Prejav Bélu Bugára na slávnostnom stretnutí NR SR

BRATISLAVA 25. mája (SITA) -Vážený pán predseda vlády a členovia vlády,

vážené panie poslankyne, páni poslanci,

vážení hostia!


Dovoľte mi, aby som na záver III. volebného obdobia zhodnotil prácu zákonodarného zboru a pokúsil sa vrátiť k niektorým momentom a udalostiam, ktoré si možno mnohí zapamätáme a ktoré budú aj určitým historickým odkazom tohto parlamentu, našej spoločnej práce a snaženia.

Boli sme to my, poslanci koalície a aj veľkej časti opozície, ktorí sme práve v tejto sále urobili veľa pre to, aby sa Slovensko vrátilo medzi partnerov do Európy a aby sa dostalo do Severoatlantickej aliancie. Náš vstup do Európskej únie a NATO bude spájaný s týmto volebným obdobím, bude spájaný s našimi menami.

Prijali sme uznesenie o vyhlásení referenda o vstupe Slovenska do EÚ, hlasovali o návrhu európskej ústavy, schvaľovali sme stanovisko k začatiu prístupových rokovaní únie s Tureckom. Dokázali sme nájsť ústavnú formu pre spoluprácu parlamentu a vlády v prípadoch, keď exekutíva zastupuje slovenské postoje v Bruseli. Aj keď na začiatku autori modelu, ktorých viedol vtedajší predseda parlamentu Pavol Hrušovský cítili, že návrh ústavného zákona vyvoláva isté váhanie, dnes možno konštatovať, že spolupráca je efektívna. Novovzniknutý Výbor pre európske záležitosti mal spolu 41 zasadnutí, pričom sa vyjadroval k desiatkam dôležitých aktov a materiálov únie, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Aj to je dôkazom toho, že vstup našej krajiny do EÚ bol aj pre nás poslancov výzvou. Nenechali sme rozhodovanie len na vláde, ale sami sme prebrali zodpovednosť.

Zostanú zaznamenané aj naše postoje k irackej kríze, k situácii na Ukrajine, v Bielorusku či na Kube. Naše vyjadrenie bolo jasné aj v otázke genocídy arménskeho národa. Medzinárodný rešpekt získala Národná rada SR ako hostiteľ Parlamentného zhromaždenia NATO a konferencie Stredoeurópskej iniciatívy. O pár dní nás čaká ďalšia významná udalosť, keď prevezmeme v Kodani predsedníctvo Konferencie predsedov parlamentov členských krajín Európskej únie.


Vážené dámy a páni,

najviditeľnejším výsledkom našej práce sú však nové alebo zmenené zákony. Podľa nich posudzujú občania našu prácu. Sú vysvedčením každého z nás, každej politickej strany. Jedine občania majú právo nám povedať, či sme rozhodovali správne alebo nesprávne.

Už dnes je nespochybniteľným faktom, že tento parlament sa pustil do zásadných zmien viacerých dôležitých oblastí. Koalícii patrí odvaha rozhodnúť o reformách a schopnosť navrhnúť ich. V súvislosti s procesom schvaľovania v parlamente by však bolo nespravodlivé vynechať opozíciu. Aj keď spustenie niektorých reforiem prispelo k polarizácii oboch táborov - na mnohých veciach sme sa sporili a na mnohých sa nezhodneme ani teraz. Na druhej strane je však nemálo ustanovení v zákonoch, ktoré sú výsledkom vzájomnej dohody koalície a opozície. A sami seba by sme klamali, keby sme nepovedali, že v týchto prípadoch nám išlo o našich občanov, aby sme im ponúkli podľa nás čo najlepšiu alternatívu. A to aj preto, že väčšina z nás si uvedomila, že niektoré zmeny sú nevyhnutné a treba ich urobiť zásadne. Reforma daní, dôchodkového systému, reforma zdravotníctva a školstva. K tomu treba pridať reformu súdnictva, schválenie nových trestných kódexov a samozrejme pokračovanie reformy verejnej správy. Všetky predstavujú výrazný zásah do celého systému inštitúcií a štátu, ale prirodzene najmä do života našich občanov.

Uvedomujem si, že nie všetko sme robili dokonale. Ale konali sme v dobrej viere a presvedčení, že zmeny sú nevyhnutné a v konečnom dôsledku budú mať pozitívny výsledok pre spoločnosť ako aj pre občanov.

Pre ilustráciu našej práce uvediem len dve čísla. V tomto volebnom období sme rokovali o 826-tich návrhoch zákonov a schválili sme 549.

Aj napriek vážnym udalostiam, ktoré sa na parlamentnej pôde odohrali, a o ktorých chcem hovoriť neskôr, je dôležité vymenovať niektoré skutočnosti, ktoré sa udiali v rámci vnútorného fungovania našej práce.

V prvom rade predstavitelia koalície dodržali dohody s opozíciou, a jej zástupcov sme zvolili na čelo viacerých orgánov parlamentu. Tým sa po prvýkrát naplnil pomerný systém zastúpenia koalície a opozície v Národnej rade. Rovnako sme počas tohto volebného obdobia nemali ani jedno nočné rokovanie. Politická diskusia medzi koalíciou a opozíciou sa viedla viac vo vecnej rovine, nezaznamenali sme také osobné útoky a konfrontačné vyjadrenia, aké boli charakteristické pre predchádzajúce volebné obdobia.

Mrzí ma, že sme nedokázali nájsť politickú dohodu na ďalších podpredsedoch parlamentu, čo výrazne ovplyvnilo prácu vedenia NR SR. Bol by som rád, keby sa takáto situácia v budúcom volebnom období neopakovala, pretože to sťažuje riadne fungovanie parlamentu.

Určitým varovaním pre nás by mala byť minuloročná septembrová obštrukcia, keď poslanci opozície odmietli za zomrelého poslanca NR potvrdiť nastúpenie náhradníka. Považujem to za prešľap, ktorý by sa nemal opakovať, pokiaľ chceme udržať stabilitu ústavných inštitúcií a považovať Slovensko za konsolidovanú demokraciu.


Vážené dámy, vážení páni,

na začiatku nášho volebného obdobia sa novozvolený predseda parlamentu Pavol Hrušovský vyslovil za ozdravenie politiky a za novú politickú kultúru v našom parlamente. Väčšina z nás jeho snahu bez zaváhania podporila. Vtedy len málokto z nás predpokladal, že politická kultúra dostane facku práve v tejto snemovni. Zverejnené nahrávky poslancov šokovali verejnosť a vyvolali vážne podozrenia, že s poslaneckými mandátmi sa nenáležite obchoduje. Vyšetrovatelia prišli k záveru, že v parlamente dochádzalo k pokusom korumpovať poslancov. Je to zistenie, ktoré je nezlučiteľné s princípmi parlamentnej demokracie.

Chceli sme v parlamente slušnosť, poctivosť a profesionalitu. Dnes občania vnímajú poslancov ako partiu, ktorá uprednostňuje chamtivosť a vlastné záujmy. Všetko čo sme sa snažili zmeniť a urobiť lepšie, ustúpilo veľmi rýchlo do úzadia a v popredí zostalo iba sklamanie z politiky a nezáujem občanov o veci verejné.

Tento parlament končí s rekordným počtom nezávislých poslancov – je ich 25. Pripomeniem, že predtým ich bolo 21 a v prvom volebnom období 10. Pôvodný počet poslancov si zo siedmich poslaneckých klubov dokázali udržať len dva – a to KDH a SMK.

Nezávislí poslanci súčasne s menšinovým postavením vládnej koalície boli spúšťacím mechanizmom nedôvery a podozrievaní. Informácie o ponukách materiálnych výhod, odhliadnuc od toho, či boli pravdivé alebo nie, vyvolávali čoraz väčšie pochybnosti u občanov. Spomínané zverejnené nahrávky pre mnohých znamenali dôvod pre stratu dôvery v celý náš zákonodarný zbor. Inštitút nezávislého postavenia poslanca nepochybne patrí k demokracii a nie je ničím nezvyčajným. Vo vyspelých demokraciách sa však najčastejšie poslanec rozhodne pre odchod z dôvodu ideového či programového rozporu s materskou stranou. U nás sú takéto odchody ojedinelé. Odchod poslancov vo väčšine prípadov bol dôsledkom štiepenia strán.

Som presvedčený, že základný problém je v politických stranách, ktoré samy nie sú dostatočne hodnotovo vybavené a vnútorne vyzreté. Len od politických strán závisí, akých ľudí postavia na svoju kandidátku. Proces obrody politickej kultúry majú v rukách strany a ich vedenia. Je to beh na dlhé trate a niekomu sa môže zdať nereálny. Je to však cesta k opätovnému získaniu dôvery verejnosti.

Zníženie príliš veľkého počtu nezávislých poslancov sa podľa niektorých dá dosiahnuť zavedením imperatívneho mandátu. Toto riešenie osobne považujem za neprijateľné pre demokratický štát. Druhým riešením by bol dobrovoľný odchod poslanca, ktorý by takýmto postojom mohol zamedziť poníženiu parlamentu ako celku. Táto možnosť sa aj toto volebné obdobie ukázala ako nereálna. Tiež sa ako riešenie navrhuje zmena volebného systému na väčšinový. Myslím si však, že ani toto by nepomohlo. V jednomandátových volebných obvodoch by mali väčšiu šancu kandidáti s podporou silných finančných a lobistických skupín. Správna, hoci náročná je cesta politických strán vrátiť sa k hodnotám a morálke. Ich ambíciou musí byť výber ľudí skutočne oddaných politickej myšlienke, s vysokým morálnym kreditom a transparentným majetkovým zázemím. Len politická strana, ktorá bude vychádzať z týchto atribútov, má šancu vyzrieť a stať sa stabilizujúcim článkom politického systému. Len takéto strany môžu získať podporu a uznanie. Len takéto strany môžu dokázať presvedčiť občanov, že politika nie je len pre skupinu vyvolených, ale že v prvom rade je pre nich a v ich prospech. Toto je aj základ demokracie. Demokracia je proces, ktorý sa nekončí. Ktorý nie je raz a navždy daný. O demokraciu treba vyvíjať každodenný zápas.

Ani my nemôžeme zostať spokojní či dokonca rezignovať. Naopak, nový parlament by mal v tomto smere začať konať od prvého dňa svojho zvolenia. Zodpovednosť je spoločná – väčšia je na pleciach koaličných strán, ale svoj podiel zodpovednosti má aj opozícia, a to aj v tom, ako komentuje kroky koalície.


Vážené dámy, vážení páni,

na záver mi dovoľte, aby som sa vo vašom mene poďakoval nášmu kolegovi, bývalému predsedovi Národnej rady SR Pavlovi Hrušovskému za prácu, odhodlanie, entuziazmus a trpezlivosť viesť tento zbor takmer celé volebné obdobie. Má veľkú zásluhu na mnohých pozitívnych krokoch, ktoré sme spolu urobili. Väčšina z nás si ceníme jeho obetavosť, odbornosť a schopnosť viesť politický dialóg na tejto pôde. Vďaka týmto jeho danostiam bol pre nás, koalíciu aj opozíciu, rešpektovaným predsedom parlamentu.

Verím, že aj v jeho mene môžem z tohto miesta poďakovať všetkým členom poslaneckého grémia, ktorí, rovnako bez rozdielu politickej príslušnosti, výrazne pomáhali vedeniu parlamentu pri riešení otázok nielen procedurálnej, ale aj politickej povahy.

Ďakujem aj vám všetkým za spoluprácu a vytrvalosť, ktoré boli základom pre našu takmer štvorročnú prácu. Cením si, že ste pre naplnenie svojej ústavnej funkcie urobili veľmi veľa. A neboli to len hodiny štúdia nad novými témami a úlohami, ale aj čiastočná strata súkromného života. Bolo to nemálo dní, keď naše rodiny a priatelia museli ustúpiť našim povinnostiam.

Niektorí z vás v nadchádzajúcich voľbách už nekandidujú. Vám želám, aby ste svoje skúsenosti nepremárnili, ale naopak, aby ste ich čo najlepšie využili v svojom ďalšom profesionálnom živote.

Ešte na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie pracovníkom Kancelárie Národnej rady SR, ktorí aj v tomto volebnom období potvrdili svoje vysoké odborné znalosti, ale aj veľkú dávku trpezlivosti a nezvyčajného profesionálneho nasadenia. Želám aj novému parlamentu, aby táto spolupráca mala úspešné pokračovanie.


Ďakujem vám za pozornosť


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 11 020
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 233
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 6 006
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 402
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 150
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 4 914
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 169
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 998
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 195
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 034

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Najnebezpečnejší text na facebooku napísal jeho zakladateľ

Mark Zuckerberg chce použiť silu firmy na to, aby zmenil podobu našej spoločnosti. Bol by veľmi nebezpečným spasiteľom.

BLOG TRANSPARENCY

Ombudsmanka: Lajčák opakovane porušoval ústavu

V zdôvodnení vysvetľuje, čo ministerstvo nespravilo.

EKONOMIKA

Dodávateľ nemocníc dostal pokutu za biele kone z Cypru

Prvý postih za neprehľadnú vlastnícku štruktúru je právoplatný.

KOMENTÁRE

Príbeh popáleného rómskeho dievčatka ožíva. My sme Natálka

Na prahu pôstu nám pripomína posolstvo Ježišovho príbehu.

Neprehliadnite tiež

Dubovcovej posledná správa. Chce lepšiu ochranu pred mučením, pitnú vodu všetkým

Opäť odporučila, aby politici zabezpečili nezávislosť úradu aj z hľadiska finančných, organizačných i personálnych otázok.

Z vládnej letky vyradili posledný Jak-40, skončí v Žiline

Kaliňák informoval, že Slovensko tento rok dokončí obnovu vládnej letky.

Od začiatku marca sa začne uplatňovať jasličkový zákon

Detské jasle bude môcť prevádzkovať samospráva, živnostník, či nezisková organizácia.

Harabinov senát vyhovel dovolaniu exposlanca Ďuračku

Súdy sa podľa Štefana Harabina nezaoberali námietkou zaujatosti voči prokurátorovi.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop