Bratislavské právo prijíma podozrivo

Na práve Univerzity Komenského študuje skupina asi 20 daňových poradcov, ktorí sa pri prijímaní umiestnili hlboko pod čiarou. Pomohlo im spoločné odvolanie.

Najstaršia slovenská univerzita láka tisíce maturantov na právo. Nový systém prijímania bez testov pustil na školu aj slabších študentov.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ ARCHÍV SME– PAVOL FUNTÁL)

BRATISLAVA. Na Právnickú fakultu Univerzity Komenského sa dostali aj trojkári a štvorkári. Aj napriek tomu, že už nerozhodujú výsledky prijímacích testov, ale známky zo strednej. Stačilo napísať dobré odvolanie.

Právnická fakulta UK je miestom nečestných praktík, píše Marián Leško.

Ako sa dostali na právo
 • V roku 2008 zmenila Právnická fakulta UK systém prijímania študentov, skúšky nahradili
  výlučne známky z vysvedčení;
 • Skupina, ktorá sa aj sama nazývala daňoví poradcovia,
  si podala prihlášky na štúdium. Podmienkam nevyhoveli
  a neprijali ich. Viacerí zostali
  hlboko pod čiarou prijatých študentov.
 • Daňováci si podali rovnaké
  odvolanie s totožnou chybou
  v dátume. Odvolania neodišli na rektorát ako mnohé ďalšie, rozhodol o nich dekan.
  Rozhodnutie o neprijatí zmenil a daňových poradcov prijal.

Na fakultu v roku 2008 prijal dekan Marián Vrabko aj skupinu asi dvadsiatich študentov, ktorí sa tam pôvodne nedostali. Ide o skupinu ľudí, ktorí už skončili jednu vysokú školu a všetci sú zapísaní v Slovenskej komore daňových poradcov.

Mali vlastný rozvrh a na školu sa dostali vďaka takmer totožnému textu odvolania, dokonca s rovnakou chybou v dátume.

Dostali sa tam na druhý pokus napriek tomu, že medzi ďalšími odvolanými boli aj uchádzači, ktorí získali podstatne viac bodov. Po odvolaní prijali aj dvoch študentov, ktorí pôvodne skončili medzi poslednými v deviatej stovke, pritom na prvý pokus brali 177 uchádzačov.

Škola nerobí prijímacie pohovory, rozhodovať majú známky zo strednej školy. Na školu sa tak dostali aj tí, ktorí mali trojky či štvorky z profilových predmetov.

Rektor Univerzity Komenského František Gáher sa k prijímačkám na práve odmietol vyjadriť s tým, že najskôr sa musí vyjadriť dekan. Ten povedal, že viac času na dôkladné vysvetlenie si nájde najbližšie až v auguste po dovolenke.

Dekan: Nebol to podvod

Skupina študujú externe v Stredisku vzdelávania a oddychu Kaskády pri Galante. Členov spája jedna vec. Pôsobia ako daňoví poradcovia. Skoky aj z najnižších priečok potvrdzujú materiály, ktoré má SME k dispozícii. Skupina má získať bakalársky titul už o rok.

Dekan Marián Vrabko (na snímke) informácie nevyvrátil, povedal iba, že sú neúplné. Nezrovnalosti v prijímaní študentov na právo si všimla referentka študijného oddelenia fakulty Zuzana Melicherčíková, ktorá mala na starosti druhákov.

Vrabko študijnú referentku obvinil, že vynáša interné údaje. Tvrdí, že ide iba o polovičné informácie, ktoré majú vyvolať dojem organizovaného podvodu. „Žiadny organizovaný podvod tu nebol," povedal. Viac sa o prijímačkách odmietol baviť s tým, že odchádza na dovolenku a podrobnosti sprístupní po nej.

Pred tromi rokmi zmenila Právnická fakulta prijímacie konanie - písomné skúšky úplne nahradili iba známky zo strednej školy. Dekan to odôvodňoval aj tým, že chcú najlepších študentov zo Slovenska, aj transparentné prijímačky.

Teraz nevie vysvetliť, prečo hneď v prvý rok nových pravidiel - v roku 2008 - prijali aj uchádzačov, ktorí získali podstatne menej bodov za vysvedčenia ako neprijatí maturanti.

Brali aj z konca zoznamu

Na externé štúdium práva sa v roku 2008 dostali na odvolanie aj uchádzači, ktorí sa umiestnili na miestach číslo 889, 911 či 929 z celkových 946. Fakulta vtedy prijala na prvý pokus 177 študentov, odvolanie pomohlo niekoľkým desiatkam.

Študentka, ktorá bola prvá pod čiarou a chýbal jej jediný bod na prijatie, naopak, pri odvolaní neuspela. Takýchto prípadov bolo viac.

Podobné nezrovnalosti sú aj pri dennom štúdiu. Tam fakulta prijala 300 študentov, na odvolanie ešte zopár navyše.

Ďalším asi sedemdesiatim, ktorí skončili pod čiarou ako najlepší, ponúkli možnosť prvý rok študovať externe a potom prejsť na denné štúdium. Túto možnosť nazvali „druhá šanca", prijalo ju asi 20 študentov. „Boli pričlenení k skupinke daňových poradcov," hovorí študijná referentka Zuzana Melicherčíková.

„Odpoviem vám až potom, keď vám odpovie pán dekan," stručne reagoval rektor univerzity František Gahér. O odvolaniach v tomto prípade nerozhodoval rektor, ale dekan.

Jednou zo študentiek zo skupiny „daňových poradcov" bola aj Patrícia Haberlová. Zo štúdia ju ešte v prvom ročníku vylúčili, pretože nestíhala chodiť na prednášky a skúšky. „Študovala som externe, lebo už mám vysokú školu. Toto sme mali takú možnosť, daňoví poradcovia, že sme mohli začať študovať ešte Právnickú fakultu. Bola to taká dobrá šanca pre nás," hovorí.

Dostali ponuku

Na otázku, ako sa Haberlová k štúdiu dostala, povedala, že dostala ponuku. „U nás to bolo cez komoru daňových poradcov, ale neviem, aká tam bola dohoda s Právnickou fakultou, to neviem. My sme sa tam dostali cez našu komoru."

So zástupcami Slovenskej komory daňových poradcov sa nám včera spojiť nepodarilo.

Skupina si hovorí daňováci

Asi dvadsiatka externých druhákov bakalárskeho stupňa už jeden titul má. Narodili sa väčšinou
v sedemdesiatych rokoch a sú zapísaní v komore daňových poradcov.


BRATISLAVA. Nové pravidlá prijímania na právo na Univerzite Komenského iba podľa známok mnohých uchádzačov v roku 2008 zaskočili. Kým jednotkárom otvorili cestu, pre študentov s dvojkami z profilových predmetov ako náuka o spoločnosti alebo dejepis, to znemožnilo štúdium.

Maximálny počet bodov za známky bol 330 a posledný riadne prijatý uchádzač prešiel z miesta číslo 177. Horší prospech na prvý pokus prekazil úspešné prijatie aj skupine asi dvadsiatich daňových poradcov. Odvolanie to však zlomilo. Na externé štúdium zobral dekan Právnickej fakulty Marián Vrabko aj takých, ktorí skončili na 911. alebo 929. mieste s počtom bodov 97.

Rovnaké odvolanie

Chceli sme si rozšíriť svoje vzdelanie o právo, tvrdí študent Ján Vajcík, ktorý pracuje ako daňový poradca. Rovnaké zdôvodnenie uviedli aj ostatní daňováci vo svojich odvolaniach proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na právo ešte v roku 2008.

„Som absolventom vysokej školy a vo svojom profesionálnom živote sa venujem oblasti daňového poradenstva. V praxi sa stretávam aj s mnohými právnymi problémami," píšu v rovnakých odvolaniach poradcovia dekanovi. Aj chyba v dátume 14. 7. 20008 je vo všetkých odvolaniach totožná.

Jednotná partia

Skupina študentov vystupovala jednotne. Za všetkých napríklad písal Vajcík študijnému oddeleniu o zápise do tretieho, posledného ročníka bakalárskeho štúdia, do ktorého majú nastúpiť na jeseň. Aj tu uvádza, že ide o skupinu „daňoví poradcovia".

Vajcík sa k prijímaciemu konianiu nechcel vyjadriť, odporučil nás na spolužiakov. Ďalší dvaja sa odmietli so SME baviť, hneď ako zistili, o čo ide.

(jgl)
Uchádzačov niekto organizoval

Odchádzajúca referentka študijného oddelenia Právnickej fakulty ZUZANA MELICHERČÍKOVÁ, ktorá mala na starosti druhákov, podala pre prijímanie na školu podnet prokuratúre.

Ako vyzeralo prijímacie konanie v roku 2008? Všimli ste si niečo nezvyčajné?

„Hneď pri nahrávaní prihlášok do systému bolo zvláštne, že napriek presnému kľúču roztriedenia uchádzačov podľa mien pre referentky, došlo k zmenám. Každá študijná referentka má pridelených pár písmen abecedy a nahráva prihlášky s priezviskami začínajúcimi na príslušné písmeno. V tento rok jedna zamestnankyňa oddelenia nahrala aj prihlášky, ktoré jej podľa tohto kľúča nepatrili. Na upozornenie reagovala tým, že je to v poriadku."

Prečo to nebolo v poriadku?

„Z tejto skupinky približne 23 ľudí boli riadne prijatí len traja. Ostatní sa odvolali, ale ich odvolanie nebolo zaevidované v podateľni ani v systéme, čo je inak povinné. Neskôr som zistila, že im rozhodnutia o neprijatí neboli odoslané, takže neviem, na základe čoho sa odvolávali. Ich odvolania mali všetky úplne rovnaký text, len zmenili meno a adresu. Všetkých z tejto skupiny napokon prijali, ale rozhodnutie o prijatí im opäť nebolo zaslané. Prevzali si ho osobne v deň zápisu na Kaskádach pri Galante. Reakcia bola, že je to tak v poriadku, nech to neriešime."

Vystupovali títo študenti spoločne, alebo každý sám za seba?

„Ich komunikácia bola vždy za celú skupinu, dokonca v prvý rok mali extra rozvrh, napriek súbežnej výučbe riadnych externých bakalárskych študentov prvého ročníka."

Koľko študentov malo byť takto prijatých?

„V externej forme štúdia asi 25, ale netransparentné sa mi javí aj prijímacie konanie na dennú formu štúdia. Tam došlo tiež k prijatiu uchádzačov, ktorí mali veľmi ďaleko od splnenia kritérií, asi 20 študentov bolo uprednostnených pred tými, ktorí boli lepší."

Prečo ste sa rozhodli podať podnet na prokuratúru?

„Tento rok bola skupinka pričlenená k riadnym študentom bakalárov druhého ročníka. Vtedy som dostala aj ich spisy. Keď som v jednom spise niečo hľadala, našla som neodoslané rozhodnutie o neprijatí. Keď som pozrela všetky spisy týchto študentov, zistila som, že obsahujú to isté. V systéme som si pozrela výsledky prijímacieho konania na rok 2008/2009 a až vtedy som zistila, že to celé nemôže byť v poriadku. Dala som výpoveď z práce, nakoľko už dlhšie obdobie som prichádzala do konfliktu s vedúcou študijného oddelenia. Upozornila som na jej nekalé spôsoby dekana. Ten však situáciu neriešil. To ma utvrdilo v tom, že takisto by asi neriešil ani zistenie o skupinke, a tak sa mi zdalo, že dať podnet bude asi najlepšie."

(jgl)
Kaskády už problémy mali, so školným

BRATISLAVA. Univerzita Komenského musela štúdium práva v stredisku Kaskády pri Galante vysvetľovať aj v minulosti. Externisti platili v roku 2005 eseročke Kaskády poplatky v čase, keď bolo školné zakázané.
Na externých študentov práva dokonca pred piatimi rokmi poslali ochranku. Do školiaceho strediska nechcela pustiť tých, ktorí firme Kaskády nezaplatili. Rektor František Gahér vtedy tvrdil, že situáciu preverí. „Ak k tomu došlo na Právnickej fakulte, vyvodím z toho dôsledky." Dekanom bol už vtedy Marián Vrabko.
Kaskády, s. r. o., dokonca žalovali študentku, ktorá prestala platiť. Krajský súd prednedávnom rozhodol
v prospech študentky.

(zp)

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 4. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 8. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 9. Jarné prázdniny pri mori?
 10. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta
 1. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 2. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 3. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 4. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 5. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 6. Svadba v kraji lietajúceho mnícha Cypriána
 7. Vecný dar pre Detské kardiocentrum v Bratislave
 8. VZN o hazarde sa dá zachrániť
 9. Prieskum: Ako si Slováci požičiavajú? Hlavne rýchlo
 10. Čo prinieslo tohtoročné Záhradnícke fórum?
 1. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 10 292
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 10 185
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 239
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 7 184
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 957
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 224
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 028
 8. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 3 595
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 854
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 571

Hlavné správy zo Sme.sk

KULTÚRA

Únos. Film, ktorý vznikol napriek výstrahám právnikov

Pri nakrúcaní prvého slovenského trileru bola aj mama Roberta Remiáša.

ŠPORT

Spieva si Marleyho, dá si pivo. Ako Sagan trénoval v horách

Sagan sa pripravoval inak ako súperi.

TECH

Akadémia vied má päť slabých ústavov, dva špičkové

Päť ústavov nestojí na pevných základoch.

EKONOMIKA

Kaufland mení predajne. Pozrite sa, ako budú vyzerať

Sieť už začala s prestavbou niektorých pobočiek.

Neprehliadnite tiež

Zmeny vo fungovaní zdravotnej služby môžu podľa Slovak Business Agency ušetriť milióny

Úprava legislatívy má znížiť náklady malým a stredným podnikateľom vrátane živnostníkov so zamestnancami v prvej a druhej kategórii prác.

Na Slovensku študuje cudzí jazyk takmer 98 percent stredoškolákov

Najpopulárnejším cudzím jazykom je angličtina, nasleduje nemecký jazyk.

V Národnej rade otvorili výstavu fotografií zdravotne postihnutých z Auschwitzu

Cieľom je poukázať na živú hrozbu vyplývajúcu z ignorovania hrôz holokaustu, s poukázaním na rastúci extrémizmus a radikalizmus.

Smer vyzýva verejnosť, aby si vypočula nahrávku. Matoviča má usvedčiť z klamstva

Matovič sa na brífingu dňa 14. februára tohto roka ohradil voči tvrdeniam, že by sa mal vulgárne vyjadrovať v parlamente.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop