Rozhovor s členkou prezídia Alexandrou Novotnou

BRATISLAVA 16. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ...

BRATISLAVA 16. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách, alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci s občianskym združením Memo 98, odpovedali predsedovia strán alebo volební lídri na rovnaké otázky, ktoré súviseli s hlavnými volebnými programovými cieľmi ich politických subjektov.


Rozhovor s členkou Prezídia strany Nádej Alexandrou Novotnou


Ktorý politický subjekt je pre vás po voľbách prijateľný na spoluprácu, ktorý nie?

Aj pred voľbami, aj po týchto voľbách a aj po všetkých nasledujúcich voľbách sme ochotní spolupracovať s tými politickými subjektmi, ktoré uznajú našu prioritu – zdravie. Je najvyššou hodnotou a my sme presvedčení, že zlepšovanie zdravia musí byť prioritou vládnutia. To však neznamená len zlepšenie stavu slovenského zdravotníctva. To nestačí. Zdravie sa musí stať prierezovou prioritou pre všetky rezorty. Bohatší, spokojnejší, zamestnaní, športujúci, vzdelanejší a tak ďalej, sú vždy zdravší.


O ktoré posty vo vláde by ste mali záujem?

Máme pripravených odborníkov pre mnohé oblasti spoločenského života. Nehovorme však o postoch, pretože v programe máme aj výraznú redukciu vládnej exekutívy. Hovorme o prioritách programu. V našom programe kladieme dôraz na dokončenie a vylepšenie reformy zdravotníctva, zásadnú zmenu sociálneho systému s dôrazom na nahradenie zásluhovosti solidaritou a výrazným poklesom odvodového zaťaženia a zmeny v oblasti školstva.


Ako si predstavujete ďalšie fungovanie regionálneho školstva?

Vzdelanie a zdravie považujeme za najvyššie hodnoty, preto riešenie problémov školstva a zdravotníctva považujeme za naše priority. V oblasti regionálneho školstva chceme nadviazať na všetko pozitívne, čo sa v tejto oblasti za toto volebné obdobie vykonalo predovšetkým v oblasti financovania školstva. Máme pripravené konkrétne legislatívne opatrenia vrátane návrhu moderného školského zákona, ktorým chceme vytvoriť rovnosť v prístupe každého žiaka k vzdelaniu zohľadnením jeho vzdelávacích potrieb a zabezpečiť jeho lepšiu pripravenosť na reálny život. Bude to však vyžadovať rozsiahlu obsahovú reformu vzdelávania. Hnacím motorom zmien v školstve je pedagóg, bez jeho dostatočnej motivácie a profesionalizácie budeme naďalej prešľapovať na jednom mieste. Zavedieme preto kariérny systém profesionálneho rozvoja pedagogického zamestnanca, ktorý mu umožní ovplyvňovať svoj služobný a platový postup v profesii. Uvedomujeme si, že znalostná ekonomika podporovaná celoživotným vzdelávaním vo všetkých jej formách je jedinou cestou, ako zabezpečiť trvalý a udržateľný rozvoj, preto priblížime príležitosti na celoživotné vzdelávanie sa čo najbližšie k občanovi priamo v jeho vlastnej komunite.


Ste za spoplatnenie vysokoškolského štúdia?

Chceme podporiť dostupnosť vysokoškolského vzdelávania v dennej forme pre každého, kto má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ďalším rozvíjaním rozmanitosti sústavy vysokých škôl, podporou sektoru súkromného vysokého školstva a odborného vysokého školstva. Umožníme každému si vybrať štúdium zodpovedajúce jeho schopnostiam a ambíciám. Úplnou dostupnosťou dennej formy vysokoškolského štúdia chceme umožniť poskytovanie vysokoškolského štúdia za úhradu pre tých, ktorí dobrovoľne skončili svoju prvú vzdelávaciu cestu a chcú sa vrátiť na vysokú školu.


Akým spôsobom by ste riešili situáciu v zdravotníctve?

Kľúčovou otázkou je pokračovať alebo odmietnuť reformu zdravotníctva. Našou odpoveďou je, že reformu netreba zatratiť, ale treba ju vylepšiť. V strane NÁDEJ si uvedomujeme, že po čiastočnej makroekonomickej stabilizácii bude potrebné, aby vláda detailnejšie poznala zdravotný stav obyvateľstva a presunula sa tak sa z role štatistického zapisovateľa chorobnosti a úmrtnosti podľa jednotlivých skupín ochorení do aktívnej role programovania opatrení vedúcich k zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľstva a zvyšovaniu efektívnosti a účinnosti liečby. Najväčšou chybou je, že pri realizácii reformy sa ako keby zabudlo, že poslaním zdravotníctva je predovšetkým liečiť ľudí. Prioritou bude vypracovanie Národného programu zdravia obyvateľstva ako dlhodobého programu, ktorý bude definovať prioritné ochorenia a stratégie na znižovanie počtu jednotlivých ochorení, ich komplikácií a následkov ich neskorého diagnostikovania v časovom horizonte 10 a viac rokov. Detaily jeho realizácie budú rozpracované v 3- až 5-ročných Plánoch zlepšenia zdravia obyvateľstva. Dôraz sa bude klásť najmä na prevenciu, ako na najekonomickejší spôsob liečby, pričom so samotnou prevenciou sa začne v prípade novorodencov už v prenatálnom veku tehotenským poradenstvom rozšíreným o psychologické a psychoterapeutické prvky. Jedným z kľúčov na ozdravenie systému bude správne stanovenie minimálnej siete. S cieľom zvýšiť efektívnu dostupnosť výkonu pre pacienta bude podporované zriaďovanie polikliník alebo lepšie povedané primárnych stredísk. Dôvodom je aj to, že prílišná atomizácia jednotlivých poskytovateľov spôsobuje zbytočné prieťahy vo fáze diagnostikovania. Klienti systému vyhľadávajú lekárov, keď sú chorí a práve v tom momente sú vďaka súčasnému nastaveniu systému posúvaní od jedného poskytovateľa k druhému, často na rôznych miestach, kde musia často znovu a znovu absolvovať čakanie na daný výkon. Toto určite neprospieva pacientom a predstavuje aj zvýšenú mieru rizika pre okolie. Okrem iného to vyvolá aj potrebu zmeniť postavenie praktického lekára, ktorý sa zmení z v súčasnosti vnímaného „prerozdeľovača“ pacientov k jednotlivým špecialistom na osobu, ktorá dôverne pozná svojho klienta, jeho rodinné pomery a ďalšie faktory ovplyvňujúce jeho zdravotný stav. Všeobecní lekári by mali zabezpečovať čoraz viac výkonov vrátane potrebnej základnej diagnostiky. Občan má a musí byť spoluzodpovedný za svoj zdravotný stav, ale pre nedostatok informácií a asymetriu informácií, a to ako o kvalite zdravotnej starostlivosti poskytovanej rôznymi poskytovateľmi, nákladmi na túto starostlivosť, informáciami o prospechu a pravdepodobnosti vyriešenia jeho zdravotného problému nasadením liečby, apod., to nedokáže. Súčasťou systému bude aj lepšia informovanosť občana o jeho súčasnom zdravotnom stave (preventívne prehliadky), možnostiach postupu (nie všetky odchýlky je hneď potrebné riešiť medikamentóznou liečbou alebo hospitalizáciou) a možných dopadoch ako liečby tak aj zanedbania liečby. Navrhujeme tiež redistribučný odvod vo výške 19 % neviazať na financovanie zdravotníctva, ale stanoviť sumu určenú pre zdravotníctvo percentuálnou sadzbou na hrubom domácom produkte a celú získať z daňových príjmov. Tým sa neutralizuje vplyv kolísania vymeriavacieho základu na výpočet zdrojov určených pre zdravotníctvo a zároveň toto obmedzenie voči HDP neohrozí vitálne funkcie štátu. Prerozdelenie medzi zdravotné poistenie zabezpečí štát prostredníctvom štátnej pokladnice na základe indexu rizika jednotlivých poistných kmeňov. Týmto spôsobom sa prerozdelí 100 % získaných zdrojov po odpočítaní zdrojov potrebných na financovanie záchrannej služby, urgentnej prednemocničnej starostlivosti a nepredvídateľnej nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti (Katastrofický fond pre finančne veľmi náročne výkony). Konkurencia poisťovní tak nebude zahŕňať súboj o získavanie podielu na verejných zdrojoch len na základe počtu klientov.


Ako vidíte pokračovanie reformy v sociálnej sfére?

Slovensko potrebuje odvodovú reformu. V roku 2004 odštartovala daňová reforma. Zavedenie rovnej dane, odstránenie výnimiek v zdanení príjmov, zrušenie dane z dividend a zjednotenie sadzieb DPH pomohli naštartovať pozitívne procesy v slovenskej ekonomike. Výsledkom je vyšší absolútny výber daní, zrýchlenie ekonomického rastu, rast reálnych miezd obyvateľov. Od roku 1992 doteraz však žiadna vláda či politická strana nemala vôľu skutočne zreformovať odvodový systém. Ak je dnes niečo brzdou slovenskej ekonomiky, ak niečo bráni rozvoju podnikania a zvyšovaniu zamestnanosti, tak je to vysoké odvodové zaťaženie zamestnancov, zamestnávateľov a podnikateľov. Strana Nádej ponúka slovenským občanom vo svojom programe riešenie – radikálne zníženie odvodov zo súčasných 36 % na 19 %, zavedenie odvodového bonusu a jediného redistribučného odvodu. Týmito opatreniami sa pri nezmenenej „cene práce“ razantne zvýši čistý príjem občanov. Z daňovej reformy ťažili najmä bohatí, z nami navrhovanej odvodovej reformy získajú najmä chudobní a stredná vrstva. Zavedením odvodovej reformy sa zlepší situácia ľudí, ktorí dnes žijú zo sociálnych dávok a doslova sa im neoplatí pracovať. Odvodová reforma im časť dávok ponechá aj keď budú pracovať, vďaka čomu ich čistý príjem narastie až o 50 %. V súčasnosti existuje vyše 70 rôznych druhov dávok a sociálnych platieb, ktorými štát realizuje sociálnu politiku. Časť dávok je pritom poskytovaná na princípe zásluhovosti (výška dávky závisí od výšky zaplatených odvodov), časť je poskytovaná adresne. Niektoré adresné dávky sa poskytujú len pri neexistujúcom alebo nízkom príjme, niektoré sa vyplácajú bez ohľadu na výšku príjmov.


Akým spôsobom chcete prispievať k ďalšiemu stieraniu regionálnych rozdielov?

Stieranie regionálnych rozdielov sa nedá administratívne nariadiť. Ústredné orgány majú dve možnosti ako tomuto procesu napomáhať. Tou prvou je pokračovať a prehlbovať decentralizáciu moci v štáte, vrátane fiškálnej decentralizácie. Iba tak sa dajú zväčšovať príležitosti a zrovnoprávňovať šance zaostalejších regiónov na rýchlejší rozvoj. Druhou možnosťou je urýchlené dobudovanie dopravnej infraštruktúry, cielené stimulovanie investorov či regionálne využívanie štrukturálnej pomoci Európskej únie.


Ako vidíte daňovú politiku štátu do budúcnosti? Ste za pokračovanie súčasnej daňovej politiky, prípadne navrhujete nejaké zmeny? Aké?

Strana Nádej súhlasí s daňovou reformou, ktorá sa uskutočnila v roku 2004. V rámci nami navrhovanej odvodovej reformy bude však potrebné vzájomné zladenie nového odvodového systému a súčasného systému dane z príjmov. Z tohto dôvodu navrhujeme zrušenie súčasných nezdaniteľných čiastok a daňového bonusu a ich nahradenie odvodovým bonusom. Sadzbu dane navrhujeme ponechať na úrovni 19 % s perspektívou jej znižovania v budúcich rokoch. Základ dane sa nebude znižovať o nový jediný odvod. Tým sa objem vybratej dane celkovo zvýši a systém zdravotníctva bude možné financovať len z dane z príjmov. Pripomíname, že navrhované zmeny je potrebné vnímať komplexne. Nami navrhovaná reforma je v prospech občana. Napríklad v prípade priemernej slovenskej rodiny, tj. dvaja pracujúci rodičia s priemerným platom a dve školopovinné deti, sa mesačný čistý príjem rodiny zvýši o vyše 6 000 Sk. Odvodová reforma pritom nezaťaží štátny rozpočet, naopak v budúcich rokoch prispeje k znižovaniu štátneho deficitu.


Slovenská justícia ma stále problémy s prieťahmi v konaní. Ako by ste riešili tento problém?

Fungovanie správneho súdnictva je jeden z neopomenuteľných atribútov každého právneho štátu. Prax z uplatňovania správneho súdnictva potvrdzuje jeho nezastupiteľnosť pri poskytovaní ochrany fyzickým a právnickým osobám pred nezákonnými aktivitami orgánov verejnej správy. Pre zvýšenie právnej istoty a vymožiteľnosti práva pre občana je podľa nášho názoru potrebné nie len dopracovať úpravu správneho súdnictva, ale tak isto zaviesť do právneho poriadku záväzné termíny, do ktorých bude súd, ako inštitúcia, na ktorú sa občan obráti, ak mu zlyhali všetky iné možnosti voči úradom, povinný rozhodnúť. A to preto, aby sa občan nenachádzal po neohraničenú dobu v stave neistoty a vôle, prípadne nevôle úradníkov. Preto navrhujeme, aby súdy mali pri prerokovávaniach sporov v správnom súdnictve nasledovné termíny:

- do 30 dní od doručenia žaloby je súd povinný vydať rozsudok, ktorým potvrdí alebo zamietne žalobu občana. Uvedený termín je dostatočný na to, aby súd preskúmal a rozhodol vo veci, pretože už pred podaním žaloby na súd boli vykonané všetky dokazovania a predložené potrebné písomnosti. V prípade zložitosti veci by v jednotlivých prípadoch uvedenú lehotu bolo možné predĺžiť najviac o ďalších 30 dní, o čom by však súd bol povinný občana bezodkladne informovať. Je zrejmé, že nestačí určiť len termíny, ale je potrebné vykonať i ďalšie kroky k tomu, aby sa termíny mohli dodržiavať a aby sa opäť nestali len povinnosťou, ktorú nie je možné uskutočniť z „objektívnych dôvodov“, na čo by opäť doplatil len občan. Je to najmä dotiahnutie reformy súdnictva. Princíp sudcovskej nezávislosti, platný v celom súdnictve, je predpokladom pre nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania aj v správnom súdnictve. Treba zabezpečiť vzdelávanie správnych sudcov. Vzhľadom na osobitosti správneho súdnictva, najmä rozsah hmotnoprávnych a procesných úprav konania a rozhodovania orgánov verejnej správy, považujeme za nevyhnutnú špecializáciu správnych sudcov na jednotlivé oblasti správy, stabilizáciu okruhu správnych sudcov, garantovanie ich dlhodobej špecializácie a systematickej odbornej prípravy.


Veľa sa hovorí o stále širokej štátnej správe. Mienite v tejto oblasti robiť nejaké kroky?

Štátna správa, aj napriek tomu, že výsledkom procesu decentralizácie je prenos mnohých kompetencií na samosprávu, ostala v dôsledku vzniku špecializovanej štátnej správy stále široká. Myslím si, že vznik nových inštitúcií nebol veľmi šťastný ťah. Dá sa o tom veľa rozprávať (vznik úradov na okresnej úrovni, potom nadriadených na krajskej úrovni, sekcie na ministerstvách, alebo rovno nové ministerstvo...)

Ďalšia vec, ktorou by sa bolo treba zaoberať, je systematizácia miest (skúmať opodstatnenosť pracovného miesta). Vďaka nepružnosti v tomto systéme sú miesta, ktoré sú nevyužité, ale naopak sú odbory, kde by sa posilnenie žiadalo, systematizácia však


Je vaša strana spokojná so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska?

Sme spokojní s tým, že Slovensko je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a posilňovanie postavenia našej krajiny v týchto zoskupeniach považujeme za prioritu zahraničnopolitického smerovania.


Ste za to, aby Slovensko vstúpilo v roku 2009 do eurozóny? V prípade nesúhlasu, aké ďalšie kroky navrhujete?

Slovenská ekonomika je príliš malá a veľmi otvorená na to, aby sme mohli otáľať so vstupom do eurozóny.pu;rp;nr

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 2. Hitparáda štiav
 3. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 4. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 5. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 6. Malé knedličky, veľké dojmy
 7. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 8. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 9. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 10. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 10 626
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 940
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 921
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 496
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 492
 6. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 057
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 475
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 2 537
 9. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 533
 10. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 187

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Británia sa rozhodla, hranice aj pre Slovákov chce zatvoriť už v marci

Theresa Mayová chystá obmedzenie voľného pohybu oznámiť v rovnaký deň, kedy oficiálne spustí rokovania o brexite.

EKONOMIKA

Ktorá personálka zamestnala najviac ľudí? Pozrite si grafy

Pravidlá fungovania personálnych agentúr by sa mohli čoskoro zase meniť.

Neprehliadnite tiež

Súdna rada vyjadrila znepokojenie nad zámerom poľskej vlády v oblasti justície

Podľa návrhu poľskej vlády by mala byť súdna rada v tejto krajine po novom dvojkomorová.

Ako ste na tom so znalosťami o Košiciach? (kvíz)

Košičania majú aj svoj oficiálny koktejl.

Slovensko bude mať ďalšieho svätca, Titusa Zemana vyhlásia za blahoslaveného

Pápež František schválil dekrét o mučeníctve, ten umožňuje, aby bol Titus Zeman vyhlásený za blahoslaveného.

Proces v kauze prípravy vraždy Petra Čongrádyho odročili

Pred súdom stojí pätica mužov, v prípade dokázania viny im hrozí až výnimočný trest.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop