AKO KAŽDÁ REVOLÚCIA I VOSR MALA SVOJE BOČNÉ ULIČKY

Komunisti: Revolúcia mala odstrániť vykorisťovanie

Aj 90 rokov po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii ju komunisti z KSS považujú za jednu z najvýznamnejších udalostí, ktorá ovplyvnila myslenie ľudí a vývoj na celom svete.

Svet si dnes pripomína 90. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR). TASR pri tejto príležitosti prináša rozhovor s predsedom Komunistickej strany Slovenska (KSS) Jozefom Hrdličkom.

Aký je postoj KSS voči VOSR?

"VOSR považujeme i dnes za jednu z najvýznamnejších udalostí, ktorá ovplyvnila myslenie ľudí a vývoj na celom svete. Bola to revolúcia, ktorá v porovnaní s predošlými revolúciami nehľadala možnosti kozmetických úprav existujúcich spoločenských vzťahov, ale hľadala cestu a spôsoby priameho odstraňovania akéhokoľvek vykorisťovania človeka človekom. Ako každá revolúcia i VOSR mala svoje bočné uličky. VOSR vnímame ako pokus o hľadanie možností vybudovania úplne novej, sociálne a národnostne spravodlivej spoločnosti.

Priniesla zásadný zvrat v triednej štruktúre spoločnosti, ale predovšetkým v ideológii a vo vedomí ľudí. Boli to práve novembrové udalosti v Rusku, ktoré zdvihli revolučnú vlnu v kapitalistických štátoch Európy a značne prebudili k politickej aktivite národy kolónií a závislých krajín. Vplyv októbrovej revolúcie bol značný i v podmienkach Rakúsko-Uhorska a veľmi zásadne a pozitívne ovplyvnil i vytváranie Československej republiky. VOSR umožnila vznik nového sovietskeho štátu, položila základné kamene pre budovanie socializmu, a to nielen v Rusku, ale i v mnohých ďalších krajinách sveta. Práve vďaka tomuto systému sa z každodenného života odstraňovali také javy ako bol hlad, bieda, analfabetizmus, neistota, vykorisťovanie.

Vďaka socializmu, a to nielen v Sovietskom zväze, ale neskôr i v ďalších socialistických krajinách sa radový občan dočkal osemhodinového pracovného času, bezplatného a pre každého dostupného vzdelania, kde schopnosti rozhodovali, a nie peniaze. Bezplatná a kvalitná zdravotnícka starostlivosť sa stala samozrejmosťou každodenného života. Právo na prácu a pokojná jeseň života zabezpečená dôchodkovými dávkami, odchod do dôchodku u žien v 55. a u mužov v 60. rokoch boli výdobytkom práve socializmu. Žiaľ, veľmi objektívne treba priznať, že ani dejiny socializmu 20. storočia neboli ideálnymi a bezchybnými, a žiaľ, obsahujú i tienisté stránky. Dnes, s odstupom času, po mnohých udalostiach, ktoré nasledovali, a predovšetkým po spoločenskopolitických zmenách, po kontrarevolúciách koncom 80. rokov minulého storočia, vieme, že model socializmu, ktorý bol vytváraný v krajinách bývalého východného bloku, z viacerých objektívnych, ale i subjektívnych dôvodov neprežil.

I napriek tejto skutočnosti v dejinách ľudstva niet obdobia či spoločenského systému, ktoré by inklinovali k človeku a pre človeka tak ako socializmus 20. storočia, a to aj napriek jeho chybám a nedostatkom. Je potrebné si uvedomiť, že práve vďaka socializmu 20. storočia, ktorý existoval v krajinách strednej a východnej Európy, bol samotný kapitalizmus zo strachu o svoju existenciu donútený k mnohým sociálnym ústupkom a musel sa prispôsobovať tak, aby bol pre občanov znesiteľnejší. I dnes mnohé sociálne výdobytky, ktoré pracujúci vo svete majú a považujú za samozrejmosť, majú vďaka socializmu, ktorý tu existoval.

Treba neskromne spomenúť aj fakt, že bol to práve Sovietsky zväz a socializmus, ktorý zbavil ľudstvo strašnej nehumánnej hrozby zvanej fašizmus. V súčasnosti by sme si mali uvedomiť, že ak chceme hodnotiť historické udalosti či konkrétnych aktérov, protagonistov týchto udalostí a ak ich chceme hodnotiť reálne a objektívne, musíme ich hodnotiť v kontexte danej doby, v dobe, v ktorej vznikali a prebiehali. Bolo by absolútne jednostranné, tendenčné a nereálne hodnotiť históriu cez danosti súčasnosti. Aj náš dnešný pohľad na VOSR či na celé obdobie socializmu, naše analyzovanie omylov či nedostatkov musí brať do úvahy také historické fakty a danosti, ktoré spolu určovali vývoj, akými boli napríklad intervencia západných krajín do rodiaceho sa sovietskeho štátu, hospodárska kríza, fašizmus a druhá svetová vojna a v neposlednom rade studená vojna zo všetkým, čo k nej patrilo. Ak toto vezmeme do úvahy, i dnes pochopíme tendenčnosť tých, čo históriu manipulujú a prekrúcajú. VOSR vnímame nielen ako udalosť, ktorá je sucho, štatisticky zaevidovaná v dejinách ľudskej civilizácie, je udalosťou, ktorá nielenže priamo ovplyvnila udalosti v 20. storočí, ale v globálnych rozmeroch ovplyvnila myslenie a konanie miliónov ľudí.

Bez irónie treba povedať, že bola nádejou utláčaných a ponižovaných a pre dnešné, ale i pre budúce generácie je nadčasovou výzvou, výzvou k odvahe zápasiť za spravodlivé usporiadanie spoločenských pomerov. KSS ako marxistická strana sa hlási k odkazu VOSR a k výdobytkom socializmu 20. storočia. Samozrejme, dnes s odstupom času vidíme i mnohé zásadné chyby a omyly, ktoré priniesol ďalší vývoj. Dnes okrem teórie sme bohatší o historickú skúsenosť a preto naše hľadanie cesty k socializmu pre 21. storočie spolu s medzinárodným komunistickým hnutím je bohatšie ako boli revolučné snahy a cesty pred 90. rokmi v Rusku."

Nastala po páde Sovietskeho zväzu zmena vo vnímaní VOSR?

"Určite áno. Je realitou, že človek, pokiaľ nemal možnosť autenticky participovať na nejakej udalosti, každú udalosť vníma sprostredkovane a teda prirodzene jeho vnímanie, jeho názor či postoj k danej udalosti je značne determinovaný informáciami, ktoré získal. Tak tomu bolo v minulosti a je tomu tak i dnes. Tým chcem povedať, a to veľmi objektívne, že pokiaľ sme v období do roku 1989 napríklad na VOSR pozerali ako na symbol, ako na začiatok novej éry a pozerali sme na tieto udalosti s maximálnou, mnohokrát až prehnane božskou úctou, v súčasnosti sa niektoré historické fakty o týchto udalostiach zveličujú, iné sa zamlčujú či prekrúcajú, a to len za účelom vykresľovať VOSR a všetko, čo po nej nasledovalo, len v negatívnom svetle.

Veľmi otvorene treba povedať, že pravda o VOSR a taktiež o socializme 20. storočia je v dnešnej dobe pred súčasníkmi prekrúcaná. Celá táto éra je označovaná za čiernu dieru v dejinách ľudstva a mnohokrát zosmiešňovaná. Veľmi dobre však tejto tendenčnosti a jednostrannosti rozumieme. VOSR napriek rôznym tendenčným výkladom dnešnej moci má v histórii reálne miesto ako snaha o nastolenie spravodlivých pomerov v spoločnosti, o naplnenie starých ideálov, ktoré možno vyjadriť klasickým - sloboda, rovnosť, bratstvo."

Aké bolo skutočné pozadie VOSR a čo bolo jej cieľom?

"Myslím, že toto sú veci historicky známe. Samozrejme, že aj VOSR ako každá udalosť mala svoje príčiny, svoje pozadie. Boli vnútorné a samozrejme i vonkajšie. Ak hovoríme o vnútorných, hovoríme predovšetkým o veľmi zlej sociálno-ekonomickej situácii obyvateľov vtedajšieho Ruska, hovoríme o zaostalej krajine, o obrovskej chudobe, o hlade, nevzdelanosti, hovoríme o vojnou ničenej krajine a podobne.

Ak máme na mysli vonkajšie príčiny, tak hovoríme i o okolnostiach či udalostiach, ktoré mali priniesť a aj priniesli zásadné zmeny vo vývoji prvej svetovej vojny. Cieľom VOSR bola snaha o realizovanie vízie novej, lepšej, sociálne spravodlivej spoločnosti. Cieľom bolo zmeniť zaostalé Rusko vo vyspelú krajinu, zmeniť dnes nepredstaviteľne ťažké postavenie jeho obyvateľov. Lenin využil situáciu v spoločnosti a ako vodca revolúcie spolu s ostatnými sa pokúsil uviesť do praxe Marxovu teóriu novej spoločnosti. Snaha a pokus o odstránenie starého režimu a jeho nahradenie novým sociálne spravodlivým systémom socializmom bolo bezo sporu hlavným cieľom oných udalostí."

Existujú ešte vôbec nejaké fakty o VOSR, o ktorých široká verejnosť nevie?

"Ťažko povedať. Myslím, že vždy sa nájdu nejaké, i keď drobnejšie či nepodstatnejšie fakty či udalosti, ktoré neboli doposiaľ známe. Som však presvedčený, že i keby sa nejaké nové fakty o udalostiach VOSR objavili, v zásade by nič nezmenili. Je však neustále záujem skôr vytvárať nové fakty či rôzne špekulácie a permanentne deformovať skutočnú históriu. Ako hovorí staré príslovie: kto chce psa biť, palicu si nájde. Žiaľ, a to sa už opakujem, v súčasnosti nie je záujem o hľadanie historickej pravdy o VOSR a celých dejinách socializmu 20. storočia. Je tu evidentná snaha o ich prekrúcanie, pripisovanie tejto ére rôznych zločinov a jej komplexné zatracovanie a zosmiešňovanie."

Má ideológia marxizmuleninizmu ešte šancu presadiť sa v Rusku či iných krajinách?

"Sme o tom presvedčení. Už samotná súčasnosť to potvrdzuje. Spomeniem napríklad vývoj, ktorým sa uberá deväť krajín Južnej či Latinskej Ameriky. Konkrétne môžem spomenúť Venezuelu, ktorá je lídrom v tomto regióne a ktorá hľadá cestu socializmu pre 21. storočie, ktorá by fungovala práve v tomto regióne. I tu môžem poukázať na tendenčné informovanie našej verejnosti o reálnych udalostiach vo Venezuele, ba dokonca spájanie jej režimu s terorizmom.

Ďalší príklad, dnes krajina s najdynamickejším rozvojom ekonomiky na svete, akou je Čína, stojí na spomínanej ideológií a taktiež hľadá cestu pre socializmus, rešpektujúc svoje špecifiká, danosti a samozrejme politickú situáciu vo svete. A to je krajina kde žije jedna pätina obyvateľov planéty. Práve vďaka tejto ideológii, ako som už spomínal, má i dnešný kapitalizmus isté sociálne črty, vďaka ktorým je občanmi ešte tolerovaný. Ani krajiny Európy sa nevyhnú sociálnym otrasom, ktoré budú viesť k hľadaniu alternatívneho vývoja.

Nedávno, asi pred pol rokom, britské ministerstvo obrany uskutočnilo analýzy možného vývoja v Európe a na základe týchto analýz doslovne konštatovalo, že marxizmus zhruba tak o 20 rokov bude hýbať Európou a že úlohu Marxovho proletariátu zohrajú stredné vrstvy. A toto konštatovalo britské ministerstvo obrany a nie nejaká centrála komunistickej strany. Nakoniec musím zdôrazniť, že marxizmus, že komunistická ideológia je cestou, je hľadaním alternatív voči kapitalizmu. A hľadanie alternatívy voči kapitalizmu je existenčnou nevyhnutnosťou celej ľudskej civilizácie. Jednoducho povedané, ak chce ľudská civilizácia prežiť na našej planéte, musí sa človek k človeku a samozrejme k prírode inak správať ako sa správa. Marxizmus, socializmus je reálnou alternatívou."

Pri príležitosti 90. výročia VOSR prebieha v týchto dňoch v Moskve stretnutie komunistických strán z celého sveta. Ste účastníkom stretnutia, mohli by ste priblížiť jeho program?

"Od začiatku 90. rokov minulého storočia prešlo komunistické hnutie vo svete a predovšetkým v Európe mnohými otrasmi, mnohými zmenami, prešlo procesom analyzovania pomerov vo svete a vlastného postavenia v týchto spoločensko-politických kontúrach.

Prichádza doba, kedy sa komunistické strany po zložitom období výraznejšie integrujú, analyzujú chyby svojej politiky v 2O. storočí, zmeny vo vývoji spoločnosti a vzájomne koordinujú svoju súčasnú i budúcu politiku. 90. výročie VOSR je príležitosťou nielen na spomienkové či oslavné stretnutie, ale predovšetkým na pracovné stretnutie. V dňoch 4. až 6. novembra tohto roka prebiehal v Minsku medzinárodný seminár komunistických strán. Toto medzinárodné stretnutie pokračuje spoločnými poradami a nakoniec i samotnou spomienkou na 90. výročie VOSR 7. a 8. novembra v Moskve."

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 919
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 645
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 098
 4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 389
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 018
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 044
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 577
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 566
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 081
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 661