SME
Streda, 8. júl, 2020 | Meniny má IvanKrížovkyKrížovky

Návrh zákona, ktorý prikazuje štátu zverejnenie zmlúv na internete

Návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

(Tučným písmom zvýraznilo dôležité pasáže sme.sk)

Čítajte text návrhu novely aj s príslušenstvom na webe ministerstva spravodlivosti

(Návrh)

Zákon

z ... 2010,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a mení a dopĺňa zákon
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47b, ktoré znejú:

㤠47a

(1) Písomná zmluva, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona1a) (ďalej len „povinná osoba") a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce alebo majetkom vyššieho územného celku alebo Európskej únie, nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby podľa osobitného predpisu;1a) tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov o vzniku alebo nadobúdaní práv a povinností a ani ustanovenia osobitného predpisu1a) o obmedzení prístupu k informáciám.

(2) Ak povinná osoba nemá webové sídlo alebo ak ktorýkoľvek účastník zmluvy uzavretej podľa odseku 1 zverejní zmluvu v Obchodnom vestníku, zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku. V Obchodnom vestníku sa zmluva uzatvorená podľa odseku 1 zverejňuje bezodplatne.

(3) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, nadobúda účinnosť deň po dni jej prvého zverejnenia.

(4) Ak nie je zmluva zverejnená podľa odseku 1 alebo 2 do jedného mesiaca odo dňa jej podpisu, platí, že účastníci zmluvy od zmluvy odstúpili.

(5) Nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa odsekov 1 až 3 nie je sú dotknuté ustanovenia tohto zákona alebo osobitný zákonov o nadobúdaní práv a povinností.".

§ 47b

Písomná zmluva podľa § 47a ods. 1 uzavretá na účely odstránenia živelnej pohromy, havárie alebo situácie bezprostredne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, ak je to nevyhnutné, nadobudne účinnosť aj bez zverejnenia podľa § 47a.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.".

2. Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:

㤠48a

(1) Od zmluvy podľa § 47a možno odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti podľa § 47a.

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.

(3) Dojednanie v zmluve podľa odseku 1 o odstupnom je v tomto prípade neplatné. Rovnako je neplatné i každé dojednanie, na základe ktorého vzniká povinnosť účastníkovi zmluvy podľa odseku 1 poskytnúť plnenie v súvislosti s odstúpením od zmluvy.".

3. Za § 582 sa vkladá § 582a, ktorý znie:

㤠582a

(1) Ustanovenia zmluvy podľa § 47a ods. 1 dojednanej na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, ktoré by vylučovali možnosť vypovedať zmluvu alebo ktoré by umožnili zmluvu vypovedať v lehote dlhšej ako je uvedená v § 582 ods. 1, sú neplatné.


(2) Rovnako je neplatné ustanovenie zmluvy podľa ktorého sa platnosť zmluvy uzatvorenej na určitú dobu po uplynutí doby, na ktorú bola uzavretá, predĺži.".

4. V deviatej časti sa za pätnástu hlavu vkladá šestnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie::

"ŠESTNÁSTA HLAVA

PRECHODNÉ USTANOVENIA
K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. decembra 2010

§ 879n

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. decembrom 2010; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2010 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2010.".

Čl. II

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení takto:

1. § 5 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Povinná osoba je povinná zverejniť písomné zmluvy, ktorých jedným z účastníkov je povinná osoba a ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce alebo majetkom vyššieho územného celku alebo Európskej únie.7a) Písomné zmluvy podľa prechádzajúcej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť aj bez zverejnenia,7b) je povinná osoba zverejniť do 10 dní odo dňa ich účinnosti.

(11) Povinná osoba je povinná zverejniť objednávky tovarov a služieb a s tým súvisiace faktúry, ktoré získala za verejné prostriedky, a to do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) § 47a Občianskeho zákonníka.

7b) § 47b Občianskeho zákonníka.".

2. V § 10 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce alebo Európskej únie,".

3. § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa
§ 5 ods. 10.".


4. V § 11 ods. 2 sa slová „verejné financie" nahrádzajú slovami „verejné prostriedky" a za slová „majetkom obce" sa vkladajú slová „alebo Európskej únie".

5. Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22c

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. januára 2011

Písomné zmluvy podľa § 5 ods. 10, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. januárom 2011 a ktoré sú k 1. januáru 2011 účinné je povinná osoba povinná zverejniť podľa tohto zákona.".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Skvelý program pre deti? Pomôže výzva Gesto pre rodičov
 2. Ako si správne vybrať akumulátorovú techniku?
 3. Krížovkársky magazín Lišiak opäť v denníku SME
 4. Samsung „zdivočel“. Za nákup ponúka späť až 2 tisícky
 5. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku
 6. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac
 7. Lokálne nákupy vo VIVO! Markete
 8. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark?
 9. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách
 10. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií
 1. Samsung „zdivočel“. Za nákup ponúka späť až 2 tisícky
 2. Krížovkársky magazín Lišiak opäť v denníku SME
 3. Garmin pridáva technológiu solárneho dobíjania
 4. Discover even more with the Spectacular Slovakia bundle offer
 5. Najviac slovenských dodávateľov vlastnej značky má COOP Jednota
 6. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku
 7. Nechceli ich pustiť na pozemok
 8. Užite si sedem dobrých rokov s hypotékou
 9. Skvelý program pre deti? Pomôže výzva Gesto pre rodičov
 10. V Poprade pribudnú byty, Barbora už rastie
 1. Ázii dali košom. Tieto bicykle sa celé vyrábajú na Slovensku 38 121
 2. Kedysi ovocie chutilo inak. Rozmanitosť sa zachovala na dedinách 20 964
 3. Za päť rokov chce mať päť reštaurácií 20 021
 4. Zmenia sa Vysoké Tatry na lunapark? 16 761
 5. 15 miest v Grécku, na ktoré sú domáci najpyšnejší 13 324
 6. Poznáte zaujímavosti Malty? Tieto lákajú turistov najviac 13 020
 7. Ťažšie sa vám dýcha? Možno máte vlhký dom 12 940
 8. Magazín denníka SME: Leto v Čechách a na Morave 10 702
 9. Tieto chyby sú pri zateplení fasády najčastejšie – vyhnite sa im 10 698
 10. Leto na Slovensku: Mimoriadny 48-stranový magazín týždenníkov MY 9 916
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračné foto
Obvinený Norbert Bödör prichádza na Špecializovaný trestný súd
NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU

Kollárovo Fun Radio vysielalo reklamu škole, na ktorej získal podozrivý titul

Koľko škola zaplatila, to neprezradila.

Boris Kollár stále tvrdí, že svoj titul získal v súlade so zákonom.
Píše Martin Kugla

Miklošovo zrkadlo koaličnej krízy zlyhalo

A ukazuje, kam smeruje Matovičova vláda.

Podpredseda Za ľúdi Juraj Šeliga a šéf Národnej rady Boris Kollár počas rozpravy.
Cynická obluda

Oficiálne odhodenie zábran

Rozumnejším ľuďom to bolo jasné už dávno pred voľbami a tí ostatní dostali včera šancu aspoň troška vytriezvieť.

Neprehliadnite tiež

Gröhling má pripravený zákon na odoberanie vysokoškolských titulov

Minister školstva má v pláne meniť aj zákon o vysokých školách.

Minister školstva Branislav Gröhling.

Na koronavírus pozitívne testovali ďalších 31 osôb

Celkovo Slovensko eviduje 2225 pozitívne testovaných na koronavírus.

Ilustračné foto

V nemocnici na Antolskej našli mŕtveho muža

Muža našli v priestoroch, ktoré sú vyhradené upratovačom.

Fakultná nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke.