Účasť vojakov armády SR v operáciách na podporu mieru

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovensko vyšle do Afganistanu ženijnú jednotku. Rozhodnutie vlády, o ktoré požiadala americká strana, potvrdila na svojom ...

Bratislava 19. júna (TASR) - Slovensko vyšle do Afganistanu ženijnú jednotku. Rozhodnutie vlády, o ktoré požiadala americká strana, potvrdila na svojom zasadnutí aj NR SR. Dočasné vyslanie vojakov bude stáť 80 až 100 miliónov korún, ktoré uhradí Ministerstvo obrany SR z vlastného rozpočtu.

SR sa od svojho vzniku v roku 1993 aktívne podieľa na politických a vojenských opatreniach medzinárodného spoločenstva pri hľadaní mierového východiska z konfliktnej situácie v rozličných častiach sveta. V tejto súvislosti TASR vydáva prehľad účasti vojakov Armády SR na misiách rôzneho charakteru. I. Misie, v ktorých bolo ukončené pôsobenie príslušníkov Armády SR: 1. Mierové misie OSN Misie OSN UNPROFOR a UNTAES v bývalej Juhoslávii (1996 - 1998)

máj 1993 - Začal pôsobiť v misii UNPROFOR ženijný prápor mierových síl Armády SR v počte 606 osôb s viac ako 400 kusmi techniky. Prápor zabezpečoval ženijnú podporu medzinárodným jednotkám vo všetkých sektoroch misie na území Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Medzi hlavné úlohy práporu patrilo odmínovanie, oprava komunikácií, stavba a obnova mostov, výstavba táborov a kontrolných bodov.

január 1996 - Po skončení mandátu misie UNPROFOR v januári 1996 na území Bosny a Hercegoviny sa ženijný prápor presunul do misie UNTAES na území východného Slavónska, kde pokračoval v plnení rovnakých úloh ako v misii UNPROFOR a bol poslednou jednotkou, ktorá opúšťala 26. februára 1998 priestor misie. 2. Pozorovateľské misie OSN

Pozorovateľská misia UNAVEM I (1989 - 1991), II (1991-1995), III (1995 - 1997), MONUA (1997 - 1999).

rok 1993 - 1999 - V pozorovateľských misiách OSN UNAVEM I, II a III v Angole, na ktoré nadviazala MONUA, pôsobili od roku 1993 traja až piati príslušníci Armády SR. Misia bola ukončená v marci 1999. Vo všetkých pozorovateľských misiách v Angole pôsobilo celkovo 36 príslušníkov Armády SR. 3. Operácie NATO na podporu mieru - Misia AFOR (1999)

1. júna - 31. augusta 1999 - NR SR schválila vyslanie ženijnej jednotky Armády SR v počte 40 príslušníkov do humanitnej podpornej operácie NATO v Albánsku pod názvom Allied Harbour (Spojenecký prístav) v Albánsku. Jednotka sa presunula do priestoru operácie 15. júla 1999 a plnila úlohy v prospech síl AFOR v rámci belgického kontingentu. K hlavným úlohám jednotky patrila výstavba a údržba táborov a opravy hlavných zásobovacích ciest. Od 7. augusta 1999 prešla jednotka Armády SR do podriadenosti talianskeho kontingentu. Velenie NATO ukončilo humanitnú operáciu AFOR k 31. augustu 1999 a tým i jednotka Armády SR ukončila svoje pôsobenie v Albánsku. Jednotky, ktoré po tomto termíne zostali pôsobiť na území Albánskej republiky, boli zaradené do podriadenosti veliteľstva síl KFOR. Ženijná jednotka Armády SR v misii AFOR bola historicky prvou organickou jednotkou našej armády pôsobiacou v operácii na podporu mieru pod vedením NATO.

4. Misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe - Overovateľská misia OBSE v Kosove (1998 - do súčasnosti )

december 1998 - Úlohou overovateľskej misie OBSE v Kosove bolo overovať dodržiavanie rezolúcie BR OSN číslo 1199. NR SR vyslovila súhlas s vyslaním príslušníkov Armády SR do tejto misie 16. decembra 1998. V misii pôsobili v roku 1999 štyria príslušníci Armády SR a v roku 2000 dvaja príslušníci Armády SR.

II. Súčasné misie 1. Mierové misie OSN - Misia OSN UNDOF na Golanských výšinách (pôsobí od roku 1974)

máj 1998 - 2002 - V misii OSN UNDOF začala od mája 1998 pôsobiť jednotka Armády SR v počte 35 príslušníkov v zostave práporu mierových síl Rakúska, ktorá bola na základe ponuky rakúskych orgánov so súhlasom NR SR zo dňa 16. decembra 1998 rozšírená pri striedaní v máji 1999 na rotu v počte 93 príslušníkov a v novembri 2000 zvýšený počet na 95 príslušníkov. Spoločné pôsobenie s mierovými silami Rakúska je v súlade s regionálnou iniciatívou spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru - CENCOOP. Úlohou roty je vykonávať nepretržité pozorovanie na siedmich stanovištiach s dôrazom na vykonávanie pešieho a motorizovaného hliadkovania. Na veliteľstve práporu pôsobia traja príslušníci Armády SR.

- Misia OSN UNMEE v Eritrei a Etiópii (pôsobí od roku 2000)

rok 2000 - 2002 - Na základe rozhodnutia vlády SR č. 769/2000 zo dňa 27.9.2000 a uznesenia NR SR č. 1121 zo dňa 31.10. 2000 bola vyslaná slovenská ženijná jednotka Armády SR v počte 157 príslušníkov, z toho štyria príslušníci sú zaradení do veliteľstva misie. Presun jednotky bol vykonaný letecky dvoma letmi 26.12.2000 a 5.1.2001. Technika a materiál bol presunutý kombinovaným spôsobom vlakom a trajektom. Jednotka začala plniť odborné úlohy dňa 12.1.2001. Hlavné úlohy ženijnej jednotky sú odmínovanie, úprava terénu, ciest a opravy mostov.

- Misia OSN UNFICYP na Cypre (začala pôsobiť od roku 1964)

rok 2001 - Významným prvkom účasti slovenskej strany v misii OSN UNFYCIP na Cypre je skutočnosť, že SR prvýkrát v histórii prevzala velenie v jednom z troch sektorov misie. Cieľom misie je zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami na ostrove. V mierovej misii UNFICYP pôsobí 280 príslušníkov Armády SR. Ich úlohou je pozorovanie a kontrola režimu vstupu do nárazníkovej zóny a kontrola nad pokojným priebehom demonštrácií.

- Misia OSN UNTAET vo Východnom Timore (pôsobí od roku 1999)

rok 2001 - 2002 - Na základe Mandátu Generálneho tajomníka OSN č. DPKO/ MILAD/200149 zo dňa 15.2. 2001 vláda SR vo svojom uznesení č. 435 zo 157. schôdze vlády SR zo dňa 16.5. 2001 rozhodla o účasti Armády SR na mierovej misii vo Východnom Timore - UNTAET. Ministerstvo obrany SR už zahájilo potrebné kroky na splnenie úlohy - vyslanie personálu poľnej nemocnice do Východného Timoru do 30.6. 2001. Bol vykonaný širší výber uchádzačov o misiu predovšetkým v kategórii profesionálnych vojakov ako aj občianskych zamestnancov vojenských nemocníc. Chýbajúci personál bol vyžiadaný prostredníctvom okresných vojenských správ a to predovšetkým z osôb, ktorí sú v databanke záujemcov o mierové misie Armády SR. Od 30.5. 2001 prebiehal výcvik jednotky vo Výcvikovej základni mierových síl OSN v Nitre. Nasadenie našej jednotky vo Východnom Timore sa predpokladá na obdobie 2 rokov, čiastočné striedanie osôb sa predpokladá každých 6 mesiacov. V závere roka 2001 sa uskutočnil ďalší výber kandidátov do misie. 2. Pozorovateľské misie OSN - Pozorovateľská misia UNTSO (pôsobí od roku 1948)

rok 1998 - Na základe rozhodnutia NR SR z 1. júla 1998 pôsobia v mierovej misii UNTSO na Blízkom východe od augusta 1998 dvaja príslušníci Armády SR ako pozorovatelia OSN. Boli zaradení do tímu v Damasku (Sýria) a od marca 1999 pôsobia v Libanone. Ich úlohou je vykonávať inšpekcie podľa dohody z roku 1974 o prímerí na Blízkom východe.

- Pozorovateľská misia UNAMSIL v Sierraleonskej republike (pôsobí od roku 1999)

rok 1999 - V súlade s uznesením NR SR z 20. marca 1997 boli 7. augusta 1999 do misie UNAMSIL vyslaní dvaja príslušníci Armády SR, ktorí pôsobia v rámci 70-členného medzinárodného kontingentu vojenských pozorovateľov OSN. Úlohou misie je vykonávať dohľad nad dodržiavaním mierovej dohody medzi Zjednoteným revolučným frontom a vládou Sierraleonskej republiky.

3. Strážne misie OSN - Strážna misia UNGCI v Iraku (od roku 1991)

rok 1991 (najskôr v rámci ČSFR) - Strážna misia OSN UNGCI bola zriadená na základe memoranda o porozumení medzi OSN a vládou Iraku na ochranu pracovníkov humanitárnych organizácii a pre vytvorenie bezpečnosti Kurdov a Šiítov. V misii v súčasnosti pôsobí 8 príslušníkov Armády SR.

4. Operácie NATO na podporu mieru - Operácia NATO SFOR v Bosne a Hercegovine (pôsobí od roku 1996)

rok 1997 - SR sa na základe súhlasu NR SR z 10. decembra 1997 zaradila do spoločenstva 38 krajín, ktoré prispievajú k hľadaniu mierového východiska zo situácie v Republike Bosny a Hercegoviny. V štábnych štruktúrach SFOR pôsobí od 26. augusta 1998 osem dôstojníkov Armády SR, traja v ženijnej oblasti, jeden lekár, jeden operátor a traja v oblasti civilno-vojenskej spolupráce. Úlohou SFOR je zabezpečiť implementáciu politických a vojenských aspektov Daytonskej mierovej dohody.

- Misia KFOR v provincii v Republike Srbsko a Čierna Hora - Kosovo

rok 2001 - Uznesením NR SR č. 1664 zo 17. októbra 2001 vyslovila Národná rada Slovenskej republiky súhlas s vyslaním jednotky Armády Slovenskej republiky do spoločného česko-slovenského práporu v rámci síl KFOR v počte 100 profesionálnych vojakov. Na vytvorenie tejto spoločnej jednotky boli spracované a podpísané rozhodujúce dokumenty "Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o vytvorení a pôsobení spoločnej česko-slovenskej jednotky v operácii JOINT GUARDIAN (KFOR)" dňa 18.10.2001, "Technická dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o účasti Armády SR a Armády ČR v spoločnej česko-slovenskej jednotke v operácií JOINT GUARDIAN (KFOR)" dňa 30.10.2001 a Smernica pre plnenie úloh spoločnou česko-slovenskou jednotkou dňa 30.10.2001. Cieľom operácie NATO pod názvom JOINT GUARDIAN (Spoločný strážca) uskutočnenej na základe rezolúcie BR OSN č. 1244 z júna 1999, je zabezpečiť realizáciu mierového procesu. Ide o sily na vynútenie mieru, čo je kvalitatívne vyššia úroveň právomoci, ako boli predchádzajúce misie OSN na udržanie mieru. Príslušníci Armády SR pôsobia v spoločnej jednotke od februára a marca 2002. Príslušníci obidvoch častí práporu sú vybavení výzbrojou a bojovou technikou domácej proveniencie. Operačný priestor práporu má teraz 435 km2 a jeho súčasťou je približne 90 km administratívnej hranice medzi provinciou Kosovo a republikou Srbsko a Čierna Hora.

5. Monitorovacia misia EÚ na území bývalej Juhoslávie - Monitorovacia misia EUMM

rok 1993 - SR sa zúčastňuje na monitorovacej misii EÚ v bývalej Juhoslávii na základe uznesenia vlády SR číslo 45 z 19. januára 1993. Rada Európskej únie na svojom zasadaní 22. decembra 2000 schválila dokument o monitorovacej misii Európskej únie, ktorým zmenila doterajšiu monitorovaciu misiu ECMM (European Community Monitoring Mission) na EUMM (European Union Monitoring Mission). Prijatím uvedeného dokumentu sa od 1. januára 2001 misia EUMM stala nástrojom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie v oblasti západného Balkánu. V súčasnej dobe v misii pracuje 120 zahraničných pozorovateľov a 75 miestnych zamestnancov. Veliteľstvo misie je v Sarajeve a misia pôsobí na území Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Srbska a Čiernej Hory aj v Kosove, Albánska a Macedónska. Slovensko je v misii aktívne zastúpené tromi pozorovateľmi, pričom jeden z nich je príslušníkom Armády SR.

6. Misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe - Pozorovateľská misia OBSE v Gruzínsku (pôsobí od roku 1992) rok 1992 - Pozorovateľská misia OBSE v Gruzínsku bola zriadená v roku 1992. Jej úlohou je vytvárať podmienky na rokovania konfliktných strán, podporovať politické riešenia konfliktu, ako aj budovanie demokratických inštitúcií a dozerať na rešpektovanie ľudských práv. V misii v súčasnosti pôsobí jeden príslušník Armády SR.

- Pozorovateľská misia OBSE v Moldavskej republike (pôsobí od roku 1993)

rok 1993 - Misia OBSE v Moldavskej republike bola zriadená v roku 1993 v súvislosti s urovnaním ozbrojeného konfliktu na jej území. Úlohou misie je vytvárať podmienky na rokovania konfliktných strán, podporovať politické vyriešenie konfliktu a ustálenie pomerov v snahe presadiť suverenitu Moldavskej republiky s primeraným rešpektovaním zvláštností podnesterskej oblasti. Od roku 1998 pôsobí v misii jeden príslušník Armády SR.

Na základe materiálov Ministerstva obrany SR pripravila RDDaMM

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 810
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 540
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 8 010
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 487
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 910
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 662
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 500
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 3 310
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 2 871
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 462

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.

KOMENTÁRE

Na obranu bratislavskej kaviarne

Kaviareň je so svojím dešpektom k spiatočníctvu pre vidiek trvalou výzvou.

BRATISLAVA

Bol priekopník – utečenec. Jeho meno zmizlo z novín aj z histórie

Václav Nedomanský má zo svetových šampionátov deväť medailí.

Neprehliadnite tiež

Štátna poisťovňa odmieta reči o opatreniach na úkor pacienta

VšZP sa chce k tejto téme podrobnejšie vyjadriť na budúci týždeň.

Základný vojenský výcvik má za sebou ďalších 192 vojakov

Vojaci sú pripravení na výkon základných funkcií.

Cirkvi chcú predstaviť vlastný návrh financovania

Predstavitelia kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce sa pravidelne stretávajú, aby diskutovali na rozličné témy.

PÍŠE MÁRIUS KOPCSAY

Drop sa vracia. Domov, na Slovensko

Je to jeden z najzvláštnejších vtákov. A chýbalo len málo, aby na Slovensku celkom vyhynul. Opäť sa mu však u nás začína páčiť. Kúsok od Bratislavy prečkalo zimu asi päťsto impozantných dropov veľkých


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop