SME
Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Programové vyhlásenie vlády

Ako chce pravicová vláda zmeniť Slovensko? Čo chystajú ministri? Pozrite si programové vyhlásenie vlády.

(Zdroj: TASR)

Vláda Slovenskej republiky, ktorá vzišla z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 12. júna 2010, predstupuje podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky pred Národnú radu Slovenskej republiky a tiež pred všetkých občanov Slovenskej republiky s nasledujúcim programom.

Slovenská republika v uplynulom období vstúpila do eurozóny a schengenského priestoru. Prijatie eura je príležitosťou rásť rýchlejšie a približovať sa západným demokratickým krajinám. Skúsenosť však ukazuje, že sa tak nedeje automaticky a okamžite.

Popri objektívnych vplyvoch a dôsledkoch hospodárskej krízy Slovensko prešlo obdobím poklesu dôveryhodnosti zahraničnej politiky, zhoršenia konkurencieschopnosti, nárastu korupcie, plytvania a neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi, poklesu kvality podnikateľského prostredia, zhoršenia vymáhateľnosti práva, rastu sociálnych rizík a nezamestnanosti a v neposlednom rade zhoršenia politickej kultúry a rozdúchavania napätí.

Vizualizácia programového vyhlásenia vlády Ivety Radičovej (po nastavení kurzora na obrázok sa zobrazí rovnaká vizualizácia programu vlády Roberta Fica)

radicova_prgramko_small.jpg

Za najdôležitejší cieľ preto vláda Slovenskej republiky dnes považuje vytvárať predpoklady pre zvyšovanie kvality života občanov a životnej úrovne. Nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa je obnovenie rastu našej ekonomiky, obnovenie rastu našej konkurencieschopnosti. Najdôležitejším indikátorom toho, či sa to vláde darí alebo nie, bude vývoj v oblasti tvorby nových pracovných príležitostí. V tejto oblasti je dnes situácia zlá a zďaleka nielen v dôsledku krízy. Potrebujeme znovu naštartovať nielen vysoký, ale aj udržateľný ekonomický rast, ktorý so sebou prinesie aj nové pracovné príležitosti. Za najdôležitejšie v tejto súvislosti vláda Slovenskej republiky považuje:

 • zdravé a udržateľné verejné financie, zastavenie prudko rastúceho zadlžovania a postupné znižovanie deficitu verejných financií (najmä zásadným znížením korupcie a plytvania a efektívnejším využívaním verejných zdrojov);
 • zlepšovanie v posledných štyroch rokoch stále sa zhoršujúceho podnikateľského prostredia, čo je nevyhnutný predpoklad prílevu investícií a rastu zamestnanosti;
 • odstránenie bariér rastu zamestnanosti, napríklad zníženie odvodového zaťaženia celkovo, najmä však u málo kvalifikovanej práce, pružné formy pracovných úväzkov, medzitrh práce;
 • riešenie nových sociálnych rizík: tzv. pracujúcej chudoby, zostarnutia v chudobe a rizika, keď vzdelanie prestáva byť dostatočnou ochranou pred hrozbou nízko platenej práce či nezamestnanosti; súčasný sociálny štát zlyháva pri riešení týchto akútnych sociálnych rizík;
 • dôraz na rast vzdelania, vedy a výskumu, najmä z hľadiska zlepšenia upadajúcej kvality v tejto oblasti (vláda Slovenskej republiky považuje túto oblasť za kľúčovú z hľadiska udržateľnosti rastu ekonomiky a zamestnanosti v budúcnosti);
 • výrazné zlepšenie v oblasti vymáhateľnosti práva a boja proti korupcii.

Prirodzene, motívom ľudského konania a každého úsilia je predovšetkým súkromie, rodina, blízki, priatelia. Vnímame svoju krajinu a hodnotíme ju aj podľa toho, aké podmienky pre život nám umožňuje si vytvoriť či aké nám vytvára. Príjem z práce, usporiadané rodinné vzťahy, úspešné deti a zdravie sú zdrojom pokoja a vnútornej rovnováhy. Kým v minulosti dominovali témy integrácie a reforiem, dnes vláda Slovenskej republiky považuje za kľúčovú tému problematiku kvality každodenného života občanov. Chceme, aby sa spoločenská debata i úsilie politikov viac zaostrili na každodenné problémy bežného príslušníka strednej vrstvy. Nastal čas, aby tí, čo poctivo pracujú a trpezlivo znášali reformy, mali istotu dobre ocenenej práce, aby sa mohli nerušene starať o svoju rodinu, aby mali k dispozícii moderné zdravotníctvo, aby ich deti dostali kvalitné vzdelanie, aby sa nemuseli obávať o svoju budúcnosť na dôchodku. Inak povedané, aby to, čo má byť samozrejmé, naozaj samozrejmým bolo.

Vláda Slovenskej republiky pristupuje k mandátu, ktorý dostala od občanov, s plnou zodpovednosťou. Predkladá program, ktorý pomôže riešiť aktuálne problémy Slovenska a jeho občanov. Vláda Slovenskej republiky bude vítať každú ekonomickú aj občiansku aktivitu v prospech toho, aby Slovensko bolo lepším domovom pre všetkých.

Demokratický štát

Vláda SR vníma, že dôvera občanov v politiku a politikov je nízka. Cieľom vlády SR je, aby občania získali väčšiu dôveru v politikov a politický systém. Za svoju povinnosť preto považuje nastoliť novú politickú kultúru a etiku a dôsledne presadzovať, aby verejné inštitúcie konali vo verejnom záujme a aby konanie v rozpore s verejným záujmom bolo minimalizované a sankcionované.

Vláda SR preto navrhne zásadné obmedzenie imunity poslancov a ďalších ústavných činiteľov vrátane sudcov. Imunita poslancov Národnej rady SR sa bude vzťahovať iba na výroky poslancov na pôde Národnej rady SR. Všetci ústavní činitelia vrátane sudcov tak budú mať rovnaké postavenie a ochranu. Vláda SR navrhne úplné zrušenie priestupkovej imunity.

Vláda SR bude preto tiež presadzovať zmeny ústavného zákona o konflikte záujmov, ktoré umožnia účinnú kontrolu jeho dodržiavania, najmä aby majetkové priznania verejných funkcionárov mali takú podobu, ktorá skutočne poskytne informácie o ich majetkových pomeroch. Záujmom vlády SR je, aby verejnosť mohla kontrolovať, či majetkový prírastok verejného funkcionára zodpovedá jeho príjmom z verejnej funkcie. V takejto podobe bude vláda SR presadzovať zverejnenie majetkových priznaní.

Vláda SR tiež posúdi možnosť schválenia zákona o majetkovej zodpovednosti verejných funkcionárov.

Vláda SR si je vedomá toho, že otvorený prístup verejných inštitúcií k občanom je dôležitou súčasťou vytvárania priestoru pre nastolenie dôvery občanov v štát a jeho inštitúcie. Vláda SR bude preto presadzovať maximálnu transparentnosť činnosti verejných orgánov a inštitúcií, aby princíp „čo nie je tajné, je verejné", s ktorým bol v roku 2001 prijímaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám, bol reálne napĺňaný. Vláda SR presadí rozšírenie platnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám na všetky subjekty, ktoré sú reálne súčasťou verejného sektora.

Vláda SR si je vedomá, že efektívny boj proti korupcii vyžaduje zásadné zúženie priestoru pre korupciu a súčasne zvýšenie efektívnosti postihovania korupcie.

Vo všetkých sektoroch verejnej správy je priestorom pre korupciu akékoľvek nakladanie s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv, štátne dotácie, špecificky dotácie, resp. poskytovanie zdrojov z fondov EÚ a verejné obstarávanie. Za univerzálne nástroje na zníženie priestoru pre korupciu vláda SR považuje:

 • jasné, vopred známe pravidlá,
 • rozhodovanie na základe objektívnych kritérií (obmedzenie subjektívneho rozhodovania),
 • transparentnosť rozhodovacích procesov umožňujúca verejnú kontrolu (prístupk informáciám, zverejňovanie informácií).

Pri nakladaní s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv bude vláda SR presadzovať transparentné a súťažné formy nakladania s majetkom štátu (verejné súťaže, dražby). Akékoľvek nakladanie s majetkom štátu musí byť prístupné verejnej kontrole bez ohľadu na to, či štát majetok predáva alebo prenajíma, alebo či ide o verejné obstarávanie.

Vláda SR bude presadzovať zverejnenie na internete všetkých zmlúv, faktúr a finančných transakcií týkajúcich sa verejných zdrojov ako podmienku ich účinnosti. Vláda SR tiež zverejní také obchodné zmluvy, kde zmluvnou stranou je štát, orgány verejnej správy a obchodné spoločnosti so 100 % podielom štátu, ktoré boli uzatvorené v minulosti.

Vláda SR tiež presadí, aby všetky nenárokovateľné dotácie a príspevky poskytnuté z verejných zdrojov boli zverejnené na internete, a zavedie súťažný princíp do procesu ich poskytovania.

Vláda SR presadí zásadnú reformu verejného obstarávania. Vláda SR bude presadzovať používanie súťažných metód verejného obstarávania, a to aj v tých prípadoch, v ktorých to dnes nie je povinné (neprioritné služby), a zavedie sprísnenie podmienok pri podprahovej metóde verejného obstarávania. V rámci povinného elektronického verejného obstarávania bude vláda SR presadzovať aj zavedenie elektronických aukcií ako povinnej formy obstarávania vždy, keď je to možné. Vláda SR zruší možnosť využitia formálnych nedostatkov ako dôvodu vylúčenia uchádzača zo súťaže, obmedzí alebo vylúči kritérium „príliš nízkej ceny" ako dôvod vylúčenia zo súťaže a presadí právnu úpravu, aby nebolo prípustné uzatvárať nijaké dodatky k zmluvám zásadne meniace zmluvné podmienky alebo vysúťaženú cenu. V záujme zvýšenia transparentnosti verejného obstarávania vláda SR sfunkční centrálny vestník verejného obstarávania tak, aby verejnosť mohla jednoducho vyhľadávať všetky prebiehajúce zákazky podľa rôznych kritérií, a verejným organizáciám uloží povinnosť zverejňovať v elektronickom vestníku verejného obstarávania všetky výzvy, ponuky (aj nevíťazné), posudky komisií a výsledky hodnotenia komisií a ich zdôvodnenia. Vláda SR presadí povinnosť oznámiť verejnú súťaž s dostatočnou lehotou pred jej vyhlásením a povinnosť zverejňovať záverečné správy.

Vláda SR tiež presadí povinnosť zverejňovať ekonomické analýzy vypracované v súvislosti s obstarávaným tovarom alebo službou na zabránenie predražovania verejných zákaziek.

Vláda SR uskutoční revíziu úradov s prezumpciou nepotrebnosti, audity a reštrukturalizáciu ústredných a ostatných orgánov štátnej správy. Prenesie zodpovednosť za verejnú politiku z ostatných ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov verejnej moci na ministerstvá a zavedie opatrenia na zvýšenie kvality ich činnosti. Zefektívni a zoštíhli proces rokovania vlády. Zavedie princíp, podľa ktorého nedodržanie lehoty zo strany úradu bude zakladať právo občana na vrátenie poplatku. Posúdi možnosť schválenia zákona o majetkovej zodpovednosti volených funkcionárov.

Vláda SR má záujem vytvoriť podmienky na posilnenie nezávislosti kontroly územnej samosprávy.

Vláda SR pripraví volebný kódex s cieľom priniesť prehľadnosť, zjednotenie terminológie a jednotnú úpravu niektorých ustanovení súčasných volebných zákonov. Zavedie pravidlo: len jeden mandát pri poslancoch Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu. Umožní voľby cez internet vrátane jediného elektronického identifikátora občana.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Päť chýb pri zateplení strechy
 2. Vitajte v postapokalyptickom svete
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 3. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 6. Úprava osobného motorového vozidla
 7. Important information for Brazilians living in Slovakia
 8. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 9. Vitajte v postapokalyptickom svete
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 18 440
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 246
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 052
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 671
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 865
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 928
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 605
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 515
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 9 324
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 301
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus na Slovensku: Laboratóriá odhalili 1728 nových prípadov, krízový štáb rokuje o lockdowne (minúta po minúte)

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol číslo 35 330. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 115 obetí.

Odberové miesto na testovanie pacientov na ochorenie COVID-19 pred Infekčným pavilónom na Kramároch.
NAKA zadržala Dušana Kováčika.
Beata Javorcik
Momentka z Giro d'Italia 2020.
Cynická obluda

Zázrak v parlamente

Záborská, pevne sa spoliehajúca na hlasy fašistov, už videla svoje obmedzenie interrupcií ako hotovú vec.

Neprehliadnite tiež

Spišský emeritný i pomocný biskup majú Covid-19

Pozitívne testovaný bol aj rektor kňažskeho seminára aj 15 seminaristi.

Kňažský seminár na Spišskej Kapitule. Covid-19 sa nevyhol ani jemu.

Bývalý policajt Šaróka dostal za prijímanie úplatkov podmienku

Šaróka v minulosti pôsobil na protizločineckej jednotke NAKA.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto.

Koalícia víta zadržanie Kováčika, Šeliga ho vyzval k odstúpeniu (reakcie)

Nedôvera v prokuratúru sa podľa ministerky Kolíkovej prehlbuje.

NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.