Doplnený prehľad TASR o podujatiach na Slovensku na pondelok 9. apríla

--------------------------------------------------------------------- Uvedené informácie sú bez záruky. TASR nezabezpečuje ich spravodajské krytie v celom rozsahu --------------------------------------------------------------------- =====================================================================

P R E Z I D E N T SR ====================================================================

B R A T I S L A V A - Prezident SR Rudolf Schuster prijme v Prezidentskom paláci v Bratislave:

10.00 h - predstaviteľov medzinárodnej organizácie Detské mestečko SOS z Rakúska a SR v sprievode ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Petra Magvašiho

11.00 h - predsedu parlamentu Austrálskeho zväzu Johna Neila Andrewa

14.00 h - ministra zahraničných vecí Ukrajiny Anatolija Zlenka

15.00 h - predsedu NR SR Jozefa Migaša a predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu

16.00 h - predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Konferencie odborových zväzov a Združení miest a obcí

O 18.00 h sa R. Schuster s manželkou zúčastní v Galérii Foto Profil na Prepoštskej ulici na vernisáži fotografií Wolfganga Junga ku knihe Šiel som dažďom. =====================================================================

P R E D S E D A V L Á D Y SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda prijme o 10.00 h na Úrade vlády SR v Bratislave ministra zahraničných vecí Ukrajiny Anatolija Zlenka.

Predmetom rokovania budú otázky bilaterálnej spolupráce zamerané na zintenzívnenie obojstranne výhodných ekonomických vzťahov a ďalšie aktuálne témy. V oblasti multilaterálnej spolupráce bude predseda vlády SR M. Dzurinda diskutovať s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny o otázkach spojených s procesom integrácie krajín strednej a východnej Európy do Európskej únie a o možnostiach spolupráce oboch krajín v medzinárodných organizáciách.

Na začiatku rokovania bude fototermín, po skončení rokovania bude o jeho výsledkoch informovať hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová. =====================================================================

V L Á D A SR ====================================================================

B R A T I S L A V A - Pod vedením podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka sa o 08.30 h v priestoroch Úradu vlády SR uskutoční zasadnutie Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu.

Zasadnutie, ktoré inicioval podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík, bude venované otázkam meškajúcej legislatívy potrebnej k plneniu Prioritných úloh vlády SR vyplývajúcich z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 8. 11. 2000.

Na rokovaní Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu by mali byť prítomní za jednotlivé rezorty: Ľubomír Fogaš, Jozef Macejko, Peter Magvaši, Roman Kováč, Ľubomír Harach, František Šebej, Juraj Migaš, Ján Figeľ, Eduard Kukan, Brigita Schm‹gnerová, Ladislav Pittner, Pavol Koncoš

B R A T I S L A V A - O 13.00 h sa v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, v Bratislave uskutoční rokovanie Hospodárskej rady vlády (HRV) SR.

Po skončení rokovania HRV sa začne rokovanie Porady ekonomických ministrov (PEM) vlády SR.

Program HRV: 1. Analýza vývoja príčin nezamestnanosti a návrh opatrení na jej

znižovanie 2. Správa o stave zamestnanosti v SR 3. Návrh opatrení zameraných na vyhľadávanie a potláčanie nelegálnej

práce vrátane vyhodnotenia doterajšieho postupu Program PEM: 1. Návrh na použitie prostriedkov určených v roku 2000 na elimináciu

dosahov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom

hospodárstve na dovoz obilia v roku 2001 2. Návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene

a doplnení niektorých zákonov 3. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácií podniku Imuna, š.p.,

so sídlom v Šarišských Michaľanoch 4. Rôzne =====================================================================

O F I C I Á L N E N Á V Š T E V Y A P R I J A T I A : =====================================================================

B R A T I S L A V A - Minister zahraničných vecí Ukrajiny Anatolij Zlenko pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska.

Počas dvojdňového pobytu na Slovensku sa Zlenko stretne so svojím rezortným partnerom Eduardom Kukanom, prezidentom Rudolfom Schusterom, predsedom parlamentu Jozefom Migašom, premiérom Mikulášom Dzurindom i primátorom Bratislavy Jozefom Moravčíkom. Zíde sa takisto so zástupcami ukrajinskej menšiny na Slovensku.

Zlenka, ktorý nastúpil do funkcie pred pol rokom, budú sprevádzať priemyselníci a podnikatelia z rôznych oblastí Ukrajiny. Obsahom dvojstranných rozhovorov majú byť aktuálne otázky vzájomných aktivít oboch krajín v oblasti smerovania do európskych a euroatlantických štruktúr, spolupráca na mnohostrannej úrovni i posúdenie širokej medzinárodnej problematiky.

Program návštevy: 09.00 Letisko M.R. Štefánika - prílet 09.55 ÚV SR, Ružový salónik - fototermín 10.00 ÚV SR - prijatie u predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu 10.50 Primaciálny palác - prijatie u primátora hlavného mesta Bratislavy Jozefa Moravčíka 11.30 NR SR - prijatie u predsedu Národnej rady SR Jozefa Migaša 14.00 Prezidentský palác - prijatie u prezidenta SR Rudolfa Schustera 14.40 NR SR - krátka prehliadka výstavy ukrajinského akademického maliara Bohdana Pančyšyna 14.55 MZV SR - fototermín 15.00 MZV SR - rokovanie s ministrom zahraničných vecí SR Eduardom Kukanom 16.25 MZV SR, kongresová sála - TB ministrov zahraničných vecí SR a Ukrajiny E. Kukana a A. Zlenka 17.00 hotel Danube - prednáška na tému Európske priority zahraničnej politiky

B R A T I S L A V A - Program oficiálnej návštevy predsedu Poslaneckej snemovne austrálskeho parlamentu Neila Andrewa v SR (7.-10.4.) na pondelok 9. apríla: 09.00 NR SR, rokovací salón predsedu - pracovné rokovanie s predsedom Národnej rady SR Jozefom Migašom 10.00 NR SR, kožený salón - TB 11.00 Prezidentský palác - prijatie u prezidenta SR Rudolfa Schustera 11.40 ÚV SR - rokovanie s podpredsedom vlády SR pre európsku integráciu Pavlom Hamžíkom 14.00 MZV SR - prijatie u ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana 15.50 NR SR, m.č. 183 - stretnutie s predsedami poslaneckých klubov Národnej rady SR

B R A T I S L A V A - Podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík odovzdá o 11.00 h v Zrkadlovej sále Úradu vlády v Bratislave ocenenie najúspešnejším športovým reprezentantom SR za rok 2000. =====================================================================

T L A Č O V É B E S E D Y ===================================================================

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie sa uskutoční o 11.00 h v Dome kultúry Ružinov v Bratislave. Generálny sekretár SDKÚ Ivan Šimko bude tlmočiť stanovisko k územnej reorganizácii súdov.

B R A T I S L A V A - Aktuálnemu stavu plnenia prioritných úloh vlády SR v integračnom procese pre rok 2001 bude venovaná tlačová beseda podpredsedu vlády SR Pavla Hamžíka. Uskutoční sa o 14.00 h v miestnosti č. 004 Úradu vlády SR v Bratislave.

Pavol Hamžík poskytne médiám informácie z pondelkového ranného rokovania Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu venovanej meškajúcim úlohám vyplývajúcim z Prioritných úloh vlády SR. Okrem toho bude PPV informovať o výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty do Španielskeho kráľovstva z 5. a 6. apríla 2001.

B R A T I S L A V A - o 11.00 h sa na Ministerstve financií (MF) SR na Štefanovičovej ul. č. 5 v Bratislave uskutoční tlačová konferencia ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej.

Na TK sa zúčastnia aj štátny tajomník MF Viliam Vaškovič, vedúci koordinačnej jednotky pre privatizáciu vybraných bánk Juraj Renčko a generálny riaditeľ sekcie finančného trhu František Palko.

Témami TK budú:

- doplňujúce informácie o vládou prijatom zákone o bankách

- navrhované opatrenie na zamedzenie činnosti takzvaných nebankových subjektov v zákone o bankách a zákone o cenných papieroch

- informácie o ukončení privatizačného procesu SLSP, a.s.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Ministerstva vnútra SR (MV SR) a Prezídia Policajného zboru (P PZ) sa uskutoční o 09.30 h v budove MV SR na Pribinovej ulici č. 2 v Bratislave.

Témami tlačovej besedy budú: aktuálna bezpečnostná situácia a problematika Migračného úradu MV SR.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana a ministra zahraničných vecí Ukrajiny Anatolija Zlenka sa uskutoční o 16.25 h v budove Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR, Hlboká 2 (vchod cez bočnú bránu) v Bratislave. Účasť na TB treba oznámiť na tlačovom odbore MZV SR č. t. 59 78 36 24 alebo 59 78 36 21.

B R A T I S L A V A - Brífing po skončení rokovania ministra kultúry SR Milana Kňažka a podpredsedu vlády SR Pála Csákyho sa uskutoční o 10.15 h v budove Úradu vlády SR (presscentrum) v Bratislave.

Témou stretnutia budú návrhy zákonov o Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase.

B R A T I S L A V A - Fototermín pri príležitosti stretnutia ministra kultúry SR Milana Kňažka a spisovateľa Dicka Francisa sa uskutoční v pondelok 9. apríla o 11.30 h v hoteli Perugia v salóniku Cassiopea, Zelená ul. 5 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Liberálnodemokratickej únie (LDÚ) sa uskutoční o 10.00 h v sídle LDÚ, Nábr. arm. gen. L. Svobodu v Bratislave. Témou TB, na ktorej sa zúčastní predseda LDÚ Ján Budaj a podpredseda LDÚ Juraj Švec, bude práca Národnej rady SR a snaha liberálov sprístupniť rokovania NR SR verejnosti a novinárom, priebeh schôdze NR SR a iniciatíva Stredoeurópski liberáli.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sformovali Protikrízový výbor Za skutočnú reformu verejnej správy - so snahou docieliť bezodkladné prijatie zákonov, ktoré umožnia dôslednú decentralizáciu a reformu verejnej správy a zabezpečenie urýchleného presunu právomocí a financií zo štátnej správy na mestá, obce a na krajské samosprávy, sa uskutoční o 09.30 h v zasadačke na Baštovej ulici č. 5 v Bratislave.

Na tlačovú besedu prijali pozvanie Rasťo Piško, Matej Landl, Ivan Vojtek a Július Satinský.

B R A T I S L A V A - Mimoriadna tlačová beseda Domu zahraničných Slovákov sa uskutoční o 10.00 h v priestoroch DZS na Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave. Témou TB bude súčasný stav a perspektívy vzťahov SR k zahraničným Slovákom a návrh Ministerstva kultúry SR na zrušenie DZS i Sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre zahraničných Slovákov.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Goetheho inštitútu pri príležitosti otvorenia výstavy Išiel som za dažďom - obrazy a texty zo Slovenska a Čiech, sa uskutoční o 11.00 h v budove inštitútu Inter Nationes na Panenskej ulici č.33 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Tlačová konferencia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a Nadácie Markíza, pri príležitosti prezentácie charitatívneho projektu Maják Nádeje, sa uskutoční o 09.30 h v Zičiho paláci na Ventúrskej ulici 9 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Tlačová beseda Prvého súkromného gymnázia "Predbehli sme desaťročie", pri príležitosti osláv 10. výročia založenia školy, sa uskutoční o 13.00 h v budove 1. súkromného gymnázia na Čapkovej ulici č. 2 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - O 14.30 h sa v budove Slovenského zväzu výrobných družstiev na Mliekarenskej ulici č. 10 v Bratislave uskutoční tlačová konferencia Slovenskej komory audítorov o medzinárodných účtovných štandardoch a projekte Svetovej banky k finančnému výkazníctvu.

B R A T I S L A V a - O 10.00 h sa v zasadačke na 7. posch. Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na Priemyselnej ulici č. 2 v Bratislave uskutoční tlačová beseda NKÚ SR o aktuálnych správach z vykonaných kontrol: 1. predaja tovaru a správy majetku štátu nadobudnutom pri colnom

dohľade 2. hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu (ŠR) SR

nakladania s majetkom štátu vo vybraných okresných úradoch 3. plnenia opatrení na základe kontroly hospodárenia s majetkom štátu

vo vybraných organizáciách Ministerstva dopravy, pôšt a

telekomunikácií (MDPT) SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí

a rodiny (MPSVR) SR 4. hospodárenia s prostriedkami ŠR SR a prostriedkami osobitného účtu

ŠR v kapitálovej oblasti v Ústrednom daňovom riaditeľstve (ÚDR) SR 5. hospodárenia a nakladania s majetkom štátu za rok 1999 vo

vybraných okresných úradoch 6. výsledku hospodárenia s prostriedkami ŠR SR a nakladania

s majetkom štátu vo vybraných NsP 7. hospodárenia s prostriedkami ŠR SR, štátnych účelových fondov,

hospodárenia a nakladania s majetkom štátu 8. hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom

štátu, vrátane pripravenosti štátneho podniku na privatizáciu

v Slovenskej autobusovej doprave, š.p., Prešov.

B R A T I S L A V A - Združená zdravotná poisťovňa Sideria Istota usporiada tlačovú besedu o 10.00 h v Dome novinárov v Bratislave. Program TB:

- výsledky hospodárenia poisťovne v roku 2000

- informácia o predbežných výsledkoch za I. štvrťrok 2001

- zámery poisťovne v roku 2001

- aktuálne problémy zdravotného poistenia

B A N S K Á B Y S T R I C A - Tlačová beseda o vývoji kriminality v Banskobystrickom kraji za uplynulý týždeň sa bude konať o 10.00 h na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici.

Riaditeľ KR PZ plukovník Štefan Šteiniger bude zároveň informovať o vývoji kriminality za prvý štvrťrok 2001. =====================================================================

S E M I N Á R E - K O N F E R E N C I E - P R E D N Á Š K Y =====================================================================

B R A T I S L A V A - V dňoch 9. a 10. apríla (pondelok a utorok) sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutoční 5. ročník medzinárodnej konferencie o obchode a marketingu INTRACO 2001.

Otvorenie konferencie - pondelok 9. apríla o 10.00 h.

O 10.00 h vystúpi podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš s prednáškou: Slovenský trh na ceste do Európy.

V utorok 10. apríla o 14.00 h sa uskutoční tlačová konferencia o záverečnom komuniké INTRACO 2001.

B R A T I S L A V A - Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan vystúpi o 17.00 h v Aule Ministerstva obrany SR v Bratislave na zhromaždení vojenských pridelencov SR v zahraničí.

B R A T I S L A V A - Zvláštne zasadnutie Farmaceutickej skupiny Európskej únie (EÚ) (Pharmaceutical Group of the European Union-PGEU) sa uskutoční v dňoch 8.- 10. apríla v Bratislave. Zamerané bude na problematiku lekárnictva v krajinách, ktoré sa usilujú o vstup do EÚ. Usporiadateľom je Slovenská lekárnická komora (SLeK). Osobnú záštitu nad týmto zasadnutím prevzal minister zdravotníctva SR Roman Kováč. Informácie o priebehu a záveroch rokovania pre médiá budú poskytované nasledovne:

09.30 hotel Devín, Kongresové centrum -otvorenie zasadnutia a príhovor ministra zdravotníctva R. Kováča

16.30 hotel Devín, Kongresová sála -TB Výkonného výboru PGEU

B R A T I S L A V A - Diskusné fórum na tému Zákon o vysokých školách: Aká má byť definitívna podoba návrhu?, organizované Študentskou radou vysokých škôl a Občianskym okom, sa uskutoční o 15.00 h v zasadačke č. 2 študentského domova Družba v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR organizuje v rámci programu Modern Foreign Policy prednášku ministra zahraničných vecí Ukrajiny Anatolija Zlenka na tému Európske priority zahraničnej politiky Ukrajiny. Prednáška sa uskutoční o 17.00 h v kongresovej sále hotela Danube, Rybné nám. 1, Bratislava.

B R A T I S L A V A - V dňoch 9. a 10. apríla (pondelok a utorok) sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave uskutoční 5. ročník medzinárodnej konferencie o obchode a marketingu INTRACO 2001.

Hlavným cieľom konferencie je analýza súčasného stavu obchodu na slovenskom trhu a vytvorenie spoločenského prostredia pre nadväzovanie nových odborných kontaktov. Nezanedbateľná je aj tvorivá konfrontácia názorov pri atablovaní nového obchodného myslenia na Slovensku, v súlade s trhovým mechanizmom medzi domácimi a zahraničnými odborníkmi.

Otvorenie konferencie sa uskutoční v pondelok 9. apríla o 10.00 h.

D U B N I C A N A D V Á H O M - O 16.30 v D-klube v Dubnici nad Váhom uskutoční verejná diskusia občanov s poslancami NR SR, zástupcami okresu, mesta pod názvom Dubnické SITO. Jej témami budú reforma verejnej správy, volebný systém, úlohy NR SR, samosprávy a štátnej správy pri rozvoji regiónu, mesta, obce. Na diskusiu pozvali sú poslanci NR SR z regiónu: Jozef Krumpolec Nová Dubnica, Rastislav Šepták Dubnica n/V, Milan Hort Nová Dubnica, prednosta Okresného úradu Ilava Rudolf Lacko a primátor Dubnice n/V Štefan Štefanec.

L E Š Ť - Prvá plánovacia konferencia o cvičení Slovak Expres, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. až 30. septembra vo VVP Lešť, kde budú cvičiť príslušníci Ozbrojených síl Veľkej Británie a Severného Írska, sa bude konať v dňoch 9. až 11. apríla vo VVP Lešť. =====================================================================

P O D P I S D O H O D Y =====================================================================

K O Š I C E - Prezident U.S. Steel Košice John Harald Goodish a primátor mesta Košice Zdenko Trebuľa podpíšu Rámcovú dohodu o vzájomnej spolupráci medzi spoločnosťou U.S. Steel Košice a mestom Košice na rok 2001.

Podujatie sa uskutoční o 14.30 h sa v hlavnej administratívnej budove spoločnosti U.S. Steel Košice (vstupný areál na 1. poschodí vpravo) v Košiciach. =====================================================================

P R O G R A M Y D I V A D I E L =====================================================================

B R A T I S L A V A - Deťom je určený nový operný titul Tajomný kľúč z dielne osvedčeného tímu - libretistky Jely Krčméryovej-Vrteľovej, skladateľa Milana Dubovského a režiséra Pavla Smolíka, ktorý uvedú o 11.00 h v Opere SND v Bratislave.

Nová rozprávka Tajomný kľúč je strhujúcim príbehom o boji dvoch svetov. Predstaví sa v nej dobrý deduško, ktorý z lásky k deťom vyrába krásne hračky, ale aj kúzelník, produkujúci ničiace roboty. Dej sa odohráva v škole s ihriskom, ale aj v Krajine hlupákov, v ktorej je všetko naopak a v Krajine hráčov, hazardérov, ktorí rozhadzujú peniaze v kúzelníkovej herni.

V inscenácii sa divákom predstavia sólisti Opery SND a poslucháči bratislavského Tanečného konzervatória.

B R A T I S L A V A - Barbiera zo Sevilly Gioacchina Rossiniho uvedie o 19.00 h Operný súbor Slovenského národného divadla v Bratislave. Barbier zo Sevilly zahŕňa to najlepšie, čo sa v opere buffe vyvinulo za 80 rokov jej existencie. Rossini využil Beaumarchaisovo a Sterbiniho libreto na vytvorenie sviežej a melodickej komickej opery, v ktorej sa premieta jeho hedonistický životný postoj. Premiéru mala v roku 1816 v Ríme pod názvom Almaviva, alebo Márna opatrnosť.

B R A T I S L A V A - Divadlo GUnaGU uvedie o 19.30 h v Klube Čierny havran na Bielej ulici hru English is easy, Csaba is dead. V réžii Karola Vosátka v hre účinkujú Igor Adamec, Peter Batthyany, Viliam Klimáček, Ivan Macho, Róbert Maduna, Peter Sklár, Martin Vanek a Megy Fajtová.

B R A T I S L A V A - Absolventské predstavenie bratislavského konzervatória rozprávku Perníková chalúpka uvedú o 10.00 h v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Rozhovory o samote z rodinného albumu je podtitul hry Eugena O Neilla s názvom Deň do noci, ktorú o 19.00 h uvedie divadlo a.ha. V réžii Štefana Korenčina sa predstaví Zuzana Kronerová, Ľudovít Moravčík, Peter Kočiš a Róbert Roth.

B R A T I S L A V A - Legendárnu inscenáciu Radošinského naivného divadla s názvom Jááánošííík uvedú o 19.00 h Radošinci na svojej domácej scéne v bratislavskom Istropolise. Režisérom staronovej hry je študent VŠMU Jakub Nvota a v hlavných úlohách, ktoré svojho času preslávili Stanislava Štepku a Milana Markoviča, sa tentoraz predstavia Mojmír Caban a Csongor Kassai.

B R A T I S L A V A - S inscenáciou Mačacia hra príde na Slovensko 9. apríla hosťovať pražské Divadlo na zábradlí. Bratislavská divadelná obec a priaznivci českého divadla tak budú mať v Divadle Pavla Orságha Hviezdoslava jedinečnú príležitosť vidieť jedno z posledných predstavení tragicky zosnulého režiséra Petra Lébla.

V hlavných úlohách dvoch sestier Erži Orbánovej a Gizely sa predstavia členka činohry Národného divadla Iva Janžurová a Eva Holubová. K zrežírovaniu tejto hry viedla Lébla aj túžba, aby si tieto známe české herečky zahrali v jednej inscenácii sestry. Počas vyše troch hodín tak rozohrajú Mačaciu hru o láske, vzťahoch medzi mužom a ženou i dvoch sestrách. V ďalších úlohách si zahrajú Zuzana Bydžovská, Theodora Remundová (dcéra Ivy Janžurovej), či Leoš Suchařípa. Divadlo Na zábradlí hru premiérovalo v roku 1998.

T R N A V A - Trnavské divadlo uvedie o 19.00 h inscenáciu Ivana Stodolu Čaj u pána senátora, klasickú komédiu o vysokej politike, nízkej morálke, o ambíciách, peniazoch a etikete, ale hlavne o ľudskej duši...

N I T R A - Divadelnú adaptáciu svetoznámej rozprávky Jacoba a Wilhema Grimmovcov Šípková Ruženka, ktorú do divadelnej podoby prepísala dramaturgička Iveta Škripková, uvedie o 13.00 h Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Výborná hudba Róberta Mankoveckého, bohaté kostýmy a masky Evy Farkašovej i nápaditá scéna Pavla Andraška vytvorili s hercami rozprávkový svet plný fantázie, kúziel, čarovných bytostí a tajomstiev. Jeho súčasťou sa radi stávajú malí i veľkí diváci, prežívajúci s hrdinami rozprávky šťastie a radosť z víťazstva dobra nad zlom, lásky a života nad smútkom a smrťou. Taká je aj Šípková Ruženka na doskách nitrianskeho divadla, ktorou chce jeho dramaturgia nadviazať na úspešné rozprávkové inscenácie O cárovi Saltánovi, Modrom vtákovi či na známu Perinbabu.

P R I E V I D Z A - Rozprávku Tisíc a jednej noci o mocnom čarodejovi, duchovi lampy a sile ľudskej lásky Aladinova čarovná lampa uvedie žilinské Mestské divadlo Maják v Prievidzi. Dramatizáciu pripravil T. Rosický podľa predlôh Aladina z rozprávok Tisíc a jednej noci, ruského filmu a francúzskeho komiksu.

B A N S K Á B Y S T R I C A - Nový projekt banskobystrického Štúdia tanca s názvom Twins uvedú o 18.30 h v Komornom divadle Domu kultúry Banská Bystrica. Ide o dve pôvodné tanečné inscenácie - Hra s časom a Tak dávno som ti nenapísala, ktoré majú originálnu hudbu komponovanú výlučne pre tento projekt. Obe inscenácie vychádzajú z rovnakej scénografie, pre divákov nevšednej a zaujímavej rekvizitami a detailmi. Choreografom časti Hra s časom je tanečník a tanečný pedagóg Milan Kozák, pôsobiaci nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zameral sa v nej na abstraktný pohyb, ktorým sa snaží hľadať akúsi nadčasovosť. Projektom chcel poukázať na čistú ľudskú radosť z pohybu. Pod druhú inscenáciu diela Twins sa choreograficky podpísala Zuzana Hájková. Zaoberá sa v nej tematikou zrelej ženy, konkrétne jej štyrmi životnými obdobiami.

M A R T I N - Divadlo SNP Martin uvedie o 19.00 h komédiu jedného z najväčších francúzskych dramatikov 17. storočia, režiséra a herca - komedianta J.- B. P. Moliéra DON/A/ JUAN/A/.

Populárna postava Dona Juana, ktorú vytvoril španielsky mních a dramatik Tirso de Molina na základe ľudovej povesti, inšpirovala Moliéra natoľko, že vytvoril vlastnú komédiu, pranierujúcu jeho hlavného nepriateľa pokrytectvo. Moliérov Don Juan mal premiéru 15. februára 1665. Hoci hra mala divácky úspech, už po niekoľkých reprízach ju sám Moliére stiahol z repertoáru. Moliérov Don Juan mal veľa nepriateľov, ktorých nedráždila len Juanova frivolnosť, ľahtikárstvo, citová nestálosť, či pohŕdanie ženami, ale hlavne jeho bohorúhačstvo, pýcha, cynizmus a nadutosť voči autoritám. Bol to človek, muž - ničiteľ žien. Ten, ktorý prijal masku pokrytectva ako životný program, alebo ten, čo sa stal pokrytcom proti svojej vôli? Hrou pohŕdali nielen jeho súputníci, ale neskôr aj Voltaire či Stendhal.

Moliérovho Dona Juana znovu zrodilo pre divadlo až XX. storočie. A ako bude vyzerať tento legendárny zvodca v ére ženskej emancipácie? Možno práve tak, že sa z neho stane človek, žena - ničiteľka mužov. Veď ako napísal francúzsky filozof a sociológ Jean Baudrillard: Sila ženstva je v zvádzaní . V réžii Romana Poláka účinkuje v hlavnej úlohe DON/A JUAN/A/ Jana Oľhová.

Z V O L E N - Drámu Karola Horáka Archa úmluvy má na programe o 10.00 h Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene.

B A N S K Á B Y S T R I C A - Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena uvedie o 18.30 h v Banskej Bystrici inscenáciu srbského dramatika Branislava Nušiča - Pani ministrová.

Dej hry situoval autor do obdobia na prelome 19. a 20. storočia, kedy sa Srbské kráľovstvo zmietalo v početných straníckych bojoch a vládnych krízach. Nestálosť politickej scény bola v tom období ideálna na vytvorenie diela, ktoré je výsmechom turbulencie osôb nachádzajúcich sa vo víre týchto udalostí. Živka Popovičová, ktorej manžel Sima sa jedného dňa stane ministrom, sa zmení na nepoznanie a všetko, čo dovtedy bolo v nej len tušené, vypláva odrazu na povrch. Stáva sa z nej komické monštrum, ktorému v honbe za ministerským leskom nie je nič posvätné, dokonca ani blaho vlastnej rodiny.

K O Š I C E - Bábkové divadlo v Košiciach pripravilo pre najmenších divákov predstavenie známej rozprávky Kozliatka a vlk v dramatickej úprave Libuše Lopejskej. Rozprávka o neposlušných kozliatkach a večne hladnom vlkovi je určená deťom od troch rokov. Začiatok predstavenia je o 09.00 h na Alžbetinej ulici č. 38.

P R E Š O V - Operetu Oskara Nedbala Poľská krv uvedú o 10.00 h v prešovskom Divadle Jonáša Záborského. Rytmy poľských ľudových tancov - mazúrky a krakoviaka, dominantné v Poľskej krvi, nadchýnajú publikum už roky. Po prvý raz bola opereta premiérovo uvedená vo Viedni v roku 1913. Len do vypuknutia prvej svetovej vojny ju hrali na 237 scénach celého sveta. ===================================================================== V E R N I S Á Ž E - K O N C E R T Y - K R S T Y - F E S T I V A L Y =====================================================================

B R A T I S L A V A - Autogramiáda Dicka Francisa, ktorému vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vyšla kniha Na márne kúsky, sa uskutoční o 16.00 h v kníhkupectve Slovenský spisovateľ na Lauriskej ulici č. 2 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Výstavu Glena Brunkena s názvom Configurations slávnostne otvoria o 17.00 h v Galérii Médium v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Slávnostné stretnutie zástupcov vydavateľstva Slovenský spisovateľ s novinármi a priaznivcami kníh sa uskutoční o 10.00 h v café Umbria hotela Perugia na Zelenej ulici v Bratislave. Na stretnutí budú vyhodnotení najpopulárnejší spisovateľ a spisovateľka na Slovensku - Hana Zelinová a Dick Francis.

K O Š I C E - Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach o 18.00 h otvoria výstavu s názvom Fenomén ilúzie vo výtvarnom umení na Slovensku. Výstava sa koná v rámci cyklu výmenných kurátorských výstav transKUNSTHALLE 2001.

Výstava potrvá do 27. mája.

V R A N O V N A D T O P Ľ O U - Tretí koncert XXV. ročníka Vranovskej hudobnej jari pod názvom "Nie, nič neľutujem", ktorý sa bude niesť v rytme francúzskeho šansónu, sa uskutoční o 18.00 h v Obradnej sieni vo Vranove nad Topľou. Koncert bude spojený s vyhlásením výsledkov druhého ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív mesta Vranov za rok 2000.

Ž E H R A - Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov otvoria o 10.00 h v Žehre v okrese Levoča Komunitné centrum, ktoré je súčasťou projektu zameraného na zlepšenie postavenia Rómov na Spiši.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 8. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 1. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 2. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 3. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 4. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 5. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 6. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 7. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 8. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 9. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 10. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 9 596
 2. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 6 021
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 050
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 3 182
 5. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 639
 6. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 013
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 864
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 835
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 376
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 254

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Bývalý vyšetrovateľ: Zločinci najradšej obchodujú so štátom, peniaze tam majú isté

V tieňovej ekonomike sa pohybuje veľké množstvo peňazí.

BLOG INEKO

Máme priveľa magistrov a inžinierov, dlho študujeme a neodmeňujeme úspech

Rozdiely vo vzdelávaní medzi Slovenskom a krajinami OECD.

KOMENTÁRE

Nerobme z Kisku dobrého anjela, ide o princíp

To, čo sa urobilo v prípade prezidenta, očakávame aj pri vládnych kauzách.

Neprehliadnite tiež

Domov

Ochrana a spracovanie osobných údajov sa budú riadiť podľa nového zákona

Práva dotknutých osôb prispôsobili dnešnej elektronickej dobe.

Domov

Sme rodina navrhuje znížiť vek priestupkovej zodpovednosti na 14 rokov

Znížením sa výrazne zúži skupina nepostihnuteľných priestupcov, píšu poslanci.

Domov

Odborník na médiá: Oligarchovia v médiách nie sú filantropi, ide im o vplyv

Odborník na komunikáciu a mediálne štúdiá Václav Štetka hovorí, že oligarchovia médiá skupujú výhradne kvôli svojim záujmom.

Domov

Slovensko čaká chladné počasie, na severe a východe čakajú výdatné zrážky

Sychravé a jesenné počasie by malo zotrvať i v ďalších dňoch.