AKTUALIZOVANÉ 16:39

Vollebaek sa bude v Bratislave zaujímať o jazykový zákon

Hovoriť by mal aj so zástupcami rezortu kultúry, ktorí pripravujú metodický pokyn k zákonu. V ňom má rezort presne povedať, ako uplatňovať zákon po ostatnej novelizácii.

BRATISLAVA. Vysoký komisár OBSE pre menšiny Knut Vollebaek bude v stredu v Bratislave konzultovať jazykový zákon. Stretne sa s ministrami zahraničných vecí a kultúry aj poslancami Národnej rady (NR SR).

Maďarsko tvrdí, že novela jazykového zákona je v rozpore s európskymi normami a medzinárodnými dohodami, zhoršuje práva menšín, ktoré sľúbil premiér Robert Fico pri nástupe jeho vlády udržať na dovtedajšej úrovni. Slovensko obvinenia odmieta a argumentuje posudkom Vollebaeka, že zákon sleduje legitímny cieľ. Premiéri Slovenska a Maďarska vo štvrtok v Szécsényi potvrdili, že budú rešpektovať názor OBSE.

Sporné pokuty

Vysoký komisár v posudku varoval pred pokutami, ktoré novela umožňuje. „Ukladanie pokút by mohlo ľahko vyvolať či zostriť napätie a v zásade je potrebné sa mu vyhýbať. Ak sa k nemu pristúpi, orgány by mali postupovať s mimoriadnou opatrnosťou. Postihy by preto mali byť výnimočné, jasne definované a pravidelne monitorované z hľadiska ich účinku,“ uviedol. Nad rámec nutných údajov pre registráciu by štát nemal vyžadovať dokumentáciu cirkví v štátnom jazyku, ani žiadať výhradne štátny jazyk v súkromných zariadeniach.

Vollebaek pripomenul, že „jazyk je základnou slobodou, preto by mal spravidla podliehať najnižšiemu možnému stupňu normatívnej regulácie...Je nutné zabezpečiť opatrné uplatňovanie ustanovení o dohľade a postihoch vo vzťahu k oblastiam, ktoré tradične alebo vo výrazných počtoch obývajú národnostné menšiny. V tomto kontexte sa zdá, že konečné znenie tohto ustanovenia prijaté parlamentom je skôr prísnejšie než pružnejšie, čo je potrebné vnímať ako negatívny vývoj“.

Chce jasnejšiu terminológiu

Slovenskému zákonu o štátnom jazyku vytkol aj nejasnú terminológiu a odporučil buď zmenu zákona, alebo jasný vysvetľujúci predpis. „Terminológia, používaná v celom zákone, by mohla vyvolať určité problémy so správnym výkladom, keďže sa nezdá byť úplne konzistentná.“

Slovensko oznámilo, že zákon do januára spresní v metodickom pokyne. Dovtedy nebude ministerstvo kultúry dávať pokuty.

„Postihy by mali byť využívané ako posledná možnosť a ich ukladanie by sa malo skôr sťažiť ako uľahčiť. Odporúčame, aby sa aspoň uplatňovanie týchto ustanovení pravidelne monitorovalo a po uplynutí istého času sa tam, kde je to vhodné, revidovalo. Predovšetkým bude potrebné po roku posúdiť, či zvýšenie správnych pokút prinieslo očakávané výsledky, najmä v oblastiach obývaných osobami patriacimi k národnostným menšinám,“ povedala OBSE.

V Maďarsku jazyk menšín neobmedzuje zákon, ale asimilácia

V Maďarsku platí jazykový zákon, ktorý reguluje oblasť obchodnej a hospodárskej sféry, od roku 2002. Používanie jazyka národnostných menšín nie je zákonom obmedzované, obmedzuje ho ale asimilácia menšín, povedal dnes v Budapešti pre TASR predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy Ján Fuzik.

Jazykový zákon v Maďarsku podľa jeho slov reguluje používanie jazyka v hospodárskej a obchodnej sfére, najmä v oblasti reklamy, pútačov obchodov a firiem a nariaďuje vydávať návody na používanie výrobkov v maďarčine. Pre národnostné a etnické menšiny platí výnimka - v mestách a obciach, kde fungujú menšinové samosprávy, sa môže napríklad firemná tabuľa uviesť iba v jazyku menšiny.

V administratíve len po maďarsky

Podľa Fuzika platný menšinový zákon a rôzne predpisy umožňujú používanie materinského jazyka v širokom spektre oblastí.

"Nás obmedzuje asimilácia, ďalej skutočnosť, že napríklad v administratíve sme prakticky nikdy nepoužívali náš materinský jazyk. Darmo by nás k tomu aj viedli, viackrát nás vyzvali aj poslanci európskych fór, ktorí monitorovali uplatnenie a plnenie rôznych medzinárodných dohovorov, aby sme vyznačili regióny, kde by sa napríklad štátna administratíva mohla uskutočniť v slovenskom jazyku," konštatoval Fuzik. V tejto súvislosti bola navrhnutá napríklad aj severomaďarská obec Mlynky, kde je najvyšší pomer obyvateľstva hlásiaceho sa k slovenskej národnosti, dodal.

Chýbajú odborníci aj skúsenosti

"Zistili sme, že jednoducho nie sú dotazníky, pochopiteľne nie sú ani odborníci a vôbec nemáme v tomto skúsenosti. Často máme problém úradné dotazníky vyplniť aj v zaužívanom maďarskom jazyku. V podstate toto je ten problém, čo nás obmedzuje. Popritom si myslím, že to, že nemáme takýchto odborníkov v mnohých oblastiach, zapríčinili už dávnejšie predpisy," zdôraznil Fuzik.

Často sa podľa predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy spomína nariadenie ministerstva školstva z roku 1961, ktorým zrušili jednojazyčné vyučovanie v šiestich slovenských školách, kde mohli takýchto odborníkov vychovávať a pripraviť na vysokoškolské štúdiá.

"Myslím si, že najväčší problém je jazyková situácia teda výmena jazyka, takmer úplná strata materinského jazyka, do ktorej sme sa dostali. U nás ide o revitalizáciu, síce sa snažíme, v podstate obmedzenia nie sú, nás obmedzuje naša situácia," uzavrel Ján Fuzik.

tasr
Úplné znenie zákona o štátnom jazyku SR

Národná rada Slovenskej republiky vychádzajúc zo skutočnosti, že slovenský jazyk je najdôležitejším znakom osobitosti slovenského národa, najvzácnejšou hodnotou jeho kultúrneho dedičstva a výrazom suverenity Slovenskej republiky aj všeobecným dorozumievacím prostriedkom jej občanov, ktorý zabezpečuje ich slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach 1) na území Slovenskej republiky, uzniesla sa na tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk. 2)

(2) Štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky.

(3) Zákon neupravuje používanie liturgických jazykov. Používanie týchto jazykov upravujú predpisy cirkví a náboženských spoločností. 3)

(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, na používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín sa vzťahujú osobitné predpisy. 4)

(5) Tento zákon sa vzťahuje na štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a fyzické osoby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. -------------- 1) Čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 2) Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 3) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. 4) Napríklad ő 18 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 341/2005 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z., zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z., ő 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, ő 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, ő 2 ods. 20 Trestného poriadku, ő 2 ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), ő 11 ods. 2, ő 12 ods. 3 a ő 18 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. --------------------

§ 2

Štátny jazyk a jeho ochrana

(1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej správy sú povinné ochraňovať štátny jazyk. Na tento účel sú povinné aktívne pristupovať ku kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.

(2) Štát

a) utvára v školskom, vedeckom a informačnom systéme také podmienky, aby si každý občan Slovenskej republiky mohol osvojiť a používať štátny jazyk slovom aj písmom,

b) sa stará o vedecký výskum štátneho jazyka, jeho historického vývinu, o výskum miestnych a sociálnych nárečí, o kodifikáciu štátneho jazyka a o zvyšovanie jazykovej kultúry.

(3) Kodifikovanú podobu štátneho jazyka schvaľuje a zverejňuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry") na svojej internetovej stránke.

(4) Akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný.

§ 3

Používanie štátneho jazyka v úradnom styku

(1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom 5) používajú v úradnom styku štátny jazyk; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu 5aa) a používanie iných jazykov v úradnom styku s cudzinou v súlade so zaužívanou praxou v medzinárodnom styku.

(2) Zamestnanci a štátni zamestnanci orgánov a právnických osôb podľa odseku 1, dopravy, pôšt a telekomunikácií, ako aj príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "ozbrojené sily"), ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a hasičských jednotiek sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk.

(3) V štátnom jazyku sa

a) vydávajú zákony, nariadenia vlády a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy vrátane predpisov orgánov územnej samosprávy, rozhodnutia a iné verejné listiny okrem vysvedčení vydávaných školami, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín alebo v cudzom jazyku; 5a) spôsob vydávania takých vysvedčení ustanovuje osobitný predpis, 5b)

b) uskutočňujú rokovania v orgánoch a právnických osobách podľa odseku 1, ---------------- 5) Napríklad ő 120 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ő 2 zákona č. 619/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ő 2 zákona č. 16/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ő 2 a 17 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 5aa) Zákon č. 184/1999 Z. z. v znení zákona č. 318/2009 Z. z. 5a) ő 12 zákona č. 245/2008 Z. z. 5b) ő 18 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. -----------------

c) vedie celá úradná agenda (matriky, zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, úradné záznamy, informácie určené pre verejnosť a pod.) a agenda cirkví a náboženských spoločností určená pre verejnosť,

d) vedú kroniky obcí. Prípadné inojazyčné znenie je prekladom zo štátneho jazyka.

(4) Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné používať štátny jazyk vo všetkých informačných systémoch i vo vzájomnom styku; popri štátnom jazyku môžu používať v informačných systémoch aj iný jazyk, ak tak ustanoví osobitný predpis. 6a)

(5) Fyzická osoba a právnická osoba v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku s právnickou osobou podľa odseku 1 používa štátny jazyk, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, neustanovuje inak. 6b) Osoba, ktorej materinským jazykom je jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, môže v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku s právnickou osobou podľa odseku 1 používať svoj materinský jazyk. Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné prijať listinu v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú alebo overenú príslušnými orgánmi Českej republiky.

(6) Každý občan Slovenskej republiky má právo na bezplatnú úpravu svojho mena 7) a priezviska do slovenskej pravopisnej podoby.

§ 3a

Používanie štátneho jazyka v oblasti geografických názvov

V štátnom jazyku sa uvádzajú názvy obcí a ich častí, 7a) názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, iné geografické názvy, 7b) ako aj údaje na štátnych mapových dielach vrátane katastrálnych máp; označovanie obcí a označovanie ulíc a iných miestnych geografických značení v jazykoch národnostných menšín upravujú osobitné predpisy. 7c)

§ 4

Používanie štátneho jazyka v školstve

(1) Výučba štátneho jazyka je povinná na všetkých základných školách a stredných školách. ---------------- 6a) Napríklad ő 3 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. 6b) Napríklad ő 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, ő 11 zákona č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z., ő 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z., ő 109 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z. z., ő 11 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 7) ő 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z. 7a) ő 1a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. 7b) ő 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 7c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. v znení zákona č. 318/2009 Z. z. Zákon č. 184/1999 Z. z. v znení zákona č. 318/2009 Z. z. ---------------- Iný ako štátny jazyk je vyučovacím jazykom a skúšobným jazykom v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi. 5a)

(2) Pedagogickí pracovníci na všetkých školách a v školských zariadeniach na území Slovenskej republiky s výnimkou zahraničných pedagógov a lektorov sú povinní ovládať a používať štátny jazyk slovom aj písmom.

(3) Celá pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia v školách a v školských zariadeniach sa vedie v štátnom jazyku. V školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín, 8a) sa pedagogická dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. 8b) V školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín, 8a) sa ďalšia dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

(4) Učebnice a učebné texty používané vo výchovno-vzdelávacom procese v Slovenskej republike sa vydávajú v štátnom jazyku okrem učebníc a učebných textov na výučbu v jazyku národnostných menšín, etnických skupín a iných cudzích jazykov. Ich vydávanie a používanie upravujú osobitné predpisy. 9)

(5) Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú na používanie štátneho jazyka pri výučbe na vysokých školách, pri výučbe iných jazykov alebo pri výchove a vzdelávaní v inom jazyku ako štátnom jazyku 5a) ani na používanie učebníc a učebných textov pri výučbe na vysokých školách.

§ 5

Používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach verejného styku

(1) Vysielanie rozhlasovej programovej služby a vysielanie televíznej programovej služby sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem vysielania

a) inojazyčných televíznych relácií 9a) s titulkami v štátnom jazyku alebo s ich bezprostredne nasledujúcim vysielaním v štátnom jazyku,

b) inojazyčných rozhlasových relácií s ich bezprostredne nasledujúcim vysielaním v štátnom jazyku a rozhlasových relácií v regionálnom vysielaní alebo lokálnom vysielaní určených pre príslušníkov národnostnej menšiny vrátane podujatí v priamom prenose,

c) kultúrnych a informačných programov Slovenského rozhlasu do zahraničia, 10)

d) televíznych a rozhlasových jazykových kurzov a relácií s príbuzným zameraním,

e) hudobných diel s pôvodnými textami,

f) v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskom rozhlase, 11) ----------------- 8a) ő 12 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. 8b) ő 11 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. 9) ő 13 zákona č. 245/2008 Z. z. 9a) ő 2 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní). 10) ő 5 ods. 1 písm. k) zákona č. 619/2003 Z. z. 11) ő 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 619/2003 Z. z -----------------

g) audiovizuálnych diel alebo zvukových záznamov umeleckých výkonov šírených vysielaním v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, 11a)

h) audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka bol vyrobený pred nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu 11b), a ktoré boli odvysielané na území Slovenskej republiky pred nadobudnutím účinnosti tohto osobitného predpisu,

i) pôvodných jazykových prejavov jednotlivých osôb v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka zaradených do spravodajských, publicistických a zábavných televíznych relácií alebo rozhlasových relácií,

j) podujatia v priamom prenose so simultánnym tlmočením do štátneho jazyka v rámci inojazyčnej relácie.

(2) Inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť dabované do štátneho jazyka okrem vysielania audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych relácií podľa odseku 1 písm. a).

(3) Oznamy určené na informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo prostredníctvom iných technických zariadení sa zverejňujú v štátnom jazyku; tieto oznamy možno zverejniť aj v inom jazyku po ich zverejnení v štátnom jazyku.

(4) Ak osobitný predpis 11c) neustanovuje inak, štátny jazyk sa používa v

a) periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve 11d) alebo

b) neperiodickej publikácii. 11e)

(5) Príležitostné tlačoviny určené pre verejnosť na kultúrne účely, katalógy galérií, múzeí, knižníc, programy kín, divadiel, koncertov a ostatných kultúrnych podujatí sa vydávajú v štátnom jazyku okrem tých, ktoré sa vydávajú v jazyku národnostných menšín; taká tlačovina, katalóg alebo program vydaný v jazyku národnostnej menšiny musí obsahovať aj obsahovo totožné znenie v štátnom jazyku. Tlačoviny, katalógy a programy podľa predchádzajúcej vety vydané v štátnom jazyku môžu obsahovať aj znenia v iných jazykoch v potrebnom rozsahu, ktoré sú v zásade obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku a nasledujú až po znení v štátnom jazyku.

(6) Kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia sa uskutočňujú v štátnom jazyku. Výnimkou sú kultúrne podujatia národnostných menšín, etnických skupín, hosťujúcich zahraničných umelcov a výchovno-vzdelávacie podujatia zamerané na vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, ako aj hudobné diela a divadelné hry s pôvodnými textami. Sprievodné uvádzanie programov sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku s výnimkou uvádzania programov podľa druhej vety tohto odseku, ak sa tieto programy uskutočňujú v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.

(7) Nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. Stavebník je povinný požiadať ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko z hľadiska súladu nápisu na pamätníku, pomníku a pamätnej tabuli s týmto zákonom. ----------------- 11a) ő 17 ods. 5 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon). 11b) ő 46 ods. 6 zákona č. 343/2007 Z. z. 11c) ő 2 ods. 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel. 11d) ő 2 ods. 1 a 4 zákona č. 167/2008 Z. z. 11e) ő 2 ods. 3 zákona č. 212/1997 Z. z. ----------------- Toto ustanovenie sa nevzťahuje na historické nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu. 11f)

(8) Každý účastník verejného zhromaždenia alebo verejného podujatia na území Slovenskej republiky má právo predniesť svoj prejav v štátnom jazyku.

§ 6

Používanie štátneho jazyka v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v hasičských jednotkách

(1) V ozbrojených silách, v Policajnom zbore, v Slovenskej informačnej službe, v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v Železničnej polícii, v Hasičskom a záchrannom zbore a v obecnej polícii sa v služobnom styku povinne používa štátny jazyk.

(2) Celá agenda a dokumentácia ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a hasičských jednotiek sa vedie v štátnom jazyku.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na letectvo počas letovej prevádzky a na medzinárodné aktivity ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

§ 7

Používanie štátneho jazyka v súdnom konaní, správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní

(1) Vzájomný styk súdov s občanmi, súdne konanie, správne konanie, konanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní, rozhodnutia a zápisnice súdov, správnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní sa vedú a vydávajú v štátnom jazyku.

(2) Práva osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám alebo práva osôb, ktoré neovládajú štátny jazyk, vyplývajúce z osobitných predpisov 12) zostávajú nedotknuté.

§ 8

Používanie štátneho jazyka v ostatných oblastiach verejného styku

(1) V záujme ochrany spotrebiteľa je používanie štátneho jazyka povinné pri označovaní obsahu domáceho či dovážaného tovaru, v návodoch na používanie výrobkov, najmä potravín, liečiv, spotrebnej elektroniky a drogistického tovaru, v podmienkach záruky a v iných informáciách pre spotrebiteľa v rozsahu a za podmienok určených osobitnými predpismi. 13) -------------- 11f) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 12) Napríklad ő 18 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 341/2005 Z. z., zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ő 2 ods. 20 Trestného poriadku. 13) Napríklad ő 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ő 24 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, ő 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. --------------

(2) Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú v štátnom jazyku; popri znení v štátnom jazyku sa môže vyhotoviť aj obsahovo totožné znenie v inom jazyku.

(3) Finančná a technická dokumentácia, stanovy združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spoločností sa vyhotovujú v štátnom jazyku; popri znení v štátnom jazyku sa môže vyhotoviť aj obsahovo totožné znenie v inom jazyku. Používanie štátneho jazyka v slovenských technických normách upravuje osobitný predpis. 14)

(4) Agenda zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb sa vedie v štátnom jazyku. Komunikácia personálu týchto zariadení s pacientmi alebo klientmi sa vedie spravidla v štátnom jazyku; ak ide o pacienta alebo klienta neovládajúceho štátny jazyk, komunikácia sa môže viesť v jazyku, v ktorom sa možno s pacientom alebo klientom dorozumieť. Pacient alebo klient, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, môže v týchto zariadeniach v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, 15) používať v komunikácii s personálom svoj materinský jazyk. Členovia personálu nie sú povinní ovládať jazyk národnostnej menšiny.

(5) V konaní pred orgánmi a právnickými osobami podľa ő 3 ods. 1 o zmluvách upravujúcich záväzkové vzťahy sa uznáva len znenie v štátnom jazyku.

(6) Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku.

§ 9

Dohľad

(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa ő 3 až 4, ő 5 ods. 3, ods. 4 písm. b), ods. 5 až 7 a ő 6, ő 7 v správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, ő 8 ods. 2 až 6 okrem komunikácie personálu zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb s pacientmi a klientmi a okrem reklamy, nad ktorou vykonávajú dohľad orgány podľa osobitného predpisu, 16) a ő 11a vykonáva ministerstvo kultúry. Pri výkone dohľadu ministerstvo kultúry prihliadne aj na kodifikovanú podobu štátneho jazyka podľa ő 2 ods. 3.

(2) Osoby, ktoré sú poverené výkonom dohľadu podľa odseku 1, sú pri výkone tejto činnosti v súlade s predpisom o kontrole v štátnej správe 17)

a) povinné preukázať sa preukazom príslušného orgánu dohľadu a písomným poverením na výkon dohľadu, -------------- 14) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 15) ő 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. 16) ő 3 ods. 6 a ő 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ő 16 písm. g) a ő 67 ods. 2 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 17) ő 8 až 13 a ő 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. --------------

b) oprávnené požadovať potrebnú súčinnosť, najmä poskytnutie informácií, údajov, písomného vysvetlenia alebo ústneho vysvetlenia, dokladov a príslušných písomných materiálov,

c) povinné spísať protokol o vykonanom dohľade.

(3) Orgány a právnické osoby podľa ő 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby sú povinné umožniť výkon dohľadu oprávneným osobám a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

§ 9a

Pokuty

(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu podľa ő 9 ods. 1 a orgány a právnické osoby podľa ő 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby ani po písomnom upozornení neodstránia protiprávny stav v určenej lehote, alebo nevykonajú v určenej lehote nápravu zistených nedostatkov, uloží ministerstvo kultúry orgánom a právnickým osobám podľa ő 3 ods. 1, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám pokutu od 100 do 5000 eur.

(2) Rozhodnutie o uložení pokuty musí obsahovať lehotu na odstránenie protiprávneho stavu. Ak sa súlad s týmto zákonom nedosiahol v lehote určenej v rozhodnutí, ministerstvo kultúry uloží ďalšiu pokutu vo výške dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty. 18) Ďalšiu pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď mali byť vykonané opatrenia na nápravu nedostatkov určené v rozhodnutí o uložení pokuty.

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, v ktorom sa ministerstvo kultúry dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na rozsah, následky, čas trvania a opakovanie protiprávneho konania.

(4) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v ňom nie je uvedená neskoršia lehota. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 18)

(5) Výnos pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10

Správa o stave používania štátneho jazyka

(1) Ministerstvo kultúry predkladá vláde Slovenskej republiky správu o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky raz za dva roky.

(2) Na účel podľa odseku 1 je ministerstvo kultúry oprávnené vyžadovať od orgánov a právnických osôb podľa ő 3 ods. 1 informácie a písomné podklady o používaní štátneho jazyka v oblasti ich pôsobnosti.

(3) Prvú správu podľa odseku 1 predloží ministerstvo kultúry do 31. marca 2012. -------------- 18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. --------------

§ 11

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Štátnym jazykom sa na účely ő 3 až 8 rozumie slovenský jazyk v kodifikovanej podobe podľa ő 2 ods. 3; tým sa nevylučuje používanie inojazyčných nových odborných pojmov, termínov alebo pomenovaní nových skutočností, na ktoré sa ešte neustálil a nekodifikoval v štátnom jazyku vhodný rovnocenný výraz, ako aj používanie nespisovných jazykových prostriedkov, ak ide o ich funkčné využitie, najmä v umeleckej tvorbe a v publicistike.

(2) Náklady na všetky úpravy informačných tabúľ, nápisov a ostatných textov podľa tohto zákona uhrádzajú príslušné úrady a ostatné právnické osoby a fyzické osoby. Tieto úpravy vykonajú do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 11a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Orgány a právnické osoby podľa ő 3 ods. 1, právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia a fyzické osoby sú povinné do 31. decembra 2009 odstrániť stav odporujúci ustanoveniam ő 3 ods. 3 písm. d), ő 5 ods. 5 a 7 a ő 8 ods. 6. Ak ide o nápis na pamätníku, pomníku alebo pamätnej tabuli s textom v jazyku národnostnej menšiny, ktorý bol umiestnený na pamätníku, pomníku alebo pamätnej tabuli pred 1. septembrom 2009, a nasleduje po ňom obsahovo totožný text v štátnom jazyku s rovnakým alebo väčším písmom ako text v jazyku národnostnej menšiny, nevzťahuje sa na taký nápis povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996 s výnimkou ő 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1997. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z. bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 4. októbra 1997. Zákon č. 5/1999 Z. z. (čl. II) nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (21. januára 1999). Zákon č. 184/1999 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 1999. Zákon č. 24/2007 Z. z. (čl. IV) nadobudol účinnosť 1. februára 2007. Zákon č. 318/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2009. Pavol Paška v. r.

tasr

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 4. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 5. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 8. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 9. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 10. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 10 281
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 759
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 154
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 999
 5. Kam do tepla v januári? 2 530
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 332
 7. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 329
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 241
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 318
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 103

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Minúta po minúte: Exorcistu sa Droba pozývať na župu nechystá

Osem krajov, osem županov osem diskusných podujatí. Pokračujeme v Bratislave.

DOMOV

Bitkári v škole v Demandiciach skončili, spolužiaci naďalej pykajú

Žiaci z obcí Lontov a Ipeľský Sokolec naďalej chodia do Demandíc, hoci si musia preplácať cestu sami.

EKONOMIKA

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil.

Neprehliadnite tiež

Prešov má novú atrakciu, model mesta na námestí

Model ukazuje, aké bolo mesto v roku 1768.

Minúta po minúte: Stretnutie so županom Jurajom Drobom

Osem krajov, osem županov osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Pokračujeme v Bratislave.

Smrť v košickom byte: Nebola to eutanázia, muž spáchal samovraždu

Špekulácie, že mu na druhý svet pomohla manželka, vyšetrovanie nepotvrdilo.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Záhadná petícia chce Štefana Harabina za prezidenta

Kto je Štefan Harabin a kto ho chce za prezidenta.

V Tatrách sa pripravte na silný vietor

Výstrahu druhého stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav.