VIERA

Miesto rozvodu radí cirkev odluku

Kňaz tvrdil, že ak by sa exmanžel rozhodol k nej vrátiť, je jej povinnosťou rozviesť sa s terajším manželom a vrátiť sa k nemu.

ilustračné foto(Zdroj: profimedia)

U katolíkov nie je rozvod možný vôbec. Evanjelici povolia aj opätovný sobáš.

Ivana pochádza z Banskej Bystrice. Jej exmanžel bol neznesiteľný agresor, ubližoval aj deťom. Všetkých týral fyzicky, teda bitkami, ale aj ekonomicky - ona nesmela chodiť do práce, na štyri deti jej dával 200 korún týždenne. Keď to povedala spovedníkovi, pochválil ju, ako kresťansky sa správa tým, že nastavuje druhé líce. Podľa neho je síce hrozné, ako sa manžel k rodine správa, ale mala by sa veľa modliť, aby sa zmenil, veď manželstvo je posvätné. Keď spomenula rozvod zo strachu o deti, odmietol jej dať rozhrešenie a opakovane ju nepúšťal k prijímaniu. Odvahu rozviesť sa nabrala až po desiatich rokoch, dovtedy ju brzdila silná viera.

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik sa k takémuto správaniu sa kňaza nechcel vyjadriť, vraj by musel počuť priamo duchovného. „Bolo by neférové posudzovať ho bez toho, aby sme poznali jeho presné slová. Zároveň však platí, že ak naozaj šlo o ohrozenie života matky a detí, dotyčnej sa mala navrhnúť odluka, čiže odsťahovanie sa od manžela." Odluka by znamenala, že manželstvo by naďalej trvalo, akurát manželia by nežili pod jednou strechou. Tento prípad ilustruje rozpoloženie ľudí, ktorí pre svoje náboženské presvedčenie ostávajú v nefunkčnom zväzku a trpia, pretože chcú dodržať sľub spred oltára.

Rozvod ako zlo

Počet rozvodov na Slovensku sa v rokoch 2003 až 2008 v priemere pohyboval tesne pod hranicou 12 tisíc. Určiť, koľko z rozvedených manželstiev bolo uzatvorených v kostole, je pritom nemožné - podobné štatistiky sa podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika a tlačovej tajomníčky evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Edity Škodovej nevedú. Tieto údaje nezaujímajú ani Štatistický úrad.

Pre katolícku cirkev je manželstvo niečím, čo nemožno zrušiť. Kováčik tvrdí, že v prípade cirkevného manželstva nejestvuje pojem rozvod, ktorý by mal obsah ako v civilnom práve. „Každý rozpad platne uzavretého manželstva je negatívom - pre partnerov, deti i spoločnosť." Evanjelická cirkev má trochu iný postoj. Podľa Škodovej sa k civilným rozvodom stavia podobne ako k civilným sobášom. „Rešpektuje ich právnu stránku." Zároveň zdôrazňuje, že z biblického hľadiska ich nikdy nemožno považovať za dobré riešenie, „aj keď mnohí ho pokladajú za jediné".

V dobrom i zlom?

Cirkevné hľadiská sa môžu dostať na vedľajšiu koľaj v prípade, že manželstvo ohrozuje jedného z partnerov na zdraví alebo živote kvôli týraniu, pri nevere a podobne, hoci tieto príčiny rozvratu manželstiev podľa štatistík tvoria menšinu.

CIRKVI A ROZVODY
Katolícka cirkev
 • Rozlišuje dva pojmy - manželská odluka a vyhlásenie o neplatnosti manželstva. Kým odluka znamená dočasné odlúčenie manželov smerujúce k odstráneniu prekážok a obnoveniu manželského spolužitia s otvorenou možnosťou návratu do vzťahu, zneplatnenie manželstva znamená, že príslušný cirkevný súd prišiel k záveru, že daný manželský zväzok nikdy nevznikol. V takomto prípade je možné absolvovať aj druhý sobáš v kostole. Inak je to možné len po zaniknutí manželstva smrťou jedného z partnerov.

Evanjelická cirkev
 • Pojmy ako odluka a vyhlásenie o neplatnosti manželstva nepozná. Druhý sobáš v kostole môže absolvovať aj rozvedený človek v prípade, že mu bol po preskúmaní prvého rozvodu udelený dišpenz (povolenie) od príslušného biskupa. Ten rozhodne na základe žiadosti od príslušného farára, ktorý vychádza z osobnej skúsenosti s dotyčným, z pohovorov a rozhodnutia súdu o rozvode.

Dušana Karlovská, riaditeľka poradenského centra Fenestra, ktoré pôsobí v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch, vysvetľuje, že o pomoc sa uchádza množstvo veriacich žien, pre ktoré je rozvod komplikovanou vecou. Cítia síce potrebu ukončiť násilie, ktorým trpia, na druhej strane s ohľadom na vieru je rozvod a odchod od násilného partnera ťažkých krokom. „Navyše do toho vstupuje tlak okolia - veriacej rodiny, ale často aj samotného násilníka, ktorý vieru používa ako prostriedok nátlaku a vydierania," vraví Karlovská.

Psychológ a religionista Richard Gróf jej slová potvrdzuje: „Ísť proti autorite svojho náboženstva môže pre hlbokoveriacich znamenať to isté ako ísť proti sebe, zatriasť istotami, s ktorými počítali väčšinu života. Pre veriaceho tak myšlienka na rozvod nemusí priniesť len nádej úľavy od tyranizujúceho manžela, ale zároveň úzkosť zo straty svojich hodnôt a známeho sveta."

Teológ Andrej Mátel pre Acta Missiologica v článku Náboženstvo, cirkev, viera a domáce násilie voči ženám uvádza, že „žiaľ, práve kázne a vyučovania zamerané výhradne na ochranu manželstva pred rozvodom vzbudzujú dojem, že prvoradou povinnosťou veriacej ženy je udržanie manželského zväzku za každú cenu." Na inom mieste opisuje realitu kresťanskej komunity nasledovne: „Rozvod je neprijateľný a úlohou ženy je, aby robila všetko pre to, aby jej manžel bol spokojný."

Pomoc hľadajú aj u kňazov

AK SA MUSÍTE ROZVIESŤ
Spracované podľa portal.gov.sk

  Návrh na rozvod sa robí písomne. Musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko, údaj o štátnom občianstve, opísanie rozhodujúcich skutočností, a musí byť zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha.

  Potrebná je identifikácia manželstva, deň jeho uzavretia, označenie detí. Prikladá sa fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí, doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Je vhodné označiť svedkov, ktorí by mali byť predvolaní na pojednávanie. Ak došlo k násiliu, ktoré je jednou z príčin rozvratu, treba priložiť lekársku správu, nález o poškodení zdravia, príp. doklad o tom, že bol privolaný policajný orgán.

  Navrhovateľ musí sformulovať návrh znenia rozsudku. Keďže s rozvodom je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom, treba navrhnúť aj spôsob výchovy a výživy maloletých detí. Všetko treba podpísať a datovať. Platí sa poplatok, pričom účastníci spravidla nemajú nárok na náhradu trov konania.

  Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie spolužitia. Súd zisťuje príčiny rozvratu a prihliada na ne, rovnako vždy prihliada na záujem maloletých detí.

Trauma z rozvodu mnohých privedie k psychológom, iných zase k duchovným. Ich postoje sa často líšia, obe strany totiž vychádzajú z iných princípov. Mediátorka Bronislava Švehláková tvrdí, že klienti u nej vieru a cirkevné záležitosti nevyťahujú, prichádzajú viac či menej rozhodnutí. „Riešia pragmatické záležitosti, chcú, aby rozvod prebehol kultivovane." Generalizovať pritom nemožno ani prístup kňazov. Karlovská tvrdí, že „sú takí aj takí. Časť z nich sama odporúča čo najrýchlejší rozvod vzhľadom na pomery v rodine, existuje však aj skúsenosť, keď kňaza za takýto postoj preradili do menšej farnosti." U iných duchovných zase ženy nenájdu podporu v ukončení násilného vzťahu a stretnú sa s postojom, aby rodinu udržali.

Môže prísť k tomu, že kňaz si pohovorí s tyranom, a ten sa zmení? Psychológ Gróf tvrdí, že úspešnosť intervencií kňazov nevie objektívne posúdiť, osobne je však skeptický: „Ak sa týraná žena so svojím problémom na niekoho zvonka obráti a zásah voči manželovi, respektíve ochrana ženy nie sú dostatočne rázne, obvykle je žena vo veľkom nebezpečenstve z odvety a potrestania."

Mátel vo svojom materiáli cituje Johna Castlea: „Keď kňaz alebo pastor pošle týranú ženu späť domov s radou, že sa má viac alebo lepšie podriadiť manželovi, aby predchádzala ďalšiemu násiliu, môže sa stať, že ju odsúdi na smrť." Dodáva, že najhorším riešením je, ak pastor alebo kňaz pozve muža, aby spolu s manželkou našli pravdu. Žena zvyčajne na takom stretnutí nič nepovie, zhovorčivý muž to pastorovi „vysvetlí". Doma jej to potom spočíta." Kováčik oponuje, že sa nejedná o bežný postup a pripomína, že duchovní sú na takéto situácie školení. „Domáce násilie je vážna vec, a kňazi sa ho snažia riešiť s veľkou vážnosťou."

graf_rozvody_sr.jpg

Evanjelici sú zhovievavejší

michaela_bednarova1.jpgMichaelu Bednárovú, ktorú prvý manžel opustil napriek dieťaťu, katolícky kňaz presviedčal, aby sa za odídeného modlila, a ak sa vráti, má ho s pokorou prijať. Že dnes šťastne žije v druhom manželstve, nebol argument: „Jeden kňaz sa mi snažil nahovoriť, že ak by sa exmanžel rozhodol ku mne vrátiť, je mojou povinnosťou rozviesť sa s terajším, a vrátiť sa k nemu. Kováčik to neschvaľuje a spomína pastoračnú múdrosť, spočívajúcu v zodpovednosti voči novej rodine. „Tú nemožno rozbíjať retroaktivitou." Bednárová dlhé roky bojovala o vyhlásenie neplatnosti prvého manželstva, ale neuspela. Keď totiž kňazi videli, že to myslí vážne, strácala ich podporu. Kováčik tvrdí, že mu je takého prípadu ľúto, pretože je povinnosťou kňaza, aby pomohol dostať prípad pred cirkevný súd.

richard_grof.jpgPodľa Grófa kresťanstvo „vníma rozvod ako nežiadúci, čím zosilňuje pocit viny, s ktorým takmer každý človek pri rozpade rodiny zápasí, a to aj v prípade, keď odchádza od deštruktívneho partnera. Ak morálna autorita označí akt rozvodu za zlý, výrazne sťažuje tento veľakrát už aj tak ťažký boj s pochybnosťami o samom sebe a správnosti rozhodnutia. Rozvádzajúci sa môže riskovať aj nepochopenie alebo odsúdenie nábožensky založeného okolia a sociálnu stigmatizáciu."

jan_ruman_evanjelicky_farar.jpgEvanjelický farár Ján Ruman z Veľkého Krtíša má skúsenosť, že na každých desať zosobášených párov sa jeden rozvedie. „Možno to nie je veľa, ale aj tak ide o boľavú vec. Rozvod nie je správny, cenné veci si často zničíme sebeckosťou a egoizmom, na druhej strane sme hriešni, nedokonalí, a tak rozvody do istej miery chápeme." Aj on trvá na tom, že kňaz by sa mal snažiť pomôcť vzťah zachrániť: „Poradil by som trpezlivosť a modlenie sa, návštevu odborníkov, najmä ak sa nejedná o tyraniu. Skutočná láska totiž vychádza z toho, že chceme dobro aj pre toho druhého. Ak však nevidno pokánie a snahu vinníka o zmenu, nie je správne trvať na tom, aby manželia za každú cenu ostali spolu."

jozef_kovacik.jpgKováčik však s rozvodom nesúhlasí ani v týchto prípadoch a odporúča odluku: „Ak sa jedna z manželských stránok správa tyransky, je to dostatočný dôvod na odluku manželov. Manželský zväzok tak zostáva nedotknutý, manželstvo aj naďalej trvá, ale manželia nie sú pod jednou strechou. Ak sa situácia zmení k lepšiemu, majú obnoviť manželské spolužitie." Dodáva, že „katolícka cirkev sa stará aj o rozvedených a znovuzosobášených, v ponuke sú nielen stretnutie a duchovné cvičenia, ale aj iné aktivity, povzbudzujúce vieru človeka. Pripomína tiež, že rozvedeným nie je odoprený prístup k sviatostiam, stačí požiadať biskupský úrad o povolenie. Obmedzenia prichádzajú až s druhým sobášom.

Katolícky kňaz Ján Duda sa v rozhovore pre blog.sme.sk v roku 2006 vyjadril nasledovne: „Je predpis, že rozvedený a znovu civilne zosobášený človek, respektíve človek žijúci v konkubináte, nemôže pristupovať k sviatosti eucharistie. Nikto ho neodsudzuje, ale treba povedať, že čosi nie je v poriadku. Ja viem, že teraz poviete, že ona (týraná žena, pozn. autora) za to nemôže. Na druhej strane, ani my za to nemôžeme. Nemôžeme za to, že Ježiš povedal „čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje", a že cirkev to chce dôsledne zachovávať."

modlitba_peter_zakovic.jpg

Michaela Bednárová: Pre cirkev žijem v hriechu

michaela_bednarova2.jpgDva roky po svadbe v rímskokatolíckom kostole ju manžel opustil. Je druhýkrát vydatá, s novým manželom šťastne vychovávajú tri deti, z toho dve z terajšieho vzťahu.

Prečo odišiel váš prvý manžel?

Dieťa mu začalo byť príťažou. Vyzerá to tak, že už v tom čase mal druhý vzťah. Odvtedy sa o syna a rodinu nezaujímal.

Ako na to reagoval kňazi v Banskej Bystrici a v Bratislave, kde ste vtedy žili? Ste veriaca, do kostola ste chodili pravidelne.

Pripomínali mi kresťanskú povinnosť - brať si príklad z Krista, teda odpustiť aj najväčším hriešnikom. Hoci som znovu vydatá, pre cirkev dnes žijem v hriechu. Jeden kňaz sa mi dokonca snažil nahovoriť, že ak by sa exmanžel rozhodol ku mne vrátiť, je mojou povinnosťou rozviesť sa s terajším, a vrátiť sa k nemu. To, že by som tri deti vytrhla z láskavého prostredia, nie je argument. Kňaz vás v takých prípadoch usmerní, že sa máte za odídeného partnera modliť, aby sa obrátil, a ak sa tak stane, treba ho s pokorou a radosťou prijať.

Roky ste neúspešne bojovali o vyhlásenie neplatnosti manželstva. Prečo?

Ak som chcela žiť v katolíckom duchu, prijímať sviatosti a podobne, zneplatnenie bol jediný čestný spôsob, ako sa s vysporiadať s prvým vzťahom. Riešiť som to začala ešte pred začiatkom nového. Nešlo mi o ďalšie manželstvo, vtedy som bola presvedčená, že iný vzťah nepripadá do úvahy, ale nevidela som dôvod zostať do smrti priviazaná k človeku, ak podľa všetkého manželstvo nebolo uzavreté platne.

Ako proces zneplatnenia prebiehal?

Najskôr som získala dišpenz od biskupa, aby som mohla chodiť na spoveď, prijímanie a podobne. V tom štádiu som musela preukázať dobrú vôľu manželstvo nerozbiť. Následne som chcela získať vyhlásenie o neplatnosti manželstva. Podľa niekoľkých kňazov totiž moje manželstvo nebolo uzavreté platným spôsobom. Prvý manžel sa u psychológa vyjadril, že sa ženiť nechcel. Cítil tlak svojej rodiny a vraj sa bál, že by som si to mohla rozmyslieť. Ak by sa to preukázalo, chýbal by pri uzatváraní sobáša základný predpoklad - slobodná vôľa, čo by znamenalo neplatné manželstvo. Kým sme o tom s kňazmi teoretizovali, vyzeralo to nádejne, keď však videli, že sa tým seriózne zaoberám, strácala som podporu. Exmanžel odmietal prísť na pojednávanie cirkevného súdu, aby zopakoval svoje slová, rovnako sa zachoval aj psychológ. Kňazi sa toho postupne vzdávali so slovami, že by to bolo na dlhé lakte, trvalo by to viac ako päť rokov, a aj to s neistým výsledkom.

Niektorí kňazi mi off record potvrdili, že peniaze môžu urýchliť všetko.

Nikdy som sa nestretla s náznakmi, že by zneplatnenie manželstva bolo otázkou peňazí. Skôr to bola urputná snaha udržať status quo a nemať, „preboha", vo svojej farnosti ďalší taký prípad.

Prečo ste to vzdali?

Po piatich rokoch, čo si ma prehadzovali ako horúci zemiak, som chodila do kostola čoraz menej, až ma to prestalo tak tlačiť. O vyhlásenie neplatnosti manželstva síce stále stojím, ale ak nemám za sebou aspoň jedného človeka z cirkvi, nemá to zmysel. Som unavená. Neúspech je tak z veľkej časti moja zásluha, nechala som sa rýchlo odradiť.

Karol Sudor

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 19 865
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 848
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 791
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 426
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 287
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 169
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 770
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 677
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 471
 10. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 250

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.

SVET

Zomrela dedička L'Oréalu, najbohatšia žena sveta

Zásluhy Liliane Bettencourtovej sa ocitli v tieni afér.

DOMOV

Na smrti trojročného chlapca má podiel nemocnica, zle ho liečila

Úrad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

Domov

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

Domov

Na severe a východe Slovenska môže miestami intenzívne pršať

Meteorológovia vydali hydrologickú výstrahu 3. stupňa pre okres Tvrdošín.

Domov

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú

V Banskobystrickom kraji kandidáti zisťujú preferencie pravidelne, v Nitre je zatiaľ ticho.