Diár-prehľad TASR o podujatiach na Slovensku na pondelok 10. júna

--------------------------------------------------------------------- Uvedené informácie sú bez záruky. TASR nezabezpečuje ich spravodajské krytie v celom rozsahu --------------------------------------------------------------------- =====================================================================

P R E Z I D E N T SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - Tlačová konferencia prezidenta SR Rudolfa Schustera po návrate z oficiálnej návštevy Kanady a USA sa uskutoční cca o 11.15 h vo VIP salóniku Letiska M. R. Štefánika. =====================================================================

N Á R O D N Á R A D A SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - V budove NR SR, miestnosť č. 143, bude o 09.00 h zasadať Výbor NR SR pre zdravotníctvo. =====================================================================

V L Á D A SR =====================================================================

B R A T I S L A V A - V budove Úradu vlády SR na Nám. slobody č. 1 v Bratislave sa o 13.00 h uskutoční rokovanie Porady ekonomických ministrov (PEM) vlády SR. Program:

1. Analýza tvorby a použitia správnych fondov zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce

2. Návrh na posilnenie vlastných daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov

3. Správa o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2010 a Akčného plánu rozvoja bývania do roku 2005

4. Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2003-2005 a návrh na zrušenie úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 457/1998

5. Návrh na jednorazové oddlženie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu

6. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii príspevkovej organizácie Lignotesting, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Štátna skúšobňa SKTC-129

7. Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie Prezídia Fondu národného majetku SR č. 787/1996 o privatizácii časti podniku DREVONA, štátny podnik, Banská Bystrica

8. Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie Prezídia Fondu národného majetku SR č. 70/1995 o privatizácii priamym predajom časti majetku podniku Pozemné stavby, štátny podnik, Banská Bystrica

9. Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie Prezídia Fondu národného majetku SR č. 321/1995 o privatizácii priamym predajom časti podniku VINO Nitra, štátny podnik so sídlom v Lužiankach prevádzka Hurbanovo

10. Rôzne

Poznámka:

Prípadné zmeny a doplnky tohto programu budú zverejnené na internetovej stránke Úradu vlády SR: www.vlada.gov.sk.

=====================================================================

O F I C I Á L N E N Á V Š T E V Y A P R I J A T I A : =====================================================================

B R A T I S L A V A - Minister školstva SR Peter Ponický a bavorský minister pre vedu, výskum a umenie Hans Zehetmair podpíšu o 09.15 h v salóniku Konzul hotela Forum v Bratislave Dohodu medzi MŠ SR a bavorským ministerstvom pre vedu, výskum a umenie o podmienkach pôsobenia lektora slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Regensburg.

O 9.30 h obaja ministri navštívia Univerzitu Komenského, kde si prezrú informačné stánky bavorských vysokých škôl. Neskôr, o 10.00 h, ministri spoločne otvoria sympózium slovenských germanistov Regionalita a identita na Filozofickej fakulte UK.

B R A T I S L A V A - Minister obrany SR Jozef Stank odcestuje na dvojdňovú oficiálnu návštevu Rumunska. =====================================================================

T L A Č O V É B E S E D Y ===================================================================

B R A T I S L A V A - Pravidelná tlačová konferencia Pravej slovenskej národnej strany (PSNS) sa uskutoční o 09.30 h v zasadačke na Nevädzovej č. 5, (3.posch) v Bratislave za účasti predsedu PSNS Jána Slotu.

B R A T I S L A V A - Tlačová konferencia Občianskej konzervatívnej strany (OKS) sa bude konať o 10.00 h v salóniku na 1. poschodí, Žabotova ul. 2 v Bratislave. Téma TK: OKS k skrytému obsahu eurozákonov.

B R A T I S L A V A - Platforma SNS Za zjednotenie národných síl pozýva novinárov na tlačovú besedu, na ktorej predstavia výzvu adresovanú vedeniam SNS a PSNS za zjednotenie národných síl.

Tlačová beseda platformy sa uskutoční o 11.00 hod v malej zasadačke Domu novinárov za účasti signatárov - Mariána Kapustu, člena ÚR SNS a Pavla Luptáka, člena Predsedníctva ÚR SNS.

B R A T I S L A V A - Tlačová konferencia Greenpeace pri príležitosti otvorenia medzinárodného toxického turné v strednej Európe sa uskutoční o 10.00 h v boteli Fairway, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Bratislava.

Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti na stav toxického znečistenia najmä vôd a jeho dopad na zdravie obyvateľov a životné prostredie.

B R A T I S L A V A - Regionálne centrum Rozvojového programu OSN (UNDP) usporiada o 10.00 h v budove UNDP, Grösslingova ulica 35, Bratislava, tlačovú konferenciu o Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu (26.8.-4.9.2002).

B R A T I S L A V A - Kultúrne leto 2002 sa v mestskej časti Nové Mesto začne v sobotu 15. júna jedenástym ročníkom podujatia s bohatým programom. V súvislosti s prípravou Kultúrneho leta 2002 a prevádzkou prírodného rekreačno-športového areálu Kuchajda sa uskutoční o 09.30 h v zasadačke Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 4. poschodie, Bratislava, tlačová konferencia.

B R A T I S L A V A - O 10.00 h sa v Istropolise, Trnavské mýto č. 1, salónik na 2. poschodí (v chodbe oproti bufetu), v Bratislave uskutoční tlačová beseda Organizačného výboru Občianskej iniciatívy Nesloboda divákovho výberu na tému "Stane sa poškodzovanie spotrebiteľov v SR po cenovom terore UPC samozrejmosťou?"

B R A T I S L A V A - V salóniku Consul hotela Forum v Bratislave sa o 13.30 h uskutoční tlačová konferencia autora najúspešnejšej reformy dôchodkového systému na svete v Chile Josého Pineru, ktorú organizuje Nadácia F. A. Hayeka.

B R A T I S L A V A - Tlačová konferencia organizátorov atletického podujatia Cena Slovenska Slovak Gold sa uskutoční o 10.30 h v budove SZTK na Junáckej 6. Na TK sa zúčastnia aj niektorí z už prítomných zahraničných účastníkov podujatia.

P R E Š O V - Tlačová beseda predsedu HZDS Vladimíra Mečiara sa uskutoční o 13.00 h v Krajskej kancelárii HZDS na Levočskej ulici v Prešove.

K O Š I C E - O príprave 9. ročníka medzinárodnej balónovej fiesty US. Steel Balloon Cup Košice budú informovať jej organizátori o 10.00 h v SSN na Letnej ulici v Košiciach.

K O Š I C E - Košice - SSN - 11.00 - Tlačová konferencia občianskeho združenia FORZA o projekte Dolná brána 2002 a kultúrnych podujatiach v pešej zóne Košíc sa uskutoční o 11.00 h v SSN na Letnej ulici v Košiciach.

=====================================================================

S E M I N Á R E - K O N F E R E N C I E - P R E D N Á Š K Y =====================================================================

B R A T I S L A V A - Strana Smer (tretia cesta) organizuje o 14.00 h v bratislavskej Redute stretnutie 220 starostov miest a obcí Rakúska s predstaviteľmi slovenských miest a obcí a zástupcami politických strán. Podujatie oficiálne otvorí predseda Smeru Robert Fico.

Zúčastnení budú diskutovať o slovensko-rakúskej spolupráci na komunálnej úrovni s cieľom nadviazania užších kontaktov.

Vstup pre zástupcov médií je voľný.

B R A T I S L A V A - Prezentácia pravidelnej správy Amnesty International pod názvom Ľudské práva vo svete po 11. septembri 2001 sa bude konať o 17.00 h v Českom centre, Hviezdoslavovo námestie 8 v Bratislave.

B R A T I S L A V A - Veľvyslanec a vedúci Delegácie Európskej komisie v SR Eric van der Linden a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ing. Ladislav Saxa pozývajú novinárov o 11.30 h na oficiálne otvorenie projektu ISPA spojené s tlačovou konferenciou a prehliadkou železničnej trate Bratislava Rača-Trnava-Piešťany. Program stretnutia:

11.30 h stretnutie na Hlavnej stanici v Bratislave, predstavenie projektu ISPA

11.50 h Odchod salónneho vozňa z Hlavnej železničnej stanice v Bratislave a prehliadka železničnej trate Bratislava Rača-Trnava-Piešťany, tlačová konferencia spojená s občerstvením v salónnom vagóne Slov. železníc

14.25 h predpokladaný návrat na bratislavskú Hlavnú stanicu

B R A T I S L A V A - V poradí 10. školiaci kurz Regionálneho školiaceho centra pre implementáciu Bazilejského dohovoru (Dohovor o pohybe nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní) a transfer ekologicky prijateľných technológií sa začne v pondelok o 09.00 h v kongresovej sále hotela Barónka v Bratislave. Kurz, ktorý sa bude konať v dňoch 10.-12. júna, bude venovaný téme: Porovnávacia analýza medzinárodných zoznamov odpadov a kontrolných systémov.

B R A T I S L A V A - Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) usporiada o 09.00 v bratislavskom hoteli Forum ďalšiu zo série programových konferencií pod názvom Osobná zodpovednosť, spravodlivosť a solidarita - základ sociálnej reformy.

O výsledkoch konferencie sa bude o 13.00 h v hoteli Forum konať tlačová konferencia.

Ž I L I N A - Diskusný seminár na tému NATO - nebojme pripravili Únia žien Slovenska Bratislava v spolupráci s Krajskou organizáciou ÚŽS v Žiline. Podujatie sa uskutoční o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu. =====================================================================

P R O G R A M Y D I V A D I E L =====================================================================

B R A T I S L A V A - Dielo Georga Bizeta - operu Carmen - uvedie o 19.00 h v réžii Mariána Chudovského Opera Slovenského národného divadla. Inscenačný tím dielo aktualizoval a posunul ho do tridsiatych rokov 20. storočia, doby občianskej vojny v Španielsku.

Nepochybne najvýznamnejšia a najpopulárnejšia opera Georga Bizeta mala premiéru 3. marca 1875 na doskách parížskej Opéra Comique. Publikum ju prijalo rezervovane, tlač zdrvujúco. Bizet, ktorý už dlhší čas trpel srdcovou chorobou, prežil neúspech premiéry iba o tri mesiace. Zomrel vo veku 38 rokov na akútny záchvat anginy pectoris. Napriek počiatočnému neúspechu sa Carmen v októbri 1875 dočkala triumfálneho uvedenia vo viedenskej Dvornej opere. Zakrátko sa sláva tohto diela rozbehla po celej Európe.

B R A T I S L A V A - Na Novej scéne sa uskutoční o 19.00 h repríza muzikálu s názvom Klietka bláznov.

Dej muzikálu sa odohráva v prostredí transvestitského baru v Saint Tropez s názvom Klietka bláznov a jemným spôsobom analyzuje vzťahy mužov a žien v rozličných kombináciách. Na pozadí príbehu divák uvidí konfrontáciu dvoch diametrálne odlišných svetov.

B R A T I S L A V A - Repríza hry Johna Godbera a Jane Thorntonovej s názvom Barmanky sa uskutoční o 19.00 h v Štúdiu L+S v Bratislave. V réžii Jakuba Nvotu sa predstavia Zuzana Kocúriková, Kamila Magálová, Diana Mórová a Zdena Studenková.

B R A T I S L A V A - Hru Stefana Caneva Druhá smrť Jany z Arcu uvedú o 19.00 h v Divadelnom klube na Školskej ulici v Bratislave. V hre v réžii Štefana Korenčiho účinkujú Peter Kočiš, Marián Geišberg a Ján Kroner.

B R A T I S L A V A - Radošinské naivné divadlo uvedie o 19.00 h na svojej domácej scéne v bratislavskom Istropolise hru Stanislava Štepku Tata.

B R A T I S L A V A - Divadlo/Škola Ludus nadviazalo spoluprácu s Vyššou odbornou školou (VOŠ) hereckou v Prahe, ktorá vznikla v roku 1994. Štúdium na VOŠ hereckej je trojročné pomaturitné, zamerané na odbor herectvo a moderovanie. Inscenácie v ktorých študenti hrajú sú profesionálne pripravené výraznými réžijnými osobnosťami. Škola má vlastnú scénu - Pidivadlo, v ktorom pravidelne uvádza svoje inscenácie. O kvalite predstavení sa budú môcť presvedčiť aj slovenskí diváci. Pražskí študenti sa v Bratislave na scéne divadla Luxus na Tupolevovej ulici predstavia v pondelok a v utorok tromi inscenáciami. V pondelok o 10.00 h uvedú hru A. T. Averčenka Podivíni na jevišti a o 19.00 h inscenáciu M. Hlauča a kol. Úplněk.

S E N E C - Klasickú rozprávku pre deti Pyšná princezná, ktorú autor Ladislav Kočan napísal na motívy Boženy Němcovej, uvedie o 09.00 h a 11.00 h trnavské divadlo Jána Palárika v Senci.

Divadelná podoba rozprávky vychádza z možnosti vytvorenia dramatického dialógu postaveného na premene pýchy na lásku. Detský divák a všetci milovníci rozprávok tak môžu zhliadnuť malú komédiu o princeznej, ktorá je pyšná až kým nepozná skutočnú lásku. Pýcha sa premení na vrúcny cit a oddanosť.

K O Š I C E - Rozprávkový muzikál J. Prokeša Kvak a Žblnk o dvoch nerozlučných priateľoch, malým Košičanom zahrajú o 09.00 h herci košického bábkového divadla.

P R E Š O V - Spevohru poľskej dvojice autorov Ernesta Brylla a Katerszyny Gärtnerovej Na skle maľované uvedie o 11.00 h Divadlo J. Záborského v Prešove. ===================================================================== V E R N I S Á Ž E - K O N C E R T Y - K R S T Y - F E S T I V A L Y =====================================================================

B R A T I S L A V A - 10. jún 2002

18.00 hod. poetické stretnutie v Zichyho paláci, na ktorom budú Michael Kruger a Ján Buzássy čítať zo svojich prác. 9.00 hod. - prezentácia bavorských vysokých škôl vo foyer Univerzity Komenského prostredníctvom informačných stojanov, osobných konzultácií ako i prednášok a diskusií. Podujatie potrvá do 11. júna. 10.00 hod. sympózium Regionalita a identita, ktorá sa uskutoční na Filozofickej fakulte UK.

P E Z I N O K - Vernisáž a vyhodnotenie krajskej súťaže AMFO a DIAFOTO sa uskutoční o 17.00 h v Kultúrnom centre v Pezinku.

Výstava potrvá do 23. júna.

V R Á B L E - Desiaty ročník IUVENTUS CANTI - Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina sa bude konať v dňoch 10. až 14. júna v budove Mestského úradu vo Vrábľoch.

IUVENTUS CANTI patrí k významným podujatiam v oblasti klasického sólového spevu na Slovensku. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR, organizátorom Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a Mesto Vráble, odbornú porotu vedie Jana Billová (VŠMU), umeleckú garanciu na seba prevzal prof. Andrej Kucharský, známy slovenský operný spevák a pedagóg pôsobiaci v nemeckom Mníchove.

Cieľom súťaže je prispieť k rozvoju interpretačného umenia na Slovensku a zvyšovaniu umeleckej úrovne výučby spevu na umeleckých školách.

Súťaž je verejná, dvojkolová. Súťažiaci sú rozdelení do piatich vekových kategórií.

B R E Z N O - Horehronské múzeum v Brezne pozýva na výstavu obrazov Igora Faška a nábytku pre lovcov snov Petra Strassnera.

Výstava s názvom Alchýmia bude pre verejnosť prístupná od pondelka 10. júna do štvrtka 4. júla.

O Š Č A D N I C A - V parku oščadnického kaštieľa sa uskutoční od pondelka do piatka druhý ročník obnoveného sochárskeho sympózia Premeny. Zúčastni sa na ňom dvaja sochári - Ryszard Kwak z Poľska a Jaroslav Gaňa zo Slovenska. Obaja autori sa vo svojej tvorbe venujú voľnej kamennej komornej a monumentálnej plastike. Oproti vlaňajšiemu sympóziu zmena nastala i v materiálovom vymedzení, v minulosti autormi ľubovoľne zvolený prírodný materiál je tento-krát nahradený pieskovcom. Kamenné plastiky vytvorené počas druhého ročníka sympózia nájdu svoje stále miesto v exteriéri obce Oščadnica.

Organizátormi podujatia sú Kysucká galéria Čadca, Obecný úrad Oščadnica, Galeria Bielska BWA Bielsko-Biaa.

M A R T I N - Slávnostné odhalenie plakety Európa nostra 2001 - Ceny ktorú udelila Federácia nevládnych a neziskových pamiatkových organizácií v Haagu za komplexnú architektonickú rekonštrukciu budovy Slovenskej sporiteľne v Martine, sa uskutoční o 13.00 h v Slovenskej sporiteľni v Martine.

P R E Š O V - Jarný salón, členskú výstavu výtvarného spolku KOPA slávnostne otvoria o 16.00 h v AG Gallery v Prešove.

Výstava potrvá do 30. augusta.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 4. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 6. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 7. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 8. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 9. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 10. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 12 063
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 566
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 7 599
 4. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 229
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 898
 6. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 696
 7. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 364
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 314
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 606
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 3 170

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Jeden za všetkých, všetci za jedného. Čo má Kaliňák s tromi mušketiermi

Dom, v ktorom býva minister vnútra Robert Kaliňák, je pomenovaný podľa Aramisa z Troch mušketierov. Susedmi sú Athos a Porthos.

PRIMÁR

S vekom lekára môže stúpať aj počet úmrtí pacientov

Lekárom nad šesťdesiat úmrtnosť pacientov stúpla.

Neprehliadnite tiež

Autá tajnej služby videla celá ulica. Ako sledovali Kováča mladšieho

Ústavný súd má necelé dva týždne na to, aby rozhodol o osude Mečiarových amnestií. Ak ich zruší, pred súd sa postaví aj bývalý šéf SIS Ivan Lexa.

EU Observer: ruskí špióni verbujú aj Slovákov

Spôsob, akým sa kluby ruských bojových umení rozrastajú po Európe, nie je podľa analytikov prirodzený.

Najskôr partneri, potom nepriatelia na život a na smrť. Príbeh Sýkorovej vraždy

Zlikvidovať mafiána Miroslava Sýkoru mala podľa kľúčového svedka záujem aj Slovenská informačná služba.

Rozvody na dohodu a ústupky homosexuálom Žitňanskej stopla SNS

Ministerka zatiaľ nepovedala, či sa agendu pokúsi pretlačiť aj napriek odporu jednej z koaličných strán. Poslanci chcú pri ťažkých témach radšej status quo.