Komuniké z rokovania 152. schôdze vlády SR

Bratislava 19. apríla (TASR) - Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 152. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí ...

Bratislava 19. apríla (TASR) - Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 152. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši ministerka financií SR Brigita Schmögnerová (ZPC) Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci Z programu boli stiahnuté: Návrh zákona o dani z nehnuteľností. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Správa o dopracovaní koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2001. Návrh zmien kompetencií ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SR vyplývajúcich z dokumentu Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti. Do programu boli dodatočne doplnené: Návrh na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom do Maďarskej republiky dňa 23. apríla 2001. Návrh na uzavretie zmeny Protokolu 1 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou a zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh legislatívneho zámeru komplexných zmien právnej úpravy záložného práva. Predmetom legislatívneho zámeru je vypracovanie novej právnej úpravy záložného práva k hnuteľným veciam a inému majetku, ktorá umožní zriadenie neposesórneho záložného práva, zabezpečí transparentnosť a vykonanie záložných práv a zrovnoprávni všetkých záložných veriteľov tak, aby platila zásada prednosti skôr zriadeného záložného práva Vláda SR prerušila rokovanie o materiáli Správa o stave procesu privatizácie SPP, š.p. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na prijatie úlohy pre urýchlenie privatizácie štátnych podnikov v oblasti elektroenergetiky, štátnych podnikov Vodární a kanalizácií a Slovenský plynárenský priemysel. Návrh rieši spôsob urýchlenia právneho vysporiadania majetku privatizovaných subjektov v elektroenergetike, podnikov vodární a kanalizácií a Slovenského plynárenského priemyslu a kompletizácie ich majetkovej dokumentácie. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom uvedeného zákona je prispôsobovanie sa európskym štandardom a dosiahnutie kompatibility s direktívami EÚ a tiež zabezpečenie splniteľnosti oprávnených nárokov osôb poškodených prevádzkou motorového vozidla a odstránenie monopolného vykonávania daného druhu poistenia jedným poistiteľom, a tým vytvoriť možnosti výberu poistiteľa. V navrhovanom zákone sa nahrádza zákonná povinnosť poistiť si motorové vozidlo za škody spôsobené jeho prevádzkou zmluvným vzťahom medzi poistiteľom a poistníkom a taktiež sa počíta s priamym nárokom poškodeného voči poistiteľom, čím sa zabezpečuje zvýšená právna ochrana poškodeného. K vyššej ochrane poškodených prispeje aj zriadenie Slovenskej kancelárie poistiteľov, ktorá okrem iného bude spravovať tzv. poistný garančný fond, ktorého účelom bude aj odškodňovanie obetí dopravných nehôd zapríčinených nezisteným alebo nepoisteným motorovým vozidlom, a zároveň bude Slovenská kancelária poistiteľov plniť funkciu kancelárie zelenej karty. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky je vykonávacím predpisom k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a ďalších zákonných nariadení. Účelom tohto návrhu je implementácia smernice Rady č. 89/655/EHS z 30. novembra 1989 týkajúcej sa minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na používanie pracovných prostriedkov pracovníkmi v práci doplnenej smernicou Rady č. 95/63/ES. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky ustanovuje podrobnosti o podmienkach používania a kontrole pracovného prostriedku z hľadiska jeho správnej inštalácie a správneho fungovania. Určuje požiadavky na oboznamovanie a informovanie zamestnanca o obsluhe pracovného prostriedku a o nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnanca. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 23/2001 Z. z. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Doplnok legislatívnych úloh k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001, ktoré vyplynuli z novely Ústavy Slovenskej republiky schválenej 23. februára 2001. Vláda SR zároveň uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy zabezpečiť včasné plnenie úloh z plánu na rok 2001 vrátane úloh zo schváleného doplnku. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č.1277 z 27.2.2001. Úlohy financovania potrieb požiarnej ochrany, materiálno-technického zabezpečenia útvarov Zboru požiarnej ochrany SR pri likvidácii požiarov, nákup výškovej požiarnej a leteckej záchrannej techniky zadané týmto uznesením vláda preniesla do svojho uznesenia a uložila ich príslušným členom vlády zabezpečiť. Vláda SR prerokovala Návrh na schválenie žiadosti vlády Slovenskej republiky o poskytnutí pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na realizáciu projektu "Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave". Vláda SR s pripomienkami schválila žiadosť o pôžičku z Rozvojovej banky Rady Európy pre projekt "Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave" vo výške 137 150 tisíc SKK. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Súhrnnú správu o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 2000. Vláda SR zároveň schválila aktualizáciu úloh Národného programu boja proti drogám na rok 2001. Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prijatie Štvrtého dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde. Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády SR predložiť predmetný dokument Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu. Vláda SR odporučila prezidentovi SR ratifikovať Dodatok po vyslovení súhlasu Národnou radou SR. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s prístupom Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť Dohovor Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu. Vláda SR odporučila prezidentovi SR podpísať prístupovú listinu k Dohovoru. Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a veľvyslanca Slovenskej republiky pre Estónsku republiku so sídlom v Rige na podpis Dohody.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Fínskej republiky Paavom Liponenom v Slovenskej republike v dňoch 3.-4. mája 2001. Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Lotyšskej republiky Andrisom Berzinšom v Slovenskej republike v dňoch 13.-14. mája 2001. Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch 5. stretnutia Konferencie o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (30. marca 2001, Brusel). Vláda SR zároveň schválila postup pri rokovaniach v kapitole Právo obchodných spoločností v oblasti ochrannej známky Spoločenstiev a farmaceutických výrobkov. Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vyslanie ženijnej jednotky Armády Slovenskej republiky v počte do 280 vojakov do mierovej misie Organizácie Spojených národov UNFICYP na Cypre. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť uvedený návrh predsedovi Národnej rady SR. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh koncepcie spracovania Predvstupovej procedúry fiskálneho dohľadu. Predvstupová procedúra fiskálneho dohľadu je novou iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je postupná príprava kandidátskych krajín na mechanizmy fiskálneho dohľadu uplatňované v členských štátoch EÚ. Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom do Maďarskej republiky dňa 23. apríla 2001. Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím zmeny Protokolu 1 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou a zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s predbežným vykonávaním zmeny Protokolu 1 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o postupoch prác na aktualizácii optimálnej siete zdravotníckych zariadení. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti delegácie vlády Slovenskej republiky na Slovenskom hospodárskom dni na EXPO 2000 v Hannoveri. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. polrok 2000. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra vlády Chorvátskej republiky pre európske integrácie Ivana Jakovči†a v Slovenskej republike v dňoch 29.-30.3.2001. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Priebežnú správu o postupe prác pri príprave sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 6 472
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 4 555
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 237
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 856
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 2 580
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 064
 7. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 761
 8. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 563
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 110
 10. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM® 660

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Spievajúci dom týral operou celú ulicu

Je to najabsurdnejší susedský spor, ktorý sa na Slovensku odohral. V Štúrove žena štrnásť rokov púšťala od rána do večera nahlas operné árie

KOMENTÁRE

Buďte vďační za Fica. My Česi máme iných komunistov

Komunistická strana Čiech a Moravy je ojedinelým reliktom.

TECH

Zjavil sa náhodou, pozrite si ako Phobos obieha Mars

Mesiac pomenovali po bohu strachu.