SME
Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Programové vyhlásenie vlády: Ministerstvo vnútra

Zákonnosť a poriadok v štáte a bezpečnosť jeho občanov sú trvalým predpokladom zdravého vývoja každej spoločnosti. Vláda práva a dodržiavanie zákona je základom slobodnej spoločnosti. Kľúčovými inštitúciami pre bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť sú polícia a ďalšie represívne zložky štátu.

Vláda SR bude od nich so všetkým dôrazom vyžadovať napĺňanie ich základného poslania a tým je tvrdosť k zločinu a slušnosť voči občanom. Funkcia ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti však nemôže byť len vecou týchto zložiek. Vláda SR bude presadzovať, aby svoj podiel zodpovednosti prevzali s oveľa väčšou vážnosťou aj ďalšie subjekty štátu kompetentné v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti. Väčšiu zainteresovanosť pri ochrane života, zdravia, majetku, práv a slobôd občanov očakáva aj od orgánov samosprávy obcí a miest i od samotných občanov.

Predovšetkým Policajný zbor SR musí dôslednejšie a efektívne využívať svoje oprávnenia, personálny potenciál, zdroje a prostriedky na zvýšenie pocitu bezpečia a istoty občanov. Vláda SR bude požadovať väčšiu otvorenosť polície voči občanom, zlepšenie vzájomnej komunikácie a účinnejšie využívanie podnetov občanov. Vláda SR začlení Železničnú políciu do organizačnej štruktúry Policajného zboru SR a úrad hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR do organizačnej štruktúry prezídia Policajného zboru SR.

Vláda SR je pevne rozhodnutá viesť razantnejšie zásahy a tvrdšie postihovať organizovaný zločin. Prijme systém ochrany oznamovateľov závažnej kriminality a zefektívni inštitút spolupracujúceho obvineného. Úpravou trestnoprávnych predpisov zlepší využívanie operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických prostriedkov.

Vláda SR zameria pozornosť aj na drobnú kriminalitu, s ktorou sa občania stretávajú najčastejšie. Okrem iného posilnením počtu policajtov v hliadkovej službe, predovšetkým v problematických oblastiach. Posilní ochranu majetku občanov žijúcich v blízkosti sociálne odkázaných spoločenstiev. Zasadí sa za budovanie dôvery rómskej komunity k inštitúciám štátu (integrácia Rómov do Policajného zboru SR, obecnej polície), a to aj jej zvýšenou ochranou pred úžerníctvom. Vláda SR predloží návrh novej právnej úpravy postavenia a činnosti obecnej polície. Finančne bude podporovať preventívne programy a projekty budovania kamerových monitorovacích systémov obcí pre väčšiu bezpečnosť ľudí a majetku, vytláčanie vandalizmu a výtržností z verejných priestranstiev a centier miest so zvýšeným výskytom kriminality a porušovania verejného poriadku.

Pri priestupkoch typu drobných krádeží vláda SR posúdi možnosť zavedenia povinnosti nahradiť škodu vo výške dvojnásobku spôsobenej ujmy, a to formou odpracovania verejnoprospešných prác alebo finančne. Za maloleté osoby by táto povinnosť pripadla rodičom alebo zákonným zástupcom.

Vláda SR prijme nový strategický celospoločenský plán smerovania Slovenskej republiky v oblasti prevencie kriminality na najbližšie roky. Považuje za dôležité dobudovať a stabilizovať vytvorené štruktúry systému prevencie kriminality na národnej a regionálnej úrovni a realizovať systémové riešenie financovania prevencie kriminality a vzdelávania na úseku prevencie.

Boj proti korupcii bude patriť medzi hlavné priority vlády SR. Vláda SR bude pôsobiť na to, aby sa posilnili a zlepšili väzby medzi políciou, prokuratúrou a súdmi v záujme urýchlenia a vyššej efektívnosti konania v závažných korupčných kauzách v celom reťazci, počínajúc odhalením, vyšetrovaním, obžalobou a končiac odsúdením páchateľa. Efektívnym využívaním policajných kapacít, legislatívnych i technických prostriedkov a nástrojov chce dosiahnuť väčšiu úspešnosť v odhaľovaní prípadov korupcie. Vláda SR bude presadzovať kvalitnejšie budovanie špecializovaných zložiek polície, osobitne sprísnením výberu policajtov a získaním špičkových špecialistov zo súkromného sektora do úradu boja proti korupcii a úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru SR. Vláda SR podporuje iniciatívy na vytvorenie európskej antikorupčnej siete. Dorieši trestnoprávnu úpravu postihu korupcie a pripraví novú zákonnú úpravu s cieľom zvýšenia transparentnosti financovania politických strán a hnutí a volebných kampaní všetkých druhov volieb v súlade s odporúčaniami skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (GRECO). Vláda SR sa zaväzuje urobiť viac ako doteraz aj v oblasti zvyšovania právneho vedomia občanov, prekonávania vžitých, zakorenených postojov a zmýšľania, s akým dnešná spoločnosť pristupuje k tomuto negatívnemu javu.

Vláda SR vytvorí, predovšetkým v službe finančnej polície Policajného zboru SR, potrebné podmienky na dôsledné uplatňovanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, aby sa stal účinnou hrozbou pre nadobúdanie majetku z nelegálnych príjmov a efektívnym nástrojom odnímania takto získaného majetku.

Vláda SR vyhlasuje, že akékoľvek prejavy extrémizmu v našej spoločnosti nemajú miesto. Využije všetky zákonné právomoci a nástroje v boji proti extrémizmu vrátane personálneho a odborného posilnenia štruktúr boja s extrémizmom a ďalej ich skvalitní. Vláda SR dostupnými prostriedkami zabráni tomu, aby extrémisti brali do svojich rúk iniciatívu v riešení problémov rómskej komunity. Vláda SR bude presadzovať nulovú toleranciu k individuálnemu, skupinovému a inštitucionálnemu násiliu páchanému v rozpore s princípmi ľudských práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi. Po vykonaní analýzy súčasného stavu schváli novú koncepciu boja proti extrémizmu.

Vláda SR podporí dobudovanie analyticko-koordinačného centra boja proti organizovanému zločinu. Posilní opatrenia v boji proti terorizmu s dôrazom na plnenie záväzkov Slovenskej republiky prijatých na úrovni orgánov Európskej únie. Prijme ďalšie nevyhnutné právne nástroje a prostriedky na elimináciu hrozieb spočívajúcich v legalizácii príjmov z trestnej činnosti a vo financovaní terorizmu. Bude pokračovať v preberaní základných medzinárodných štandardov do právneho poriadku Slovenskej republiky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, financovania terorizmu a členov teroristických skupín, ako aj iného napomáhania ich nezákonnej činnosti.

Základný rámec protidrogovej politiky vlády SR bude aj v najbližšom období tvoriť Stratégia Európskej únie boja proti drogám na roky 2005 - 2012 aplikovaná na podmienky Slovenskej republiky v Národnej protidrogovej stratégii. Osobitný priestor bude vláda SR venovať boju proti distribúcii a spotrebe drog v oblasti represie, ale aj prevencie. Posilní zákonné a výkonné kompetencie Policajného zboru SR v oblasti boja proti drogám.

Vláda SR pripraví novú komplexnú národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrany obetí tejto trestnej činnosti. Personálne a odborne posilní boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Zameria sa na prísnejšie postihovanie trestných činov obchodovania s ľuďmi, detskej pornografie, násilia proti deťom, sexuálneho zneužívania a týrania.

V roku 2009 sa Slovenská republika priblížila na dosah splnenia záväzku voči Európskej únii znížiť počet obetí dopravných nehôd do roku 2010 na polovicu. Vláda SR prijme opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni. Bude presadzovať, aby výkon právomocí polície ešte viac smeroval k ochrane všetkých slušných vodičov a nekompromisnému postihu hrubosti, arogancie a pirátstva na cestách. Vláda SR prijme jasné pravidlá na obmedzenie voľnosti v rozhodovaní pri výbere pokút za priestupky v cestnej premávke. Policajný zbor SR nebude motivovaný k maximalizácii výnosov pokút za dopravné priestupky. Vláda SR zavedie objektívnu zodpovednosť za dopravné priestupky.

Vláda SR zabezpečí v rámci eGovernmentu vydávanie elektronickej identifikačnej karty a prispôsobí vydávanie dokladov tak, aby bola zaistená bezpečná identifikácia občanov v informačných systémoch eGovernmentu, využívanie zaručeného elektronického podpisu a aby bolo umožnené využitie dokladov a informačných systémov pre bezpečnú identifikáciu pri využívaní služieb i v súkromnom sektore.

Kvalitu práce a dobré výsledky Policajného zboru SR podmieňuje kvalita ľudského činiteľa a zvyšovanie spoločenského postavenia policajta. Systém vzdelávania a výchovy policajtov si vyžiada určité korekcie vrátane vytvorenia nadstavby na absolvovanie základnej policajnej prípravy v podobe zriadenia stálych poriadkových jednotiek. Budú slúžiť na získanie a upevnenie potrebných praktických návykov a služobnej disciplíny pred príchodom policajtov do výkonu služby.

Rizikovosť práce policajtov, nebezpečnosť a náročnosť plnených úloh a vysoká miera ich zodpovednosti musia byť vyvážené uplatňovaním a zdokonaľovaním prvkov účinnej ochrany policajtov. Vláda SR bude zároveň klásť dôraz na kontrolu polície smerom dovnútra prostredníctvom kapacitného posilnenia a technického zabezpečenia kontrolných a inšpekčných mechanizmov a posilnenia systému nezávislosti inšpekčných orgánov. Od ministerstva vnútra bude vláda SR požadovať prijatie vlastných opatrení, resp. predloženie návrhov na odstránenie prekážok, ktoré sťažujú alebo znemožňujú odhaľovanie a účinné vyšetrovanie korupcie, nelegálnej spolupráce policajtov s kriminálnym prostredím a inej trestnej činnosti. Vláda SR podporí realizáciu projektu tzv. inteligentného policajta (bezhotovostné vyberanie pokút, kontrola vybavovania priestupkov technickými prostriedkami), ktorý by mal zvýšiť transparentnosť vybavovania priestupkov v doprave a zamedziť korupcii policajtov.

Vláda SR zachová sociálny systém ozbrojených zložiek, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. S cieľom zabezpečiť udržateľnosť a spravodlivosť tohto systému pripraví jeho zmeny, ktoré sa budú vzťahovať na nových príslušníkov prijatých do týchto zložiek po nadobudnutí účinnosti zmien. Vláda SR si dobre uvedomuje, že zhoršenie postavenia a podmienok práce polície vytvára riziká nárastu zločinnosti, a tým aj zníženia bezpečnosti občanov. Po už vykonaných zmenách v odmeňovaní a sociálnom zabezpečení policajtov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby sa zameria na bytovú politiku ako ďalší stabilizačný prvok. V oblasti materiálno-technického zabezpečenia policajtov dôjde v závislosti od finančných možností rezortu, aj s využitím fondov a finančných nástrojov Európskej únie a iných nástrojov zahraničnej pomoci, k ďalšej nevyhnutnej obmene a modernizácii techniky, výstroja a výzbroje, ako aj k rekonštrukcii objektov. Prioritu budú mať špecializované policajné útvary. Vláda SR zabezpečí prezbrojenie policajtov, predovšetkým v priamom výkone služby.

Vláda SR pripraví novú koncepciu bezpečnostného systému Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť jednotu krízového riadenia pri vojenských a nevojenských hrozbách a jeho efektívnejšie fungovanie na všetkých úrovniach. Súčasťou realizácie novej koncepcie bude vypracovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré budú riešiť včasné prijímanie a realizáciu potrebných opatrení v krízovej situácii i v období mimo krízovej situácie. Vláda SR zavedie jednoduchšiu štruktúru bezpečnostného systému a vytvorí nevyhnutné podmienky na jeho transformáciu v súlade so schválenou Bezpečnostnou stratégiou SR a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Za dôležitú úlohu v bezpečnostnom systéme pokladá vláda SR dosiahnutie kvalitatívne vyššieho stupňa zaručenia bezpečnosti občana a štátu.

Pri riešení následkov mimoriadnych udalostí (živelných pohrôm, havárií a katastrof) vláda SR bude klásť čoraz vyššie nároky na zabezpečenie ústavného práva občanov na ochranu ich života, zdravia, majetku a životného prostredia. Vláda SR bude vytvárať potrebné predpoklady na rozvoj systému civilnej ochrany do roku 2015 a plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku zo strategických dokumentov EÚ, NATO a OSN. Zabezpečí rýchlejšiu a účinnejšiu pomoc obyvateľom po vzniku mimoriadnych udalostí a v krízových situáciách spoločným postupom pri nasadzovaní síl a prostriedkov všetkých zainteresovaných záchranných zložiek.

Vláda SR vybuduje lepšie fungujúci integrovaný záchranný systém integráciou a reštrukturalizáciou operačného riadenia orgánov krízového riadenia a základných záchranných zložiek najmä prostredníctvom rozvoja služieb na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112. Pripraví novú koncepciu organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2010 - 2015 s akčným plánom a nový zákon o integrovanom záchrannom systéme.

Vláda SR si uvedomuje, že vybavenosť Hasičského a záchranného zboru a podmienky jeho práce stále zaostávajú za štandardami vyspelých krajín EÚ. V rámci možností štátneho rozpočtu, fondov a finančných nástrojov EÚ a iných nástrojov zahraničnej pomoci nájde ďalšie zdroje na postupné zvyšovanie početných stavov hasičov, na materiálno-technické vybavenie a obnovu zastaranej techniky, ako aj na prebiehajúcu rekonštrukciu hasičských staníc. Podporí obnovu materiálno-technického vybavenia obecných hasičských zborov s cieľom zvýšenia ich akcieschopnosti a využitia pri zdolávaní požiarov, poskytovaní pomoci a pri vykonávaní záchranných a zabezpečovacích prác pri živelných pohromách najmä v čase povodní. Vláda SR prikročí ku komplexnému riešeniu existujúcich problémov výkonu záchrany v horách s cieľom vytvorenia lepších podmienok na poskytnutie adekvátnej pomoci postihnutým príslušníkmi Horskej záchrannej služby.

Po dva a pol roku od vstupu do schengenského priestoru je realitou, že Slovenská republika je jeho plnohodnotným členom. Pripravované opätovné hodnotenie Slovenskej republiky v roku 2012, resp. 2013 zaväzuje vládu nepoľaviť v úsilí o implementáciu schengenského acquis. Dokončenie súvisiacich opatrení na vnútorných hraniciach vrátane aktualizácie projektov na účely dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc, skvalitňovanie fyzického a technického zabezpečenia vonkajšej štátnej hranice s Ukrajinou, medzinárodných letísk schengenského typu, dobudovanie schengenského informačného systému II. generácie a vízového informačného systému patrí medzi priority Slovenskej republiky pri zvyšovaní úrovne bezpečnosti a ochrany schengenského priestoru, realizácia ktorých bude financovaná aj z prostriedkov fondov EÚ.

Vláda SR bude skvalitňovať mechanizmy riadenia migrácie a integrácie cudzincov s dôrazom na zosúladenie a harmonizáciu jednotlivých postupov a politík v týchto oblastiach s vývojom a trendmi v rámci členských štátov EÚ. Slovenská republika sa bude zapájať v rámci rozdeľovania bremena migrácie do presídľovacieho procesu, prijímať migrantov z krajín Európskej únie zaťažených veľkým náporom migrantov, resp. z krajín, v prípade ktorých bolo na úrovni EÚ dohodnuté poskytnutie humanitnej pomoci na základe princípu solidarity. V oblasti azylovej problematiky sa vláda SR zameria na dokončenie druhej etapy budovania spoločného európskeho azylového systému. Bude podporovať súlad azylovej politiky a spoluprácu s ostatnými členskými štátmi EÚ, najmä na úseku zvyšovania kvality rozhodovacích postupov, a zasadí sa za vysokú úroveň ochrany inštitúcie azylu pred jeho zneužívaním. Dobuduje systém readmisných dohôd s Ruskom a Ukrajinou. Vláda SR pripraví koncepčné zámery migračnej politiky Slovenskej republiky na obdobie rokov 2011 - 2015.

Verejná správa

Prejavom modernej, vyspelej spoločnosti je stabilná, racionálne usporiadaná a občanom dobre slúžiaca verejná správa. Kritériom takejto verejnej správy je jej transparentnosť, úspornosť, dostupnosť, výkonové financovanie, decentralizácia a uplatňovanie trhových prvkov. Vláda SR chce vniesť väčšiu dynamiku do procesov modernizácie, ekonomizácie a informatizácie verejnej správy.

Modernizácia verejnej správy predstavuje dlhodobý a zložitý proces. Musí ju sprevádzať debyrokratizácia jej štruktúr a aparátu. Vláda SR uskutoční kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy. Zabezpečí vykonanie revízie všetkých úradov s prezumpciou nepotrebnosti, audity a reštrukturalizáciu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Vláda SR bude presadzovať zracionalizovanie postupov a odbyrokratizovanie práce s informáciami v činnosti orgánov verejnej správy. Vynaloží potrebné úsilie na to, aby sa od občana nevyžadovali informácie v prípadoch, keď ich úrad má k dispozícii alebo keď môže tieto informácie získať iným spôsobom. Vláda SR zavedie princíp, podľa ktorého nedodržanie lehoty zo strany úradu bude zakladať právo občana na vrátenie správneho poplatku.

Vláda SR prehodnotí výsledky decentralizácie kompetencií na všetkých úrovniach verejnej správy. Prehodnotí uplatňovanie kompetencií na úrovni územnej samosprávy so zámerom nastavenia jasných pravidiel spolupôsobenia regionálnej a miestnej samosprávy.

Vláda SR uskutoční komunálnu reformu, ktorá bude motivovať obce k dobrovoľnej spolupráci, spájaniu administratívnych kapacít a k spájaniu obcí v rámci platných zákonov. Podporí budovanie spoločných obecných úradovní, ktoré by mali vytvoriť lepšie podmienky na kontakt občana s úradmi, zracionalizovať a skvalitniť činnosť orgánov miestnej samosprávy. Vláda SR sa zasadí o posilnenie nezávislosti kontroly územnej samosprávy.

V rámci ekonomizácie verejnej správy vláda SR posúdi možnosti ďalšej finančnej decentralizácie. Upraví systém prerozdeľovania verejných financií medzi jednotlivými úrovňami štátnej správy a samosprávy, ktorý zabezpečí ich spravodlivejšie použitie tak, aby objem pridelených finančných prostriedkov zodpovedal rozsahu vykonávaných činností a finančnej náročnosti jednotlivých druhov správy.

Informatizácia zohráva pri riešení všetkých problémov vo verejnej správe rozhodujúcu úlohu. Základom je modernizácia všetkých existujúcich systémov, zavádzanie nových systémov, ich zosúladenie a integrovanie, dosiahnutie kompatibility a interoperability na všetkých úsekoch verejnej správy. Je to základný predpoklad pre poskytovanie kvalitných, rýchlych a dostupných služieb občanom. Vláda SR bude zároveň podporovať plnenie strategických úloh v oblasti informačnej bezpečnosti.

V záujme zvýšenia transparentnosti rozhodovacích procesov pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti a v oblasti verejnej správy vláda SR bude rozvíjať a využívať možnosti dané integrovaným informačným systémom kapitoly ministerstva vnútra, najmä v oblasti projektového riadenia a pri analýzach efektívnosti rozpočtového hospodárenia jednotlivých subjektov.

Vláda SR bude širšie využívať a rozvíjať potenciál spolupráce orgánov verejnej správy s neziskovým sektorom. Vytvorí potrebný legislatívny rámec na to, aby sa neziskové organizácie mohli efektívnejšie podieľať na uspokojovaní potrieb občanov, zvyšovaní kvality ich života a kvality spravovania spoločnosti a demokracie posilnením účasti v rozhodovacích procesoch. Vláda SR vytvorí podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva, vrátane definovania inštitútu dobrovoľníka. Vláda SR podporí aktivity charity, mimovládnych organizácií a kresťanských spoločenstiev, ktoré majú najlepšie výsledky, najmä z fondov EÚ.

Na úseku živnostenského podnikania vláda SR posúdi rozsah pôsobnosti živnostenských úradov v postavení jednotných kontaktných miest obstarávajúcich služby spojené s umožnením vstupu zahraničných i slovenských fyzických osôb aj právnických osôb do podnikania na území Slovenskej republiky. Preskúma možnosť zjednodušenia procesu vydávania preukazov o živnostenskom oprávnení pri voľných živnostiach a preskúma podmienky registrácie podnikateľskej činnosti u fyzických osôb a právnických osôb.

Vláda SR pripraví volebný kódex s cieľom priniesť prehľadnosť, zjednotenie terminológie a jednotnú úpravu niektorých ustanovení súčasných volebných zákonov. Vláda SR navrhne pravidlo: len jeden mandát pri poslancoch Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu. Umožní voľby cez internet vrátane jediného elektronického identifikátora občana.

V súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy bude vláda SR pokračovať v pripájaní všetkých matričných úradov na centrálny informačný systém a v budovaní centrálnej databázy matričných udalostí v rámci celej republiky, ktorá bude poskytovať služby matričným úradom, ako aj verejnosti.

V oblasti nadobudnutia štátneho občianstva vláda SR stanoví prísne pravidlá a kontrolu jeho udeľovania. Zmení zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reaguje na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve, tak, aby zmena eliminovala nežiaduce negatívne účinky tohto zákona na občanov Slovenskej republiky. Vláda SR zlepší služby občanom Slovenskej republiky dlhodobo pracujúcim a študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných a iných administratívnych úkonov.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Budovanie zelenej značky
 6. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 7. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 8. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 9. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 10. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 33 327
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 23 147
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 16 505
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 106
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 691
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 541
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 543
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 457
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 379
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 290
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Starostlivosť o pacientov s ochorením Covid-19 na OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici v Galante.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 238-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 4 260 obetí. Na Slovensku prebieha plošné testovanie.

5 h
Petra Vlhová ide obrovský slalom.

Sledujte online prenos s nami.

4 h
Rusko si vybralo tvrdú silu.

Protesty spája pieseň a pocit beznádeje.

20 h

Neprehliadnite tiež

Ako sa vyvíja nákaza Covid-19 na Slovensku?

3m

Ako sa vyvíja nákaza Covid-19 na Slovensku?

3m
Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta.

Zriadenie senátov prichádza do úvahy po 1. auguste 2021.

7m
Ilustračná fotografia.

Pagáč čelí obžalobe pre výrobu extrémistických materiálov.

29m