Záver komuniké z rokovania 216. schôdze vlády SR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Súhrnnú správu o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok ...

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Súhrnnú správu o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 2001 a aktualizáciu na rok 2002. Účelom správy je vyhodnotiť úlohy realizované v oblasti boja proti drogám a na základe zhodnotenej situácie na drogovej scéne určiť ďalšiu stratégiu boja proti drogám na nasledujúci rok.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu Generel ochrany a racionálneho využívania vôd II. vydanie a jej prílohu Generel ochrany a racionálneho využívania vôd II. vydanie. Generel ochrany a racionálneho využívania vôd II. vydanie bude slúžiť ako základný podklad pri rozhodovaní ústredných orgánov štátnej správy a vodoprávnych orgánov na všetkých stupňoch riadenia, na rozhodovanie o rozvoji vodného hospodárstva vo vzťahu k ostatným užívateľom, ako smerný podklad pre rozvoj jednotlivých odvetví a územných celkov a všetkým, ktorí majú akékoľvek požiadavky na vodné zdroje, alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú hospodárenie alebo kvalitu vody.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na podpis Protokolu proti nedovolenej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Uvedený protokol dopĺňa Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a rieši špecifické otázky v boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

Vláda SR prerokovala a zrušila rozhodnutie Prezídia Fondu národného majetku SR č. 425/1996 o privatizácii časti podniku STAVOVÝROBA Nitra, štátny podnik so sídlom v Nitre, stredisko Galanta. Rozhodnutie Prezídia Fondu národného majetku SR č. 425/1996 zo dňa 29. 2. 1996 sa ruší v dôsledku odstúpenia od zmluvy za neplnenie zmluvných podmienok, splácanie kúpnej ceny.

Vláda SR prerokovala a zmenila rozhodnutie MSPNM SR o privatizácii podniku Nákladná automobilová doprava, štátny podnik Trnava, v bode 3 Rozdelenie akcií.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku Slovenská autobusová doprava Prievidza, štátny podnik. Návrh odporúča vláde schváliť predaj pozemku parc. číslo 413/1 o výmere 298 m2 v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou reštituentovi susediacich pozemkov.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu vyplývajúcu pre podpredsedu vlády SR pre ekonomiku z uznesenia č. 298/2001, bod C.4 vzhľadom na zistenia pracovnej skupiny zriadenej na jej realizáciu, ktorá dospela k záveru, že súčasný legislatívny rámec ju neumožňuje efektívne naplniť.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu C.5 uznesenia vlády SR k návrhu zabezpečenia realizácie japonského grantu pre Projekt modernizácie rezortu zdravotníctva.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok. Návrh zákona je vypracovaný v súvislosti s plnením záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplynuli zo vstupu do OECD a z prístupového procesu do Európskej únie. Uvedená právna norma má vytvoriť právny rámec pre spoluprácu v oblasti vymáhania niektorých finančných pohľadávok.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť. Návrh zákona reaguje na potrebu vyhlasovania medzinárodných sankcií vyhlásených Bezpečnostnou radou Organizácie spojených národov alebo Radou Európskej únie. Sankcie budú zamerané predovšetkým na osoby páchajúce terorizmus a na územia, na ktorých sa terorizmus realizuje, alebo na územia, na ktorých sa teroristi a iné spoločensky neprijateľné skupiny alebo osoby nachádzajú alebo zdržujú.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 1945. Predmetom návrhu zákona je vylúčenie všeobecných predpisov o správnom konaní na konanie podľa tohto zákona. Ako opravný prostriedok proti stanovisku Ministerstva spravodlivosti SR sa dáva žiadateľovi možnosť obrátiť sa na nezávislý súd.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o Slovenskom audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z.z. o audiovízii v znení neskorších predpisov. Návrh zákona upravuje postavenie Slovenského audiovizuálneho fondu a podmienky podpory tvorby, výroby, šírenia a uchovávania slovenských audiovizuálnych diel.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila novelu zákona č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je najmä zjednodušiť proces podávania žiadostí o výpis z registra trestov občanmi, rozšíriť možnosť overovania žiadostí obcami, umožniť osobám, ktorých sa týka odpis registra trestov priamo získať tento odpis a napokon premietnuť do zákona rozšírenie použitia elektronických médií pri vedení registra a odovzdávaní údajov v ňom vedených.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom návrhu zákona je ďalšie zosúlaďovanie s právom ES. Návrh zákona obsahuje právnu úpravu tzv. skupinových výnimiek zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž podľa ő 4 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, novelizáciu zákona 136/2001 Z.z., ktorá obsahuje právnu úpravu zjednodušeného konania pri posudzovaní koncentrácií so zanedbateľným dopadom na trh a iné zmeny, ktorých cieľom je zabezpečiť jednoznačnejší výklad ustanovení zákona č. 136/2001 Z.z. a novelizáciu niektorých ďalších právnych predpisov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh transformácie Štátneho fondu rozvoja bývania. Základnými formami podpory upravenými v programe "Štátnej podpory rozvoja bývania" je poskytovanie úverov, nenávratných príspevkov, bankových záruk a úhrada časti úrokov stavebných alebo hypotekárnych úverov na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu. Prijímateľom podpory budú obce, neziskové organizácie, fyzické osoby, malí a strední podnikatelia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh dlhodobej koncepcie činnosti Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády SR.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom na vyriešenie platových náležitostí splnomocnenca vlády pre zahraničných Slovákov. Cieľom predkladaného materiálu je reagovať na stav, keď aj napriek úlohám uloženým v uznesení vlády SR č. 1146 splnomocnenec od 1. septembra 2001 vlastne nepoberal žiadny plat a vláda SR sa do termínu predloženia tohto materiálu komplexne otázkami platových náležitostí splnomocnenca nezaoberala a zároveň vyriešiť platové náležitosti vzhľadom na dve časové obdobia.

Vláda SR prerokovala návrh na vysporiadanie časti pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii po splatnosti formou swapovej operácie, na základe ktorej bude realizované vysporiadanie pohľadávok v celkovej výške 185 mil. USD a zabezpečené príjmy do štátnych finančných aktivít Slovenskej republiky v celkovej výške 74 mil. USD (cca. 3,5 miliardy SKK) do 30. septembra 2002. Vysporiadanie časti pohľadávok Slovenskej republiky voči ruskej federácii po splatnosti formou swapovej operácie podľa tohto materiálu bude realizované nad rámec dohôd uzatvorených medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou k realizácii vysporiadania pohľadávok , pričom podmienky sú podstatne výhodnejšie ako realizácia vysporiadania pohľadávok inými veriteľskými krajinami v súčasnom období. Podmienky sú výhodnejšie i vzhľadom na to, že Ruská federácia argumentuje dohodou o vysporiadaní pohľadávok podľa podmienok Parížskeho klubu pri uplatnení splátkového kalendára s dobou trvania 15 20 rokov a odkladom začiatku splácania dlhu. Vysporiadanie časti pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii po splatnosti formou swapovej operácie zabezpečí značný príjem do štátnych finančných aktivít Slovenskej republiky na riešenie splátok štátneho dlhu Slovenskej republiky. Do materiálu nebolo potrebné premietnuť zlučiteľnosť s právom Európskej únie.

Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik so sídlom v Bratislave, Radlinského 37.

Vláda SR prerokovala návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Poznámka: Materiál je dôverný Vláda SR prerokovala návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR. Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan Poznámka: Materiál je dôverný Vláda SR prerokovala a odvolala z funkcie podpredsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Matěja Bílého, na vlastnú žiadosť.

Vláda SR prerokovala a neschválila návrh na vymenovanie podpredsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Návrh vychádza z potreby jednoznačne upraviť postavenie súdov v správnom súdnictve pri zabezpečovaní ústavného práva na preskúmanie veci účastníka v odvolacom konaní na strane jednej a spresnenie ústavného práva a na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila doplnok k návrhu na ratifikáciu Dohody o nedovolenom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov zákona č. 484/2001 Z.z. Predmetom návrhu zákona je rozšírenie kategórie služobných bytov o kategóriu služobných bytov sudcov a prokurátorov, ktorá v doterajšej právnej úprave absentuje.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry. Účelom navrhovanej právnej úpravy je upraviť odbornú prípravu zamestnancov vykonávajúcich na prokuratúre štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere a odbornú prípravu zamestnancov vykonávajúcich na prokuratúre verejnú službu.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Predložená novela zákona o správe majetku štátu umožní, aby správcovia majetku štátu mohli nehnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky prenechať do nájmu za nižšie nájomné vyšším územným celkom na činnosť úradu vyššieho územného celku a jeho zastupiteľstva ako aj obciam na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom na ratifikáciu Dohovoru organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v poľnohospodárstve č. 184 z roku 2001 Slovenskou republikou, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom 89. zasadnutí v Ženeve 21. júna 2001. Cieľom predkladaného návrhu je zabezpečenie dlhodobého štandardu právnej úpravy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v odvetví poľnohospodárstva v SR.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 26/2002 Z.z. Účelom zákona je sprísniť podmienky na obchodovanie s vojenským materiálom a na jeho vývoz, tranzit a iné nakladanie, pričom zákon reaguje aj na zrevidovaný návrh akčných plánov na implementáciu Viedenskej deklarácie o kriminalite a justícii pre 21. storočie.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave konania v trestnej veci zneužívania informácií v obchodnom styku podľa ő 128 Tr. zák. v súvislosti s predajom akcií VSŽ a. s. Košice Transpetrolom a. s. na Burze cenných papierov v Bratislave 21. decembra 2001. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Názory občanov na vstup Slovenskej republiky do NATO a EÚ -Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej v Talianskej republike v dňoch 6. 10. marca 2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska v dňoch 13. 15. marca 2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stretnutí predsedov vlád krajín V10, Bukurešť 25. - 26. 3. 2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch Medzinárodnej konferencie OSN Financovanie pre rozvoj, 18.-22. marec 2002, Monterrey, Mexiko.

Vláda SR prerokovala a odložila Informáciu o postupe predaja hotela Forum. Poznámka: Materiál je vyhradený

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 2. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 3. Montážne konferencie - Novinky aj vzdelávanie o suchej výstavbe
 4. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 5. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 6. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 7. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 8. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 562
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 110
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 385
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 455
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 390
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 872
 7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 584
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 440
 9. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 439
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 858

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

KOMENTÁRE

Aby nás z čara prieskumov nevytrhol ľud v uliciach

Kaliňák je stále ministrom, Bašternák na slobode.

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor.

Neprehliadnite tiež

Rajtár z SaS: Kollár je liberál, Sulíka s Kotlebom by som vôbec neporovnával

Spoluzakladateľ SaS a poslanec Jozef Rajtár hovorí, že v strane sa začal opäť angažovať, aby pomohol poraziť Smer.

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

Podpora diktatúre na Slovensku poklesla

Agentúra Focus sa ľudí znova pýtala, v čom vidia alternatívu demokracie. Diktatúru podporuje menej Slovákov ako pred dvoma mesiacmi.

Majú pírsing a tetovanie. Ak dostanú žltačku C, majú sa liečiť za vlastné

Nepreplácaním liečby hepatitídy C pre niektorých pacientov chce Všeobecná zdravotná poisťovňa ušetriť peniaze. Je v strate 200 miliónov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop