Smer č. 19

Čo sa dialo v Smere Odklon od tretej cesty

FOTO

Čo sa dialo v Smere Odklon od tretej cesty

Pred voľbami v roku 2002 mal Smer ambície stať sa vládnou stranou, po musel ísť do opozície. Odvtedy sa začal meniť zo strany preferujúcej tretiu cestu na ľavicovú stranu.Pohltil SDĽ, Sociálnodemokratickú stranu Slovenska a Sociálnodemokratickú alternatívu. Doplnil názov o skratku SD. S pohltením strán sa dostal k ich majetkom. Lukratívna bola najmä budova SDĽ v centre Bratislavy. Pohltením ľavicových strán získal aj miesto v Socialistickej internacionále, čo je rešpektovaná medzinárodná organizácia.S

Župné voľby

Župné voľby Smeru vyšli päťdesiat na päťdesiat. V krajských parlamentoch strana nezískala najväčší počet kresiel, no získala najväčší počet županov.

Problém Hanzel

V parlamente sa strana ukázala ako jednotná, bojovala iba s problémom poslanca Bohumila Hanzela. Tomu sa nepáčila zmena orientácie strany a prestal hlasovať podľa pokynov vedenia, ale podľa toho, čo si myslel.

Dohoda s KOZ

Zmena orientácie zapôsobila na odborárov. Konfederácia odborových zväzov s ním podpísala dohodu o užšej spolupráci.

Neplatenie odvodov

Keď Smer útočil na ministra práce Ľudovíta Kaníka za problémy s platením odvodov, vyšlo najavo, že aj v Smere sú ľudia, ktorí pôsobili vo firmách, čo odvody neplatili. Kauza však išla do stratena. Podnikatelia presvedčili vedenie strany, že za neplatenie odvodov nemohli. Buď pôsobili len v dozorných radách, alebo neplatenie firiem sa vzťahuje na obdobie, keď vo firmách terajší členovia Smeru neboli.

Koniec Beňovej

Smer na poslednú chvíľu zmenil kandidátku do parlamentu, keď z nej odstúpila podpredsedníčka Monika Beňová, ale vypadli aj ďalší ľudia. V zákulisí sa hovorilo, že Smer sa tak chcel zbaviť ľudí blízkych bývalému volebnému manažérovi Flašíkovi. Beňová svoj odchod nechcela spájať so zmenami na kandidátke a Flašík tvrdil, že mu je jedno, čo si v Smere robia.

Čo Smer sľuboval vo voľbách pred štyrmi rokmi a čo teraz Vzdelanie

Rok 2002 - Znížiť počet nekvalifikovaných učiteľov na základných školách, vypracovať model odmeňovania, internetizáciu základných a stredných škôl, zastaviť zvyšovanie počtu študijných odborov na vysokých školách.

Rok 2006 - Nový zákon o postavení pedagogických pracovníkov, novelizácia vysokoškolského zákona. Nespoplatniť vysokoškolské štúdium, viaczdrojové financovanie vysokých škôl. Rozširovať podmienky na vysokoškolské vzdelanie v oblastiach informatiky.

Rodina

2002 - Podpora mladomanželských pôžičiek, zmiernenie nepriaznivej situácie mladých ľudí.

2006 - Zvýšenie príspevku pri narodení prvého dieťaťa, zvýšenie rodičovského príspevku, odstránenie diskriminácie rodičov, ktorí nemôžu umiestniť dieťa v predškolskom zariadení.

Právo a spravodlivosť

2002 - Zvýšenú materiálnu podporu súdom, mimoriadne opatrenia v boji proti korupcii, presadzovanie mimosúdnych riešení obchodných sporov, starostlivosť obetiam trestných činov.

2006 - Opravy chýb v trestnom zákone a Trestnom poriadku, postih a izoláciu nebezpečných páchateľov od spoločnosti, starostlivosť o obete trestných činov, ktoré sa musia stať stredobodom záujmu a rozširovanie podmienok ich štátneho odškodňovania. Nepristúpi k zvyšovaniu súdnych poplatkov.

Zdravotníctvo

Rok 2002 - Oddlženie zdravotníckych zariadení tak, aby nevznikali nové dlžoby, poriadok v liekovej politike. Návrat k systému jednej štátom garantovanej zdravotnej poisťovni. Osobné účty, aby každý mohol kontrolovať svoje príspevky.

Rok 2006 - Zrušenie 20- a 50-korunových poplatkov, umožnenie absolvovať kúpeľnú liečbu tým, ktorí ju potrebujú a nemôžu si ju dovoliť, vrátenie verejnoprávneho charakteru zdravotným poisťovniam, rozvoj nepovinného zdravotného pripoistenia na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

Dôchodky

2006 - Starobné dôchodkové sporenie zmení ako nadstavbový súkromný druhý stupeň sociálneho poistenia založený na kapitalizačnom princípe a na princípe zásluhovosti. Tento systém zmení na dobrovoľný.

Dane a odvody

2002 - Presadí odpočítateľnosť niektorých položiek súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou bytu zo základu dane.

2006 - Ponechať 19 % sadzbu dane, pričom v daňovom základe umožní zohľadniť investičné, poznatkovo-rozvojové, vedecko-výskumné a ekologické náklady. Zaviesť 25 % sadzbu dane z príjmu pre prirodzené monopoly a banky. Zaviesť proinvestičnú daň z dividend. Pri dani z príjmov fyzických osôb zaviesť progresívne zdaňovanie, ktorého výsledkom by bolo zníženie dane ľuďom s nízkymi a priemernými príjmami a zvýšenie zdanenia ľudí s vysoko nadštandardnými príjmami. Zavedie daň z darovania pri darovaní tretím osobám. Predloží návrh na dve sadzby DPH, nižšiu na vybrané tovary.

Regionálne rozdiely

2002 - Skrátiť lehoty výstavby diaľničnej siete a ukončiť ju do roku 2014. V rokoch 2003 až 2014 to znamená výstavbu 353 km diaľnic. Presadí realizáciu spojenia Bratislavy diaľničným ťahom s východným Slovenskom najneskôr do roku 2012 a spojenie s Poľskom cez Kysuce najneskôr do roku 2007.

2006 - Urýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií tak, aby do roku 2010 bolo na diaľnici D1 dobudovaných a odovzdaných do užívania minimálne 120 km. Predložiť návrh na holdingové usporiadanie železničných spoločností. Na finančné zabezpečenie zámerov v doprave využiť eurofondy. V leteckej doprave trvať na rozhodujúcom vplyve štátu v letiskových akciových spoločnostiach.

Euro

2006 - Chce presadzovať opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov reforiem, ktorými neohrozí plánovaný vstup SR do európskej menovej únie a zabezpečí potrebné tempo hospodárskeho rastu nad 5 % ročne.

Čaplovič: Nekompromisne chceme presadiť solidaritu

Na otázky odpovedal podpredseda Smeru DUŠAN ČAPLOVIČ.

Aké sú priority, od ktorých neustúpite v prípade, že pôjdete do koalície so stranami s iným názorom?

"Trváme na dvoch pásmach DPH. Nižšiu DPH na základné potraviny, lieky a školské potreby, prípadne na dopravu a energie. Tak, ako to poznáme z iných krajín únie. Rokovať chceme aj o progresivite dane pre fyzické osoby. Išlo by o výrazné posilnenie decentralizovaných zložiek, lebo dane fyzických osôb idú predovšetkým samosprávam. V zdravotníctve musíme zrušiť poplatky a zdravotným poisťovniam vrátiť verejnoprávnosť. V školstve budeme trvať na nespoplatnení denného štúdia, v sociálnej oblasti chceme vyvážiť prvý a druhý pilier. Nezdá sa nám ani zavedenie povinného odvodu do druhého piliera, lebo pre istú generáciu to znamená, že sa občan nemôže rozhodnúť, kde peniaze bude odvádzať. Prioritou aj výrazné zvýšenie peňazí do vzdelávania. V nadväznosti na to aj o zvýšenie peňazí pre vedu, výskum a informačné technológie."

Ste ochotní od niektorých zásad ustúpiť, ak koaliční partneri s nimi nebudú súhlasiť?

"Okrem toho, čo som vymenoval, máme aj ďalšie priority, ktoré môžu byť napnuté. Lenže sú to zásadné veci spojené so solidaritou, sú to zásadné veci. Myslím tým medzigeneračnú solidaritu, solidaritu medzi zdravým a chorým, medzi bohatým a chudobným, ale aj medzi bohatým a chudobným regiónom. Na tom by sme nekompromisne trvali. Ak chceme nastoliť solidaritu, tieto zmeny spĺňajú jej princíp."

Vylučujeje vopred nejakú stranu z povolebnej spolupráce?

"Neexistujú žiadne prioritné strany a ak budeme vo voľbách úspešní, dostaneme poverenie od prezidenta zložiť vládu, tak sa obrátime na všetky parlamentné strany. Predostrieme im naše priority a bude otázka rokovania, aby sme sa zhodli. Najmä v sociálnych a zdravotných oblastiach. Takisto v otázke výrazného financovania vzdelania, vedy a výskumu a v niektorých oblastiach kultúry."

Ste teda ochotní spolupracovať aj s KSS alebo SNS?

"Záleží na prístupe politických strán. Uvidíme, ktoré strany dostanú hlasy voličov a podľa toho sa budeme rozhodovať."

Chceli by ste zmeniť smerovanie krajiny?

"Vždy existujú dve alternatívy. Jedna je sociálnodemokratická, druhá je alternatíva pravicovej vlády. Sociálnodemokratická bola veľmi úspešná v severských štátoch. Vo Fínsku mali dvadsaťpercentnú nezamestnanosť. Potom išli cestou, ktorú my navrhujeme. Výrazne financovali inteligentné investície, majú progresívne zdanenie, peniaze sú orientované do zmiernenia medziregionálnych rozdielov, do vedy, zdravotníctva, do sociálnej oblasti."

Podľa tohto vzoru chcete teda krajinu otočiť?

"To je o tých alternatívach. Štáty idúce cestou, ktorú my navrhujeme, sú okrem Fínska aj Švédsko, Dánsko, Nórsko, v poslednom čase Rakúsko, aj keď tam sú ľudovci. Sú úspešné, konkurencieschopné."

Ktoré ministerstvá by ste chceli?

"Podľa toho, aký koaličný partner by pripadal do úvahy a s akými prioritami bude narábať. Sme odsúdení na koalíciu, to je isté. Najideálnejšie je, aby jedno ministerstvo mala jedna strana - teda ministra aj štátnych tajomníkov - a niesla by zaň plnú zodpovednosť. Krížové prevrstvenia strán zbytočne spôsobujú konflikty."

KANDIDÁTKA 1. Robert FICO, doc., JUDr., CSc., 41, poslanec NR SR, Bratislava

2. Robert KALIŇÁK, JUDr., 35, poslanec NR SR, Bratislava

3. Pavol PAŠKA, Mgr., 48, poslanec NR SR, Košice

4. Dušan ČAPLOVIČ, doc., PhDr., DrSc., 59, poslanec NR SR, Bratislava

5. Igor ŠULAJ, Ing., 42, poslanec NR SR, Banská Bystrica

6. Ľubomír VÁŽNY, Ing., 48, poslanec NR SR, Banská Bystrica

7. Marek MAĎARIČ, Mgr., 40, živnostník, Bratislava

8. Martin GLVÁČ, JUDr., 38, riaditeľ úradu VÚC, Bratislava

9. Renáta ZMAJKOVIČOVÁ, Bc., 44, poslankyňa NR SR, Trnava

10. Jana LAŠŠÁKOVÁ, JUDr., 54, poslankyňa NR SR, Vlkanová

11. Miroslav CHOVANEC, MUDr., 57, poslanec NR SR, Trenčín

12. Stanislav KUBÁNEK, 54, elektrotechnik, Veľký Šariš

13. Peter ŽIGA, Ing., 33, ekonóm, Košice

14. Igor FEDERIČ, Ing., 43, poslanec NR SR, Bratislava

15. Pavol PAVLIS, Ing., 45, riaditeľ spoločnosti, Bratislava

16. Tibor GLENDA, 50, manažér, Alekšince

17. Ján PODMANICKÝ, PhDr., 29, starosta obce, Stará Bystrica

18. Boris ZALA, doc., PhDr., CSc., 51, poslanec NR SR, Bratislava

19. Ivan VARGA, Ing., 53, poslanec NR SR, Hlohovec

20. Jozef BURIAN, Ing., 44, poslanec NR SR, Košice

21. Darina GABÁNIOVÁ, MUDr., PhD., 50, poslankyňa NR SR, Bratislava

22. Maroš KONDRÓT, Ing., 45, poslanec NR SR, Bratislava

23. Dušan MUŇKO, Ing., 61, poslanec NR SR, Bratislava

24. Jaroslav BAŠKA, Ing., 31, poslanec NR SR, Dohňany

25. Jozef BUČEK, Mgr., 46, poslanec NR SR, Košice

26. Miroslav ČÍŽ, JUDr., 52, poslanec NR SR, Štiavnické Bane

27. Peter PELEGRINI, Ing., 30, asistent poslanca, B. Bystrica

28. Dušan JARJABEK, Mgr., 53, poslanec NR SR, Bratislava

29. Róbert MADEJ, Mgr., 25, poslanec NR SR, Zvolen

30. Dušan GALIS, Mgr., 56, futbalový tréner, Bratislava

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 592
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 842
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 291
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 984
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 014
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 894
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 718
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 551
 9. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 240
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 227

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Z Nemecka urobila Merkelová hýbateľa Európy

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.

DOMOV

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru.

Neprehliadnite tiež

Domov

Cséfalvayová: Vízia, že spojenectvo s Ruskom je cesta pre Slovensko, je nereálna

Ruská geopolitika sa podľa poslankyne zasekla v období studenej vojny.

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.

Domov

Meteorológovia čakajú intenzívne zrážky, na Orave hrozia povodne

Na krajnom severe Slovenska môže v priebehu dňa spadnúť 35 až 45 mm zrážok.

Domov

Kiska: Facebook posilní tímy na vyhodnocovanie extrémistických príspevkov

Spolu s Petrom Pellegrinim sú pripravení spoločnosti pomôcť.