Komuniké z 219. schôdze vlády SR

Bratislava 15. mája (TASR) - Z programu bolo stiahnuté: Návrh na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže.

Návrh na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže. Návrh na finančné zabezpečenie mimoriadne zvýšenej činnosti štátnych orgánov súvisiacej s preverovaním činnosti obchodných spoločností bez licencií. Do programu bolo dodatočne doplnené: Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov Vláda SR prerokovala materiál a schválila Analýzu vývoja malého a stredného podnikania a návrh na zmeny v systéme podpory malého a stredného podnikania. Hlavnými úlohami, ktoré v tejto oblasti prezentuje materiál s cieľom zlepšiť prostredie pre podnikanie a investovanie, sú najmä: odstraňovanie administratívnych a regulačných bariér, ďalšie znižovanie daňového zaťaženia podnikateľských subjektov, znižovanie neprimeraného odvodového zaťaženia, zvyšovanie flexibility nepružného trhu práce, zlepšenie prístupu najmä novovznikajúcich podnikateľských subjektov k finančným zdrojom a v súvislosti s dnešnou podobou systému podpory MSP, ktorý je rozdrobený do veľkého počtu malých programov sa navrhuje jeho konsolidácia, zjednodušenie a sprehľadnenie. Vláda SR prerokovala a schválila účtovnú závierku SPF ku dňu 31. 12. 2001, rozdelenie hospodárskeho výsledku SPF za rok 2001 a korekciu už vládou SR schváleného rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 2002. Do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva podľa zákona číslo 40/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov odviedol zo svojich finančných príjmov 60 536 tis. Sk. Popri týchto významných finančných aktivitách v priebehu roku 2002 dosiahol aj kladný výsledok hospodárenia zisk v objeme 80 090 000 Sk, z ktorého podľa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky sa 50 % vyčleňuje na poskytnutie finančného príspevku do fondu viaczdrojového financovania činností vyplývajúcich zo zákona číslo 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v znení neskorších predpisov, ktoré súvisia aj s plnením Programového vyhlásenia vlády SR. Vláda SR prerokovala a schválila správu o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike v roku 2001. Popri priaznivých výsledkoch, dosiahnutých v prevencii kriminality v jednotlivých rezortoch a na regionálnej a miestnej úrovni, sa nesplnili tie úlohy, ktoré si vyžadovali finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu. Preto vláda prijala uznesenie, ktorým zaviazala ministra financií, aby na rok 2003 zohľadnil v štátnom rozpočte 40 000 000 Sk na podporu prevencie kriminality. Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom účasti delegácie SR na 90. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve v dňoch 3. júna až 20. júna 2002. Vláda SR prerokovala a schválila aktualizáciu Programu rozvoja bývania v častiach Podprogram poskytovania dotácií na obstarávanie nájomných bytov a Podprogram poskytovania dotácií na prípravu územia a na výstavbu technickej vybavenosti. Podľa nových pravidiel môže získať dotáciu na obstaranie bytov a na prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti okrem obce alebo mesta aj nezisková organizácia, čo je progresívny prvok, keďže zabezpečuje rozvoj investorských organizácií. Žiadosti je možné predkladať do 31. marca bežného roku do výšky limitu finančných prostriedkov. Pokiaľ sa nenaplní limit, predkladajú sa žiadosti aj po tomto termíne. Súčasne uložila ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR vydať nové znenie smerníc, ktorými sa určujú pravidlá na realizáciu podprogramov. Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1221/2001 zo dňa 19. decembra 2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam, a.s. poskytnuté Investičnou a rozvojovou bankou a.s. Navrhovaná zmena uznesenia č. 1221/2001 zo dňa 19. decembra 2001 sa týka doplnenia úlohy pre ministra spravodlivosti SR na vydanie osvedčenia k právnej záväznosti Ručiteľských zmlúv za úvery Investičnej a rozvojovej banky a.s. Bratislava poskytnuté Slovenským elektrárňam, a.s., Bratislava, o ktoré dodatočne požiadala kupujúca OTP BANK Rt. Budapest. Vláda SR prerokovala a zmenila úlohu C.1. uznesenia vlády SR č. 1100/2000 k návrhu na privatizáciu majetkových účastí štátu v strojárskych podnikoch a na reštrukturalizáciu DMD holding, a. s. Trenčín. Cieľom predkladaného návrhu je upresniť postavenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v procese reštrukturalizácie DMD holding, a. s. Trenčín a dať do súladu kompetencie a vlastnícke práva v uvedenom procese, ktorý sa realizuje podľa uznesenia vlády SR č.1100/2000. Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 1 na mesiac 2001 z prílohy uznesenia vlády SR č. 45 zo dňa 17. 1. 2001 k Plánu legislatívnych úloh vlády SR. Vláda SR prerokovala a zmenila gestora úlohy z uznesenia vlády SR č. 943 z 3. októbra 2001 k analýze súčasného stavu starostlivosti o vojnové hroby a zároveň uložila ministrovi vnútra SR predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o pohrebníctve, v ktorom sa ustanoví pôsobnosť obcí a orgánov miestnej štátnej správy aj na úseku vojnových hrobov. Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu C.2 uznesenia vlády SR č. 103 zo 6. februára 2002 predložiť na rokovanie vlády návrh novely nariadenia vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve. Vláda SR prerokovala a zrušila uznesenia vlády SR č. 473 z 2. júla 1996, č. 39 z 27. januára 1998, č. 640 z 29.septembra 1998 a č. 524 z 23. júna 1999. Uznesenia vlády SR sa týkali zmien v zložení členov Slovenskej štatistickej rady, ako odborného orgánu Štatistického úradu Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky od júla 1996 až po jej zánik zrušením zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike. Vláda SR neprerokovala návrh na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže. Vláda SR prerokovala a schválila návrh k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj. Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Navrhované zvýšenie dôchodkov (alt. I o 5 %) sa bude vzťahovať na tie skupiny dôchodkov, ktoré sú vymedzené v ő 1 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov, t. j. na starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky. Vláda SR prerokovala a schválila návrh rozhodnutia Asociačnej rady SR-EÚ k vytvoreniu Spoločného konzultačného výboru Výboru regiónov a regiónov Slovenskej republiky, zriadenom na základe Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, ktorý na rokovanie vlády SR predložila podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu a minister zahraničných vecí SR. Materiál vytvára predpoklad na vytvorenie konzultačného mechanizmu medzi orgánmi územnej samosprávy oboch zúčastnených strán. Návrh predložili podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie návrh možnosti odškodnenie židovských obetí holokaustu v Slovenskej republike a berie na vedomie doterajší postup činnosti Zmiešanej vládne komisie na zistenie možnosti odškodnenia židovských obetí holokaustu v Slovenskej republike. Vláda SR prerokovala a schválila návrh účasti oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom v Českej republike v dňoch 19.-20.5.2002. Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností. Dohoda sa uzatvára pre potrebu zaistiť vzájomnú ochranu všetkých utajovaných skutočností, ktoré boli určené podľa právneho poriadku štátu jednej zmluvnej strany a odovzdané do štátu druhej zmluvnej strany. Dohoda upravuje odovzdávanie a označovanie utajovaných skutočností a ustanovuje podmienky, za akých je možné oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. Vláda SR prerokovala a schválila návrh na prijatie a ocenenie hokejistov a realizačného tímu za získanie titulu majstrov sveta na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 2002 vo Švédsku. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2002. Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na rok 2002. Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002. Cieľom návrhu zákona je zvýšiť výsluhové príspevky a výsluhové dôchodky zo sociálneho zabezpečenia vojakov podľa alternatívy II znamená zvýšiť výsluhové príspevky a výsluhové dôchodky rovnako ako dôchodky zo všeobecného systému sociálneho zabezpečenia. Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2002. Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o predaji Poštovej banky. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o účasti delegácie SR na 8. zasadaní Asociačnej rady SR EÚ v Bruseli 12. 3. 2002. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám) Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy švédskeho kráľa Carla XVI. Gustafa a kráľovnej Silvie v SR v dňoch 3. 5.4. 2002. Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii projektu INFOVEK v roku 2001.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 2. Od septembra opäť po starom
 3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 4. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 5. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte
 7. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 8. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 1. 10 vecí, ktoré môžete dostať od zdravotnej poisťovne zadarmo
 2. Úspech na Majstrovstvách sveta v Quadrathlone
 3. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom?
 4. Od septembra opäť po starom
 5. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš?
 6. ENERGOFÓRUM® 2017 spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu
 7. 100 %-nú hypotéku môžete dostať aj na mestský apartmán
 8. Business Smartphones Connected to Public Wi-Fi Can Be in Danger
 9. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd
 10. Poslanec Borguľa žiada o uvoľnenie parkoviska pre rezidentov
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 6 947
 2. Od septembra opäť po starom 5 050
 3. Získajte prístup k zamknutým článkom už o niekoľko sekúnd 4 472
 4. Mama taxi: Koľko najazdí rodič mesačne kvôli svojim deťom? 2 585
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 817
 6. Návod, ako si s kreditkou užijete dovolenku a ešte aj ušetríte 1 771
 7. Ako sme jazdili v socializme 1 280
 8. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 262
 9. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 057
 10. Máte doma retro kúsky spojené s pivom Šariš? 1 026

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Odsedel si trest za protest proti okupácii ČSSR. Neľutuje

Zorjanov príbeh je ťažko uveriteľný.

KOMENTÁRE

Podomový šmejd s jadrom

Žiadna „super EÚ“ s jedným pevným jadrom sa nechystá.

EKONOMIKA

Kedy dostanete 13. a 14. plat? Fico podporil Dankov návrh

Koalícia sa zrejme dohodne na úľavách.

Neprehliadnite tiež

Domov

Od Tomáša ku Kočnerovi, kauzu Čistý deň sprevádzali škandály

Psychológovia hovorili o nátlaku, poslanec Boris Kollár flirtoval s chovankyňou a vedenie zariadenia sa obklopilo kontroverznými poradcami.

Domov

Danko pred rokom: Som hrdý, že sme správni chlapi

Budúci týždeň uplynie rok od podpisu koaličnej zmluvy medzi stranami Smer, SNS a Most. Danko v prejave chválil Fica. Ten rečnil o stabilite.

Domov

Drucker pripravuje zmeny v systéme obhliadania mŕtvych

Pozostalí čakajú na lekára často aj niekoľko hodín.

Domov

Odchod z koalície? Názory sú pol na pol, hovorí poslanec SNS

Fico ustúpil Dankovi a vláda v stredu nerokovala. Mandát premiéra do Salzburgu ministri nakoniec odsúhlasili na diaľku, Fico neprišiel na ohlásenú tlačovú besedu.