Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií od 30.4.-1.5.2001

Slovensko je medzi obyvateľmi EÚ v rebríčku obľúbenosti šieste

Brusel 30. apríla (TASR) - Prijatie Slovenska do Európskej únie (EÚ) podporuje 38 percent jej súčasných obyvateľov, zatiaľ čo 39 percent je proti. Slovensko je v rebríčku obľúbenosti spomedzi 13 kandidátskych krajín na šiestom mieste za Maltou, Maďarskom, Poľskom, Cyprom a Českou republikou. Vyplýva to z nových výsledkov pravidelného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktoré dnes zverejnili v Bruseli.

Oproti vlaňajšej jeseni sa podpora Slovenska mierne zvýšila - vtedy si vstup našej krajiny želalo iba 37 percent obyvateľov EÚ, 38 bolo proti. Najviac Slovensko podporujú obyvatelia Švédska (58 percent za vstup, 23 proti), Grécka (57:28) a Dánska (54:33). Naopak najmenej si prijatie SR do únie želajú v susednom Rakúsku (25 percent za, 62 proti), Francúzsku (25:57) a Belgicku (30:54).

Najobľúbenejšou kandidátskou krajinou je už tradične Malta, ktorej vstup podporuje 48, zatiaľ čo proti je 30 percent opýtaných. Na druhom mieste je Maďarsko (46 percent za, 32 proti), nasleduje Poľsko (44:36), Cyprus (42:35) a Česká republika (42:36).

U všetkých ostatných kandidátskych krajín prevládajú odporcovia ich prijatia nad stúpencami. Šieste Slovensko podporuje 38, proti je 39 percent, nasledujú Estónsko (37:38), Lotyšsko (37:38), Litva (37:39). Paradoxne nízkej podpore sa už tradične teší prosperujúce Slovinsko - jeho prijatie si želá iba 35 percent, proti je 41 percent obyvateľov EÚ. Za ním nasledujú už len Bulharsko (35:41), Rumunsko (33:45) a Turecko (30:48).

Viac ako prijatie súčasných kandidátskych krajín si obyvatelia EÚ želajú vstup Švajčiarska a Nórska (70 percent za, 14 proti). Celkovo podporuje rozšírenie EÚ iba 44 percent jej obyvateľov, zatiaľ čo 35 percent je proti a 21 sa nevie vyjadriť. Za prioritu považuje rozšírenie len 26 percent z viac ako 16.000 respondentov, ktoré vo všetkých 15 členských krajinách EÚ oslovil Eurobarometer.

Najviac si rozšírenie želajú v Grécku (70 percent), Taliansku (59) a Španielsku (58), naopak najmenej vo Francúzsku (35), Rakúsku (32) a Británii (31 percent).

Za najdôležitejšie kritériá, ktoré musia kandidáti na vstup splniť, považujú obyvatelia EÚ rešpektovanie ľudských práv a demokratických princípov, ochranu životného prostredia, boj proti organizovanému zločinu a pašovaniu drog a schopnosť prispievať do spoločného rozpočtu.

Podpora prijatia Slovenska do EÚ v jednotlivých členských štátoch (v percentách za/proti): Belgicko 30/54 Dánsko 54/33 Nemecko 35/46 Grécko 57/28 Španielsko 45/22 Francúzsko 25/57 Írsko 35/27 Taliansko 49/31 Luxembursko 38/49 Holandsko 45/36 Rakúsko 25/62 Portugalsko 39/32 Fínsko 42/36 Švédsko 58/23 Británia 30/34 EÚ spolu 38/39

OLAF bude vyšetrovať možné zneužitie peňazí EÚ na Slovensku

Brusel 30. apríla (TASR) - Európsky úrad na boj proti podvodom OLAF bude vyšetrovať možné zneužitie finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) poskytnutých Slovensku v rámci predvstupovej pomoci. Rozhodol o tom generálny riaditeľ OLAFu Franz-Hermann Brünner.

Vyšetrovanie sa bude týkať možných podvodov pri výberových konaniach na projekty spolufinancované na Slovensku z predvstupových fondov EÚ. OLAF dnes v tlačovom vyhlásení oznámil, že vyšetrovanie mieni uskutočniť v úzkej spolupráci so slovenskými úradmi, ktoré už naznačili ochotu spolupracovať.

Podľa dobre informovaných zdrojov by mal 4. mája do Bratislavy pricestovať vyšetrovací tím OLAFu, ktorý bude v SR skúmať dokumentáciu v sídle Európskej komisie, ale aj na úrade vlády a ďalších inštitúciách. Keďže ide o dôvernú záležitosť, hovorca OLAFu Alessandro Butticé dnes TASR túto informáciu nemohol potvrdiť.

Dnešné vyhlásenie zdôrazňuje, že všetky informácie získané v procese vyšetrovania, ktoré spadajú do kompetencie národných justičných orgánov, sú chránené príslušnými ustanoveniami a akékoľvek komentáre zo strany OLAFu by boli preto porušením zákona.

OLAF bude aféru okolo možného zneužitia prostriedkov z programov PHARE a ISPA bývalým pracovníkom Úradu vlády SR vyšetrovať napriek tomu, že EK v piatok dočasne zrušila svoje rozhodnutie pozastaviť v tejto súvislosti na Slovensku výberové konania a podpisovanie kontraktov.

Hoci aféra otriasla politickou scénou na Slovensku, EK dnes zopakovala, že to nebude mať žiadny vplyv na integračné ambície SR. "Tento náročný prípad neovplyvní postavenie Slovenska v prístupových rokovaniach ani hodnotenie dobrého pokroku SR v integračnom procese," uviedol v tlačovom vyhlásení komisár pre rozšírenie Günter Verheugen.

Freedom House konštatuje mierny pokrok v oblasti slobody tlače v SR

Washington 30. apríla (TASR) - Situácia v oblasti slobody tlače sa v uplynulom roku na Slovensku mierne zlepšila. Konštatuje sa to v dnes zverejnenej správe organizácie Freedom House (FH), v ktorej je SR - rovnako ako v predchádzajúcich dvoch rokoch - zaradená do kategórie slobodných krajín.

Organizácia poukazuje na skutočnosť, že v júni 2000 prezident Rudolf Schuster podpísal zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý má zvýšiť transparentnosť činnosti vlády a obmedziť korupciu.

Tiež pripomína zánik denníka Slovenská Republika, ktorý dáva FH do súvislosti s nedostatkom inzerentov a finančnými problémami po porážke Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) vo voľbách v roku 1998.

Slovensko za minulý rok získalo spolu 26 bodov zo stovky možných (čím menej bodov, tým je situácia lepšia), čo znamená že sa umiestnila v druhej kategórii slobodných krajín (16 až 30 bodov). Za rok 1999 FH Slovensku pridelil 30 bodov.

FH hodnotí situáciu v štyroch kategóriách. V prvých troch - zákony vplývajúce na obsah médií, politické tlaky a ovládanie obsahu médií, ekonomické vplyvy na obsah médií - udeľuje od žiadneho do 15 bodov. Štvrtá kategória na škále nula až päť hodnotí represívne akcie proti novinárom (zabitie, zatknutie, fyzické násilie, cenzúra, autocenzúra). Každá kategória je rozdelená na tlačené a elektronické médiá.

Najviac bodov Slovensko získalo v prvej kategórii, ktorá sa týka zákonov a administratívnych rozhodnutí ovplyvňujúcich prácu médií. FH situáciu zhodnotil pridelením 11 (z maximálneho počtu 30) bodov (päť elektronické, šesť printové).

S ôsmimi bodmi (4E/4P) nasleduje kategória ekonomických vplyvov na obsah médií. Politické tlaky na obsah slovenských médií FH zhodnotil pridelením šiestich bodov (3E/3P). V súvislosti s represívnymi opatreniami proti novinárom získalo Slovensko jeden z desiatich možných bodov.

FH krajiny hodnotí od roku 1972 a zaraďuje ich do kategórií "slobodná" (O-15,16-30), "čiastočne slobodná" (31-45,46-60) a "neslobodná" (61-75,76-100) v rámci každej kategórie sú krajiny podľa počtu získaných bodov rozdelené do dvoch podskupín.

Organizácia vychádza z článku 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, podľa ktorej "má každý právo na slobodu presvedčenia a vyjadrovania" a slobodu voľného prístupu k informáciám. Údaje získava od zahraničných korešpondentov, vlastného štábu, medzinárodných návštevníkov, organizácií na ochranu ľudských práv, spravodajských médií a iných zdrojov.

Z 27 krajín východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu sú podľa FH médiá slobodné v deviatich, čiastočne slobodné v jedenástich a neslobodné v siedmich štátoch. Najväčšie pokroky FH zaznamenal v Chorvátsku a v Juhoslávii, mierny pokrok v šiestich (popri SR v Bosne, Bulharsku, Maďarsku, Slovinsku a Tadžikistane). Mierne zhoršenie situácie FH konštatuje v deviatich krajinách (Arménsko, Azerbajdžan, Česká republika, Gruzínsko, Kazachstan, Macedónsko, Moldavsko, Turkmenistan a Uzbekistan). Osobitne poukazuje na Azerbajdžan, kde nový zákon o masmédiách zakazuje urážanie cti - to je veľmi široko definované, ako aj šírenie informácií, ktoré sú v protiklade s národnými záujmami.

HODNOTENIE SLOVENSKA -chronológia Legenda: A-zákony a nariadenia ovplyvňujúce obsah médií (0-15) B-politické tlaky a kontrola obsahu médií (0-15) C-ekonomické vplyvy na obsah médií (0-15) C-represívne akcie proti novinárom (0-5) (P-printové médiá, E-elektronické médiá)

Správa za rok 2000 (E/P)

A - 5/6

B - 3/3

C - 4/4

D - 0/1

Spolu: 26 - slobodná

Správa za rok 1999 (E/P)

A - 7/8

B - 3/3

C - 4/4

D - 0/1

Spolu: 30 - slobodná


Zaradenie SR od jej vzniku v roku 1993:

1993/94: čiastočne slobodná (ČS)

1994/95: slobodná (S)

1995/96: S

1996/97: ČS

1997/98: ČS

1998/99: S

1999/00: S

zdroj: www.freedomhouse.org

Účastníci environmentálneho summitu v Bukurešti vyzvali na akciu v povodí Dunaja

Bukurešť 1. mája (TASR) - Problematika revitalizácie dunajsko-karpatského regiónu bola hlavnou témou environmentálneho summitu stredo- a východoeurópskych krajín, ktorý sa v pondelok konal v Bukurešti.

Prezidenti a zástupcovia vlád 16 krajín na záver stretnutia podpísali dohodu zameranú hlavne na prepojenie hospodárskeho a environmentálneho rozvoja regiónu, ako aj zvýšenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Sedem krajín - Rumunsko, Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko a Slovensko - na summite zastupovali prezidenti, za Česko, Juhosláviu, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko záverečnú deklaráciu podpísali predstavitelia vlád, respektíve diplomati.

V otváracom vystúpení britský princ Philip, vojvoda z Edinburghu, ktorý stretnutiu predsedal ako zástupca Svetového fondu pre ochranu prírody (WWF) - spoločne s rumunskou vládou ako organizátorom konferencie, zdôraznil, že ochrana životného prostredia a živočíšnych druhov môže byť efektívna len pri spolupráci všetkých zainteresovaných krajín. Dunajsko-karpatský región treba chápať ako jeden celok, vyhlásil manžel britskej kráľovnej Alžbety II.

Koordinátor Paktu stability pre Balkán Bodo Hombach vyzval na podniknutie rýchlych krokov pre rozvoj regiónu a obnovenie voľnej plavby po Dunaji, ktorý je v Novom Sade blokovaný troskami mostov zničených pred dvoma rokmi počas náletov NATO proti JZR. Európsky veľtok Hombach označil za ekonomickú diaľnicu potrebnú pre obnovenie hospodárskeho života v regióne.

Dunaj a ekologická katastrofa na jeho prítoku - rieke Tisa - z minulého roku boli impulzmi pre zorganizovanie summitu. Po úniku kyanidu v zlatej bani v meste Baia-Mare uhynuli v Tise tony rýb.

Účastníci stretnutia hovorili aj o vytvorení národných parkov a prírodných rezervácií, ktoré by mohli do hospodársky zanedbaných oblastí prilákať turistov.

Slovenský prezident Rudolf Schuster vo vystúpení zdôraznil potrebu spolupráce pri riešení environmentálnych problémov karpatsko-dunajského regiónu, pričom poukázal na jeho unikátny charakter z hľadiska vzácnosti a rozsiahlosti ekosystémov. Podľa Schustera má táto oblasť mimoriadny potenciál prírodných zdrojov a obrovské možnosti v hospodárskej oblasti.

Prezident SR pripomenul, že Slovensko pri ochrane Dunaja urobilo veľký krok vybudovaním účinných čističiek odpadových vôd. Výsledkom, samozrejme vrátane vplyvov a čistiacich zariadení na rakúskom úseku Dunaja, je skutočnosť, že svetoznámy prírodovedec Jean-Jacques Cousteau mohol konštatovať, že úsek Dunaja okolo Bratislavy patrí medzi najčistejšie, dodal.

Prezident SR sa ďalej sústredil na myšlienku hľadania dokonalejších systémov včasného varovania. Za vzor si vzal návrh slovenskej strany na prípravu projektu Integrovaný manažment v karpatských povodiach - nástroje a implementácie, ktorý bol v roku 1999 prvýkrát prezentovaný na stretnutí ministrov životného prostredia krajín Visegrádskej štvorky (V4) v Banskej Štiavnici.

Schuster pobyt v Bukurešti využil aj na bilaterálne rozhovory s prezidentom hostiteľskej krajiny Ionom Iliescom, prezidentom Macedónska Borisom Trajkovským a moldavským náprotivkom Vladimirom Voroninom.

Okrem hospodárskej spolupráce Schuster a Iliescu hovorili aj o recipročnej podpore pri kandidatúre Bratislavy a Bukurešti na posty nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Slovensko sa o toto miesto uchádza na obdobie rokov 2006-2007. Obe strany vyjadrili odhodlanie vzájomne sa podporovať a vymieňať si skúsenosti pri vstupe do Európskej únie (EÚ) a NATO.

Témou konzultácií bola aj rómska problematika a plány Budapešti udeliť privilegovaný štatút zahraničným Maďarom. Ako Rudolf Schuster zdôraznil, došlo k zhode v tom, že pokiaľ ide o rómsku otázku, nie je to izolovaný problém jednotlivých štátov. Keďže proces schvaľovania zákona o zahraničných Maďaroch nie je dovŕšený, prezident SR sa o tejto záležitosti zatiaľ nechcel vyjadrovať.

Po stretnutí s Trajkovským Schuster zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce malých krajín. Ako dodal, macedónska strana vyjadrila záujem o rozšírenie spolupráce so Slovenskom a o skúsenosti Bratislavy získané pri prístupových rokovaniach s Európskou úniou.

Slovenský prezident Trajkovskému predniesol žiadosť o podporu na post nestáleho člena Bezpečnostnej strany OSN, na ktorý SR kandiduje v rokoch 2006-07. Prezident SR svojmu macedónskemu partnerovi pripomenul záujem Slovenska podieľať sa na realizácii projektu stability v Macedónsku.

Slovenský prezident v priebehu summitu neformálne debatoval aj so spolupredsedom schôdzky princom Philipom, vojvodom z Edinburghu, prezidentom Ukrajiny Leonidom Kučmom a chorvátskym prezidentom Stipem Mesičom.

EK navrhne prechodné obdobie na voľný pohyb kapitálu

Brusel 1. mája (TASR) - Európska komisia (EK) má v stredu schváliť návrh spoločnej rokovacej pozície EÚ ku kapitole voľný pohyb kapitálu, v ktorom by mala vyjsť v ústrety požiadavkám kandidátskym krajín na prechodné obdobia v oblasti predaja pôdy a nehnuteľností.

Podľa bruselských zdrojov navrhne komisia päťročné prechodné obdobie pri predaji nehnuteľností za účelom druhých rezidencií a sedemročný odklad predaja poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Ešte tento týždeň by mala takýto návrh predložiť členským štátom EÚ, ktoré majú v rukách definitívnu podobu rokovacej pozície.

Kandidátske krajiny však týmito návrhmi uspokojí Brusel iba čiastočne. V prípade predaja pôdy žiadajú totiž Slovensko, Česko i Maďarsko desaťročné prechodné obdobia, Poľsko dokonca až 18-ročný odklad. Pri nehnuteľnostiach sa Slovensko svojej požiadavky na päťročný odklad nedávno vzdalo, Maďarsko, Poľsko a Česko na nej zatiaľ trvajú.

Hlavný slovenský vyjednávač s EÚ Ján Figeľ nedávno v Bruseli potvrdil, že Slovensko bude trvať na desaťročnom prechodnom období pri predaji pôdy. "Potrebujeme chrániť to, čo považujeme za citlivé, a to je predovšetkým poľnohospodárska a lesná pôda," uviedol minulý týždeň. Druhej žiadosti sa Slovensko podľa neho vzdalo s cieľom stať sa viac atraktívnym a rozhýbať trh s nehnuteľnosťami.

Hoci komisia prepojenie jednotlivých kapitol európskej legislatívy odmieta, podľa expertov predloží návrhy na prechodné obdobia pri predaji pôdy a nehnuteľností s cieľom kompenzovať kandidátskym krajinám opatrenia navrhnuté vo voľnom pohybe osôb. V tejto kapitole totiž pred Veľkou nocou navrhla päťročné obmedzenie pohybu pracovných síl z nových členských štátov s možnosťou jeho predĺženia o ďalšie dva roky, čím vyvolala búrku nevôle v štátoch uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ.

Mikloš je za dôsledné prešetrenie aféry okolo možného zneužitia fondov EÚ

Washington 1. mája (TASR)- Podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš, ktorý sa v uplynulých dňoch vo Washingtone zúčastnil na jarnom zasadaní Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, dnes pred návratom do vlasti americkým médiám povedal, že prešetrenie aféry okolo možného zneužitia prostriedkov poskytnutých v rámci predvstupovej pomoci SR treba veľmi starostlivo prešetriť a v prípade potvrdenia podozrenia vyvodiť trestno-právne, ale aj politické konzekvencie.

Ivan Mikloš sa v tomto zmysle vyjadril po rokovaniach na americkom ministerstve zahraničných veci s námestníkom pre ekonomiku a obchod Alenom P. Larsonom, s ktorým okrem iného rokoval aj o boji proti korupcii vo svete. Mikloš vyjadril presvedčenie, že prípad možného zneužitia fondov sa rýchlo vyrieši a nebude mať negatívny vplyv na úsilie SR o vstup do Európskej únie, čo potvrdili aj zdroje z Európskej komisie.

Zákaz platieb, čo len nakrátko, však dostal Slovensko do trápnej situácie, uvádzajú viaceré americké zdroje, pretože vláda v Bratislave sa všemožne snaží zlepšiť povesť čiastočne poškodenú v čase vlády bývalého premiéra Vladimira Mečiara.

Prehliadka slovenského filmu mala v USA veľký úspech

Sarasota 1. mája (TASR) - Týždeň slovenského filmu v americkej Sarasote, ktorý sa konal od 27. apríla do dnes, mal veľký ohlas u divákov. Podľa ministra kultúry SR Milana Kňažka, ktorý sa na podujatí zúčastnil spolu s herečkou Martou Sládečkovou, boli organizátori prekvapení veľkým záujmom nielen tamojšej slovenskej komunity, ale aj amerických divákov. Lístky si väčšinou kupovali tzv. náročnejší diváci, ktorí ocenili všetky vybrané tituly.

Priaznivá bola aj domáca kritika, ktorá prehliadku označila za zaujímavú prezentáciu stredoeurópskej kinematografie. Podľa M. Kňažka je takéto kvalitné podujatie dobrou prezentáciou slovenskej kultúry v USA a pri rokovaniach s predstaviteľmi tamojšieho kultúrneho a spoločenského života hľadal možnosti na zorganizovanie ďalších akcií podobného charakteru.

Týždeň slovenského filmu v Sarasote zorganizovala spoločnosť Sarasota Film Society spolu so Slovenským filmovým ústavom a záštitu nad ním prevzal minister kultúry Milan Kňažko. Počas piatich dní si mohli americkí diváci pozrieť sedem slovenských celovečerných filmov. Sú to nasledovné tituly: Anjel milosrdenstva, Ľalie poľné, Obrazy starého sveta, Hriech Kataríny Padychovej, Pomocník, Sedím na konári a je mi dobre a Všetko čo mám rád.

Podľa riaditeľa Sarasota Film Society Dicka Morrisa splnila prehliadka svoj účel, pretože vďaka dobrému výberu filmov sa podarilo zaujať aj náročného amerického diváka. Morris pôsobil od konca 60. rokov ako filmový kritik a neskôr producent v New Yorku. Posledných dvadsať rokov žije v Sarasote, kde vlastní komplex kinosál, v ktorých uvádza filmy najmä pre náročného diváka.

Ľubica Vargicová debutovala vo Viedni

Viedeň 1. mája (TASR) - Sólistka Opery Slovenského národného divadla (SND) Ľubica Vargicová debutovala v uplynulých dňoch v Štátnej opere vo Viedni, kde sa predstavila ako Gilda vo Verdiho opere Rigoletto.

Z tohto úspešného hosťovania určite vyplynú aj ďalšie ponuky. Potvrdené je účinkovanie Vargicovej v nasledujúcej sezóne v hlavnej úlohe opery Vincenza Belliniho Námesačná.

Po popredných slovenských umelcoch ako Lucia Popp, Edita Gruberová, Peter Dvorský, Eva a Dalibor Jenisovci je Vargicová ďalšou slovenskou opernou speváčkou, ktorá upútala pozornosť náročnej viedenskej opernej scény.

Držiteľka slovenskej opernej grammy za profilový CD album Portrait a ďalších ocenení sa najbližšie predstaví v Opere SND vo Verdiho La Traviate v piatok 4. mája a ako Gilda 18. mája.

Slovenskí ženisti vo Sviatok práce budovali nový tábor

Asmara 1. mája (TASR) - Prvý máj prežilo 152 príslušníkov slovenskej ženijnej jednotky mierových síl (UNMEE) v africkej Eritrei pri záverečnej fáze budovania nového tábora. V nadmorskej výške 2100 metrov a pri 38 stupňoch Celzia v tieni pokračovali v odmínovacích prácach.

V apríli slovenskí ženisti odmínovali vyše milióna metrov štvorcových územia pomocou mechanizmov a 81.000 metrov štvorcových ručne. Sústreďujú sa predovšetkým na odmínovanie komunikácií.

Miestni obyvatelia im prejavili vďačnosť najmä za nedávne odmínovanie prístupových ciest k jednému z mála vodných zdrojov v oblasti.

Slovenskí ženisti sú vyčleňovaní na plnenie úloh pre všetky tri sektory 4200-člennej misie UNMEE, ktorej základnou jednotkou je holandsko-kanadský prápor.

V prvej dekáde mája pricestuje do Eritrey ďalších 37 slovenských ženistov. Tí majú pôsobiť v rámci kenského práporu. Aj oni už budú ubytovaní v spomenutom novom slovenskom tábore, ktorý je vybudovaný zo špeciálnych kontajnerov. Tie pre využitie v mierových silách vyrába Vojenský opravárenský podnik v Trenčíne, ktorého zakladateľom je rezort obrany. Náklady spojené s výstavbou tábora podobne ako s celkovým vojenským vojakov SR v misii bude Slovensku refundovať OSN.

Napriek celkom odlišným klimatickým podmienkam sú Slováci v Eritrei zdraví. Jedinou vážnejšou situáciou bolo minulý mesiac uštipnutie vojaka škorpiónom. Dostal vysoké teploty, no vďaka okamžitej zdravotnej pomoci sa jeho stav do jedného dňa stabilizoval. V súčasnosti je už bez problémov.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 7. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 10. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 1. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 2. Študenti stredných a vysokých škôl môžu získať na účet 1000€
 3. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 4. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 5. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 6. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 7. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 8. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 9. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 10. Leto nekončí!
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 176
 2. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 2 280
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 077
 4. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 816
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 800
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 363
 7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 276
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 205
 9. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 146
 10. Leto nekončí! 798

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Nechcú dať očkovať svoje deti. Na nete sa radia, ktorý lekár ich za to nenahlási

Za odmietnutie očkovania je pokuta 331 eur. Vlani ich hygienici udelili 690 za vyše 39-tisíc eur.

PLUS

Ako hlboko je v kauze eurofondov namočená SNS a ako Smer

Smer sa nemôže tváriť nevinne.

KOMENTÁRE

Pavol sa oženil s Vladimírom. Obrúčku nosia s trémou

Jemma si brala svoju priateľku a Pavol priateľa.

ŠPORT

Nechápem, prečo ľudia v príprave nadávajú, tvrdí slovanista

Viedenský má patriť k elitám hokejového Slovana.

Neprehliadnite tiež

Domov

Vo štvrtok nadránom môže v niektorých častiach Slovenska mrznúť

Teploty môžu klesnúť až na mínus štyri stupne Celzia.

Domov

Košičanku pustili z letiska v Burgase po dvoch dňoch

Pas jej priviezla dobrovoľníčka, ktorá prípad zachytila v médiách. Žena sa po pobyte na letisku rozhodla zostať na dovolenke.

Domov

Ministerstvo zvýšilo čiastku na obstaranie kompostérov na 20 miliónov eur

Samosprávy sú povinné zabezpečiť triedený zber aj kuchynských odpadov z domácností a odpadov zo záhrad.

Domov

Obvinení z krádeže onkoliekov dostali podmienečné tresty

Okresný súd schválil dohodu o vine a treste pre deviatich obvinených.