VIERA

Miesto rozvodu radí cirkev odluku

Kňaz tvrdil, že ak by sa exmanžel rozhodol k nej vrátiť, je jej povinnosťou rozviesť sa s terajším manželom a vrátiť sa k nemu.

ilustračné foto(Zdroj: profimedia)

U katolíkov nie je rozvod možný vôbec. Evanjelici povolia aj opätovný sobáš.

Ivana pochádza z Banskej Bystrice. Jej exmanžel bol neznesiteľný agresor, ubližoval aj deťom. Všetkých týral fyzicky, teda bitkami, ale aj ekonomicky - ona nesmela chodiť do práce, na štyri deti jej dával 200 korún týždenne. Keď to povedala spovedníkovi, pochválil ju, ako kresťansky sa správa tým, že nastavuje druhé líce. Podľa neho je síce hrozné, ako sa manžel k rodine správa, ale mala by sa veľa modliť, aby sa zmenil, veď manželstvo je posvätné. Keď spomenula rozvod zo strachu o deti, odmietol jej dať rozhrešenie a opakovane ju nepúšťal k prijímaniu. Odvahu rozviesť sa nabrala až po desiatich rokoch, dovtedy ju brzdila silná viera.

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik sa k takémuto správaniu sa kňaza nechcel vyjadriť, vraj by musel počuť priamo duchovného. „Bolo by neférové posudzovať ho bez toho, aby sme poznali jeho presné slová. Zároveň však platí, že ak naozaj šlo o ohrozenie života matky a detí, dotyčnej sa mala navrhnúť odluka, čiže odsťahovanie sa od manžela." Odluka by znamenala, že manželstvo by naďalej trvalo, akurát manželia by nežili pod jednou strechou. Tento prípad ilustruje rozpoloženie ľudí, ktorí pre svoje náboženské presvedčenie ostávajú v nefunkčnom zväzku a trpia, pretože chcú dodržať sľub spred oltára.

Rozvod ako zlo

Počet rozvodov na Slovensku sa v rokoch 2003 až 2008 v priemere pohyboval tesne pod hranicou 12 tisíc. Určiť, koľko z rozvedených manželstiev bolo uzatvorených v kostole, je pritom nemožné - podobné štatistiky sa podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika a tlačovej tajomníčky evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Edity Škodovej nevedú. Tieto údaje nezaujímajú ani Štatistický úrad.

Pre katolícku cirkev je manželstvo niečím, čo nemožno zrušiť. Kováčik tvrdí, že v prípade cirkevného manželstva nejestvuje pojem rozvod, ktorý by mal obsah ako v civilnom práve. „Každý rozpad platne uzavretého manželstva je negatívom - pre partnerov, deti i spoločnosť." Evanjelická cirkev má trochu iný postoj. Podľa Škodovej sa k civilným rozvodom stavia podobne ako k civilným sobášom. „Rešpektuje ich právnu stránku." Zároveň zdôrazňuje, že z biblického hľadiska ich nikdy nemožno považovať za dobré riešenie, „aj keď mnohí ho pokladajú za jediné".

V dobrom i zlom?

Cirkevné hľadiská sa môžu dostať na vedľajšiu koľaj v prípade, že manželstvo ohrozuje jedného z partnerov na zdraví alebo živote kvôli týraniu, pri nevere a podobne, hoci tieto príčiny rozvratu manželstiev podľa štatistík tvoria menšinu.

CIRKVI A ROZVODY
Katolícka cirkev
 • Rozlišuje dva pojmy - manželská odluka a vyhlásenie o neplatnosti manželstva. Kým odluka znamená dočasné odlúčenie manželov smerujúce k odstráneniu prekážok a obnoveniu manželského spolužitia s otvorenou možnosťou návratu do vzťahu, zneplatnenie manželstva znamená, že príslušný cirkevný súd prišiel k záveru, že daný manželský zväzok nikdy nevznikol. V takomto prípade je možné absolvovať aj druhý sobáš v kostole. Inak je to možné len po zaniknutí manželstva smrťou jedného z partnerov.

Evanjelická cirkev
 • Pojmy ako odluka a vyhlásenie o neplatnosti manželstva nepozná. Druhý sobáš v kostole môže absolvovať aj rozvedený človek v prípade, že mu bol po preskúmaní prvého rozvodu udelený dišpenz (povolenie) od príslušného biskupa. Ten rozhodne na základe žiadosti od príslušného farára, ktorý vychádza z osobnej skúsenosti s dotyčným, z pohovorov a rozhodnutia súdu o rozvode.

Dušana Karlovská, riaditeľka poradenského centra Fenestra, ktoré pôsobí v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch, vysvetľuje, že o pomoc sa uchádza množstvo veriacich žien, pre ktoré je rozvod komplikovanou vecou. Cítia síce potrebu ukončiť násilie, ktorým trpia, na druhej strane s ohľadom na vieru je rozvod a odchod od násilného partnera ťažkých krokom. „Navyše do toho vstupuje tlak okolia - veriacej rodiny, ale často aj samotného násilníka, ktorý vieru používa ako prostriedok nátlaku a vydierania," vraví Karlovská.

Psychológ a religionista Richard Gróf jej slová potvrdzuje: „Ísť proti autorite svojho náboženstva môže pre hlbokoveriacich znamenať to isté ako ísť proti sebe, zatriasť istotami, s ktorými počítali väčšinu života. Pre veriaceho tak myšlienka na rozvod nemusí priniesť len nádej úľavy od tyranizujúceho manžela, ale zároveň úzkosť zo straty svojich hodnôt a známeho sveta."

Teológ Andrej Mátel pre Acta Missiologica v článku Náboženstvo, cirkev, viera a domáce násilie voči ženám uvádza, že „žiaľ, práve kázne a vyučovania zamerané výhradne na ochranu manželstva pred rozvodom vzbudzujú dojem, že prvoradou povinnosťou veriacej ženy je udržanie manželského zväzku za každú cenu." Na inom mieste opisuje realitu kresťanskej komunity nasledovne: „Rozvod je neprijateľný a úlohou ženy je, aby robila všetko pre to, aby jej manžel bol spokojný."

Pomoc hľadajú aj u kňazov

AK SA MUSÍTE ROZVIESŤ
Spracované podľa portal.gov.sk

  Návrh na rozvod sa robí písomne. Musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko, údaj o štátnom občianstve, opísanie rozhodujúcich skutočností, a musí byť zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha.

  Potrebná je identifikácia manželstva, deň jeho uzavretia, označenie detí. Prikladá sa fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí, doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Je vhodné označiť svedkov, ktorí by mali byť predvolaní na pojednávanie. Ak došlo k násiliu, ktoré je jednou z príčin rozvratu, treba priložiť lekársku správu, nález o poškodení zdravia, príp. doklad o tom, že bol privolaný policajný orgán.

  Navrhovateľ musí sformulovať návrh znenia rozsudku. Keďže s rozvodom je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom, treba navrhnúť aj spôsob výchovy a výživy maloletých detí. Všetko treba podpísať a datovať. Platí sa poplatok, pričom účastníci spravidla nemajú nárok na náhradu trov konania.

  Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie spolužitia. Súd zisťuje príčiny rozvratu a prihliada na ne, rovnako vždy prihliada na záujem maloletých detí.

Trauma z rozvodu mnohých privedie k psychológom, iných zase k duchovným. Ich postoje sa často líšia, obe strany totiž vychádzajú z iných princípov. Mediátorka Bronislava Švehláková tvrdí, že klienti u nej vieru a cirkevné záležitosti nevyťahujú, prichádzajú viac či menej rozhodnutí. „Riešia pragmatické záležitosti, chcú, aby rozvod prebehol kultivovane." Generalizovať pritom nemožno ani prístup kňazov. Karlovská tvrdí, že „sú takí aj takí. Časť z nich sama odporúča čo najrýchlejší rozvod vzhľadom na pomery v rodine, existuje však aj skúsenosť, keď kňaza za takýto postoj preradili do menšej farnosti." U iných duchovných zase ženy nenájdu podporu v ukončení násilného vzťahu a stretnú sa s postojom, aby rodinu udržali.

Môže prísť k tomu, že kňaz si pohovorí s tyranom, a ten sa zmení? Psychológ Gróf tvrdí, že úspešnosť intervencií kňazov nevie objektívne posúdiť, osobne je však skeptický: „Ak sa týraná žena so svojím problémom na niekoho zvonka obráti a zásah voči manželovi, respektíve ochrana ženy nie sú dostatočne rázne, obvykle je žena vo veľkom nebezpečenstve z odvety a potrestania."

Mátel vo svojom materiáli cituje Johna Castlea: „Keď kňaz alebo pastor pošle týranú ženu späť domov s radou, že sa má viac alebo lepšie podriadiť manželovi, aby predchádzala ďalšiemu násiliu, môže sa stať, že ju odsúdi na smrť." Dodáva, že najhorším riešením je, ak pastor alebo kňaz pozve muža, aby spolu s manželkou našli pravdu. Žena zvyčajne na takom stretnutí nič nepovie, zhovorčivý muž to pastorovi „vysvetlí". Doma jej to potom spočíta." Kováčik oponuje, že sa nejedná o bežný postup a pripomína, že duchovní sú na takéto situácie školení. „Domáce násilie je vážna vec, a kňazi sa ho snažia riešiť s veľkou vážnosťou."

graf_rozvody_sr.jpg

Evanjelici sú zhovievavejší

michaela_bednarova1.jpgMichaelu Bednárovú, ktorú prvý manžel opustil napriek dieťaťu, katolícky kňaz presviedčal, aby sa za odídeného modlila, a ak sa vráti, má ho s pokorou prijať. Že dnes šťastne žije v druhom manželstve, nebol argument: „Jeden kňaz sa mi snažil nahovoriť, že ak by sa exmanžel rozhodol ku mne vrátiť, je mojou povinnosťou rozviesť sa s terajším, a vrátiť sa k nemu. Kováčik to neschvaľuje a spomína pastoračnú múdrosť, spočívajúcu v zodpovednosti voči novej rodine. „Tú nemožno rozbíjať retroaktivitou." Bednárová dlhé roky bojovala o vyhlásenie neplatnosti prvého manželstva, ale neuspela. Keď totiž kňazi videli, že to myslí vážne, strácala ich podporu. Kováčik tvrdí, že mu je takého prípadu ľúto, pretože je povinnosťou kňaza, aby pomohol dostať prípad pred cirkevný súd.

richard_grof.jpgPodľa Grófa kresťanstvo „vníma rozvod ako nežiadúci, čím zosilňuje pocit viny, s ktorým takmer každý človek pri rozpade rodiny zápasí, a to aj v prípade, keď odchádza od deštruktívneho partnera. Ak morálna autorita označí akt rozvodu za zlý, výrazne sťažuje tento veľakrát už aj tak ťažký boj s pochybnosťami o samom sebe a správnosti rozhodnutia. Rozvádzajúci sa môže riskovať aj nepochopenie alebo odsúdenie nábožensky založeného okolia a sociálnu stigmatizáciu."

jan_ruman_evanjelicky_farar.jpgEvanjelický farár Ján Ruman z Veľkého Krtíša má skúsenosť, že na každých desať zosobášených párov sa jeden rozvedie. „Možno to nie je veľa, ale aj tak ide o boľavú vec. Rozvod nie je správny, cenné veci si často zničíme sebeckosťou a egoizmom, na druhej strane sme hriešni, nedokonalí, a tak rozvody do istej miery chápeme." Aj on trvá na tom, že kňaz by sa mal snažiť pomôcť vzťah zachrániť: „Poradil by som trpezlivosť a modlenie sa, návštevu odborníkov, najmä ak sa nejedná o tyraniu. Skutočná láska totiž vychádza z toho, že chceme dobro aj pre toho druhého. Ak však nevidno pokánie a snahu vinníka o zmenu, nie je správne trvať na tom, aby manželia za každú cenu ostali spolu."

jozef_kovacik.jpgKováčik však s rozvodom nesúhlasí ani v týchto prípadoch a odporúča odluku: „Ak sa jedna z manželských stránok správa tyransky, je to dostatočný dôvod na odluku manželov. Manželský zväzok tak zostáva nedotknutý, manželstvo aj naďalej trvá, ale manželia nie sú pod jednou strechou. Ak sa situácia zmení k lepšiemu, majú obnoviť manželské spolužitie." Dodáva, že „katolícka cirkev sa stará aj o rozvedených a znovuzosobášených, v ponuke sú nielen stretnutie a duchovné cvičenia, ale aj iné aktivity, povzbudzujúce vieru človeka. Pripomína tiež, že rozvedeným nie je odoprený prístup k sviatostiam, stačí požiadať biskupský úrad o povolenie. Obmedzenia prichádzajú až s druhým sobášom.

Katolícky kňaz Ján Duda sa v rozhovore pre blog.sme.sk v roku 2006 vyjadril nasledovne: „Je predpis, že rozvedený a znovu civilne zosobášený človek, respektíve človek žijúci v konkubináte, nemôže pristupovať k sviatosti eucharistie. Nikto ho neodsudzuje, ale treba povedať, že čosi nie je v poriadku. Ja viem, že teraz poviete, že ona (týraná žena, pozn. autora) za to nemôže. Na druhej strane, ani my za to nemôžeme. Nemôžeme za to, že Ježiš povedal „čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje", a že cirkev to chce dôsledne zachovávať."

modlitba_peter_zakovic.jpg

Michaela Bednárová: Pre cirkev žijem v hriechu

michaela_bednarova2.jpgDva roky po svadbe v rímskokatolíckom kostole ju manžel opustil. Je druhýkrát vydatá, s novým manželom šťastne vychovávajú tri deti, z toho dve z terajšieho vzťahu.

Prečo odišiel váš prvý manžel?

Dieťa mu začalo byť príťažou. Vyzerá to tak, že už v tom čase mal druhý vzťah. Odvtedy sa o syna a rodinu nezaujímal.

Ako na to reagoval kňazi v Banskej Bystrici a v Bratislave, kde ste vtedy žili? Ste veriaca, do kostola ste chodili pravidelne.

Pripomínali mi kresťanskú povinnosť - brať si príklad z Krista, teda odpustiť aj najväčším hriešnikom. Hoci som znovu vydatá, pre cirkev dnes žijem v hriechu. Jeden kňaz sa mi dokonca snažil nahovoriť, že ak by sa exmanžel rozhodol ku mne vrátiť, je mojou povinnosťou rozviesť sa s terajším, a vrátiť sa k nemu. To, že by som tri deti vytrhla z láskavého prostredia, nie je argument. Kňaz vás v takých prípadoch usmerní, že sa máte za odídeného partnera modliť, aby sa obrátil, a ak sa tak stane, treba ho s pokorou a radosťou prijať.

Roky ste neúspešne bojovali o vyhlásenie neplatnosti manželstva. Prečo?

Ak som chcela žiť v katolíckom duchu, prijímať sviatosti a podobne, zneplatnenie bol jediný čestný spôsob, ako sa s vysporiadať s prvým vzťahom. Riešiť som to začala ešte pred začiatkom nového. Nešlo mi o ďalšie manželstvo, vtedy som bola presvedčená, že iný vzťah nepripadá do úvahy, ale nevidela som dôvod zostať do smrti priviazaná k človeku, ak podľa všetkého manželstvo nebolo uzavreté platne.

Ako proces zneplatnenia prebiehal?

Najskôr som získala dišpenz od biskupa, aby som mohla chodiť na spoveď, prijímanie a podobne. V tom štádiu som musela preukázať dobrú vôľu manželstvo nerozbiť. Následne som chcela získať vyhlásenie o neplatnosti manželstva. Podľa niekoľkých kňazov totiž moje manželstvo nebolo uzavreté platným spôsobom. Prvý manžel sa u psychológa vyjadril, že sa ženiť nechcel. Cítil tlak svojej rodiny a vraj sa bál, že by som si to mohla rozmyslieť. Ak by sa to preukázalo, chýbal by pri uzatváraní sobáša základný predpoklad - slobodná vôľa, čo by znamenalo neplatné manželstvo. Kým sme o tom s kňazmi teoretizovali, vyzeralo to nádejne, keď však videli, že sa tým seriózne zaoberám, strácala som podporu. Exmanžel odmietal prísť na pojednávanie cirkevného súdu, aby zopakoval svoje slová, rovnako sa zachoval aj psychológ. Kňazi sa toho postupne vzdávali so slovami, že by to bolo na dlhé lakte, trvalo by to viac ako päť rokov, a aj to s neistým výsledkom.

Niektorí kňazi mi off record potvrdili, že peniaze môžu urýchliť všetko.

Nikdy som sa nestretla s náznakmi, že by zneplatnenie manželstva bolo otázkou peňazí. Skôr to bola urputná snaha udržať status quo a nemať, „preboha", vo svojej farnosti ďalší taký prípad.

Prečo ste to vzdali?

Po piatich rokoch, čo si ma prehadzovali ako horúci zemiak, som chodila do kostola čoraz menej, až ma to prestalo tak tlačiť. O vyhlásenie neplatnosti manželstva síce stále stojím, ale ak nemám za sebou aspoň jedného človeka z cirkvi, nemá to zmysel. Som unavená. Neúspech je tak z veľkej časti moja zásluha, nechala som sa rýchlo odradiť.

Karol Sudor

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 327
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 032
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 839
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 241
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 5 541
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 568
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 253
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 485
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 749
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 597

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Michael Kocáb: Som hrdý slniečkar, s tvrdou silou nemáme šancu

Hudobník Michael Kocáb pre SME hovorí, že nie je žiadny rusofób. Aj to mohlo podľa neho prispieť k bezproblémovému odsunu sovietskych vojsk z Československa.

Inštruktor: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja je trénerom lyžovania a medzinárodný horský vodca. Zdolal napríklad aj Mount Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

Úrazov na svahoch je viac ako vlani

Horskí záchranári v tomto roku zaznamenali viac ako 1400 úrazov na lyžiarskych svahoch.

Exminister Janušek, ktorého súdia za nástenku, dohliada v Žiline na transparentnosť

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom. Napriek obžalobe a hrozbe dlhoročného trestu má byť jeden z nich prvkom verejnej kontroly.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop