AKO KAŽDÁ REVOLÚCIA I VOSR MALA SVOJE BOČNÉ ULIČKY

Komunisti: Revolúcia mala odstrániť vykorisťovanie

Aj 90 rokov po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii ju komunisti z KSS považujú za jednu z najvýznamnejších udalostí, ktorá ovplyvnila myslenie ľudí a vývoj na celom svete.

Svet si dnes pripomína 90. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR). TASR pri tejto príležitosti prináša rozhovor s predsedom Komunistickej strany Slovenska (KSS) Jozefom Hrdličkom.

Aký je postoj KSS voči VOSR?

"VOSR považujeme i dnes za jednu z najvýznamnejších udalostí, ktorá ovplyvnila myslenie ľudí a vývoj na celom svete. Bola to revolúcia, ktorá v porovnaní s predošlými revolúciami nehľadala možnosti kozmetických úprav existujúcich spoločenských vzťahov, ale hľadala cestu a spôsoby priameho odstraňovania akéhokoľvek vykorisťovania človeka človekom. Ako každá revolúcia i VOSR mala svoje bočné uličky. VOSR vnímame ako pokus o hľadanie možností vybudovania úplne novej, sociálne a národnostne spravodlivej spoločnosti.

Priniesla zásadný zvrat v triednej štruktúre spoločnosti, ale predovšetkým v ideológii a vo vedomí ľudí. Boli to práve novembrové udalosti v Rusku, ktoré zdvihli revolučnú vlnu v kapitalistických štátoch Európy a značne prebudili k politickej aktivite národy kolónií a závislých krajín. Vplyv októbrovej revolúcie bol značný i v podmienkach Rakúsko-Uhorska a veľmi zásadne a pozitívne ovplyvnil i vytváranie Československej republiky. VOSR umožnila vznik nového sovietskeho štátu, položila základné kamene pre budovanie socializmu, a to nielen v Rusku, ale i v mnohých ďalších krajinách sveta. Práve vďaka tomuto systému sa z každodenného života odstraňovali také javy ako bol hlad, bieda, analfabetizmus, neistota, vykorisťovanie.

Vďaka socializmu, a to nielen v Sovietskom zväze, ale neskôr i v ďalších socialistických krajinách sa radový občan dočkal osemhodinového pracovného času, bezplatného a pre každého dostupného vzdelania, kde schopnosti rozhodovali, a nie peniaze. Bezplatná a kvalitná zdravotnícka starostlivosť sa stala samozrejmosťou každodenného života. Právo na prácu a pokojná jeseň života zabezpečená dôchodkovými dávkami, odchod do dôchodku u žien v 55. a u mužov v 60. rokoch boli výdobytkom práve socializmu. Žiaľ, veľmi objektívne treba priznať, že ani dejiny socializmu 20. storočia neboli ideálnymi a bezchybnými, a žiaľ, obsahujú i tienisté stránky. Dnes, s odstupom času, po mnohých udalostiach, ktoré nasledovali, a predovšetkým po spoločenskopolitických zmenách, po kontrarevolúciách koncom 80. rokov minulého storočia, vieme, že model socializmu, ktorý bol vytváraný v krajinách bývalého východného bloku, z viacerých objektívnych, ale i subjektívnych dôvodov neprežil.

I napriek tejto skutočnosti v dejinách ľudstva niet obdobia či spoločenského systému, ktoré by inklinovali k človeku a pre človeka tak ako socializmus 20. storočia, a to aj napriek jeho chybám a nedostatkom. Je potrebné si uvedomiť, že práve vďaka socializmu 20. storočia, ktorý existoval v krajinách strednej a východnej Európy, bol samotný kapitalizmus zo strachu o svoju existenciu donútený k mnohým sociálnym ústupkom a musel sa prispôsobovať tak, aby bol pre občanov znesiteľnejší. I dnes mnohé sociálne výdobytky, ktoré pracujúci vo svete majú a považujú za samozrejmosť, majú vďaka socializmu, ktorý tu existoval.

Treba neskromne spomenúť aj fakt, že bol to práve Sovietsky zväz a socializmus, ktorý zbavil ľudstvo strašnej nehumánnej hrozby zvanej fašizmus. V súčasnosti by sme si mali uvedomiť, že ak chceme hodnotiť historické udalosti či konkrétnych aktérov, protagonistov týchto udalostí a ak ich chceme hodnotiť reálne a objektívne, musíme ich hodnotiť v kontexte danej doby, v dobe, v ktorej vznikali a prebiehali. Bolo by absolútne jednostranné, tendenčné a nereálne hodnotiť históriu cez danosti súčasnosti. Aj náš dnešný pohľad na VOSR či na celé obdobie socializmu, naše analyzovanie omylov či nedostatkov musí brať do úvahy také historické fakty a danosti, ktoré spolu určovali vývoj, akými boli napríklad intervencia západných krajín do rodiaceho sa sovietskeho štátu, hospodárska kríza, fašizmus a druhá svetová vojna a v neposlednom rade studená vojna zo všetkým, čo k nej patrilo. Ak toto vezmeme do úvahy, i dnes pochopíme tendenčnosť tých, čo históriu manipulujú a prekrúcajú. VOSR vnímame nielen ako udalosť, ktorá je sucho, štatisticky zaevidovaná v dejinách ľudskej civilizácie, je udalosťou, ktorá nielenže priamo ovplyvnila udalosti v 20. storočí, ale v globálnych rozmeroch ovplyvnila myslenie a konanie miliónov ľudí.

Bez irónie treba povedať, že bola nádejou utláčaných a ponižovaných a pre dnešné, ale i pre budúce generácie je nadčasovou výzvou, výzvou k odvahe zápasiť za spravodlivé usporiadanie spoločenských pomerov. KSS ako marxistická strana sa hlási k odkazu VOSR a k výdobytkom socializmu 20. storočia. Samozrejme, dnes s odstupom času vidíme i mnohé zásadné chyby a omyly, ktoré priniesol ďalší vývoj. Dnes okrem teórie sme bohatší o historickú skúsenosť a preto naše hľadanie cesty k socializmu pre 21. storočie spolu s medzinárodným komunistickým hnutím je bohatšie ako boli revolučné snahy a cesty pred 90. rokmi v Rusku."

Nastala po páde Sovietskeho zväzu zmena vo vnímaní VOSR?

"Určite áno. Je realitou, že človek, pokiaľ nemal možnosť autenticky participovať na nejakej udalosti, každú udalosť vníma sprostredkovane a teda prirodzene jeho vnímanie, jeho názor či postoj k danej udalosti je značne determinovaný informáciami, ktoré získal. Tak tomu bolo v minulosti a je tomu tak i dnes. Tým chcem povedať, a to veľmi objektívne, že pokiaľ sme v období do roku 1989 napríklad na VOSR pozerali ako na symbol, ako na začiatok novej éry a pozerali sme na tieto udalosti s maximálnou, mnohokrát až prehnane božskou úctou, v súčasnosti sa niektoré historické fakty o týchto udalostiach zveličujú, iné sa zamlčujú či prekrúcajú, a to len za účelom vykresľovať VOSR a všetko, čo po nej nasledovalo, len v negatívnom svetle.

Veľmi otvorene treba povedať, že pravda o VOSR a taktiež o socializme 20. storočia je v dnešnej dobe pred súčasníkmi prekrúcaná. Celá táto éra je označovaná za čiernu dieru v dejinách ľudstva a mnohokrát zosmiešňovaná. Veľmi dobre však tejto tendenčnosti a jednostrannosti rozumieme. VOSR napriek rôznym tendenčným výkladom dnešnej moci má v histórii reálne miesto ako snaha o nastolenie spravodlivých pomerov v spoločnosti, o naplnenie starých ideálov, ktoré možno vyjadriť klasickým - sloboda, rovnosť, bratstvo."

Aké bolo skutočné pozadie VOSR a čo bolo jej cieľom?

"Myslím, že toto sú veci historicky známe. Samozrejme, že aj VOSR ako každá udalosť mala svoje príčiny, svoje pozadie. Boli vnútorné a samozrejme i vonkajšie. Ak hovoríme o vnútorných, hovoríme predovšetkým o veľmi zlej sociálno-ekonomickej situácii obyvateľov vtedajšieho Ruska, hovoríme o zaostalej krajine, o obrovskej chudobe, o hlade, nevzdelanosti, hovoríme o vojnou ničenej krajine a podobne.

Ak máme na mysli vonkajšie príčiny, tak hovoríme i o okolnostiach či udalostiach, ktoré mali priniesť a aj priniesli zásadné zmeny vo vývoji prvej svetovej vojny. Cieľom VOSR bola snaha o realizovanie vízie novej, lepšej, sociálne spravodlivej spoločnosti. Cieľom bolo zmeniť zaostalé Rusko vo vyspelú krajinu, zmeniť dnes nepredstaviteľne ťažké postavenie jeho obyvateľov. Lenin využil situáciu v spoločnosti a ako vodca revolúcie spolu s ostatnými sa pokúsil uviesť do praxe Marxovu teóriu novej spoločnosti. Snaha a pokus o odstránenie starého režimu a jeho nahradenie novým sociálne spravodlivým systémom socializmom bolo bezo sporu hlavným cieľom oných udalostí."

Existujú ešte vôbec nejaké fakty o VOSR, o ktorých široká verejnosť nevie?

"Ťažko povedať. Myslím, že vždy sa nájdu nejaké, i keď drobnejšie či nepodstatnejšie fakty či udalosti, ktoré neboli doposiaľ známe. Som však presvedčený, že i keby sa nejaké nové fakty o udalostiach VOSR objavili, v zásade by nič nezmenili. Je však neustále záujem skôr vytvárať nové fakty či rôzne špekulácie a permanentne deformovať skutočnú históriu. Ako hovorí staré príslovie: kto chce psa biť, palicu si nájde. Žiaľ, a to sa už opakujem, v súčasnosti nie je záujem o hľadanie historickej pravdy o VOSR a celých dejinách socializmu 20. storočia. Je tu evidentná snaha o ich prekrúcanie, pripisovanie tejto ére rôznych zločinov a jej komplexné zatracovanie a zosmiešňovanie."

Má ideológia marxizmuleninizmu ešte šancu presadiť sa v Rusku či iných krajinách?

"Sme o tom presvedčení. Už samotná súčasnosť to potvrdzuje. Spomeniem napríklad vývoj, ktorým sa uberá deväť krajín Južnej či Latinskej Ameriky. Konkrétne môžem spomenúť Venezuelu, ktorá je lídrom v tomto regióne a ktorá hľadá cestu socializmu pre 21. storočie, ktorá by fungovala práve v tomto regióne. I tu môžem poukázať na tendenčné informovanie našej verejnosti o reálnych udalostiach vo Venezuele, ba dokonca spájanie jej režimu s terorizmom.

Ďalší príklad, dnes krajina s najdynamickejším rozvojom ekonomiky na svete, akou je Čína, stojí na spomínanej ideológií a taktiež hľadá cestu pre socializmus, rešpektujúc svoje špecifiká, danosti a samozrejme politickú situáciu vo svete. A to je krajina kde žije jedna pätina obyvateľov planéty. Práve vďaka tejto ideológii, ako som už spomínal, má i dnešný kapitalizmus isté sociálne črty, vďaka ktorým je občanmi ešte tolerovaný. Ani krajiny Európy sa nevyhnú sociálnym otrasom, ktoré budú viesť k hľadaniu alternatívneho vývoja.

Nedávno, asi pred pol rokom, britské ministerstvo obrany uskutočnilo analýzy možného vývoja v Európe a na základe týchto analýz doslovne konštatovalo, že marxizmus zhruba tak o 20 rokov bude hýbať Európou a že úlohu Marxovho proletariátu zohrajú stredné vrstvy. A toto konštatovalo britské ministerstvo obrany a nie nejaká centrála komunistickej strany. Nakoniec musím zdôrazniť, že marxizmus, že komunistická ideológia je cestou, je hľadaním alternatív voči kapitalizmu. A hľadanie alternatívy voči kapitalizmu je existenčnou nevyhnutnosťou celej ľudskej civilizácie. Jednoducho povedané, ak chce ľudská civilizácia prežiť na našej planéte, musí sa človek k človeku a samozrejme k prírode inak správať ako sa správa. Marxizmus, socializmus je reálnou alternatívou."

Pri príležitosti 90. výročia VOSR prebieha v týchto dňoch v Moskve stretnutie komunistických strán z celého sveta. Ste účastníkom stretnutia, mohli by ste priblížiť jeho program?

"Od začiatku 90. rokov minulého storočia prešlo komunistické hnutie vo svete a predovšetkým v Európe mnohými otrasmi, mnohými zmenami, prešlo procesom analyzovania pomerov vo svete a vlastného postavenia v týchto spoločensko-politických kontúrach.

Prichádza doba, kedy sa komunistické strany po zložitom období výraznejšie integrujú, analyzujú chyby svojej politiky v 2O. storočí, zmeny vo vývoji spoločnosti a vzájomne koordinujú svoju súčasnú i budúcu politiku. 90. výročie VOSR je príležitosťou nielen na spomienkové či oslavné stretnutie, ale predovšetkým na pracovné stretnutie. V dňoch 4. až 6. novembra tohto roka prebiehal v Minsku medzinárodný seminár komunistických strán. Toto medzinárodné stretnutie pokračuje spoločnými poradami a nakoniec i samotnou spomienkou na 90. výročie VOSR 7. a 8. novembra v Moskve."

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Todos predstaví 4 americké premiéry na Autosalóne
 2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 5. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 6. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 7. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 8. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 9. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 10. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 731
 2. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 8 050
 3. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 7 971
 4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 135
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 989
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 782
 7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 2 998
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 419
 9. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 851
 10. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 824

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Danko chce obmedziť strany, súperov neodradil

Z SNS nepovedali, či pravidlo bude platiť aj pre registrované strany.

TECH

Odhalili pôvod záhadného hobbita, z Afriky sa dostal ako prvý

Homo floresiensis mal malý mozog a veľké nohy.

KOMENTÁRE

Únik z lopaty

Keby bol v druhom kole Mélenchon, zjednotenie by sa dosahovalo oveľa zložitejšie.

Neprehliadnite tiež

Pojednávanie s bossom nitrianskeho podsvetia opäť zrušili

Tento rok sa termín procesu z rozličných dôvodov zrušil už tri razy.

Dubačová žiada zvážiť kanál verejnoprávnej televízie pre Slovákov vo svete

Slováci žijúci v zahraničí by podľa nej nemali prísť o možnosť sledovať vysielanie domácej verejnoprávnej televízie.

Matovič chce odvolať Danka, nariadil kontrolovať listy poslancov

Obyčajní podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva.

V minulom roku obvinili z trestných činov 109 policajtov, dva prípady sa týkali vraždy

Najviac trestných činov patrilo do kategórie proti poriadku vo veciach verejných.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop