasu, aké ďalšie kroky navrhujete?

ĽB je za vstup Slovenskej republiky do Eurozóny vtedy ak slovenská ekonomika a slovenskí občania budú na tento vstup čo najlepšie pripravení. ĽB je za taký vstup, pri ktorom dopady na Slovensko a ich občanov budú čo najmenej bolestivé. Za jednu z podmienok považuje ĽB podstatné zvýšenie súčasnej ceny práce, tak v nominálnej ako aj reálnej hodnote. Sme proti tomu, aby sme vstup do Eurozóny brali ako preteky.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 12 046
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 561
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 583
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 237
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 906
 6. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 705
 7. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 375
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 309
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 596
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 3 160

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Jeden za všetkých, všetci za jedného. Čo má Kaliňák s tromi mušketiermi

Dom, v ktorom býva minister vnútra Robert Kaliňák, je pomenovaný podľa Aramisa z Troch mušketierov. Susedmi sú Athos a Porthos.

PRIMÁR

S vekom lekára môže stúpať aj počet úmrtí pacientov

Lekárom nad šesťdesiat úmrtnosť pacientov stúpla.

Neprehliadnite tiež

Autá tajnej služby videla celá ulica. Ako sledovali Kováča mladšieho

Ústavný súd má necelé dva týždne na to, aby rozhodol o osude Mečiarových amnestií. Ak ich zruší, pred súd sa postaví aj bývalý šéf SIS Ivan Lexa.

EU Observer: ruskí špióni verbujú aj Slovákov

Spôsob, akým sa kluby ruských bojových umení rozrastajú po Európe, nie je podľa analytikov prirodzený.

Najskôr partneri, potom nepriatelia na život a na smrť. Príbeh Sýkorovej vraždy

Zlikvidovať mafiána Miroslava Sýkoru mala podľa kľúčového svedka záujem aj Slovenská informačná služba.

Rozvody na dohodu a ústupky homosexuálom Žitňanskej stopla SNS

Ministerka zatiaľ nepovedala, či sa agendu pokúsi pretlačiť aj napriek odporu jednej z koaličných strán. Poslanci chcú pri ťažkých témach radšej status quo.