Aké pokuty vám hrozia? Pozrite si ich zoznam

Ministerstvo vnútra schválilo nový sadzobník pokút. Pre policajtov ale nie je záväzný.

Nové pravidlá cestnej premávky priniesli aj výrazne vyššie pokuty za niektoré priestupky. Kým samotný zákon uvádza iba rozpätie, v akom sa policajti môžu pri ukladaní pokút pohybovať, presné sumy za jednotlivé priestupky špecifikuje interný sadzobník polície.

Ten polícia zverejnila na internetovej stránke, upozorňuje však, že sumy sú len orientačné. Policajt sa podľa okolností priestupku stále môže rozhodnúť pokutu znížiť alebo zvýšiť, záväzné je pre neho iba rozpätie zo zákona.

Prinášame vám prehľad pokút za všetky priestupky, ako sú uvedené v policajnom sadzobníku.

Všeobecné povinnosti

 • Nedanie prednosti v jazde a nerešpektovanie stopky 60 €
 • Nerozsvietenie svetiel po značke Rozsvieť svetlá 60 €
 • Porušenie zákazu vjazdu 60 €
 • Predbiehanie na zákaze predchádzania 60 €
 • Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom 150 €
 • Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta 150€
 • Odmietnutie skúšky na alkohol alebo inú návykovú látku rieši dopravný inšpektorát
 • Používanie antiradaru 150 €
 • Prevádzkovanie vozidla vybaveného autoradarom 100 €

Povinnosti vodiča

 • Použitie vozidla, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 60 €
 • Vedenie neschváleného alebo vyradeného vozidla alebo vozidla bez platnej tabuľky s evidenčným číslom rieši dopravný inšpektorát
 • Vedenie vozidla bez platných dokladov 50 €
 • Nedanie prednosti chodcovi na priechode pre chodcov - ak došlo k jeho ohrozeniu alebo dopravnej nehode rieši dopravný inšpektorát
 • Vedenie vozidla bez vodičského preukazu, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania rieši dopravný inšpektorát
 • Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok rieši dopravný inšpektorát
 • Prenechanie šoférovania osobe bez vodičského preukazu alebo pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky rieši dopravný inšpektorát
 • Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní z cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 60 €
 • Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 60 €
 • Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky 30 €
 • Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 60 €
 • Používanie telefónu počas jazdy 60 €
 • Používanie hanlivých gest a vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom premávky 30 €
 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla 30 €
 • Obťažovanie nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 60 €
 • Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty 150 €

Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

 • Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 30 €
 • Jazda na motocykli bez prilby 60 €

Používanie bezpečnostných pásov

 • Nepripútanie sa pásom alebo nepoužitie iného zadržiavacieho zariadenia 60 €

Spôsob jazdy

 • Jazda po nesprávnej strane vozovky alebo jazdného pruhu v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a pod.) 100 €
 • V ostatných prípadoch 60 €
 • Ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150 €
 • Ak dôjde k dopravnej nehode rieši dopravný inšpektorát
 • Jazda po krajnici 150 €

Jazda v jazdných pruhoch

 • Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 60 €
 • Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100 €
 • Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky 60 €

Jazda v mimoriadnych prípadoch

 • Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50 €
 • Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60 €
 • Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu 30 €
 • Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 50 €
 • Nezastavenie za autobusom či električkou v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa 60 €
 • Ohrozenie osoby vystupujúcej či nastupujúcej do vozidla verejnej dopravy 60 €
 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát

Obchádzanie

 • Obmedzenie účastníkov premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí 60 €
 • Ohrozenie účastníkov premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí 100 €

Predchádzanie

 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 60 €
 • Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 50 €
 • Ohrozenie vodičov za sebou nedaním znamenia o zmene smeru jazdy rieši dopravný inšpektorát
 • Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 100 €
 • Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy 60 €
 • Porušenie zákazu predchádzania 150 €
 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát

Rýchlosť jazdy

 • Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky 60 €
 • Následný prechod do protismeru na neprehľadnom mieste spôsobenie dopravnej nehody, alebo ohrozenie protiidúceho vodiča rieši dopravný inšpektorát

Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti

1. o viac ako 10 km/h 50 €

2. o viac ako 20 km/h 100 €

3. o viac ako 30 km/h 200 €

4. o viac ako 40 km/h 300 €

5. o viac ako 50 km/h 400 €

6. o viac ako 60 km/h 500 €

7. o viac ako 70 km/h 650 €

Odbočovanie

 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 50 €
 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu ostatných, najmä vodičov za ním rieši dopravný inšpektorát
 • Nezabezpečenie odbočenia pomocou ďalšej osoby, ak si to situácia vyžaduje 60 €
 • Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo 60 €
 • Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 60 €
 • Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
 • Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 €
 • Ak došlo k nehode rieši dopravný inšpektorát

Jazda cez križovatku

 • Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a ich obmedzenie 60 €
 • Následné ohrozenie vozidiel 150 €
 • Spôsobenie dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
 • Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku a ich obmedzenie 50 €
 • Následné ohrozenie vozidiel 100 €
 • Spôsobenie dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
 • Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde 60 €
 • Nezastavenie pred križovatkou na stopku z miesta s rozhľadom 60 €
 • Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát

Vchádzanie na cestu

 • Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty 60 €
 • Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €
 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
 • Nezabezpečenie vchádzania na cestu ďalšou osobou, ak to vyžadujú okolnosti 50 €
 • Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov premávky 60 €
 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
 • Znečisťovanie cesty 60 €

Otáčanie a cúvanie

 • Ohrozenie ostatných pri cúvaní 60 €
 • Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania ďalšou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti 60 €
 • Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 60 €

Zastavenie a státie

 • Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 30 €
 • Pri státí nezostal voľný aspoň jeden pruh široký najmenej tri metre pre každý smer jazdy 60 €
 • Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery jazdy 60 €
 • Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vyparkovať 60 €
 • Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 60 €
 • Ohrozenie účastníkov pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka 60 €
 • Zabráni vyjsť vodičovi hromadnej dopravy zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 60 €
 • Ako vodič hromadnej dopravy pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozí vodičov idúcich rovnakým smerom 60 €
 • Ohrozenie ostatných pri otváraní dverí, nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 60 €
 • Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 60 €
 • Neumiestnenie výstražného trojuholníka počas núdzového státia 50 €
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 €
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 60 €
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu ak značka neurčuje inak alebo na chodníku zostane aspoň 1,5 metra voľného miesta 60 €
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 60 €
 • Na iných miestach, kde by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky 60 €
 • Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a električkovou koľajnicou voľný pruh široký najmenej 3,5 m 60 €
 • Zastavenie alebo státie na mieste pre vozidlá ťažko zdravotne postihnutých 60 €
 • Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na cestách mimo obce 60 €

Železničné priecestia

 • Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 60 €
 • Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je stopka rieši dopravný inšpektorát
 • Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150 €

Znamenie o zmene smeru jazdy

 • Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť premávky 60 €

Výstražné znamenia

 • Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 30 €

Osvetlenie vozidiel

 • Neosvetlenie auta počas jazdy 60 €
 • Neosvetlenie nemotorového vozidla počas zníženej viditeľnosti 20 €
 • Použitie svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 30 €
 • Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku premávky alebo na ceste mimo obce 60 €

Vlečenie motorového vozidla

Prekročenie povolenej rýchlosti pri vlečení motorového vozidla

1. o viac ako 10 km/h 50 €

2. o viac ako 20 km/h 100 €

3. o viac ako 30 km/h 200 €

4. o viac ako 40 km/h 300 €

5. o viac ako 50 km/h 400 €

6. o viac ako 60 km/h 500 €

7. o viac ako 70 km/h 650 €


 • Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti 60 €
 • Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo motorového vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami v nákladnom priestore alebo v autobuse 60 €

Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste

 • Jazda na diaľnici rýchlosťou menej ako 80 km/h, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 kilometrov za hodinu 60 €
 • Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky 60 €
 • Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených 60 €
 • Nedanie prednosti vozidlám pri vchádzaní na diaľnicu a ohrozenie bezpečnosti a plynulosti premávky 100 €
 • Spôsobenie dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
 • Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla 100 €
 • Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na parkovisku 60 €
 • Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici 60 €
 • Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás 60 €
 • Vlečenie vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo k najbližšiemu parkovisku 60 €
 • Predchádzanie iného vozidla, ak vodič výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje ostatných 60 €

Osobitosti premávky v zimnom období

 • Jazda bez zimných pneumatík, ak je na vozovke súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza 60 €
 • Nákladné autá bez zimných pneumatík v období od 15. novembra do 15. marca 60 €

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel

 • Porušenie zákazu jazdy vozidiel nad 3500 kilogramov na diaľnici, rýchlostnej ceste a ceste I. triedy v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu po pracovnom dni od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00, v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00h a počas jedného dňa pracovného pokoja po pracovnom dni od 00.00 do 22.00 60 €
 • Používanie zvláštnych motorových vozidiel okrem ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií bez povolenia (s výnimkou traktorov a samohybných pracovných strojov s povinnou tabuľkou) 60 €
 • Porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy 60 €
 • Porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste II. triedy v čase od 06.00 do 09.00 h, od 15.00 do 20.00 h a od 23.00 do 04.00 a v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel 60 €

Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

 • Ak vodič neumožní prejazd vozidlu s právom prednostnej jazdy 100 €
 • V prípade ich ohrozenia 150 €
 • V prípade spôsobenia dopravnej nehody rieši dopravný inšpektorát
 • Ak sa zaradí do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy 60 €
 • Nerešpektovanie výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 60 €

Prekážka cestnej premávky

 • Neodstránenie spôsobenej prekážky 60 €
 • Neoznačenie prekážky 60 €

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

 • Neoprávnené používanie označenia a parkovacieho preukazu 60 €

Preprava osôb

 • Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 60 €
 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 €
 • Nedodržanie podmienok pri preprave osôb v nákladnom priestore a v prívese traktora 60 €

Preprava nákladu

 • Nesprávne uloženie a upevnenie nákladu ohrozujúce bezpečnosť a plynulosť premávky 60 €

Osobitné ustanovenia o chodcoch

 • Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) 60 €
 • Chodec idúci po krajnici nemá pri zníženej viditeľnosti na sebe reflexné prvky alebo bezpečnostný odev 30 €

Osobitné ustanovenia o cyklistoch

 • Ohrozovanie účastníkov cestnej premávky, najmä druhým bicyklom, ručným vozíkom, vedením psa alebo prepravou väčších predmetov 60 €
 • Cyklista idúci po krajnici nemá pri zníženej viditeľnosti na sebe reflexné prvky alebo bezpečnostný odev 30 €
 • Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na podobnom športovom vybavení 30 €
 • Jazda na bicykli mimo obce bez ochrannej prilby 10 €

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 4. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 5. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 6. Kam do tepla v januári?
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 8. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 9. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 2. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 3. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 6. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 7. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 8. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 9. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 10. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 15 859
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 930
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 654
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 965
 5. Kam do tepla v januári? 2 492
 6. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 375
 7. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 351
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 231
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 311
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 099

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil, kresťanským aktivistom sa jeho zavedenie nepáči. Ministerstvo vnútra im sľubuje stretnutie.

DOMOV

Dobré ráno: Kto je Harabin a kto ho chce za prezidenta

Konšpirácie už nestačia, Harabina chcú za prezidenta

KOMENTÁRE

Profesionálni kresťania objavili novú diskrimináciu

Úrady si účtujú poplatok za akýsi administratívny úkon.

KOMENTÁRE

Harabin je šašo, nebezpečný bude Kotleba

Kotleba nemá čo prehrať, s hanbou neodíde, môže len oživiť svoj kapitál.

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Záhadná petícia chce Štefana Harabina za prezidenta

Kto je Štefan Harabin a kto ho chce za prezidenta.

V Tatrách sa pripravte na silný vietor

Výstrahu druhého stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav.

Rašiho sesternica chce kúpiť mestské pozemky

Necelý rok pred voľbami je na stole predaj nehnuteľností pre jej autoumyváreň.

Šok číslo 2: Košice musia vrátiť ďalších 14,5 milióna eur z eurofondov

Magistrát: Brusel zmenil pravidlá počas hry. O pomoc žiada ministerstvo.

Harabin si za prezidenta trúfa, no k petícii za jeho kandidatúru sa nehlási

Občiansky kandidát na prezidenta potrebuje 15-tisíc podpisov. Bývalý šéf Najvyššieho súdu hovorí, že masovejšia podpora by ho do volieb posmelila.