Rozhovor s predsedom Pavlom Hrušovským

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ktorý ...

BRATISLAVA 15. mája (SITA) - Agentúra SITA vysiela rozhovory s predsedami politických strán, ktoré kandidujú v júnových parlamentných voľbách alebo ich volebnými lídrami. V rámci projektu Infovoľby, ktorý SITA realizuje v spolupráci s občianskym združením Memo 98, odpovedali predsedovia strán alebo volební lídri na rovnaké otázky, ktoré súviseli s hlavnými volebnými programovými cieľmi ich politických subjektov.


Rozhovor s predsedom Kresťanskodemokratického hnutia Pavlom Hrušovským


Ktorý politický subjekt je pre vás po voľbách prijateľný na spoluprácu, ktorý nie?

KDH nebude spolupracovať s Komunistickou stranou Slovenska. Taktiež nebudeme spolupracovať s Ľudovou stranou - HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom. KDH nestratilo pamäť a pamätá si vulgárnu, agresívnu a nedemokratickú politiku, ktorú Mečiar uskutočňoval, napríklad "noc dlhých nožov" alebo celú opozíciu sústredenú do výboru pre životné prostredie. Jeho neochota urobiť sebareflexiu a ospravedlniť sa Slovensku za obdobie svojho vládnutia ako aj neochota vysporiadať sa s niečím, čo zanechalo trvalú škvrnu na SR, a tým je únos prezidentovho syna do zahraničia a následné hanebné amnestie sú dôvody, pre ktoré kresťanskí demokrati nebudú spolupracovať s ĽS-HZDS. KDH by privítalo pokračovanie vlády, ktorá by chránila slobodu občanov, ekonomickú prosperitu podporenú reformami. Sú to politické strany od stredu napravo. Aj keď pre KDH je určitým problémom Mikuláš Dzurinda.


O ktoré posty vo vláde by ste mali záujem?

KDH je pripravené poskytnúť kvalitných ministrov pre akýkoľvek rezort. Na druhej strane ako konzervatívna strana budeme uprednostňovať v prvom rade tie rezorty, kde naši ministri už dokázali svojou odbornosťou presvedčiť, že vieme dobre spravovať tento štát. KDH si ale ako hlavný cieľ svojej politiky vytýčilo pomáhať rodinám a preto ak budeme súčasťou budúcej vlády, radi by sme obsadili niektorý z ekonomických postov ako aj post ministra práce, sociálnych vecí a


Ako si predstavujete ďalšie fungovanie regionálneho školstva?

Základnými piliermi musia byť štyri slobody - rodičovská, učiteľská, školská a študentská. Tieto reformy navrhneme a budeme presadzovať do nového školského zákona s cieľom zefektívniť celoživotné vzdelávanie. Zabezpečíme pravidelnú informovanosť rodičov o kvalite škôl prostredníctvom externých hodnotení. Súčasťou školského zákona bude aj kariérny rast učiteľa. Zároveň s tým budeme presadzovať, aby priemerný plat učiteľa postupne dosiahol 120 percent platu v národnom hospodárstve.


Ste za spoplatnenie vysokoškolského štúdia?

KDH je za to, aby financovanie školstva pochádzalo z viacerých zdrojov, nielen zo štátneho rozpočtu. V programe nepresadzujeme spoplatnenie štúdia, ak sa nájdu iné zdroje na navŕšenie rozpočtu. V dlhodobom horizonte sa ale Slovensko rovnako ako aj iné vyspelé krajiny nevyhne spoplatneniu vysokoškolského štúdia. Vzdelanie je hodnota, na ktorej musí byť sám zaangažovaný aj študent - bez ohľadu na to, či je na externom, alebo dennom štúdiu.


Akým spôsobom by ste riešili situáciu v zdravotníctve?

Zdravotníctvo doznalo snáď najväčších zmien a reforma, ktorá sa uskutočnila, je tak zásadná systémová zmena, že pri jej prijímaní sme mohli urobiť aj niektoré nie najlepšie rozhodnutia. KDH je pripravené tieto rozhodnutia revidovať. Máme niekoľko konkrétnych opatrení. Stanovenie reálnej potreby zdravotnej starostlivosti sa bude týkať všetkých druhov ambulantnej i ústavnej starostlivosti. Chceme určiť reálnu cenu zdravotnej starostlivosti. Zároveň chceme zjemniť dopady na sociálne slabšie skupiny tým, že zavedieme hladinu sociálnej únosnosti finančnej spoluúčasti. Ak podiel nákladov pacienta na zdravotné výdavky prekročí 10 percent jeho príjmov, prevyšujúce náklady by mu mala preplatiť jeho zdravotná poisťovňa. Ako nóvum chceme zaviesť inštitút rodinného lekára, ktorý rodinám zlacní a skvalitní zdravotnú starostlivosť.


Ako vidíte pokračovanie reformy v sociálnej sfére?

Je nevyhnutné udržať parametre dôchodkovej reformy pre pracujúcu časť populácie - teda možnosť sporiť si na dôchodky v správcovských spoločnostiach. Uvedomujeme si, že z hľadiska makroekonomických problémov je to vážna úloha nielen pre budúcu, ale i tie ďalšie vlády. Nový model dôchodkového zabezpečenia začne podľa predpokladov naplno fungovať v horizonte 20 rokov a preto štát bude musieť vynakladať obrovské finančné prostriedky, aby vyváženým spôsobom udržal dôchodkovú bezpečnosť tak dôchodcov v prvom ako i druhom pilieri. Toto bude naša podmienka účasti v budúcej vláde. Kľúčovým subjektom sa pre KDH stáva rodina, na ktorú musí byť zameraná vyššia starostlivosť. Chápeme však aj potreby tých, ktorí sú na pomoc štátu odkázaní, pretože ich rodina im nevie alebo nedokáže pomôcť. Preto navrhneme zmenu systému dávok sociálnej pomoci tak, aby sme znížili chudobu najmä v dlhodobo nezamestnaných rodinách. Zvýšime adresnosť sociálnej podpory decentralizovaním jednorazových dávok štátnej podpory na obce a zvýšime podporu viacdetných rodín zvýšením daňového bonusu.


Akým spôsobom chcete prispievať k ďalšiemu stieraniu regionálnych rozdielov?

Ide o dlhodobú politiku, ktorú nie je možné uskutočniť nejakými rýchlymi rozhodnutiami. V prvom rade je potrebné dobudovať infraštruktúru na úroveň, aká je dnes na západnom Slovensku. Preto budeme presadzovať vyvážené budovanie cestného prepojenia východ-západ. Toto je prvý predpoklad zatraktívnenia týchto regiónov a istej väčšej príležitosti pre vstup zahraničného kapitálu do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti a vyššou mierou sociálnej závislosti ľudí od štátu. Zároveň budeme presadzovať poskytovanie štátnych stimulov pre podnikateľov, ktorí prinesú pracovné príležitosti do okresov s vysokou mierou nezamestnanosti.


Ako vidíte daňovú politiku štátu do budúcnosti? Ste za pokračovanie súčasnej daňovej politiky, prípadne navrhujete nejaké zmeny? Aké?

Zavedenie rovnej dane, čo bol program KDH v roku 2002, patrí k jedným z najúspešnejších makroekonomických opatrení, ktoré SR za toto volebné obdobie dokázala prijať. KDH ako svoj dlhodobý strategický cieľ považuje zachovanie rovnej dane s jej postupným znižovaním až na úroveň 14 percent. Rozvoj hospodárstva, ktorý sa naštartoval reformami, nám dovoľuje aj znížiť odvodové zaťaženie pre zamestnávateľov o 6 percentuálnych bodov a zamestnancov o 1 percentuálny bod.


Slovenská justícia ma stále problémy s prieťahmi v konaní. Ako by ste riešili tento problém?

V oblasti súdnej moci spravilo Slovensko obrovský pokrok, keď sa podarilo v tomto volebnom období prijať rekodifikáciu trestného zákonodarstva. Zostali otvorené mnohé problémy, medzi nimi sú aj prieťahy v súdnom konaní. Som ale presvedčený, že tu častokrát nie je treba hľadať určité nedostatky v zlej legislatíve, ako v samotných sudcoch, ktorí sú zodpovední za uplatňovanie legislatívy. Chceme sa zasadiť za prísnejšie postihy sudcov i prokurátorov, ktorí sa odborne alebo eticky spreneverujú výkonu svojej funkcie. Prieťahy v súdnom konaní je možné odstraňovať ďalej prostredníctvom projektu Súdny manažment a ďalšou informatizáciou v súdnictve. Zvýšime aj počet odbornej súdnej administratívy. Ďalej budeme pokračovať v boji proti korupcii, za kľúčový považujeme zákon o preukazovaní pôvodu majetku. V trestnom práve budeme pri organizovanej a drogovej kriminalite presadzovať obligatórne prepadnutie majetku pri uznaní viny páchateľa. Budeme tiež presadzovať sprísnenie ústavného zákona o konflikte záujmov a zúženie imunity ústavných činiteľov. V záujme zefektívnenia civilnej justície navrhneme presun pozemkových kníh z katastrálnych úradov do rezortu spravodlivosti.


Máte pripravené riešenia pre zlepšenie bezpečnostnej situácie v krajine?

Vladimír Palko počas triapolročného pôsobenia na čele rezortu vnútra dokázal posunúť mieru bezpečnosti občanov na najlepšiu úroveň od roku 1989. KDH chce ďalej pokračovať v tomto nastúpenom trende. Konkrétne chceme zvýšiť počet policajtov, ktorí budú priamo vo výkone služby na ulici. Chceme motivovať prácu policajtov ich lepším platovým ohodnotením, chceme posilniť zákonné aj výkonné kompetencie polície v boji proti zločincom, zlepšiť jej odborné a technické zabezpečenie a tiež pomáhať prevencii zavádzaním monitorovacích kamerových systémov.


Veľa sa hovorí o stále širokej štátnej správe. Mienite v tejto oblasti robiť nejaké kroky?

Terajší model štátnej správy je veľmi rozbujnelý. Máme záujem o zníženie počtu štátnych úradov, či už ich spájaním, rušením, prípadne začlenením niektorých priamo pod ministerstvá. Túto úpravu navrhujeme napríklad pri Národnom bezpečnostnom úrade, Úrade na ochranu osobných údajov, Úrade geodézie, kartografie a katastra, Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.


Je vaša strana spokojná so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska?

Smerovanie slovenskej zahraničnej politiky je dobré. KDH má však výhrady k politike Európskej únie. Náš negatívny postoj k európskej ústavnej zmluve zostal nezmenený, pre Slovensko nie je v navrhnutej podobe tento dokument dobrý a ďalšie pokračovanie ratifikácie a prípadné prijatie nebudeme podporovať. Chceme tiež čím ďalej tým viac presadzovať otázku zvrchovanosti SR napríklad v daňovej oblasti. Tu budeme proti akýmkoľvek pokusom o harmonizáciu daňovej politiky v rámci Európskej únie. Trvalým cieľom KDH v zahraničnej politike je sledovanie a upozorňovanie na tie krajiny, v ktorých sa nedodržujú ľudské práva a náboženské slobody. Vážne bude treba uvažovať aj o stiahnutí našich vojakov z Iraku. Slovenskí vojaci by mali byť stiahnutí najneskôr do konca budúceho volebného obdobia.


Ste za to, aby Slovensko vstúpilo v roku 2009 do eurozóny? V prípade nesúhlasu, aké ďalšie kroky navrhujete?

KDH nesúhlasilo s úrýchľovaním zavedenia eura na Slovensku. V súčasnosti však už SR dala záväzky a tie treba dodržiavať. KDH však bude pozorne sledovať, aby občania neboli týmto krokom ohrození, či už pri výmennom kurze, alebo pri zmene cien z korún na eurá.pu;pr;bl

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 290
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 006
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 957
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 259
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 5 409
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 622
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 288
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 494
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 766
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 610

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Michael Kocáb: Som hrdý slniečkar, s tvrdou silou nemáme šancu

Hudobník Michael Kocáb pre SME hovorí, že nie je žiadny rusofób. Aj to mohlo podľa neho prispieť k bezproblémovému odsunu sovietskych vojsk z Československa.

Inštruktor: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja je trénerom lyžovania a medzinárodný horský vodca. Zdolal napríklad aj Mount Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

Úrazov na svahoch je viac ako vlani

Horskí záchranári v tomto roku zaznamenali viac ako 1400 úrazov na lyžiarskych svahoch.

Exminister Janušek, ktorého súdia za nástenku, dohliada v Žiline na transparentnosť

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom. Napriek obžalobe a hrozbe dlhoročného trestu má byť jeden z nich prvkom verejnej kontroly.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop