Komuniké z 12. schôdze vlády SR

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 12. schôdzi a rokovala pod vedením predsedu Roberta Fica.


Z programu bol stiahnutý:


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Predkladá: minister financií SR Ján Počiatek


Do programu boli dodatočne doplnené:


Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských lesných úradov

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií


Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 729 z 30. augusta 2006 - k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského lesného úradu v Bratislave, Krajského lesného úradu v Trnave, riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Bratislave, riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Senci a riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Prievidzi a uznesenia vlády SR č. 776 z 20. septembra 2006 - k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov Krajského lesného úradu v Banskej Bystrici, Krajského pozemkového úradu v Bratislave, Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici, riaditeľov Obvodného pozemkového úradu vo Veľkom Krtíši, Obvodného pozemkového úradu v Rimavskej Sobote, Obvodného pozemkového úradu v Brezne, Obvodného pozemkového úradu v Lučenci a Obvodného pozemkového úradu v Revúcej

Predkladá: minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa


Návrh na odvolanie prednostov obvodných úradov v Žilinskom kraji, v Prešovskom kraji a niektorých ďalších obvodných úradov a na vymenovanie prednostov týchto úradov

Predkladá: podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií


Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 686 z 9. augusta 2006 k návrhu na viazanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006

Predkladá: minister financií SR Ján Počiatek


Návrh na vymenovanie prednostu Krajského úradu životného prostredia v Prešove

Predkladá: minister životného prostredia SR Jaroslav Izák

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií


Návrh na určenie platových náležitostí prednostov krajských úradov životného prostredia

Predkladá: minister životného prostredia SR Jaroslav Izák

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a § 101 zákona o štátnej službe


Návrh na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Žiline

Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Predkladá: minister financií SR Ján Počiatek


xxxxx


Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Návrh zákona ustanovuje nové úpravy právneho prostredia a právnych podmienok, ktoré zabezpečia interoperabilitu mýtnych systémov v rámci spoločenstva a budú základným podkladom pre zavedenia nového systému elektronického výberu mýta a aj pre podmienky na jeho technickú realizáciu v Slovenskej republike.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o hospodárskej spolupráci.

Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.


Vláda SR prerokovala a schválila správu o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky a návrh piatej aktualizácie Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky .

Správu predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh obsahovej a personálnej rekonštrukcie Rady vlády Slovenskej republiky pre verejnú správu.

Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie Ing. Petra Webera z funkcie prednostu Krajského školského úradu v Žiline a návrh na odvolanie RNDr. Anny Hecht z funkcie prednostky Krajského školského úradu v Trnave dňom 30. septembra 2006.

Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vymenovanie RNDr. Ladislava Topoľského do funkcie prednostu Krajského školského úradu v Banskej Bystrici, Mgr. Ivany Klčovej do funkcie prednostky Krajského školského úradu v Trnave a Ing. Zuzany Akantisovej do funkcie prednostky Krajského školského úradu v Žiline dňom 1. októbra 2006.

Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy B.6. uznesenia vlády SR č. 252 z 24. marca 2004.

Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na určenie platových náležitostí Genmjr. Ing. Františkovi Blanárikovi, riaditeľovi Národného bezpečnostnému úradu s účinnosťou od 16. septembra 2006.

Návrh predložil predseda vlády SR Robert Fico.


Vláda SR prerokovala a schválila alternatívu 1 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona mení hlavne doterajšiu úpravu primeranosti vlastných zdrojov bánk v zmysle zákona o bankách, a to ustanovením takých požiadaviek na vlastné zdroje, ktoré pokrývajú jednotlivé druhy rizík v rámci skutočného rizikového profilu banky.

Návrh predložili minister financií SR Ján Počiatek a guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR, ktoré si kladie ako jeden zo základných cieľov podporovať rovnováhu medzi verejnými záujmami a súkromnými záujmami ekonomického charakteru. Z tohto dôvodu je snahou vlády dosiahnuť zvýšenie miery solidarity v spoločnosti najmä prostredníctvom zákona o dani z príjmov, úpravou zdaňovania príjmov fyzických osôb a právnických osôb, hlavne základu dane z príjmov a nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželku.

Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zavedenie zníženej sadzby dane pri liekoch a niektorých ďalších zdravotníckych tovaroch s cieľom zabezpečiť ich lepšiu dostupnosť pre občanov znížením cien týchto tovarov.

Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh zákona o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh systémového riešenia financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení v súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie. Cieľom materiálu je poukázať na systémové problémy, ktoré súvisia s rozdielnym spôsobom financovania neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení a základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov a navrhnúť legislatívne zmeny, ktoré umožnia financovať neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia v súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie.

Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj.


Vláda SR prerokovala a schválila analýzu a časový harmonogram postupu pri zrušení krajských úradov.

Analýzu predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh žiadosti o poskytnutie pomoci z Kohézneho fondu pre projekt "Ochrana vodných zdrojov trenčianskeho regiónu".

Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 552 zo 16. júna 2004 v znení uznesení vlády SR č. 1245/2004, 320/2005 a 283/2006.

Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006.

Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2006.

Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o veterinárnej starostlivosti.

Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh predložil minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy. Týmto nariadením vlády Slovenskej republiky sa od 1. októbra 2006 upravuje výška hrubej minimálnej mzdy na 43,70 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom a na 7 600 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Návrh predložila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri čelnom náraze.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri bočnom náraze.

Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.


Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na vymenovanie Danice Paroulkovej do funkcie predsedníčky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky pre druhé funkčné obdobie a určila jej platové náležitosti.

Poznámka: Časť materiálu sa nesprístupňuje v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Návrh predložil predseda vlády SR Robert Fico.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh inštitucionalizácie systému slovenskej rozvojovej pomoci.

Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie analýzu vzniku a pôsobenia Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a legislatívne východiská riešenia ich ďalšej existencie, postavenia a pôsobnosti. Materiál informuje o výsledkoch analýzy činnosti Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorú Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonalo na základe týchto úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a zároveň uvádza legislatívne riešenia na dosiahnutie cieľov Programového vyhlásenia vlády SR, ktorých prijatie a následná realizácia prichádza do úvahy.

Analýzu predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie prednostov Krajských lesných úradov v Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove a Košiciach dňom 28. septembra 2006 a na vymenovanie prednostov týchto úradov dňom 29. septembra 2006 na dobu určitú, do vymenovania na základe výberového konania.

Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 729 z 30. augusta 2006 - k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského lesného úradu v Bratislave, Krajského lesného úradu v Trnave, riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Bratislave, riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Senci a riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Prievidzi a uznesenia vlády SR č. 776 z 20. septembra 2006 - k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov Krajského lesného

úradu v Banskej Bystrici, Krajského pozemkového úradu v Bratislave, Krajského pozemkového úradu v Banskej Bystrici, riaditeľov Obvodného pozemkového úradu vo Veľkom Krtíši, Obvodného pozemkového úradu v Rimavskej Sobote, Obvodného pozemkového úradu v Brezne, Obvodného pozemkového úradu v Lučenci a Obvodného pozemkového úradu v Revúcej.

Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie prednostov obvodných úradov v Žilinskom kraji, v Prešovskom kraji a niektorých ďalších obvodných úradov a na vymenovanie prednostov týchto úradov.

Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 686 z 9. augusta 2006 k návrhu na viazanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006. Viazanie výdavkov ministerstva školstva SR sa zníži na 50 % pôvodne schválenej sumy, čo je 362,4 mil. Sk.

Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Ing. Václava Mihoka do funkcie prednostu Krajského úradu životného prostredia v Prešove dňom 2. októbra 2006.

Návrh predložil minister životného prostredia SR Jaroslav Izák.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na určenie platových náležitostí prednostov krajských úradov životného prostredia.

Návrh predložil minister životného prostredia SR Jaroslav Izák

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a § 101 zákona o štátnej službe


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie Igora Čeredějeva z funkcie prednostu Krajského stavebného úradu v Žiline dňom 2. októbra 2006 a vymenovanie Eugena Kozáčka do funkcie prednostu Krajského stavebného úradu v Žiline dňom 3. októbra 2006.

Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Bruseli 7. septembra 2006.

Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch ôsmeho zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a o priebehu a výsledkoch tretieho stretnutia zmluvných strán Protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite.

Informáciu predložil minister životného prostredia SR Jaroslav Izák.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch účasti delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na vrcholovej schôdzke "Stretnutie Ázia - Európa 6" v Helsinkách, Fínsko v dňoch 10. - 11. septembra 2006.

Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Mirkom Topolánkom v Slovenskej republike dňa 14. septembra 2006.

Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za 1. polrok 2006.

Informáciu predložil predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ján Gajdoš.


xxxxx


Koniec komuniké


Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 247
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 352
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 906
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 855
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 6 683
 6. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 962
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 565
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 999
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 088
 10. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 771

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Carrefour vrátil dlžníkom smiešnu sumu. Podľa súdu to je v poriadku

Reťazec vrátil veriteľom tri percentá zo svojich dlhov. Ide o sumu viac ako 430-tisíc eur zo sumy 17,5 milióna eur.

SVET

Minúta po minúte: Atentátnik zabil na koncerte v Manchestri 22 ľudí

K útoku sa prihlásila organizácia Islamský štát.

KOMENTÁRE

Keď ide o deti, stojí za to zamyslieť sa

Aký svet chceme odovzdať ďalším generáciám?

SVET

Zomierali najmä mladí a deti. Manchester sa zomkol

Na koncerte Ariany Grandovej bolo až 21-tisíc ľudí.

Neprehliadnite tiež

Gašpar návrhy študentov odmietol, nepáči sa mu zmena miesta ani moderátor

Policajný prezident odmietol návrhy organizátorov Veľkého protikorupčného pochodu, aby spolu debatovali verejne.

Šéfka Úradu pre verejné obstarávanie verí, že dosiahli posun, dá sa však ešte vylepšiť

Ďalší z kandidátov na predsedu je však k súčasnej praxi úradu výrazne kritický.

K dohode SaS, Obyčajných a KDH o župných voľbách nechýba veľa, hovorí Hlina

Ľubomír Galko uviedol, že strany sa už takmer dohodli na predsedoch krajov.