Reportéri sa Rade STV sťažujú na Nižňanského

Argumenty šéfa STV prečo stiahol Reportérov oficiálne vyvrátila aj redakcia Reportérov listom Rade STV.

Riaditeľ STV Štefan Nižňanský.(Zdroj: SME - PETER ŽAKOVIČ)

BRATISLAVA. Štefan Nižňanský pred týždňom stopol vysielanie Reportérov kvôli kritickej reportáži reportérky Martiny Kubániovej, ktorá poukázala na problémy v sociálnych podnikoch na konkrétnom príklade podniku pri Bardejove.

V podnete sa Reportéri ohradili proti klamstvám Nižňanského, žeby v minulosti porušili pracovnú , programovú alebo vysielaciu disciplínu a reagujú na stanovisko Štefana Nižňanského pre médiá. Generálny riaditeľ STV v ňom zaútočil na Reportérov a obvinil ich z bulvárnosti a neprofesionality.

Reportéri odmietajú vykreslenie relácie ako nekvalitnej a problémovej, argumentujú, že od zavedenia kontroly právnikom nemali jediný súdny spor. Investigatívni novinári od Rady požadujú prešetrenie všetkých zásahov do vysielania. Vyvracajú tiež Nižňanského tvrdenia o nedodržanom sedemdňovom predstihu na dodanie reportáže, či o tom, že v pondelok nebola pripravená náhradná reportáž.

„Celá vzniknutá situácia nás mrzí o to viac, že investigatívnu publicistiku robíme všetci už niekoľko rokov s absolútnym nasadením, v snahe podať maximálne objektivizované svedectvo o dobe, v ktorej žijeme. Stopa, ktorú sme dosiaľ za sebou zanechali v podobe stoviek reportáží je verejnoprávnym tromfom Slovenskej televízie a nemala by byť dehonestovaná pochybnosťami o profesionalite jej tvorcov.

Týmto žiadame Radu STV ako kontrolný orgán STV o preverenie situácie v redakcii Reportéri aj vzhľadom k tomu, že nešlo o prvý prípad zastavenia pripravenej reportáže. Zároveň žiadame o vypočutie reportérov k týmto problémom za prítomnosti vedenia Slovenskej televízie.

„List Rade STV podpísali všetci Reportéri Slovenskej televízie Katarína Začková, Juraj Mravec, Ivan Brada, Lýdia Kokavcová a Martina Kubániová. okrem Petra Janků.

Vážený pán predseda, vážení členovia Rady Slovenskej televízie,

Týmto listom chceme vyjadriť znepokojenie nad súčasnou situáciou v redakcii Reportéri, ale aj nad dlhodobejšími problémami, ktoré redakciu sprevádzali, a na ktoré sme stredný manažment STV upozorňovali. Tieto kumulované problémy vyvrcholili 5.10.2009 neodvysielaním aktuálneho a pripraveného vydania relácie Reportéri.

Tento list má dve časti: v prvej vysvetľujeme situáciu z dňa 5.10.2009, kedy bolo zrušené aktuálne vydanie relácie Reportéri, v druhej časti poukazujeme na pomery a podmienky, v akých sa relácia tvorí a ktoré úzko súvisia s vyhláseniami vedenia STV k situácii z dňa 5.10.2009.

I. časť

Námety reportáží Juraja Mravca o problematickej reštitúcii a Martiny Kubániovej o sociálnom podniku v Bardejove boli schválené vedúcim redakcie publicistiky Otom Nittmannom. Po spracovaní prešli obe reportáže kontrolnou schvaľovacou projekciou v zložení vedúceho redakcie publicistiky Ota Nittmanna, zástupcu právneho oddelenia Mgr. Martina Dorociaka a Františka Kutlíka z mediačného oddelenia. Nik z týchto ľudí nemal výhrady, či už k obsahu alebo forme spracovania reportáží. Pri kontrolnej projekcii bola prítomná dramaturgička relácie Katarína Začková a autor ďalšej reportáže Juraj Mravec.

V čase prepisovania reportáží na vysielací pás sa prišiel na reportáž M. Kubániovej o sociálnom podniku v Bardejove pozrieť generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský s JUDr. Lukášom Machalom. Ich následné otázky adresované autorke reportáže M. Kubániovej sa netýkali hodnotenia obsahu príspevku, ale dôvodov výberu tejto témy a zdroja informácií. Počas tohto rozhovoru vedenie televízie v tomto zložení nevyjadrilo svoj nesúhlas s odvysielaním materiálu. Prítomná bola, okrem O. Nittmanna a autorky reportáže M. Kubániovej, aj dramaturgička relácie K. Začková. Zhruba 2,5 hodiny pred vysielaním relácie oznámil autorke reportáže jej šéfredaktor O. Nittmann, že príspevok nebude odvysielaný pre jeho nezrozumiteľnosť.

Tak sa stalo, že do vysielacieho okna bola zaradená repríza relácie spred dvoch týždňov.

Žiadame týmto Radu STV o nezávislé posúdenie predmetného príspevku autorky Martiny Kubániovej.


Katarína Začková
Martina Kubániová
Juraj Mravec

II. časť

Nasledujúci deň sa vedenie televízie k tejto situácii pre médiá vyjadrilo nasledujúcim stanoviskom:

"Generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský už stratil trpezlivosť s doterajšími praktikami v redakcii publicistiky, kde niektorí redaktori spracúvajú témy a reportáže povrchne, neprofesionálne, na poslednú chvíľu a bulvárnym pohľadom čím ohrozujú vysielanie, no vo viacerých prípadoch poškodzujú STV aj ekonomicky. Dôkazom sú státisícové a miliónové pokuty, ktoré STV musela a musí platiť za Reportérov, no aj aktuálne žaloby proti STV, z ktorých hrozí ďalšia finančná viac miliónová ujma (poškodenie mena leteckej záchrannej firmy, Štátnych lesov a pod.).

Projekcie publicistických reportáží majú byť - podľa interných pravidiel - na projekcii 7 dní vopred. Redaktori Kubániová a Mravec však svoje reportáže neodovzdali načas a kontrolná projekcia sa uskutočnila až v deň vysielania relácie.

Redakcia neakceptovala ani nariadenie, aby bola zabezpečená aj náhradná reportáž v prípade, ak by bolo treba materiál dopracovať, doplniť či v záujme novinárskej kvality argumentačne posilniť. Z pohľadu vedenia ide o porušenie pracovnej aj programovej a vysielacej disciplíny."

Kolektív redakcie Reportéri sa k tomu stanovisku vyjadruje nasledovne:

1. Relácia Reportéri vznikla v októbri 2003 a vďaka výsledkom získala rýchlo rešpekt verejnosti. Dôkazom toho sú aj víťazstvá v renomovanej novinárskej súťaži Open Society Found (Nadácia otvorenej spoločnosti), ktorej autori relácie boli pravidelne oceňovaní v kategórii najlepšia reportáž v elektronických médiách (J. Mravec - víťaz z roku 2004, K. Začková - víťazka z roku 2005, R. Adamec - víťaz roku 2006, I. Brada - víťaz roku 2007)

Relácia ako celok získala ocenenie Slovenského syndikátu novinárov Mercurius Veridicus Ex Slovakia za koncepčnú, investigatívnu televíznu publicistiku za rok 2008. V novinárskej súťaži Literárneho fondu boli laureátmi v roku 2004 K. Začková a J. Mravec a v roku 2008 L. Kokavcová.

Tieto fakty sa nezlučujú s paušálnym hodnotením zo strany súčasného vedenia STV, že redaktori spracúvajú témy a reportáže povrchne, neprofesionálne a bulvárnym spôsobom.

Úspešnosť a potrebu relácie takéhoto formátu potvrdil samotný generálny riaditeľ STV Š. Nižňanský po nástupe do funkcie pre denník Pravda. V rozhovore dňa 18.4. 2008 uviedol:

„Kedy STV narastú zuby v kritickej a investigatívnej žurnalistike?

Štefan Nižňanský: Myslím, že tu sa trochu umelo hodnotí kritickosť len vo vzťahu k vláde, pritom kritiku si zaslúžia aj iné, skôr občianske problémy, hlavne v regiónoch. STV má aj kritické formáty.

Kedy? Kde?

Štefan Nižňanský: Myslím reláciu Reportéri, spĺňa kritériá kritickej žurnalistiky, je tak stavaná." (viď prílohu, zdroj: www.siac.sk)

2. Od nástupu Š. Nižňanského do funkcie generálneho riaditeľa STV, teda od 16.4.2008 do týchto dní, bolo odvysielaných spolu 127 reportáží. Ani jedna z nich nebola a nie je predmetom súdnej žaloby. Je tomu tak aj preto, že na kontrolných schvaľovacích projekciách sú od príchodu Š. Nižňanského prítomní aj vedúci publicistiky O. Nittmann, zástupca právneho oddelenia STV M. Dorociak a mediátor F. Kutlík. Ich úlohou je eliminovať právne sporné a potenciálne napadnuteľné situácie zachytené v reportážach.

Na základne týchto skutočností je zmienka v stanovisku vedenia STV o aktuálnych žalobách nepravdivá.

Je dôležité zdôrazniť, že žaloby proti STV pochádzajú z minulosti, keď sa kontrolných projekcií nezúčastňovali pracovníci právneho oddelenia STV. Súdne spory uvádzané v stanovisku sú zatiaľ neukončené a nevyplývajú z nich viacmiliónové ujmy pre STV. (Zdroj: právne oddelenie STV)

  3. Ohradzujeme sa aj voči argumentu, že:

„Projekcie publicistických reportáží majú byť - podľa interných pravidiel - na projekcii 7 dní vopred. Redaktori Kubániová a Mravec však svoje reportáže neodovzdali načas a kontrolná projekcia sa uskutočnila až v deň vysielania relácie."

V Slovenskej televízii neexistuje interná smernica prikazujúca so 7 - dňovým predstihom uskutočniť kontrolnú projekciu hotovej reportáže. V tejto súvislosti jestvuje iba rozhodnutie generálneho riaditeľa číslo 69 z 31.10.2003, kde v skupine D (podliehajú jej relácie spravodajského charakteru a publicistika) nie je stanovený termín pri kontrolnej projekcii. (viď príloha, zdroj: interné predpisy STV)

Reportéri patria do skupiny aktuálnej investigatívnej publicistiky a prax pri tvorbe takejto relácie s týždennou periodicitou také čosi ani nedovoľuje. Príkladom je aj tragédia v Polomke. Reportér Juraj Mravec s kameramanom monitorovali situáciu na mieste činu a v spolupráci s Katarínou Začkovou zaznamenali aj opatrenia, aby k podobným nešťastiam viac nedochádzalo. Téma bola odvysielaná okamžite. Takýchto príkladov vieme uviesť desiatky.

Vzhľadom k týmto faktom sa ohradzujeme voči tvrdeniu vedenia STV, že materiály neboli odovzdané „načas". Termín „načas" nie je v aktuálnej publicistike explicitne vymedzený a navyše reportáže sú vždy pripravené s ohľadom na podmienky, ktoré predchádzali ich konečnému spracovaniu. Navyše, pokiaľ nám je známe, vedúci redakcie O. Nittmann nikdy nevzniesol námietky voči termínu kontrolnej projekcie.

4. V súvislosti s výhradou, že na deň 5.10.2009 nebola pripravená náhradná reportáž chceme zdôrazniť, že ani tento údaj nie je pravdivý. Reportér Ivan Brada mal zostrihaný a pripravený príspevok o tom, ako Sociálna poisťovňa nerešpektuje rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Tento publicistický materiál bol od štvrtka 1. októbra aj upútavkovaný v pravidelných vysielacích časoch. Keďže na kontrolnej projekcii neboli výhrady voči vysielaniu reportáže M. Kubániovej o sociálnom podniku v Bardejove a reportáže J. Mravca o problematickej reštitúcii, príspevok Ivana Bradu nebolo nutné finalizovať (otitulkovanie) a zaradiť na vysielací pás.

Pre objektívne zhodnotenie súčasnej situácie by sme chceli upozorniť aj na niektoré ďalšie skutočnosti a podmienky, v akých reportéri relácie Reportéri dlhodobo pracujú:

1. Redakcia je personálne poddimenzovaná (najmä od septembra 2009 odchodom L. Šustovej na materskú dovolenku a K. Začkovej, ktorá sa v súčasnosti podieľa na tvorbe relácie Dialógy pre STV). O tomto bol manažment STV (vedúci redakcie publicistiky Oto Nittmann, šéfredaktor HRSP Ján Šmihula a programový riaditeľ STV Roman Lipták) informovaný.

2. Už viac ako rok má redakcia vypracovaný preberací protokol, ktorý by mal slúžiť ako písomné potvrdenie kontrolnej projekcie právnikmi STV. Jeho zabezpečenie reportéri požadovali, v praxi sa však napriek upozorneniam zo strany redakcie stále nerealizuje. (viď príloha, pripravený preberací protokol z 23.6.2009)

Na základe zistených relevantných informácií, to jest informácií právneho oddelenia, preštudovaní interných predpisov a nariadení, nesúhlasíme s obvineniami z porušenia pracovnej, programovej a vysielacej disciplíny. Nestalo sa tak ani teraz, ani v minulosti. Reportéri v tomto zmysle neboli dosiaľ upozornení na žiadne zo spomínaných porušení. Takže zmienka o opakovanom porušení pracovnej, programovej a vysielacej disciplíny nie je ničím podložená.

Zásadne odmietame akékoľvek obvinenia z porušenia nezávislosti investigatívnej práce.

Celá vzniknutá situácia nás mrzí o to viac, že investigatívnu publicistiku robíme všetci už niekoľko rokov s absolútnym nasadením, v snahe podať maximálne objektivizované svedectvo o dobe, v ktorej žijeme. Stopa, ktorú sme dosiaľ za sebou zanechali v podobe stoviek reportáží je verejnoprávnym tromfom Slovenskej televízie a nemala by byť dehonestovaná pochybnosťami o profesionalite jej tvorcov.

Týmto žiadame Radu STV ako kontrolný orgán STV o preverenie situácie v redakcii Reportéri aj vzhľadom k tomu, že nešlo o prvý prípad zastavenia pripravenej reportáže. Zároveň žiadame o vypočutie reportérov k týmto problémom za prítomnosti vedenia Slovenskej televízie.

V Bratislave, dňa 8. 10.2009

reportéri relácie Reportéri
Katarína Začková
Juraj Mravec
Ivan Brada
Lýdia Kokavcová
Martina Kubániová

Na vedomie:
gen. riaditeľ STV Štefan Nižňanský
vedúci relácie Reportéri Oto Nittmann

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 2. OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu
 3. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 4. Leto nekončí!
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 7. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 8. Už aj seniori presadajú do SUV
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 10. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 394
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 3 016
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 178
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 725
 5. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 287
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 069
 7. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 027
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 012
 9. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 880
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 634

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prehrali a odišli k medveďom. Danko nie je prvý, kto sa po porážke stratil

Za medveďmi pravidelne chodil Vladimír Mečiar, po neúspešných voľbách sa trikrát vytratil aj Robert Fico.

KOMENTÁRE

Málo tu oslavujeme to dobro, čo na Slovensku bolo, je a bude

Slovákom budú tieto slová znieť trochu pateticky.

Neprehliadnite tiež

Domov

Nechcú dať očkovať svoje deti. Na nete sa radia, ktorý lekár ich za to nenahlási

Za odmietnutie očkovania je pokuta 331 eur. Vlani ich hygienici udelili 690 za vyše 39-tisíc eur.

Domov

Dcéru našla v nemocnici so zlomenou nohou. Tvrdia, že to si urobila sama

Po odbere krvi ostala mesačnej Liliane modrina na päte a zlomená stehenná kosť.

Domov

Klus sa s Focusom nedohodol, prieskum preverí asociácia agentúr

Kandidát na župana Martin Klus a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik si vymieňajú odkazy na facebooku.

Domov

Takto sa politici vyrovnávali s porážkou

Najznámejšou vetou stiahnutia sa politika do ústrania po prehratých voľbách sa stala Mečiarova "S Pánom Bohom, idem od Vás".