AKTUALIZOVANÉ O VIDEÁ 13:42

Vláda schválila povodňový balíček, stranám siahnu na časť peňazí

Výška príspevku za hlasy politickým stranám sa zníži o štvrtinu. Peniaze majú pomôcť obciam, poškodeným povodňami.

Osádzanie pontónového mosta za Spišskou Novou Vsou.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Medzi prvými dnes vláda schválila balík opatrení na pomoc postihnutých povodňami. Je medzi nimi aj novela, ktorá mení zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon o politických stranách a politických hnutiach.

Úprava má o štvrtinu znížiť výšku príspevku za hlasy politickým stranám, hnutiam a koalíciám, na ktorý majú nárok po parlamentných voľbách v závislosti od počtu platných hlasov. O novele bude v skrátenom legislatívnom konaní rozhodovať parlament na mimoriadnej schôdzi, ktorú avizuje predseda parlamentu Pavol Paška zvolať na štvrtok.

"Prijatím navrhovanej úpravy sa vytvorí úspora finančných prostriedkov v odhadovanej výške cca. 4 mil. eur, ktorá bude použitá na finančné zabezpečenie poskytovania podpory občanom postihnutých živelnou pohromou," uviedli ministri financií a vnútra v dôvodovej správe. Zároveň sa pre tento rok znižuje aj výška príspevku na činnosť, ktorý vyplatia v troch podieloch.

Úsporu použijú na financovanie pomoci občanom pri odstraňovaní a riešení následkov extrémnych povodní, ktoré vznikli v priebehu mája a začiatkom júna a zasiahli celé územie Slovenska. "Predpokladaná výška úspory vychádza z prepočtov celkovej výšky príspevku za hlasy pri volebnej účasti rovnakej ako v parlamentných voľbách konaných v roku 2006 a bude závisieť od reálnej volebnej účasti a rozloženia hlasov medzi jednotlivé politické strany a hnutia," uviedli predkladatelia.

Radičová: Nechceme, aby naše prostriedky rozdeľoval premiér

Najsilnejšia opozičná strana SDKÚ-DS chce finančné prostriedky určené na pomoc ľuďom postihnutým povodňami poskytnúť samostatne, a nie sprostredkovane cez premiéra SR Roberta Fica. "Chceme, aby boli prostriedky využité efektívne. Premiér narábal so štátnou rezervou tak, ako narábal, rozflákal ich. Rovnako ako verejné financie, aj tie peniaze sú preč," uviedla na dnešnej tlačovej konferencii volebná líderka strany Iveta Radičová.

V SDKÚ-DS sa realizujú dva typy možného príspevku. Prvá časť zbierky pozostáva z dobrovoľného príspevku kandidátov strany do Národnej rady (NR) SR, čo predstavuje minimálne 1000 eur. Druhá časť finančnej zbierky na pomoc ľuďom, ktorých postihli za posledné štyri roky najintenzívnejšie povodne, je priamo zo zdrojov a financií strany.

"Prvá suma, ktorú odovzdáme občianskemu združenie (OZ) Človek v ohrození, ktoré jednu zo zbierok organizuje, bude v hodnote 60.000 eur, a to pred voľbami. Príspevok po voľbách vieme zadefinovať podľa toho, koľko získame vo voľbách," spresnila volebná líderka.

Radičová zároveň dodala, že novú vládu čaká po voľbách do NR SR predovšetkým úloha riešiť situáciu ľudí, ktorých postihli záplavy. "Po voľbách je nevyhnutné reagovať na dôsledky povodní a zdá sa absurdné, aby sa zvolávala mimoriadna NR SR. Riešenie povodní z pohľadu politických strán nie je riešením," konštatovala.

Odškodnení majú byť farmári so stratou nad 2000 eur

Nárok na odškodnenie od štátu by mali mať farmári, ktorých strata kvôli povodniam presiahla 2000 eur. V prípade lesníkov ich straty musia byť vyššie ako 5000 eur. Na dnešnom rokovaní vlády ministri schválili návrh zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou.

Odškodnené budú štyri skupiny poľnohospodárov - poľnohospodárski prvovýrobcovia, chovatelia rýb, obhospodarovatelia lesa a lesnej škôlky. O dotáciu musia poškodení požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru.

Materiál rezortu pôdohospodárstva aktuálne neuvádza potrebnú sumu na odškodnenie. Predkladateľ však tvrdí, že prijatie zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet a ani na rozpočty územných celkov. Úplne novým zákonom by sa mal ešte vo štvrtok (10.6.) zaoberať parlament v skrátenom režime. Ten by mal byť následne po schválení účinný od 15. júna 2010.

Slovensko chce peniaze z európskeho fondu solidarity

Slovensko chce požiadať o finančnú podporu z Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) do konca júna tohto roka. Rozhodli o tom na dnešnom rokovaní vlády SR ministri, ktorí zároveň iniciovali aj vznik nového výboru vlády pre riešenie následkov škôd vzniknutých povodňami. Práve ten by mal vyčísliť výšku priamych škôd spôsobených povodňami.

Aby malo Slovensko nárok na dotáciu od únie, škody spôsobené májovými a júnovými povodňami musia presiahnuť limit 378,21 milióna eur. Následne môže EÚ z fondu uvoľniť 2,5 % z 378,21 milióna eur, teda 9,46 milióna eur. Zo zvyšnej sumy preplatí už vyššie percento, konkrétne 6 %.

Do škôd si môže Slovensko započítať iba priame následky povodne. Teda fyzickú ujmu bez ohľadu na to, či postihla verejnú alebo súkromnú osobu, náklady na obnovu infraštruktúry, opravy či financie potrebné na náhradu zničených strojov. Do týchto škôd sa však nemôžu zarátať zmarené zisky či budúce straty. V oblasti poľnohospodárstva možno k priamym škodám započítať zničené fyzické aktíva, zničenú úrodu, avšak, ak už bola na poliach. Naopak, nemožno započítať budúcu úrodu.

Grant z tohto európskeho fondu je obmedzený na financovanie opatrení, ktoré zmierňujú nepoistiteľné škody. Peniaze musí krajina v príslušnej sume vrátiť, ak náklady na odstránenie škôd následne zaplatí tretia strana, napríklad poisťovňa. Peniaze musí krajina minúť do jedného roka od ich poskytnutia.

Fond je európskym nástrojom, ktorého cieľom je prispievať štátom postihnutým prírodnou katastrofou veľkých rozmerov na nápravu vzniknutých škôd. Žiadosť o pomoc musí krajina predložiť Európskej komisii (EK) do 10 týždňov od vzniku prvých škôd. V žiadosti je potrebné vyčísliť celkové škody spôsobené katastrofou, odhadované náklady na základné núdzové operácie či akékoľvek iné vnútroštátne alebo medzinárodné zdroje financií, vrátane krytia z verejných a súkromných poistiek, ktoré by mohli prispieť pri financovaní odstraňovania škôd.

Škody dosahujú výšku 268 milióna eur

Májové a júnové povodne si na Slovensku podľa doterajších odhadov vyžiadali škody vo výške 267,8 milióna eur. Škody na majetku obcí, občanov a samosprávnych krajov dosiahli 176,5 milióna eur a na majetku štátu 91,3 milióna eur. Najvyššie škody za asi 156,8 milióna eur spôsobila veľká voda v Košickom kraji, za ním nasleduje Nitriansky kraj (73 miliónov eur). Odhad škôd je predbežný a približný, pretože nie je možný prístup na viacero povodňou postihnutých miest a lokalít. Vyplýva to z informácie o priebehu povodní, ktorou sa dnes zaoberala vláda.

Odhaduje sa, že na povodňové a záchranné práce poputuje ďalších 9,1 milióna eur, pričom najväčšiu časť si vyžiadali práce v Prešovskom a Košickom kraji (asi šesť miliónov eur). Na povodňové a zabezpečovacie práce bude smerovať ďalších asi 4,9 milióna eur. Do vykonávania povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác sa doteraz zapojilo vyše 2200 zamestnancov Slovenského vodohospodárskeho podniku, viac ako 3200 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 520 policajtov a viac ako 2800 príslušníkov ozbrojených síl SR.

Ako sa uvádza v materiáli, povodne síce ešte prebiehajú, ale už teraz možno konštatovať, že v niektorých vodomerných staniciach zaznamenali extrémne hodnoty vodných stavov a prietoku vody. Napríklad v Slanej v obci Bretka (okres Rožňava) bol prietok vody väčší ako prietok, ktorý sa môže opakovať priemerne raz za 1000 rokov. Podobná situácia bola aj na Topli v Bardejove. Na Toryse v Prešove padali 50 až 100 ročné rekordy. Dvadsať a 50 ročné rekordy boli v Nitrianskom kraji.

Povodniam predchádzali teplotné rekordy

Rozsah a množstvo zrážok, nasýtenosť povodí a objem odtečenej vody je v histórii povodní na Slovensku ojedinelý. V dôsledku vysokého nasýtenia pôdy vodou počas predchádzajúceho dažďového obdobia sa v priebehu mája a na začiatku júna výrazne prejavili aj ďalšie príčiny záplav územia, ako záplavy odtokom zo svahov a záplavy v dôsledku vysokého stavu hladiny podzemnej vody.

Základnou príčinou povodní na území bol mimoriadne nepriaznivý vývoj meteorologickej a hydrologickej situácie. "Napriek tomu sa však na viacerých záplavách územia a vzniku povodňových škôd nemalou mierou podieľala ľudská činnosť alebo, naopak, nečinnosť," upozornilo ministerstvo životného prostredia. Medzi túto nečinnosť patrí napríklad zanedbanie údržby a čistenia priekop, záchytných rigolov a odvodňovacích kanálov, ale mnohokrát aj ich likvidáciu pre novú výstavbu.

"Vznik povodňovej situácie predznamenal apríl 2010, ktorý bol z hľadiska priemernej globálnej teploty vzduchu zatiaľ najteplejším aprílom od roku 1880," priblížil envirozezort. Výpar z hladín oceánov a morí spôsobil, že sa do atmosféry dostalo, vzhľadom na ročnú dobu, nadpriemerne veľké množstvo vodnej pary.

Slováci môžu prispieť na minimálne sedem zbierok

Slovenské organizácie sa po povodniach zmobilizovali a vyhlásili minimálne sedem verejných zbierok. Prispieť sa dá cez Slovenský Červený kríž, Človeka v ohrození, Slovenskú katolícku charitu, gréckokatolícke kostoly, evanjelickú diakoniu a Združenie miest a obcí Slovenska. V utorok sa na opere zbierali ľudia aj prostredníctvom Slovenského národného divadla a Slovenskej televízie. Materiálnu pomoc zbierajú Modrý anjel, ADRA aj Komora poskytovateľov sociálnych služieb.

Verejnú finančnú zbierku na pomoc obyvateľom postihnutým povodňami vyhlásil v utorok Slovenský Červený kríž. Finančné príspevky možno zasielať na Fond Ľudia ľuďom, číslo účtu: 665555/0200, variabilný symbol 2011. Slovenský Červený kríž v postihnutých oblastiach po celom Slovensku zabezpečuje pitný režim, čerpadlá, elektrické vysúšače, chemické pohlcovače vlhkosti, deky, šatstvo, posteľnú bielizeň, dezinfekčné prostriedky, mydlá a papierové hygienické potreby. Finančné prostriedky rozdelí komisia Fondu Ľudia ľuďom. Zbierka sa končí 31. júla.

Občianske združenie Človek v ohrození zase v utorok vyhlásilo verejnú zbierku SOS Povodne 2010. Prispieť možno prostredníctvom bankového účtu 2662520418/1100, popis transakcie SOSPOVODNE2010. Zbierka potrvá do 30. júna a jej výťažok použijú najmä na pomoc postihnutým rodinám a zabezpečenie materiálnej pomoci nutnej pri obnove zaplavených budov. Tím pracovníkov organizácie Človek v ohrození pripraví v najbližších dňoch v postihnutých oblastiach plán využitia výťažku verejnej zbierky.

Zbierky vyhlásili aj mestá

Pri odstraňovaní škôd po rozsiahlych záplavách pomáha aj Slovenská katolícka charita. Pomôcť môžu všetci, treba kúpiť vysúšače stien a materiál na opravu domov, potraviny, oblečenie, náradie, dezinfekčné prostriedky, stany a poskytnúť pitnú vodu. Peniaze možno poukázať na účet Slovenskej katolíckej charity 4008058424/7500 v ČSOB, variabilný symbol pre tohtoročné povodne je 170.

V nedeľu 13. júna sa vo všetkých gréckokatolíckych chrámoch na Slovensku uskutoční finančná zbierka pre postihnutých povodňami. Biskupi Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pozývajú veriacich k prejaveniu solidarity aj prostredníctvom tejto zbierky. Zároveň pri svätých liturgiách gréckokatolícki veriaci prednášajú prosbu za priaznivé počasie a odvrátenie dažďov.

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v utorok vyhlásili finančnú zbierku na pomoc obetiam povodní na Slovensku. Finančné dary možno posielať na účet 443012/0200, variabilný symbol 662044. Zbierka sa končí 31. augusta. Finančné prostriedky použijú pre cirkevné zbory a ich členov na zmiernenie škôd vzniknutých následkom povodní. Pri rozdeľovaní podpory sa bude prihliadať na výšku škody a sociálnu odkázanosť žiadateľa.

Na solidaritu s povodňami postihnutými časťami Slovenska vyzýva všetky nezatopené obce a mestá Združenie miest a obcí Slovenska, predseda združenia Michal Sýkora preto navrhol vytvorenie Fondu solidarity, ktorý by mal slúžiť na pomoc mestám a obciam postihnutým povodňou. ZMOS vyzýva slovenské mestá a obce, ktoré neboli povodňami postihnuté, aby pomohli svojim kolegom v zaplavených oblastiach a prispeli do fondu finančnou čiastkou podľa svojich možností. Pomôcť môžu poslaním ľubovoľnej sumy na účet 180 232 6015/ 5600 v Dexia banka Slovensko. O použití prostriedkov rozhodnú orgány ZMOS.

V Kežmarku pomôže šatstvo

Na pomoc pre ľudí, ktorých postihli povodne, robili spoločnú zbierku Slovenské národné divadlo a Slovenská televízia. V utorok odohrali v Sále opery a baletu v novej budove SND operu Madama Butterfly, priamy prenos z opery vysielala Dvojka. Zbierku mohli ľudia podporiť dvojako - diváci v divadle ľubovoľným príspevkom do označených pokladničiek a televízni diváci poslaním príspevku na bankové účty zriadené pri tejto príležitosti. Kontá na pomoc zaplaveným oblastiam spravujú organizácie Človek v ohrození, Slovenský Červený kríž, Slovenská katolícka charita a Nadácia Charty 77.

Tím krízovej intervencie Modrý anjel vyhlásil v utorok v Kežmarku zbierku šatstva a základných potrieb pre ľudí postihnutých povodňami. Čisté šatstvo, ale i veci dennej potreby môžu ľudia priniesť na Obvodný úrad v Kežmarku do dnes 22:00. Pracovníci žiadajú ľudí, aby si zbierku na pomoc postihnutým povodňami nezamieňali s možnosťou zbaviť sa starých a nepotrebných vecí. Veci zo zbierky poputujú najviac postihnutým rodinám v Kežmarku, ako aj do obcí Jurské a Tvarožná.

Zídu sa aj chladničky či mrazničky

Modrý anjel neodmietne ani pomoc napríklad v podobe chladničiek či mrazničiek, keďže mnohí ľudia prišli cez povodne o väčšinu svojho majetku. Darované predmety by mali byť funkčné a použiteľné. Keďže skladovacie kapacity sú obmedzené, ideálne by bolo, aby darcovia tento druh pomoci po konzultácii s ľuďmi z Modrého anjela odviezli priamo postihnutým rodinám.

V povodňami postihnutej obci Malčice v okrese Michalovce, kde pre vyliatie Ondavy sú stále evakuovaní ľudia, pomáha občianske združenie ADRA, od nedele varí pre ľudí, ktorí boli nútení vysťahovať sa zo zničených alebo poškodených domov a dočasné útočisko našli v miestnej základnej škole. V poľnej kuchyni v spolupráci s Úradom krízového manažmentu pripravili v nedeľu a pondelok celodennú stravu - raňajky, obed, večeru pre približne 150 ľudí.

Keďže počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc, sa zvýšil na približne 300, v utorok už pripravili iba jedno teplé jedlo, kapacita poľnej kuchyne totiž viac neumožní. Denne potrebujú približne 300 eur na nákup potravín. Časť prostriedkov pokrýva občianske združenie zo svojich zdrojov, ak však chce niekto pomôcť, je potrebné, aby sa ozval na číslo 0905 454 605 koordinátorovi pomoci Pavlovi Cimermanovi a pomoc konzultoval a dohodol jej prebratie.

Obete povodní dočasne prichýlia domovy sociálnych služieb. S touto možnosťou prišla Komora poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. Pomoc je určená starším a zdravotne postihnutým z oblastí zasiahnutými povodňami, ktorí sa pre poškodené domy nemôžu vrátiť domov. Na voľné miesta ich prijmú okamžite, zostanú, kým si domovy neopravia. Kto chce poskytnúť materiálnu pomoc, nech sa ozve na office@kpss.sk

tasr

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 6. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 7. Detské zúbky sú veda
 8. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 9. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 750
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 148
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 690
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 128
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 294
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 253
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 035
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 990
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 822
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 770

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.

Neprehliadnite tiež

Domov

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Marianna Varjanová už vyše 20 rokov podniká v cestovnom ruchu v okrese Bardejov. Hovorí, že viac ako podporu by od úradov chcela pokoj.

Domov

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

Domov

Režisérka Nvotová: Dúfam, že školení o korupcii sa zúčastní aj Fico

Protikorupčné pochody majú zmysel, aj keď požiadavky študentov zostávajú zatiaľ nevypočuté, hovorí pre SME režisérka Tereza Nvotová.

Domov

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac

Minister Kažimír prezidentovi odporučil vzdať sa daňového tajomstva. Aliancia Fair-play varuje pred zneužívaním témy proti politickým súperom.