SME
Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Programové vyhlásenie vlády: Ministerstvo zahraničných vecí

Zahraničná politika Slovenskej republiky bude čitateľná a dôveryhodná, reflektujúca hodnoty vyznávané Slovenskom a zdieľané euroatlantickým spoločenstvom. Bude ctiť a dodržiavať naše spojenecké záväzky. Ako člen EÚ a NATO sa bude aktívne podieľať na vytváraní systému medzinárodných vzťahov s centrálnou úlohou OSN, opierajúceho sa o základné demokratické hodnoty, práva a slobody, medzinárodné právo a efektívny multilateralizmus.

Zahraničná politika bude slúžiť občanom Slovenskej republiky a ochraňovať ich záujmy. Bude kreatívna, aktívne vyhľadávajúca nové možnosti, koordinovaná a schopná presadzovať svoje ciele v spolupráci viacerých aktérov doma i v zahraničí. Bude sa vyznačovať komunikatívnosťou, otvorenosťou a vzájomným dialógom a spoluprácou s občianskou spoločnosťou pri tvorbe a hodnotení zahraničnej politiky.

Hodnotová zahraničná politika

Vláda SR bude dôsledne obhajovať záujmy Slovenskej republiky a jej občanov. Zahraničnopolitický záujem Slovenska bude vláda SR opierať o hodnoty, ako sú právo na život, osobná sloboda, zachovanie ľudskej dôstojnosti a ďalšie, tvoriace demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd Slovenska. Bude presadzovať triezve vlastenectvo a vedomie európskej spolupatričnosti. Odmietne nacionalizmus, totalitné ideológie a etický relativizmus, ktorý oslabuje úctu k hodnotám. Na multilaterálnych i bilaterálnych fórach bude presadzovať princípy pluralitnej demokracie, právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv a slobôd a bude bojovať proti prejavom extrémizmu, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu. Bude obmedzovať oficiálne kontakty s krajinami, ktoré hrubo a flagrantne porušujú ľudské práva a slobody vlastných občanov, a naopak, zvýši podporu a zintenzívni vzťahy s ich občianskou spoločnosťou a aktivistami bojujúcimi za ľudské práva. Vo vzájomných vzťahoch medzi štátmi bude ctiť a rešpektovať zásady a normy medzinárodného práva. Dôsledne bude odmietať zasahovanie do suverenity Slovenskej republiky vrátane vytvárania inštitucionálnych väzieb medzi cudzím štátom a občanmi Slovenskej republiky bez dohody so Slovenskou republikou alebo praxe prijímania extrateritoriálnych právnych noriem. Bude sa zasadzovať za to, aby pôsobenie a rozhodnutia Rady Európy a Európskeho súdu pre ľudské práva rešpektovali princípy subsidiarity, proporcionality a zároveň sa vyhýbali súdnemu aktivizmu.

Dobrosusedské vzťahy, regionálna bezpečnosť a spolupráca

Vláda SR bude svojou vnútornou aj zahraničnou politikou opierajúcou sa o dobrosusedské vzťahy a regionálnu spoluprácu aktívne prispievať k stabilite a rozvoju stredoeurópskeho regiónu. Udrží tradičný a historicky sformovaný nadštandardný vzťah s Českou republikou, bude rozvíjať vzťahy s Poľskom, ktoré majú pre Slovenskú republiku osobitný význam a prekračujú regionálny rozmer, a Rakúskom najmä pri využívaní spoločného potenciálu rastu a regionálneho rozvoja.

Vláda SR osobitne chce zlepšiť vzťahy s Maďarskou republikou. Za základ rozvoja bilaterálnych vzťahov s Maďarskou republikou považuje Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci z roku 1995, ako aj členstvo oboch krajín v EÚ a NATO. V tomto rámci bude hľadať priesečníky spoločných záujmov a presadzovať pozitívnu a perspektívnu agendu vo vzájomných vzťahoch pre dobro občanov oboch štátov.

Bude budovať väčšiu dôveru a zefektívnenie činnosti V4, využívať jej potenciál na budovanie stability v regióne, rast prestíže a váhy jej členských krajín v EÚ. Rozšírený formát V4 plus zameria najmä na posilňovanie spolupráce v prioritných sektorálnych otázkach (infraštruktúra, energetika, fondy) a na podporu procesu rozširovania EÚ.

Bezpečná, ekonomicky napredujúca, demokratická a slobodná Ukrajina predstavuje významný prvok celoeurópskej stability. Vláda SR bude naďalej aktívne podporovať integračné a modernizačné zámery Ukrajiny, približujúce ju k priestoru bezpečnosti a prosperity, v ktorom je Slovenská republika ukotvená. S týmto cieľom bude vláda SR viesť intenzívny dialóg s predstaviteľmi vlády aj občianskej spoločnosti na Ukrajine. Modernizácia Ukrajiny, zlepšenie fungovania jej vnútorného trhu a posilnenie jej hospodárskeho rastu môžu vytvoriť aj viac príležitostí pre východ Slovenska.

Aktívna európska politika

Vláda SR chce viesť aktívnu európsku politiku odrážajúcu skutočnosť, že Slovensko nielen patrí do EÚ, ale ju aj spoluvytvára. Slovenská republika bude v rámci svojho pôsobenia v EÚ využívať nástroje, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva, na presadzovanie svojich záujmov. Bude dôsledne uplatňovať princíp subsidiarity, zvlášť v takých oblastiach, ako sú občianske práva, sociálna politika, vzdelanie a kultúra. Bude presadzovať zásadné posilnenie mechanizmov na úrovni EÚ, najmä Paktu rastu a stability, vrátane sankcií s cieľom dlhodobo stabilizovať verejné financie krajín eurozóny. V oblastiach s rozhodovaním kvalifikovanou väčšinou bude Slovensko hľadať vhodné riešenia v spolupráci s krajinami s obdobnými záujmami. Bude využívať princíp jednomyseľnosti v rozhodnutiach EÚ, ktorý je základom spolupráce na báze dôvery a rovnosti medzi krajinami, v oblasti priamych daní, trestného práva, rodinnej politiky, zahraničnej politiky a obrany. Bude monitorovať všetky legislatívne, ako aj nelegislatívne návrhy Európskej komisie tak, aby NR SR vedela využiť práva, ktoré jej vyplývajú z Lisabonskej zmluvy.

Stratégiu Európa 2020 a z nej vyplývajúce iniciatívy vláda SR vníma ako spoločný nástroj na presadzovanie reforiem v rámci EÚ, ktoré sú nevyhnutné z krátkodobého hľadiska na podporu prekonania krízy, zo strednodobého hľadiska na dosahovanie udržateľného a zdravého ekonomického rastu v EÚ, ako aj posilnenie Únie v procese globalizácie.

V rokovaniach o rozpočte po roku 2013 (viacročný finančný rámec) sa vláda SR bude snažiť o dosiahnutie optimálnej rozpočtovej pozície. Dôraz bude klásť predovšetkým na zachovanie čo najväčšieho podielu politiky súdržnosti na výdavkoch rozpočtu EÚ a na presmerovanie výdavkov rozpočtu EÚ na oblasti s vyššou pridanou hodnotou (zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ, vzdelávanie, výskum a inovácie).

Vláda SR podporí kroky smerujúce k posilňovaniu energetickej bezpečnosti EÚ, ktorá je pre SR kľúčovou otázkou jej domácej prosperity a bezpečnosti.

Vláda SR sa bude podieľať na cieľoch EÚ v oblasti znižovania emisií, posilňovania obnoviteľných zdrojov, zvyšovania energetickej efektívnosti. Bude presadzovať politiky a nástroje, ktoré zabezpečia nákladovú efektívnosť pri implementácii týchto cieľov a budú minimalizovať negatívne účinky na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Vláda SR bude podporovať pokračovanie rozšírenia Európskej únie. Očakáva zrýchlené prístupové rozhovory Islandu s EÚ a skoré ukončenie prístupových rozhovorov s Chorvátskom. Aktívne bude pomáhať v procese integrácie štátov západného Balkánu odovzdávaním svojich skúseností z európskej integrácie a uplatňovania vnútorných reforiem.

Podporí rozvoj spolupráce v rámci Východného partnerstva a ponúknutie konkrétnej integračnej perspektívy pre Ukrajinu. Slovenská zahraničná politika bude aktívne spoluvytvárať Východné partnerstvo a politiky Európskej únie voči postsovietskemu priestoru.

Garancie bezpečnosti, transatlantické vzťahy, vzťahy s USA

NATO je hlavným garantom bezpečnosti Slovenskej republiky. Vláda SR sa bude usilovať o posilňovanie spojeneckých väzieb v rámci organizácie a o jej úspešnú transformáciu tak, aby bola schopná reagovať na nové výzvy a hrozby. Bude aktívna v otázkach boja proti terorizmu a nešírenia zbraní hromadného ničenia tak na pôde OSN, ako aj v rámci inštitúcií a orgánov EÚ, NATO a OBSE. Bude presadzovať prevenciu a posilnenie globálnej, európskej a regionálnej bezpečnosti. Podporí užšiu vzájomnú spoluprácu NATO a EÚ tak, aby sa v maximálnej miere využili silné stránky oboch zoskupení pre rozvoj mieru, stability, bezpečnosti a prosperity v Európe a vo svete.

Vláda SR bude posilňovať transatlantickú väzbu vo všetkých jej aspektoch. Okrem oblasti bezpečnosti sa v bilaterálnych vzťahoch s USA zameria najmä na rozvoj ekonomickej spolupráce a spolupráce v oblasti vedy a rozvoja v záujme vytvárať lepšie podmienky pre ekonomický rast Slovenska a rozvoj vedomostnej spoločnosti.

Rusko, štáty východnej Európy, Strednej Ázie a južného Kaukazu

Vláda SR má záujem na dobrých politických, hospodárskych a kultúrnych vzťahoch s Ruskom. Ich hĺbku budú určovať hodnoty, ktoré vyznáva, a jasne definovaný záujem Slovenska. V bilaterálnej oblasti sa bude snažiť o pragmatický rozvoj vzájomne výhodných ekonomických vzťahov, prehlbovanie kultúrnych stykov a vzájomného poznania. Slovensko je prirodzene zainteresované na modernom, pluralitnom, demokratickom Rusku rešpektujúcom slobodu jednotlivca a bude ho na tejto ceste podporovať bilaterálne aj prostredníctvom EÚ, NATO a ďalších medzinárodných organizácií. Bude podporovať silné a transparentné vzťahy EÚ s Ruskom (vrátane energetiky) a podporí členstvo Ruska vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Vo vzťahu k ostatným štátom bude klásť dôraz na ekonomickú spoluprácu, demokratický rozvoj, podporu ich nezávislosti, budovanie štátnych kapacít a zabezpečovanie regionálnej spolupráce s využitím transformačných skúseností Slovenska.

Ekonomická politika v zahraničí

Zahraničná politika bude napomáhať zvyšovanie hospodárskeho rastu, prílev zahraničných investícií a tvorbu nových pracovných miest. Vláda SR preto vytvorí funkčný model jednotného riadenia zahraničnej služby s cieľom maximálne efektívneho využitia kapacít siete slovenských zastupiteľských úradov vrátane plnej integrácie OBEO do štruktúry MZV SR. Geografické rozloženie zastúpení bude zodpovedať hlavným ekonomickým záujmom Slovenska.

Rozvojová pomoc

Slovenská republika sa ako člen EÚ a OECD hlási k princípu medzinárodnej solidarity s chudobnými a menej rozvinutými krajinami sveta. Rozvojová pomoc vyjadruje charakter a schopnosti Slovenska i jeho občanov pomáhať iným. V súlade s európskymi princípmi a našimi záujmami sa vláda SR bude usilovať, aby oficiálna rozvojová pomoc bola transparentnejšia a účinnejšia. Zabezpečí, aby dôsledne vychádzala zo znalosti potrieb cieľových krajín i medzinárodného donorského prostredia a aby mohla flexibilne reagovať na aktuálne globálne výzvy a súčasne si udržať pragmatický rozmer (využitie transformačných skúseností SR). V bilaterálnom programe zníži počet cieľových krajín, zlepší programové riadenie, zavedie systém nezávislého monitoringu a vyhodnocovania úspešnosti projektov. Bude lepšie komunikovať dosiahnuté výsledky domácej i medzinárodnej verejnosti. Bude viesť dialóg s mimovládnymi organizáciami a hľadať synergie s relevantnými medzinárodnými aktérmi. Podporí rozvojové vzdelávanie na školách a výchovu mladých ľudí vo vedomí solidarity a spolupatričnosti.

Pomoc a služby občanom v zahraničí, krajania

Občania Slovenskej republiky, ktorí sa ocitnú v zahraničí v núdzi, majú právo požiadať svoju vlasť o pomoc. Vláda SR sa postará, aby pomoc občanom Slovenskej republiky na ochranu ich záujmov a práv bola kvalitná, kvalifikovaná, rýchla, efektívna a dostupná. V krajinách, kde neexistuje zastúpenie Slovenskej republiky, sa dohodne na zastupovaní našich občanov s našimi najbližšími partnermi. Zlepší služby slovenským občanom dlhodobo pracujúcim alebo študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných a iných administratívnych úkonov.

Vláda SR si praje, aby občania mohli byť na svoju vlasť v zahraničí hrdí. Vytvorí funkčný mechanizmus koordinovanej globálnej prezentácie Slovenska. Do procesu tvorby prezentačnej identity Slovenska prizve širšiu expertnú komunitu a bude spolupracovať s akademickým i podnikateľským sektorom.

Bude posilňovať rozvoj krajanských komunít v zahraničí a dbať o zachovanie a rozvoj ich kultúrnej identity a spätosti so Slovenskom.

Nové výzvy

Pri rýchlej dynamike zmien v bezpečnostnom prostredí bude vláda SR venovať zvýšenú pozornosť globálnym výzvam, ktoré môžu mať priamy dosah na SR (klimatické zmeny, chudoba, zdroje pitnej vody, migrácia, zlyhávajúce štáty, kybernetické útoky). V týchto otázkach sa bude aktívne zapájať do tvorby politiky EÚ a NATO, aby ich pozície na globálnej scéne odrážali aj dlhodobé záujmy Slovenskej republiky a jej občanov. Sformuluje čitateľný a vyvážený záujem Slovenskej republiky v otázke klimatických zmien. Podporuje vytvorenie štruktúr krízového manažmentu a preventívnej diplomacie v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Pri nedávnom náraste kybernetických útokov v našom okolí sa zasadí o posilnenie kapacít kybernetickej obrany v rámci strategického plánovania NATO.

Otvorenosť a verejná kontrola zahraničnej politiky

Aby mohla zahraničná politika lepšie slúžiť občanom, musí byť efektívna, ekonomická a legitímna. Vláda SR bude klásť dôraz na strategické plánovanie zahraničnej politiky. Širšie zmeny v zahraničnopolitickom prostredí si vyžadujú slovenského diplomata schopného flexibilne spolupracovať pri presadzovaní záujmov Slovenskej republiky s domácimi a zahraničnými partnermi, uplatniteľného v európskej diplomatickej službe. Kvalifikovanosť a profesionalita pracovníkov MZV SR povedie k zvýšeniu efektívnosti zahraničnej služby. Vláda SR prehodnotí sieť zastupiteľských úradov, aby zabezpečila ochranu záujmov a práv Slovenskej republiky a jej občanov pri lepšom zhodnotení verejných financií. Nadviaže na základy programového rozpočtovania a projektového riadenia. Prehodnotí efektívnosť a právnu formu Správy služieb diplomatického zboru.

Zvýši legitimitu tvorby a výkonu zahraničnej politiky. Bude viesť aktívnu diskusiu o zahraničnej politike s občianskou spoločnosťou. Interakcia s ňou bude založená na komunikácii, koordinácii a kooperácii.

Zlepší systém ministerského vzdelávania, aby jeho výsledkom bola vyššia kvalita zamestnancov MZV SR a ich silnejšia angažovanosť v príprave domácich kapacít v zahraničnej politike. V súlade s cieľmi zahraničnej politiky podporí projektové prepojenia slovenských a zahraničných univerzít, výskumných centier, akademických inštitúcií a iných neštátnych organizácií.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Home (ale aj) Office
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 8. Zelená Bratislava
 9. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 1. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 2. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 3. Bezbariérové vozidlo
 4. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Zelená Bratislava
 8. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 9. Ruža zmeny
 10. Úpravy automobilov pre ZŤP
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 29 011
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 248
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 996
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 822
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 603
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 256
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 468
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 221
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 155
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 8 919
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Zákaz vychádzania pre netestovaných? Pochybnosti majú ústavní právnici aj prezidentka

Vláda riskuje, že Ústavný súd zruší testovanie skôr, ako sa začne.

Ilustračné foto.

Prezidentka odmieta sankcie za neúčasť na testovaní (minúta po minúte)

Pribudlo ďalších šesť úmrtí na Covid-19, zomrel aj lekár z Oravy.

Prezidentka Zuzana Čaputová na rokovaní bezpečnostnej rady.
Zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia pracujú na výrobnej linke.
Komentár Petra Schutza

Významná časť národa už dávno žije v osobnom lockdowne

Medzi tmami a hmlami.

Peter Schutz.

Neprehliadnite tiež

Z tenisového centra v Košiciach škrtli halu, ušetria 15 miliónov

Poslanci odobrili memorandum so zväzom s podmienkami.

Z Národného tenisového centra bude po škrtoch Národné tréningové centrum.

Situácia v škole v Rokycanoch je vybičovaná. Učiteľky nedostávajú výplaty

Obec s otvorením 5. ročníka súhlasila, starosta si ide svoje.

Odvolaná riaditeľka ZŠ Rokycany Iveta Markovičová.

Takmer raz toľko. Zákazku mala Myslava preplatiť o 90 percent

Kontrolór hovorí o predražených prácach. Starostka to odmieta.

Starostka tvrdí, že postupovali podľa smernice. Podľa kontrolórov ju však ešte predtým zrušili.
Dobré ráno

Dobré ráno: Prvé dni po pôrode ovplyvnia celý život, aj tak delíme matky od detí

V roku 2018 sa na Slovensku narodilo predčasne štyritisíc detí.

Podcast Dobré Ráno.