Koaličná zmluva, úplne znenie

Prinášame kompletné znenie koaličnej zmluvy, ktorú v stredu podpísali SDKÚ, SaS, KDH a Most-Híd.

Podpis koaličnej dohody.(Zdroj: SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS, strana Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a strana MostHíd vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, rozhodnutí vytvoriť spoločnú koaličnú vládu a prevziať tak zodpovednosť za uskutočňovanie správy vecí verejných pre spoločné blaho všetkých občanov Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanosť princípom slobody, demokracie a právneho štátu, úcty k ľudským a menšinovým právam a základným slobodám, odhodlaní vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj sociálneho trhového hospodárstva, rozhodnutí zlepšiť zahraničnopolitické postavenie Slovenska, garantovať dobrú spoluprácu s ostatnými krajinami, rozhodli sa spoločne vytvoriť túto koaličnú dohodu.

Zmyslom koaličnej spolupráce SDKÚDS, SaS, KDH a MostaHíd je riešiť zložité spoločenské, ekonomické, sociálne a duchovné problémy na Slovensku a prispieť k ich riešeniu na európskej úrovni.

Koaliční partneri uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Slovenskej republiky, ale i za znovu zjednotenú Európu, osvedčujú svoje rozhodné úsilie: - rozvíjať pluralitnú parlamentnú demokraciu ako neoddeliteľný atribút občianskej spoločnosti, zachovávať princípy právneho štátu všeobecne a osobitne v oblasti ľudských a občianskych práv, ako i práv osôb patriacich k menšinám; - utvárať priaznivé podmienky na hospodársky, sociálny a regionálny rozvoj a zlepšiť medzinárodné postavenie Slovenskej republiky; - upevňovať politickú stabilitu, utvárať podmienky na udržanie sociálneho zmieru, národnostnej, etnickej a náboženskej tolerancie a pre rozvoj kultúry; - prispievať k pozitívnym trendom a vývoju Európskej únie.

Koaliční partneri v záujme dosiahnutia uvedených cieľov, pri vzájomnom rešpektovaní svojej identity, programov a samostatnosti, po konštruktívnych rokovaniach a vyjasnení si stanovísk vypracovali a schválili túto koaličnú dohodu. I. Zásady činnosti koalície:

Prioritnou úlohou koalície je vytvoriť podmienky na vznik funkčnej vlády SR a zabezpečiť tejto vláde počas jej funkčného obdobia potrebnú podporu, osobitne pri prijímaní zákonov a uznesení v Národnej rade SR. Pre naplnenie tejto úlohy je činnosť koalície pri prijímaní politických rozhodnutí širšia a vzťahuje sa v dohodnutých prípadoch na pôsobenie súvisiace s funkčnosťou vlády aj na činnosť koaličných partnerov v Národnej rade SR a orgánoch EÚ.

Koaliční partneri spoločné zostavujú návrh na zloženie vlády. Po jej vymenovaní a po získaní dôvery Národnej rady SR koalícia napomáha vláde pri výkone jej ústavných kompetencií. II. Súčinnosť koalície:

1. Účelom koaličnej spolupráce je koordinácia činnosti koaličných partnerov tak, aby bolo možné splniť program vlády. Koalícia v plnom rozsahu rešpektuje ústavné postavenie a pôsobnosti ústavných orgánov a ústavných činiteľov.

2. Väčšinovú parlamentnú podporu koaličnej vláde zabezpečujú koaliční partneri prostredníctvom svojich parlamentných klubov. Koaličnú spoluprácu, zjednocovanie názorov a postupov zabezpečujú predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov.

3. Všetky zásadné rozhodnutia a uznesenia vo vláde SR, v NR SR a v Koaličnej rade budú prijímané po vzájomnej dohode všetkých koaličných partnerov. Pokiaľ nedôjde k dohode, ani jeden z partnerov nepredloží spornú vec na rokovanie príslušného orgánu, kým nezaujme k veci stanovisko Koaličná rada. Ak na schôdzi vlády vyjadrí člen vlády nesúhlas svojej strany, predseda vlády stiahne sporný bod z programu schôdze. Do programu takýto bod zaradí až po tom, ako ho prerokuje Koaličná rada (právo veta).

4. Pri schvaľovaní programov schôdzí NR SR a pri prijímaní vládou a poslancami predložených legislatívnych predlôh sa subjekty zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby návrhy vlády, vrátane vládnych stanovísk k poslaneckým návrhom zákonov získali podporu koaličných poslancov NR SR.

5. Návrhy zákonov, návrhy na zmenu a doplnenie vládou predložených legislatívnych predlôh predkladajú poslanci koaličných partnerov po informovaní predsedov všetkých poslaneckých klubov koaličných partnerov.

6. Ak niektorý z koaličných partnerov vznesie výhrady voči návrhu zákona, prípadne voči zmenám a doplnkom zákona, pred alebo počas rokovania NR SR, koaliční partneri odporučia svojim poslancom rozhodnúť až po stanovisku Koaličnej rady. Iný postup môžu dohodnúť predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov v osobitne zreteľa hodných prípadoch.

7. Interpelácie a otázky na členov vlády uplatnia poslanci koaličných partnerov s vedomím predsedu svojho poslaneckého klubu.

8. Členovia koaličnej vlády a poslanci koaličných klubov sa pred schôdzou NR SR stretnú na spoločnom zasadnutí.

9. V prípade rekonštrukcie vlády SR bude vždy rešpektovaný dohodnutý pomer koaličných partnerov tak, ako to vyplýva z príslušných článkov tejto dohody vrátane príloh.

10. Uvedené zásady sa vzťahujú aj na činnosť orgánov NR SR. III. Koaličná rada:

1. Koaliční partneri vytvárajú na základe tejto zmluvy spoločný orgán Koaličná radu.

2. Poslaním Koaličnej rady je najmä: - prerokovanie a zjednocovanie názorov koalície na zásadné otázky spolupráce, súčinnosť koaličnej činnosti; - zabezpečenie spoločného koaličného postupu v zásadných otázkach koaličnej činnosti, ako aj pôsobnosti koaličných partnerov v tých oblastiach, ktoré súvisia s výkonom koaličnej činnosti, prípadne výrazne výkon koaličnej činnosti ovplyvňujú, i v prípadoch, ak tieto vecné otázky a problémy presahujú vymedzený rámec spolupráce touto koaličnou zmluvou; - riešenie prípadných rozporov pri napĺňaní Koaličnej zmluvy; - prerokovanie a odsúhlasenie zmien vládneho programu.

3. Koaličná rada je zložená z troch zástupcov každej zmluvnej strany.

4. Koaličná rada rozhoduje väčšinovým hlasovaním, ak niektorý z partnerov nepožiada o rozhodnutie podľa čl. II. bod 3 tejto dohody (dohoda všetkých koaličných partnerov). Každý z koaličných partnerov pri prijímaní rozhodnutí v Koaličnej rade disponuje jedným hlasom.

5. Koaličná rada zasadá pravidelne, minimálne dvakrát za mesiac, alebo na požiadanie ktoréhokoľvek z partnerov. IV. Zloženie NR SR a vlády SR:

1. Vláda zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsadení rezortov vo vláde: - predsedníčka vlády: Iveta Radičová, SDKÚ-DS - podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny: Most-Híd minister hospodárstva: SaS - štátny tajomník: SaS podpredseda vlády a minister financií: SDKÚ-DS - štátny tajomník: SDKÚ-DS - štátny tajomník: SDKÚ-DS 1. podpredseda vlády a minister dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja: KDH - štátny tajomník: KDH - štátny tajomník: Most-Híd minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: MostHíd - štátny tajomník: Most-Híd minister vnútra: KDH - štátny tajomník: KDH minister obrany: SaS - štátny tajomník: SaS minister spravodlivosti: SDKÚ-DS - štátny tajomník: SDKÚ-DS minister zahraničných vecí: SDKÚ-DS - štátny tajomník: SDKÚ-DS podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny: SaS - štátny tajomník: SaS minister životného prostredia: Most-Híd - štátny tajomník: Most-Híd minister školstva: SDKÚ-DS - štátny tajomník: SDKÚ-DS minister kultúry: SaS - štátny tajomník: SaS minister zdravotníctva: KDH - štátny tajomník: KDH

Obsadenie funkcie vedúceho Úradu vlády SR sa uskutoční na návrh predsedu vlády SR. Návrh zloženia vlády bude rešpektovať rozdelenie rezortov a funkcií podpredsedov vlády uvedené v tejto dohode.

2. Zloženie orgánov Národnej rady SR:

predseda NR SR: SaS

podpredseda NR SR: SDKÚ-DS

podpredseda NR SR: KDH

podpredseda NR SR: Most-Híd

podpredseda NR SR: opozícia Mandátový a imunitný výbor NR SR: Most-Híd Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií: opozícia Výbor pre európske záležitosti: SDKÚ-DS Ústavnoprávny výbor NR SR: KDH Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu: SaS Výbor NR SR pre hospodársku politiku: SDKÚ-DS Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody: KDH Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj: opozícia Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie: KDH Výbor NR SR pre zdravotníctvo: SDKÚ-DS Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť: SDKÚ-DS Zahraničný výbor NR SR: Most-Híd Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport: opozícia Výbor NR SR pre kultúru a médiá: opozícia Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti, postavenie žien: opozícia Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ: opozícia Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS: opozícia Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva: opozícia Výbor NR SR na preskúmanie rozhodnutí NBÚ: opozícia Zmluvné strany sa dohodli, že na ustanovujúcej schôdzi NR SR bude ich spoločným kandidátom na predsedu NR SR Richard Sulík (SaS).

V. Zásady vládneho programu koaličnej vlády:

Zásady vládneho programu koaličnej vlády sú obsiahnuté v dokumente Programové tézy SDKÚDS, SaS, KDH a MostHíd, ktorý tvorí prílohu tejto Koaličnej dohody.

VI. Všeobecné a záverečné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú svoje návrhy v NR SR presadzovať spolu s koaličnými partnermi. Ak sa niektorý z koaličných partnerov vo vážnej veci a proti vôli ďalších členov koalície spojí na presadenie návrhu s opozíciou, je to hrubé porušenie práv ostatných partnerov koalície podľa bodu 5.

2. Koaličná zmluva zaniká 30 dní pred dňom konania volieb do NR SR.

3. Koaličná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného oprávneného zástupcu koaličného partnera a účinnosť koaličnej činnosti dňom konštituovania príslušných ústavných funkcií.

4. Táto koaličná zmluva má uzavretý charakter a neumožňuje bez súhlasu všetkých koaličných partnerov pristúpenie pre akýkoľvek ďalší subjekt, ani postúpenie práv a záväzkov z tejto zmluvy na iné subjekty. Zmeny v počte poslaneckých klubov počas volebného obdobia nezakladajú nárok na zmenu pomerov, ktoré sú dohodnuté touto dohodou (vo vláde a v NR SR).

5. Koaličný partner je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak dôjde k hrubému porušeniu jeho práv a záväzkov voči nemu, ktoré vyplývajú z koaličnej dohody, a ktoré sa nepodarilo vyriešiť do 30 dní ani na zasadnutí Koaličnej rady.

6. Nižšie podpísaní predsedovia strán ako štatutárni predstavitelia koaličných partnerov vyhlasujú, že sú plne oprávnení na základe zmocnenia kompetentných orgánov svojich strán uzavrieť túto Koaličnú dohodu.

7. Podpisom oprávnených zástupcov koaliční partneri potvrdzujú, že textu zmluvy, ako aj jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, rozumejú a súhlasia s celým jej obsahom bez výhrad. Zmluvu uzatvárajú slobodne, voľne, bez akéhokoľvek nátlaku, s úmyslom naplniť jej poslanie, záväzky a práva tak, aby nedošlo k poškodeniu práv ostatných koaličných partnerov.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 1. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 3. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 4. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 5. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 6. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 7. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 10. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 349
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 4 518
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 028
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 652
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 921
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 568
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 520
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 259
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 246
 10. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 102

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.

KOMENTÁRE

Zosmiešnil Trump seba či rovno Ameriku?

Lídri Činy, Ruska a Nemecka si Trumpovu reč v OSN neprišli ani vypočuť.

BLOG CAFÉ EURÓPA

Café Európa: Ako dobehnúť západné platy v EÚ?

Môže sa sociálna úroveň medzi východom a západom priblížiť?

Neprehliadnite tiež

Domov

Člen sýkorovcov sa mal pokúsiť o útek z krajiny, polícia ho zadržala

Ivan Cupper prezývaný Vincko, sa pravdepodobne pokúsil utiecť zo Slovenska.

Domov

OĽaNO chce úrad, ktorý by dohliadal na etiku verejných funkcionárov

Hnutie zároveň navrhuje sprísniť majetkové priznania verejných funkcionárov.

Domov

Urgenty budú fungovať po novom, rozdelia sa na dva typy

Vláda schválila viacero zmien v zdravotníctve.

Domov

Bicykel či elektromobil. Ministri sa tiež zapojili do týždňa mobility

Časť ministrov prišla na rokovanie vlády alternatívnou dopravou.