Záver komuniké z rokovania 215. schôdze vlády SR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom rozhodnutia Asociačnej rady Európskej únie a Slovenskej republiky o ...

Bratislava 17. apríla (TASR) - Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom rozhodnutia Asociačnej rady Európskej únie a Slovenskej republiky o prijatí podmienok účasti Slovenska na programe Spoločenstva Fiscalis. Vláda SR zároveň poverila ministra financií podpísať rozhodnutie. Podpisom rozhodnutia Slovenská republika bude mať podobný štatút ako členské krajiny pri účasti na akciách programu Spoločenstva Fiscalis zameraných na odborné semináre, výmenné stáže a multilaterálne kontroly v oblasti nepriamych daní.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách. Schválená dohoda je ďalším krokom pri vytváraní zmluvného systému so štátmi, s ktorými Slovenskú republiku spájajú spoločné záujmy v zahraničnopolitickej oblasti pri riešení otázok personálneho, materiálneho a organizačného zabezpečenia záchranných a likvidačných prác za účasti síl a prostriedkov viacerých krajín v prípade vzniku prírodných alebo iných katastrof veľkého rozsahu a prekonanie následkov, ktorých riešenie nie je v silách zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s analýzou cestovného ruchu z pohľadu zriadenia Národného úradu pre cestovný ruch SR. Materiál v stručnosti analyzuje vývoj cestovného ruchu na Slovensku v posledných rokoch a uvádza návrh na jeho inštitucionálne zabezpečenie na úrovni štátnej správy, t.j. zriadenie Národného úradu pre cestovný ruch SR.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou a návrhom smernice delegácie Slovenskej republiky na 55. svetovom zdravotníckom zhromaždení, ktoré bude 13. - 18. mája 2002 v Ženeve. Ťažiskom zdravotníckeho zhromaždenia bude Zdravotnícka stratégia, pod ktorú sú začlenené tieto oblasti: makroekonomika a zdravie, výživa dojčiat a detí, globálna stratégia pre HIV/AIDS.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie návrh komplexného riešenia problematiky koncesionárskych poplatkov formou prípravy nového zákona. Uložila ministrovi kultúry zriadiť expertnú pracovnú skupinu, ktorá predloží návrh parametrov a kritérií televíznej a rozhlasovej verejnej služby a tiež v spolupráci s ministrom financií predložiť na rokovanie vlády SR návrh legislatívneho riešenia problematiky financovania televíznej a rozhlasovej verejnej služby.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu D. 29 z uznesenia vlády SR č. 525 z 13. júna 2001 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002.

Vláda SR prerokovala a schválila dodatok k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2002.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. Návrh zákona predovšetkým upravuje pôsobenie zahraničných subjektov kolektívneho investovania so sídlom v členskom štáte EÚ na území SR a pôsobenie slovenských správcovských spoločností v štátoch EÚ na základe práva slobodného poskytovania služieb.

Vláda SR prerokovala a prerušila rokovanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila zákon o účtovníctve. Pripraviť nový zákon o účtovníctve vyplynulo zo záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii. Cieľom návrhu nového zákona je dosiahnuť úplnú porovnateľnosť obsahu tejto právnej normy s príslušnými smernicami Európskeho spoločenstva a tiež umožniť používanie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Vláda SR prerokovala a prerušila rokovanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a prerušila rokovanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a prerušila rokovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov. Návrh zákona upravuje postup pri navrátení kultúrnych predmetov, ktoré sa nezákonne vyviezli z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie alebo z územia členského štátu na územie Slovenskej republiky. Účinnosť zákona sa navrhuje odložiť ku dňu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh vzorových stanov akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu. S cieľom posilnenia dohľadu štátu ako jediného akcionára nad efektívnosťou činnosti akciových spoločností so 100% majetkovou účasťou štátu boli formulované niektoré spoločné zásady pre ich fungovanie zamerané na posilnenie postavenia jediného akcionára v riadení spoločnosti a vo veciach nakladania s majetkom, posilnenie majetkovej zodpovednosti orgánov spoločnosti, zlepšenie transparentnosti a nakladania s majetkom spoločnosti a zabezpečenie odbornosti a sprehľadnenie motivácie členov orgánov spoločnosti. Uvedené zásady budú formou záväzných ustanovení aplikované do stanov akciových spoločností so 100 % majetkovou účasťou štátu.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov. Zámerom návrhu zákona je dosiahnutie ďalšieho stupňa aproximácie citovaného zákona s legislatívou EÚ a to najmä zosúladením sadzby spotrebnej dane z medziproduktov so sadzbou dane na šumivé víno v zmysle príslušnej smernice EÚ, pričom sa nepredpokladá dopad na štátny rozpočet.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov. Zámerom návrhu zákona je dosiahnutie ďalšieho stupňa aproximácie predmetného zákona s legislatívou EÚ a to zosúladením štruktúry predmetu dane a zavedením sadzby dane na stupeň Platov úrovni minimálnej sadzby dane ustanovenej príslušnou smernicou; uvedenými úpravami možno očakávať dopad (zvýšenie) na cenu jedeného litra 10ř piva cca 1 až 1,10 Sk, čo predstavuje max. 0,50 Sk na fľašu piva (0,5 l) a zároveň v rovnakej úrovni zníženie dopadu na cenu piva vyššej stupňovitosti; z uvedených úprav možno očakávať zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu o cca 70 až 80 mil. Sk.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov. Zámerom návrhu zákona je dosiahnutie ďalšieho stupňa aproximácie zákona o spotrebnej dani z liehu s legislatívou EÚ a to najmä niektorými úpravami ustanovení upravujúcich oslobodenie liehu od spotrebnej dane v súlade s príslušnou smernicou, z čoho sa neočakáva dopad na štátny rozpočet.

Vláda SR prerokovala a neschválila návrh na použitie finančných prostriedkov získaných z výnosov privatizácie na Program obnovy vozidlového parku pre organizácie pravidelnej autobusovej dopravy.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Rekonštrukcia objektu LUNA pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zo 74,999 mil. Sk na 162,342 mil. Sk, z toho stavebné práce 142,8 mil. Sk a jej zaradenie medzi stavby financované v roku 2002 z individuálnych výdavkov.

Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k návrhu spôsobu finančného a personálneho zabezpečenia realizácie siete GOVNET v rámci projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu. Návrh predložili vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth a minister školstva SR Milan Ftáčnik Poznámka: Materiál je dôverný

Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k správe o bezpečnostných rizikách spojených s realizáciou projektu KASROŠ a siete GOVNET. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana utajovaných skutočností)

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 411/2001 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy. Týmto nariadením sa upravuje výška minimálnej mzdy na 28,30 Sk za odpracovanú hodinu pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase. Súčasne vláda SR zrušila uznesenie č. 284 z 20. marca 2002, ktorým schválila uvedené nariadenie vlády v pôvodnom znení. Novým znením tohto právneho predpisu sa zabezpečí, aby sa nová výška minimálnej mzdy uplatnila zamestnávateľmi už od 1.apríla 2002.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom na vymenovanie vyjednávačov a signatárov kolektívnej dohody na rok 2003 v zmysle zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov. Obsahom materiálu je vymenovanie vyjednávačov a signatárov za účelom uzatvorenia kolektívnej dohody v zmysle ő 49 zákona o verejnej službe.

Vláda SR prerokovala návrh na vymenovanie generálneho riaditeľa Úradu pre finančný trh. Vláda SR vymenovala za generálnu riaditeľku Úradu pre finančný trh Júliu Šteflíkovú. Predkladá: minister financií SR František Hajnovič Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zák.č.211/2000 Zz o slobode informácií (ochrana osobnosti a osobných údajov)

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na doplnenie Zoznamu rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií navrhnutých na ich premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Návrh sa týka zaradenia Nemocnice s poliklinikou Bardejov do zoznamu schváleného uznesením vlády SR č. 364 z 10.4. 2002 a to s účinnosťou k 30.6.2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády Mikuláša Dzurindu v Bruseli v dňoch 18.-19.3.2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vecnom, časovom a finančnom plnení úloh na vyraďovaní JE A-1 za rok 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch druhého zasadnutia Konventu o budúcnosti Európy v Bruseli v dňoch 21. a 22. 3. 2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o materiáli Národná správa Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva k 8. zasadnutiu Konferencie zmluvných strán COP 8.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2001 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2001.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 6. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 8. Jarné prázdniny pri mori?
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 10. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 2. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 3. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 8. Valentínska nálada v Poluse pokračuje
 9. M.Borguľa vyzýva veľvyslanca USA k urýchlenému odstráneniu plota
 10. Ušetrite s hypotékou viac ako 1 200 eur
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 17 649
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 10 441
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 963
 4. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 6 230
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 724
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 001
 7. Jarné prázdniny pri mori? 4 262
 8. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 997
 9. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 3 640
 10. Fakulta manažmentu prepája štúdium a prax cez ďalšie strediská 3 416

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Trpeli vojaci i rodičia. O šikane na vojenčine vedel aj Husák

Bitie opaskom, fackovanie, šliapanie na chrbát, ponižovanie. To bola realita Československej ľudovej armády.

ŠPORT

Drastický šport. Prečo Slovenky nezískali medailu

Velez-Zuzulová aj Vlhová jazdia výborne.

DOMOV

Danko: Ak nedáme energetiku do poriadku, v koalícii radšej nebudem

Šéf SNS hovoril o trestnoprávnom dopade.

KOMENTÁRE

A zasa sa musíme báť plotov, čo v nás vyrastú

Na obrazovkách denne vídame tupírovaný preparát pseudospasiteľa.

Neprehliadnite tiež

Švédi chytili muža, ktorý na Slovensku kupoval zbrane pre gangy

V rokoch 2009 až 2014 sa zo Slovenska dostalo von až 10-tisíc zbraní, tvrdí Europol.

Mihál má neospravedlnenú absenciu z rokovania, nepredložil vysvetľujúci doklad

Predseda parlamentu uložil neospravedlnenú absenciu poslancom ĽSNS.

Ruské noviny píšu, že SaS je za odchod z Únie. Strana sa ohradila

Noviny sa odvolávajú na petíciu Kotlebovej strany.

Ženu, ktorá močila na korán, vzal sudca do väzby

Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor i obvinená voči nemu podali sťažnosť.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop