Rozhovor s predsedom Mikulášom Dzurindom

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci ...

BRATISLAVA 14. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci s občianskym združením Memo 98, odpovedali predsedovia strán alebo volební lídri na rovnaké otázky, ktoré súviseli s hlavnými volebnými programovými cieľmi ich politických subjektov.


Rozhovor s predsedom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany Mikulášom Dzurindom


Ktorý politický subjekt je pre vás po voľbách prijateľný na spoluprácu, ktorý nie?

Podstatné v týchto voľbách bude to, že Slovensko sa bude rozhodovať medzi dvoma cestami. Buď pôjdeme cestou kontinuity, nadviažeme na doterajšie kroky a dovedieme ich k viditeľným výsledkom, ktoré pocíti každý, alebo dôjde k dominancii jednej strany, a k zvratu doterajšieho smerovania. Budeme sa snažiť o taký volebný výsledok, ktorý umožní Slovensku naďalej kráčať dopredu a zlepšovať sa a v tejto súvislosti je pre nás prioritnou spolupráca programovo blízkych strán, ktorými sú SDKÚ-DS, KDH a SMK.


O ktoré posty vo vláde by ste mali záujem?

Rozhodnú voliči. Ak nám prejavia taký stupeň dôvery, aby sme niesli aj naďalej zodpovednosť za Slovensko, budeme sa správať tak, aby sme čo najviac mohli napĺňať náš program úspešného Slovenska.


Ako si predstavujete ďalšie fungovanie regionálneho školstva?

Vzdelávanie je v našom volebnom programe zásadnou prioritou. Nielen v oblasti vysokého školstva, ale aj v oblasti základného a stredného školstva. Náš volebný program „Ide o úspešné Slovensko“ obsahuje celý rad návrhov konkrétnych riešení. V prvom rade navrhneme a presadíme celkovú obsahovú prestavbu výučby na základných a stredných školách. Nestačí totiž, aby naše deti ovládali cudzie jazyky, vedeli využívať internet a chápali fungovanie ekonomiky. Vo všetkých oblastiach vzdelávania musíme položiť dôraz na prechod od memorovania a encyklopedizmu k schopnosti s informáciami pracovať, chápať ich v širších súvislostiach a skladať ich do vlastných záverov a tvoriť. Najlepšou cestou k obsahovej zmene je presadiť nový školský zákon a umožniť školám definovať vlastné vzdelávacie programy v rámci celoštátne určených jasných pravidiel.


Ste za spoplatnenie vysokoškolského štúdia?

SDKÚ-DS dlhodobo presadzuje, aby si vysoké školy mohli časť nákladov na štúdium žiadať od svojich študentov. Za najlepšie riešenie považujeme, aby školy mali možnosť, a nie povinnosť zaviesť školné na prvom aj druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Pri zavádzaní školného zvažujeme spoplatnenie len magisterského a externého bakalárskeho štúdia, pretože v oboch prevyšuje súčasný dopyt optimálny stav.


Akým spôsobom by ste riešili situáciu v zdravotníctve?

Rozumným pravidlom v oblasti zdravotníctva bolo v uplynulom období zastavenie astronomického zadlžovania tohto sektora, ktoré sa začalo pred niekoľkými rokmi prejavovať chronickým nedostatkom nevyhnutných nástrojov pre zabezpečenie kvalitnej a pohotovej zdravotnej starostlivosti. Rozumné bolo sprehľadniť vzťahy a postavenie každého, koho sa zdravotníctvo týka. Tak, aby sa v oblasti, ktorá sa dotýka každého občana a ročne na ňu vynakladáme viac ako 100 miliárd korún, vynakladali prostriedky prehľadnejšie a efektívnejšie. Tento proces zatiaľ nie je ukončený. Občania vo väčšine prípadov nepocítili vyššiu kvalitu v tom, čo zažívajú ako pacienti: v čakárňach stále trávia hodiny, do nemocníc sú vyzývaní nosiť si základné potreby. Programom SDKÚ-DS bude preto podporovať také procesy, ktoré povedú k zvýšeniu kvality a efektívnosti v zdravotníctve. Tie, ktoré budú vytvárať tlak na poisťovne, nemocnice, zdravotnícke zriadenia a zdravotnícky personál, aby sa pacient stal skutočným a váženým klientom, ktorý za svoje poistné a oficiálne priame platby dostane kvalitnú liečbu a úctivé zaobchádzanie.


Ako vidíte pokračovanie reformy v sociálnej sfére?

Ekonomickými a sociálnymi nástrojmi sme v uplynulom období významne zvýšili zamestnanosť. Motivačná sociálna politika sa ukázala ako dobrý nástroj na povzbudenie aktivity ľudí v ich úsilí nájsť si prácu, alebo sa o ňu aspoň usilovať, ako zlepšiť ekonomickú situáciu rodiny. Po tomto prvom kroku chceme sústrediť úsilie vlády na pomoc a povzbudenie tých, ktorí si stále prácu nájsť nevedia, najmä kvôli svojej nízkej kvalifikácii, dlhodobému vypadnutiu z trhu práce, alebo momentálnemu ekonomickému potenciálu niektorých regiónov.


Akým spôsobom chcete prispievať k ďalšiemu stieraniu regionálnych rozdielov?

Regionálne rozdiely sú prítomné vo všetkých, aj vo veľmi vyspelých krajinách. Nerovnosti v ekonomickom potenciáli a sociálnej situácii obyvateľov medzi východom a západom Slovenska vznikali desaťročia, pričom dodnes platíme daň za pokusy znižovať ich neprirodzeným a neefektívnym spôsobom. Cestou na ich znižovanie sú investície do infraštruktúry, využívanie eurofondov s tým, že nevyužívaný ľudský a prírodný potenciál všetkých slovenských regiónov treba využiť diverzifikovane – spôsobom im prirodzeným a vlastným. Ďalším spôsobom zmenšovania ekonomických rozdielov môže byť aj poskytovanie investičných stimulov - tie by sa postupne mali obmedzovať len na tých investorov, ktorí vytvárajú pracovné miesta v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. A o to hlavne ide, aby bolo v našich regiónoch viac a lepšie platenej práce.

Významný posun môže priniesť prepojenie dvoch nástrojov, ktoré máme v našom programe: medzitrhu práce a energeticky orientovaného poľnohospodárstva. V programe sa tiež v tejto súvislosti zaoberáme rozvojom cestovného ruchu.


Ako vidíte daňovú politiku štátu do budúcnosti? Ste za pokračovanie súčasnej daňovej politiky, prípadne navrhujete nejaké zmeny? Aké?

Udržanie efektívneho, jednoduchého a neutrálneho daňového systému je našou prioritou. Daňová reforma, ktorú sme uskutočnili v predchádzajúcom období urobila z nášho daňového systému systém efektívny, jednoduchý a neutrálny. Jasne a zreteľne sa ukazujú jeho dobré výsledky, a to nielen pre príjmy verejných financií, ale aj na zlepšenie podnikateľského prostredia a zvyšovania zamestnanosti. V nasledujúcom volebnom období budeme presadzovať znižovanie priamych daní o jedno percento ročne na úroveň 15 percent v roku 2010. Alternatívne je možné uvažovať aj o ponechaní rovnej dane na úrovni 19 percent a jednopercentnom ročnom znižovaní odvodov. Chceme tiež zvýšiť efektívnosť výberu daní a to zjednotením ich výberu premenou daňovej správy na Finančný úrad. Chceme tiež zoštíhliť daňovú správu, zjednodušiť jej štruktúru a znížiť počet stupňov riadenia.


Slovenská justícia ma stále problémy s prieťahmi v konaní? Ako by ste riešili tento problém?

V SDKÚ-DS si uvedomujeme, že jedným z najvážnejších problémov v súčasnosti je slabá vymožiteľnosť práva. Budeme preto presadzovať také zmeny, ktoré popri rešpekte k nezávislej súdnej moci presadia prehľadnosť a predvídateľnosť rozhodnutí súdov, zjednodušia ich prácu a tak pomôžu urýchliť rozhodovací proces a posilnia osobnú zodpovednosť v súdnom systéme.

Spomeniem niektoré konkrétne opatrenia, ktoré máme v našom volebnom programe: zasadíme sa za novú úpravu procesného práva, aby pravidlá boli jednoduché a zrozumiteľné. Obmedzíme možnosti predlžovať konanie obštrukciami účastníkov konania, či bezdôvodnou neúčasťou na pojednávaní alebo bezdôvodnou námietkou zaujatosti. Upravíme procesné lehoty na administratívne úkony súdov. Posilníme preto zodpovednosť exekútorov za výsledok exekúcie. Navrhneme, v rámci rekodifikácie občianskeho súdneho procesu, vyčleniť procesnú právnu úpravu preskúmavania rozhodnutí správnych orgánov súdmi do samostatného zákona. Podporíme špecializáciu sudcov pre správne súdnictvo spolu s osobitnou odbornou podporou, ktorá zohľadní špecifiká správneho súdnictva.

Súdy by podľa nás mali riešiť spory, ktoré nemožno riešiť iným, efektívnejším spôsobom. Budeme podporovať mimosúdne formy riešenia sporov, rozhodcovské konanie a mediáciu.


Máte pripravené riešenia pre zlepšenie bezpečnostnej situácie v krajine?

Úspešné Slovensko podľa nás znamená Slovensko, ktoré bude vzdelané, spravodlivé, občianske, ale aj bezpečné. Bezpečnosť občanov považujeme za jednu z najdôležitejších priorít našej politiky. Zaisťovanie bezpečnosti je základnou a nenahraditeľnou funkciou štátu. Bezpečnosť a sloboda neoddeliteľne súvisia. Ozbrojené sily, polícia, integrovaný záchranný systém, hasičský zbor, spravodajské služby tvoria rozhodujúci výkonný aparát, ktorý musí fungovať preventívne a aktívne zároveň. Konkrétne návrhy riešení obsahuje náš volebný program.


Veľa sa hovorí o stále širokej štátnej správe? Mienite v tejto oblasti robiť nejaké kroky?

Spôsob, ako zvýšiť výkon štátnej správy, jej efektívnosť, je spájanie blízkych agend; v roku 2002 sme znížili počet členov vlády o štyroch. Vo volebnom programe pre tohtoročné parlamentné voľby presadzujeme zníženie o dvoch ďalších: ministerstvo hospodárstva zrušíme – oblasť cestovného ruchu presunieme na ministerstvo regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, oblasť ochrany spotrebiteľa na ministerstvo spravodlivosti, oblasť energetickej infraštruktúry na ministerstvo dopravy a infraštruktúry a zvyšnú časť, teda obchodnú politiku, podporu investícií a inovácií presunieme na ministerstvo financií, pričom minister financií by bol zároveň podpredsedom vlády pre znalostnú ekonomiku. Agenda podpredsedu vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny sa rozdelí medzi ministerstvá zahraničných vecí, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny a spravodlivosti.

Iné ústredné orgány štátnej správy by podľa nás mali existovať samostatne iba v prípadoch, ak sú to nezávislé regulačné alebo politicky citlivé orgány, pri ktorých nie je vhodné, aby boli pod gesciou už existujúcich ministerstiev.


Je vaša strana spokojná so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska?

Slovensko sme v uplynulom volebnom období zahraničnopoliticky a bezpečnostne ukotvili najpevnejšie, ako sa len dá. Práve s končiacim sa volebným obdobím sa navždy v dejinách našej krajiny budú spájať dva okamihy, dva medzníky. Vstup Slovenska do NATO a vstup Slovenska do EÚ.


Ste za to aby Slovensko vstúpilo v roku 2009 do eurozóny? V prípade nesúhlasu, aké ďalšie kroky navrhujete?

SDKÚ-DS je silným zástancom, ale aj garantom zavŕšenia európskej integrácie Slovenska. V našom volebnom programe sa hlásime k záväzku prijatia eura k 1.1.2009. Vstupom do eurozóny sa zvýši rast našej ekonomiky, vzrastie zamestnanosť a životná úroveň.


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Hitparáda štiav
 2. 14. ročník AmCham „JOB FAIR“ v Košiciach
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 5. Malé knedličky, veľké dojmy
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 7. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 8. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 9. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 10. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 350
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 9 923
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 8 434
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 810
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 690
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 4 396
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 467
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 944
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 176
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 146

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Film roka vyhlásili dvakrát, Oscara má Moonlight (minúta po minúte)

Muzikál La La Land vyhral šesť cien, ale na konci večera sa udial veľký trapas.

DOMOV

Kocáb: Kisku už dlho uznávam, ocenenie ma šokovalo

Pre SME hovorí, že je hrdý slniečkar. S tvrdou silou nemáme šancu.

KULTÚRA

Oscar nemá logiku. 5 dôvodov, prečo vyhral Moonlight

Mal šťastie, že nie je sci-fi.

TECH

Nokii sa podarilo vstať z mŕtvych. Ukázali Nokiu 3310

Majú Android, nízku cenu a dobrý hardvér.

Neprehliadnite tiež

Raper Kali: Silným motívom je smrť Róberta Remiáša

Raper Kali, vlastným menom Koloman Magyary (34), napísal titulnú pesničku k filmu Únos. Tvrdí, že ho obdobie 90. rokov láka.

Kaliňák sa potichu zmieril so sporným stavbárom z Gorily

Rezort vnútra viedol sériu súdnych sporov so stavebnou firmou Euro-Building, ktorá figuruje vo viacerých kauzách. Potichu uzavreli zmier.

Prioritou v rómskej otázke je vzdelávanie, zhodli sa účastníci relácie

Vláda predstavila akčné plány na integráciu rómskej menšiny.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop