Bratislavské právo prijíma podozrivo

Na práve Univerzity Komenského študuje skupina asi 20 daňových poradcov, ktorí sa pri prijímaní umiestnili hlboko pod čiarou. Pomohlo im spoločné odvolanie.

Najstaršia slovenská univerzita láka tisíce maturantov na právo. Nový systém prijímania bez testov pustil na školu aj slabších študentov.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ ARCHÍV SME– PAVOL FUNTÁL)

BRATISLAVA. Na Právnickú fakultu Univerzity Komenského sa dostali aj trojkári a štvorkári. Aj napriek tomu, že už nerozhodujú výsledky prijímacích testov, ale známky zo strednej. Stačilo napísať dobré odvolanie.

Právnická fakulta UK je miestom nečestných praktík, píše Marián Leško.

Ako sa dostali na právo
 • V roku 2008 zmenila Právnická fakulta UK systém prijímania študentov, skúšky nahradili
  výlučne známky z vysvedčení;
 • Skupina, ktorá sa aj sama nazývala daňoví poradcovia,
  si podala prihlášky na štúdium. Podmienkam nevyhoveli
  a neprijali ich. Viacerí zostali
  hlboko pod čiarou prijatých študentov.
 • Daňováci si podali rovnaké
  odvolanie s totožnou chybou
  v dátume. Odvolania neodišli na rektorát ako mnohé ďalšie, rozhodol o nich dekan.
  Rozhodnutie o neprijatí zmenil a daňových poradcov prijal.

Na fakultu v roku 2008 prijal dekan Marián Vrabko aj skupinu asi dvadsiatich študentov, ktorí sa tam pôvodne nedostali. Ide o skupinu ľudí, ktorí už skončili jednu vysokú školu a všetci sú zapísaní v Slovenskej komore daňových poradcov.

Mali vlastný rozvrh a na školu sa dostali vďaka takmer totožnému textu odvolania, dokonca s rovnakou chybou v dátume.

Dostali sa tam na druhý pokus napriek tomu, že medzi ďalšími odvolanými boli aj uchádzači, ktorí získali podstatne viac bodov. Po odvolaní prijali aj dvoch študentov, ktorí pôvodne skončili medzi poslednými v deviatej stovke, pritom na prvý pokus brali 177 uchádzačov.

Škola nerobí prijímacie pohovory, rozhodovať majú známky zo strednej školy. Na školu sa tak dostali aj tí, ktorí mali trojky či štvorky z profilových predmetov.

Rektor Univerzity Komenského František Gáher sa k prijímačkám na práve odmietol vyjadriť s tým, že najskôr sa musí vyjadriť dekan. Ten povedal, že viac času na dôkladné vysvetlenie si nájde najbližšie až v auguste po dovolenke.

Dekan: Nebol to podvod

Skupina študujú externe v Stredisku vzdelávania a oddychu Kaskády pri Galante. Členov spája jedna vec. Pôsobia ako daňoví poradcovia. Skoky aj z najnižších priečok potvrdzujú materiály, ktoré má SME k dispozícii. Skupina má získať bakalársky titul už o rok.

Dekan Marián Vrabko (na snímke) informácie nevyvrátil, povedal iba, že sú neúplné. Nezrovnalosti v prijímaní študentov na právo si všimla referentka študijného oddelenia fakulty Zuzana Melicherčíková, ktorá mala na starosti druhákov.

Vrabko študijnú referentku obvinil, že vynáša interné údaje. Tvrdí, že ide iba o polovičné informácie, ktoré majú vyvolať dojem organizovaného podvodu. „Žiadny organizovaný podvod tu nebol," povedal. Viac sa o prijímačkách odmietol baviť s tým, že odchádza na dovolenku a podrobnosti sprístupní po nej.

Pred tromi rokmi zmenila Právnická fakulta prijímacie konanie - písomné skúšky úplne nahradili iba známky zo strednej školy. Dekan to odôvodňoval aj tým, že chcú najlepších študentov zo Slovenska, aj transparentné prijímačky.

Teraz nevie vysvetliť, prečo hneď v prvý rok nových pravidiel - v roku 2008 - prijali aj uchádzačov, ktorí získali podstatne menej bodov za vysvedčenia ako neprijatí maturanti.

Brali aj z konca zoznamu

Na externé štúdium práva sa v roku 2008 dostali na odvolanie aj uchádzači, ktorí sa umiestnili na miestach číslo 889, 911 či 929 z celkových 946. Fakulta vtedy prijala na prvý pokus 177 študentov, odvolanie pomohlo niekoľkým desiatkam.

Študentka, ktorá bola prvá pod čiarou a chýbal jej jediný bod na prijatie, naopak, pri odvolaní neuspela. Takýchto prípadov bolo viac.

Podobné nezrovnalosti sú aj pri dennom štúdiu. Tam fakulta prijala 300 študentov, na odvolanie ešte zopár navyše.

Ďalším asi sedemdesiatim, ktorí skončili pod čiarou ako najlepší, ponúkli možnosť prvý rok študovať externe a potom prejsť na denné štúdium. Túto možnosť nazvali „druhá šanca", prijalo ju asi 20 študentov. „Boli pričlenení k skupinke daňových poradcov," hovorí študijná referentka Zuzana Melicherčíková.

„Odpoviem vám až potom, keď vám odpovie pán dekan," stručne reagoval rektor univerzity František Gahér. O odvolaniach v tomto prípade nerozhodoval rektor, ale dekan.

Jednou zo študentiek zo skupiny „daňových poradcov" bola aj Patrícia Haberlová. Zo štúdia ju ešte v prvom ročníku vylúčili, pretože nestíhala chodiť na prednášky a skúšky. „Študovala som externe, lebo už mám vysokú školu. Toto sme mali takú možnosť, daňoví poradcovia, že sme mohli začať študovať ešte Právnickú fakultu. Bola to taká dobrá šanca pre nás," hovorí.

Dostali ponuku

Na otázku, ako sa Haberlová k štúdiu dostala, povedala, že dostala ponuku. „U nás to bolo cez komoru daňových poradcov, ale neviem, aká tam bola dohoda s Právnickou fakultou, to neviem. My sme sa tam dostali cez našu komoru."

So zástupcami Slovenskej komory daňových poradcov sa nám včera spojiť nepodarilo.

Skupina si hovorí daňováci

Asi dvadsiatka externých druhákov bakalárskeho stupňa už jeden titul má. Narodili sa väčšinou
v sedemdesiatych rokoch a sú zapísaní v komore daňových poradcov.


BRATISLAVA. Nové pravidlá prijímania na právo na Univerzite Komenského iba podľa známok mnohých uchádzačov v roku 2008 zaskočili. Kým jednotkárom otvorili cestu, pre študentov s dvojkami z profilových predmetov ako náuka o spoločnosti alebo dejepis, to znemožnilo štúdium.

Maximálny počet bodov za známky bol 330 a posledný riadne prijatý uchádzač prešiel z miesta číslo 177. Horší prospech na prvý pokus prekazil úspešné prijatie aj skupine asi dvadsiatich daňových poradcov. Odvolanie to však zlomilo. Na externé štúdium zobral dekan Právnickej fakulty Marián Vrabko aj takých, ktorí skončili na 911. alebo 929. mieste s počtom bodov 97.

Rovnaké odvolanie

Chceli sme si rozšíriť svoje vzdelanie o právo, tvrdí študent Ján Vajcík, ktorý pracuje ako daňový poradca. Rovnaké zdôvodnenie uviedli aj ostatní daňováci vo svojich odvolaniach proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na právo ešte v roku 2008.

„Som absolventom vysokej školy a vo svojom profesionálnom živote sa venujem oblasti daňového poradenstva. V praxi sa stretávam aj s mnohými právnymi problémami," píšu v rovnakých odvolaniach poradcovia dekanovi. Aj chyba v dátume 14. 7. 20008 je vo všetkých odvolaniach totožná.

Jednotná partia

Skupina študentov vystupovala jednotne. Za všetkých napríklad písal Vajcík študijnému oddeleniu o zápise do tretieho, posledného ročníka bakalárskeho štúdia, do ktorého majú nastúpiť na jeseň. Aj tu uvádza, že ide o skupinu „daňoví poradcovia".

Vajcík sa k prijímaciemu konianiu nechcel vyjadriť, odporučil nás na spolužiakov. Ďalší dvaja sa odmietli so SME baviť, hneď ako zistili, o čo ide.

(jgl)
Uchádzačov niekto organizoval

Odchádzajúca referentka študijného oddelenia Právnickej fakulty ZUZANA MELICHERČÍKOVÁ, ktorá mala na starosti druhákov, podala pre prijímanie na školu podnet prokuratúre.

Ako vyzeralo prijímacie konanie v roku 2008? Všimli ste si niečo nezvyčajné?

„Hneď pri nahrávaní prihlášok do systému bolo zvláštne, že napriek presnému kľúču roztriedenia uchádzačov podľa mien pre referentky, došlo k zmenám. Každá študijná referentka má pridelených pár písmen abecedy a nahráva prihlášky s priezviskami začínajúcimi na príslušné písmeno. V tento rok jedna zamestnankyňa oddelenia nahrala aj prihlášky, ktoré jej podľa tohto kľúča nepatrili. Na upozornenie reagovala tým, že je to v poriadku."

Prečo to nebolo v poriadku?

„Z tejto skupinky približne 23 ľudí boli riadne prijatí len traja. Ostatní sa odvolali, ale ich odvolanie nebolo zaevidované v podateľni ani v systéme, čo je inak povinné. Neskôr som zistila, že im rozhodnutia o neprijatí neboli odoslané, takže neviem, na základe čoho sa odvolávali. Ich odvolania mali všetky úplne rovnaký text, len zmenili meno a adresu. Všetkých z tejto skupiny napokon prijali, ale rozhodnutie o prijatí im opäť nebolo zaslané. Prevzali si ho osobne v deň zápisu na Kaskádach pri Galante. Reakcia bola, že je to tak v poriadku, nech to neriešime."

Vystupovali títo študenti spoločne, alebo každý sám za seba?

„Ich komunikácia bola vždy za celú skupinu, dokonca v prvý rok mali extra rozvrh, napriek súbežnej výučbe riadnych externých bakalárskych študentov prvého ročníka."

Koľko študentov malo byť takto prijatých?

„V externej forme štúdia asi 25, ale netransparentné sa mi javí aj prijímacie konanie na dennú formu štúdia. Tam došlo tiež k prijatiu uchádzačov, ktorí mali veľmi ďaleko od splnenia kritérií, asi 20 študentov bolo uprednostnených pred tými, ktorí boli lepší."

Prečo ste sa rozhodli podať podnet na prokuratúru?

„Tento rok bola skupinka pričlenená k riadnym študentom bakalárov druhého ročníka. Vtedy som dostala aj ich spisy. Keď som v jednom spise niečo hľadala, našla som neodoslané rozhodnutie o neprijatí. Keď som pozrela všetky spisy týchto študentov, zistila som, že obsahujú to isté. V systéme som si pozrela výsledky prijímacieho konania na rok 2008/2009 a až vtedy som zistila, že to celé nemôže byť v poriadku. Dala som výpoveď z práce, nakoľko už dlhšie obdobie som prichádzala do konfliktu s vedúcou študijného oddelenia. Upozornila som na jej nekalé spôsoby dekana. Ten však situáciu neriešil. To ma utvrdilo v tom, že takisto by asi neriešil ani zistenie o skupinke, a tak sa mi zdalo, že dať podnet bude asi najlepšie."

(jgl)
Kaskády už problémy mali, so školným

BRATISLAVA. Univerzita Komenského musela štúdium práva v stredisku Kaskády pri Galante vysvetľovať aj v minulosti. Externisti platili v roku 2005 eseročke Kaskády poplatky v čase, keď bolo školné zakázané.
Na externých študentov práva dokonca pred piatimi rokmi poslali ochranku. Do školiaceho strediska nechcela pustiť tých, ktorí firme Kaskády nezaplatili. Rektor František Gahér vtedy tvrdil, že situáciu preverí. „Ak k tomu došlo na Právnickej fakulte, vyvodím z toho dôsledky." Dekanom bol už vtedy Marián Vrabko.
Kaskády, s. r. o., dokonca žalovali študentku, ktorá prestala platiť. Krajský súd prednedávnom rozhodol
v prospech študentky.

(zp)

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 507
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 289
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 156
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 359
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 984
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 792
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 769
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 603
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 325
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 302

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: O Ficovom hlase sme viedli polemiky

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.

DOMOV

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru.

Neprehliadnite tiež

Domov

Meteorológovia čakajú intenzívne zrážky, na Orave hrozia povodne

Na krajnom severe Slovenska môže v priebehu dňa spadnúť 35 až 45 mm zrážok.

Domov

Kiska: Facebook posilní tímy na vyhodnocovanie extrémistických príspevkov

Spolu s Petrom Pellegrinim sú pripravení spoločnosti pomôcť.

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.