Profily členov novej vlády

Robert Fico - predseda vlády

Narodil sa 15. septembra 1964 v Topoľčanoch. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1986 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1986 – 1995 pracoval na Právnickom inštitúte Ministerstva spravodlivosti SR ako vedecký pracovník v oblasti trestného práva. V rokoch 1994 – 2000 zastupoval Slovenskú republiku v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva. Od roku 1992 bol poslancom NR SR. V rokoch 1994 – 2005 pôsobil ako člen stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a v roku 1999 bol vedúcim tejto delegácie. V rokoch 2002 – 2004 zastával miesto pozorovateľa NR SR v Európskom parlamente. Od roku 1999 je predsedom politickej strany SMER – sociálna demokracia. Je autorom mnohých odborných článkov a publikácií a spoluautor projektu Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Ján Kubiš - minister zahraničných vecí

Narodil sa 12. novembra 1952 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1976 na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. V rokoch 1976 – 1992 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí ČSFR a počas rokov 1993 – 1994 pôsobil ako veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN a iných medzinárodných organizáciách. V rokoch 1994 – 1998 pôsobil ako riaditeľ Centra OBSE pre prevenciu konfliktov. V rokoch 1999 – 2005 zastával funkciu generálneho tajomníka OBSE a od roku 2005 pôsobí v Bruseli ako osobitný predstaviteľ EÚ pre strednú Áziu.

Štefan Harabin - minister spravodlivosti

Narodil sa 4. mája 1957 v Ľubici. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1980 na Právnickej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach. Od ukončenia vysokej školy pôsobil v justícií ako sudca okresného súdu, krajského súdu a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V rokoch 1998 – 2003 pôsobil vo funkcii predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a v rokoch 2002 – 2003 ako predseda Súdnej rady Slovenskej republiky.

Robert Kaliňák - minister vnútra

Narodil sa 11. mája 1971 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1995 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1995 do r. 2002 sa venoval advokátskej praxi. Od parlamentných volieb v roku 2002, keď bol zvolený za poslanca NR SR, pôsobil aj ako predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu. V roku 2005 bol zvolený za poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V politickej strane SMER – sociálna demokracia zastáva funkciu podpredsedu strany.

Dušan Čaplovič - podpredseda vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

Narodil sa 18. septembra 1946 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1969 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1980 – 2002 pôsobil v Slovenskej akadémii vied, kde pracoval ako vedecký tajomník, zástupca riaditeľa a vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre. V rokoch 1992 – 2001 bol členom predsedníctva a 1995 – 2001 podpredseda SAV v Bratislave. Od parlamentných volieb v roku 2002 pôsobil ako poslanec NR SR.Počas svojej praxe bol v rokoch 1992 – 1995 členom Rady vlády SR pre vedu a techniku a v rokoch 1995 – 1998 bol členom kolégia ministra kultúry SR. Absolvoval študijnú stáž v USA a Fínsku.

Ľubomír Vážny - minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Narodil sa 15. júla 1957 v Žiline. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1981 na Slovenskej vysokej škole technickej. V rokoch 1981 – 1985 pracoval vo viacerých funkciách v Pozemných stavbách Trnava. V rokoch 1985 – 2002 pracoval v spoločnosti Stavoinvesta v Banskej Bystrici, kde od roku 1994 zastáva funkciu riaditeľa a konateľa. V rokoch 1997 – 2002 pôsobil ako člen a podpredseda Predstavenstva a predseda Dozornej rady Biotika v Slovenskej Ľupči. Od parlamentnýchvolieb v roku 2002 pôsobil ako poslanec NR SR a podpredseda výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie.

Ľubomír Jahnátek - minister hospodárstva

Narodil sa 16. septembra 1954 v Nitre. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1973 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V rokoch 1978 – 1992 pracoval vo Výskumnom ústave spracovania a aplikácie plastických látok. Od roku 1992 – 2005 pôsobil ako generálny riaditeľ a výrobno-technický námestník v Plastike v Nitre a ako riaditeľ pre stratégiu v Duslo Šaľa. V súčasnosti pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Trnave.

Marian Janušek - minister regionálneho rozvoja

Narodil sa 29. februára 1960 v Žiline. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1985 na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. V rokoch 1985 – 1989 pracoval v Považských chemických závodoch v Žiline a v rokoch 1990 – 1994 vo Váhostave v Žiline. V rokoch 1995 – 1999 pôsobil vo funkcii zástupcu prednostu Okresného úradu v Žiline, kde koordinoval prácu odboru dopravy a cestného hospodárstva, odboru životného prostredia, katastrálneho, pozemkového, poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva. V rokoch 2001 – 2002 bol manažérom Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita. V roku 2002 zastával funkciu zástupcu prednostu MsÚ v Žiline a v rokoch 2002 – 2006 bol zástupcom primátora mesta Žilina.

Marek Maďarič - minister kultúry

Narodil sa 23. marca 1966 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1989 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobil ako dramaturg a šéfredaktor v Slovenskej televízií a v rokoch 2002 – 2004 zastával funkciu podpredsedu Rady Slovenskej televízie. V rokoch 2000 – 2002 a 2004 - 2006 pôsobil ako vedúci mediálneho a tlačového oddelenia strany SMER – sociálna demokracia. Od parlamentných volieb v roku 2002 bol asistentom poslanca Národnej rady SR. Venuje sa podnikateľským aktivitám v oblasti mediálneho poradenstva. Je autorom viacerých realizovaných televíznych scenárov a rozhlasových hier.

Ján Mikolaj - minister školstva

Narodil sa 19. októbra 1953 v Košiciach. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1977 na Vysokej škole dopravnej v Žiline. V rokoch 1995 – 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. V súčasnosti pôsobí vo funkcii vedúceho Katedry technológie a manažmentu stavieb Žilinskej univerzity. Je garantom medzinárodného projektu v rámci V. rámcového projektu EÚ pre dopravnú infraštruktúru. Od parlamentných volieb v roku 2002 bol poslancom NR SR. Je členom niekoľkých medzinárodných organizácií. Od roku 1992 je členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a v minulosti bol členom Rady vlády SR pre výstavbu diaľnic, členom akreditačnej komisie – poradný orgán vlády SR, členom grantovej agentúry Rady vlády SR pre architektúru a stavebníctvo a mnohých ďalších.

Jaroslav Izák - minister životného prostredia

Narodil sa 25. apríla 1955 v Handlovej. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1980 na Slovenskej vysokej škole technickej. V rokoch 1980 – 1988 pôsobil vo viacerých funkciách v Priemstave v Prievidzi. V rokoch 1995 – 1998 bol prednostom obvodného úradu životného prostredia. Od roku 2004 je podnikateľom a manažérom v oblasti architektúry, stavebníctva a životného prostredia. Dvakrát bol zvolený za primátora mesta Handlová. V roku 2005 bol zvolený za poslanca zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ján Počiatek - minister financií

Narodil sa 19. septembra 1970 v Bratislave. V roku 1994 ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a v roku 1995 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 1999 – 2002 absolvoval niekoľko odborných zahraničných vzdelávacích programov. Od roku 1997 pôsobí v spoločnosti Telenor Slovakia, kde od roku 2001 zastáva funkciu výkonného riaditeľa. Od roku 1995 sa venuje podnikateľským aktivitám v oblasti informačných technológií.

František Kašický - minister obrany

Narodil sa 18. novembra 1968 v Gelnici. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1991 na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave. V rokoch 2001 – 2003 pracoval ako riaditeľ Kancelárie ministra obrany SR a riaditeľ komunikačného odboru. V rokoch 2003 – 2004 bol riaditeľom Vojenského obranného spravodajstva Ministerstva obrany SR. Od roku 2004 pôsobil vo funkciách tajomníka Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov.
Počas svojho pôsobenia absolvoval niekoľko zahraničných vzdelávacích kurzov.

Miroslav Jureňa - minister pôdohospodárstva

Narodil sa 17. júna 1954 v Skalici. Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1977 na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. V rokoch 1977 – 1990 pracoval ako hlavný ekonóm Jednotného roľníckeho družstva Gbely. Od roku 1991 profesijne pôsobí v podnikateľskej sfére vo výkonných riadiacich pozíciách a tiež ako člen orgánov obchodných spoločností. Vo svojej praxi sa neustále venuje problematike pôdohospodárstva a vidieka. V súčasnosti je poslancom mestského zastupiteľstva v Gbeloch.

Ivan Valentovič - minister zdravotníctva

Narodil sa 15. apríla 1954 v Trnave. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1986 – 1992 pracoval na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. V roku 1992 pôsobil ako posudkový lekár a od v roku 1994 zastáva funkcie v zdravotných poisťovniach zdravotného a životného poisťovníctva.

Viera Tomanová - ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

Narodila sa 5. februára 1948 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 1980 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od ukončenia vysokej školy sa venuje sociálnej problematike. V rokoch 1988 – 2003 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako hlavný štátny radca, riaditeľka odboru sociálnych služieb a tiež ako poradca ministra práce, sociálnych vecí SR. Od roku 1994 tiež pracuje ako vysokoškolská učiteľka na viacerých vysokých školách na Slovensku

Počas svojej praxe absolvovala mnohé domáce i zahraničné kurzy zamerané na sociálnu starostlivosť, štátnu správu, miestnu i regionálnu samosprávu. Publikuje články v odborných časopisoch na Slovensku i v zahraničí.

 

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 2. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 3. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 4. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 8. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 9. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 149
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 6 811
 3. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 6 145
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 103
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 6 000
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 538
 7. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 5 339
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 814
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 558
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 966

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Křetínský: Desím sa, aby napätie v koalícii neohrozilo Slovensko

Prevážil podľa mňa konsenzus, že problematika je natoľko zložitá, že politická reprezentácia nie je schopná objektívne vyhodnotiť, čo by sa jednotlivým klientom stalo.

PLUS

Nespávajú, aby mohli prekladať titulky. Zadarmo a za pár hodín

I love you, povie filmová postava a v titulkoch sa objaví: Ja láska vy.

BLOG INEKO

Diktatúru či vystúpenie z EÚ už chce menej ľudí

Ľudí odmietajúcich demokraciu či EÚ je stále značná menšina.

Neprehliadnite tiež

Psychologička: Dieťa môže mať pocit, že obťažujúce správy sú normálne

Deti vo veku okolo dvanásť rokov dajú najmä na názor vrstovníkov a sociálnej skupiny, s ktorou sú v kontakte.

Polícia preveruje obťažovanie detí na pokeci

Profily s nevhodnými ponukami pre deti, na ktoré upozornilo SME, administrátori zablokovali. V pondelok pribudli na vymyslený profil nové obťažujúce správy

V utorok na severnom a východnom Slovensku hrozí vietor a poľadovica

Výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou vydal pre Prešovský a Žilinský kraj.

Model z katalógu: Rasistické komentáre neriešim

Dennis Johansen sa narodil v Keni, od dvoch rokov žije v Nórsku. S firmou Nebbia bude napriek rasistickým poznámkam spolupracovať ďalej.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop