Záver komuniké z rokovania 160. schôdze vlády SR

Bratislava 30. mája (TASR) - Do programu boli dodatočne doplnené:

Informácia o priebehu súdneho konania proti Slovenskej republike (Úradu vlády SR) vo veci výberového konania PHARE projektu SR 9808 01 01 "Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup"

Poznámka: materiál sa nezverejňuje (zákon č. 211/2000 Zb.)

x x x x x

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o dani z nehnuteľností.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na riešenie usporiadania majetkových vzťahov na vodnom diele Gabčíkovo.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o prevzatých štátnych zárukách a o stave vymáhania pohľadávok z realizovaných štátnych záruk. Cieľom materiálu je informovať o aktuálnom využívaní štátnych záruk za bankové úvery za rok 2000 a k 30. aprílu 2001 vo vzťahu ku štátnemu rozpočtu. Súčasne sa materiál zaoberá analýzou rozhodujúcich problémov v oblasti vymáhania realizovaných štátnych záruk.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o súčasnom stave finančného, materiálno-technického a odborného personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb, starostlivosti o občanov s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane analýzy možnosti prechodu vybraných zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie na príspevkovú formu hospodárenia.

Vláda SR prerušila rokovanie o materiáli Prehľad štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja s návrhom na redukciu aspoň jedného z nich.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyhlásenie obcí Šaštín Stráže a Krásno nad Kysucou za mestá. Vláda SR zároveň odporučila Národnej rade Slovenskej republiky vyhlásiť obidve obce za mestá podľa ő 22 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2001.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra hospodárstva SR a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR na podpis dohody. Dohoda je v súlade so slovenským právnym poriadkom a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Dohoda vytvorí legislatívny rámec pre rozširovanie spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, umožní lepšiu vzájomnú informovanosť, upevní existujúce pracovné kontakty a návštevnosť.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o leteckej doprave. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky na podpis Dohody.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Portugalskej republiky vedenej predsedom vlády Antóniom Guterresom v Slovenskej republike v dňoch 4. - 6. júna 2001.

Vláda SR prerokovala Návrh na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na siedme zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke. Vláda SR vyjadrila súhlas s vyslaním RNDr. Jozefa Franzena, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL, ako delegáta Slovenskej republiky na siedme zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v dňoch 2. až 13. júla 2001 v Kingstone na Jamajke.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zrušenie splnomocnenca vlády SR pre rokovania o dostavbe Jadrovej elektrárne Mochovce vypracovaný na základe Auditu súladu činností z financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácii v ich pôsobnosti. Vláda SR na základe prerokovaného návrhu ruší s okamžitou platnosťou funkciu splnomocnenca z dôvodu splnenia úloh, pre ktoré bola zriadená.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Dušan Stančiak v. Slovenská republika. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s nepredložením sporu na opätovné posúdenie Veľkej komore Európskeho súdu pre ľudské práva a s vyplatením sumy 80 000,-Sk za nepeňažnú ujmu sťažovateľovi Dušanovi Stančiakovi.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Vladimír Marônek v. Slovenská republika. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s nepredložením sporu na opätovné posúdenie Veľkej komore Európskeho súdu pre ľudské práva a s vyplatením sumy 221.522,50,- Sk za peňažnú škodu sťažovateľovi spolu s akýmikoľvek ďalšími nákladmi na exekučné konanie, ktoré bude sťažovateľ povinný zaplatiť a sumy 20,070,- Sk za náklady a výdavky, ktoré sťažovateľ vynaložil na súdne konanie. Sťažnosť sa týkala toho, že odsudzujúcim rozsudkom vnútroštátnych súdov v spore o ochranu osobnosti došlo k porušeniu práva sťažovateľa na slobodu prejavu garantovaného článkom 10 Dohovoru. Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľovi spravodlivé zadosťučinenie za porušenie tohto práva.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky. Pri prehodnotení úloh Ministerstvo financií vychádzalo z vlastnej iniciatívy. Prehodnotenie zameralo predovšetkým na úlohy už splnené, ktoré nevyžadujú ďalšie sledovanie a vyhodnocovanie prostredníctvom uznesení vlády SR. Týmto sa sleduje zníženie neefektívnej administratívnej práce, pretože pri úlohách, ktoré sú už splnené, ďalšie vyhodnocovanie je len formálneho charakteru.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu vyplývajúcu z bodu B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 886 zo dňa 31. 10. 2000 k návrhu koncepcie prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia. Vláda SR zároveň uložila ministrovi zdravotníctva SR v spolupráci s ministrom spravodlivosti SR, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministerkou financií SR predložiť nový návrh na riešenie tejto úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17/2001 z 10. januára 2001 k 23. mája 2001. Materiál obsahuje odpočet plnenia prioritných úloh vlády SR v oblasti integrácie SR do Európskej únie k 23. mája 2001.

Vláda SR odložila z rokovania materiál Stav záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so Správou o ukončení rokovaní o ďalšej liberalizácii obchodu medzi SR a EÚ so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s návrhom rozhodnutia Asociačnej rady medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane na zmenu Protokolu č.3 (týkajúcu sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami) k Európskej dohode, zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane. Vláda SR vyjadrila súhlas s predbežným vykonávaním protokolu upravujúceho Európsku dohodu o pridružení SR k ES po jeho odsúhlasení Asociačnou radou SR/EÚ. Vyslovením súhlasu sa platná Európska dohoda o pridružení rozšíri o nové koncesie v oblasti obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami v súlade so snažením Slovenskej republiky o vstup do európskych štruktúr.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt Státního peněžního ústavu Investiční banka, Praha, schválený uznesením vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky č. 108 zo dňa 20. februára 1992. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že pôvodné uznesenie vlády ČSFR je v súčasnom období nevykonateľné a zvýšením základného imania banky v roku 1998 a dňa 3. augusta 1999 došlo k zmene akcionárskej štruktúry. Návrh zmeny uznesenia v časti rozdelenie akcií je vypracovaný podľa súčasnej výšky základného imania Investičnej a rozvojovej banky a. s. so sídlom v Bratislave.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky. Objem pridelených finančných prostriedkov predstavuje sumu 10 231 964, - Sk. Realizácia schválených projektov prispeje k rozvíjaniu trilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou, Maďarskou republikou a Rakúskou republikou.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh ďalšieho postupu nakladania s majetkom Hotel FORUM s.r.o. Bratislava.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o výsledku kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných vo IV. štvrťroku 2000, so zameraním na kontrolu úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa riešenia dopadov sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o Projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Národný program pre prijatie acquis communautaire 2001. Ide o tretiu revidovanú verziu kľúčového dokumentu v rámci procesu integrácie SR do EÚ vypracovávanú v súčinnosti a podľa požiadaviek Európskej komisie. Vláda uložila ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy v záujme zabezpečenia plnenia záväzkov Slovenskej republiky v rámci prístupového procesu do Európskej únie plniť krátkodobé a strednodobé priority obsiahnuté v Národnom programe v súlade so stanoveným časovým harmonogramom.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Ročnou správou o výsledku hospodárenia Eximbanky SR za rok 2000.

Vláda SR zároveň uložila guvernérovi Eximbanky SR odôvodniť Ročnú správu o výsledku hospodárenia Eximbanky SR za rok 2000 vo výboroch Národnej rady SR.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2000. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi prezídia FNM SR predložiť návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2000 Národnej rade Slovenskej republiky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o schválení materiálu Medzinárodnej organizácie pre morské dno "Pravidlá pre vyhľadávanie a prieskum polymetalických nodúl (konkrécií) v Oblasti".

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Libanonskej republike v dňoch 2. - 4. apríla 2001 a v Sýrskej arabskej republike v dňoch 4. - 6. apríla 2001.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh ročnej účtovnej uzávierky Fondu národného majetku SR za rok 2000. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi prezídia FNM SR predložiť Návrh ročnej účtovnej uzávierky Fondu národného majetku SR za rok 2000 Národnej rade Slovenskej republiky.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu bodu A.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 367 zo dňa 25. apríla 2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou PUNCH International NV o priamej investícii spoločnosti PUNCH International na Slovensku.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o implementácii ISPA.

Vláda SR prerokovala a schválila s pripomienkami Návrh na financovanie rozvojových projektov STV a SRo.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu súdneho konania proti Slovenskej republike (Úradu vlády SR) vo veci výberového konania PHARE projektu SR 9808 01 01 " Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup."

Poznámka: materiál sa nezverejňuje (zákon č. 211/2000 Zb.)

*mk na

NNNN

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 665
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 10 283
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 398
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 629
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 042
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 974
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 680
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 516
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 254
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 248

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Európa sa hýbe smerom, akým chce Merkelová

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

EKONOMIKA

Bankomaty majú výročia. Takto vyzerali pred 50 rokmi

Prvý bankomat dali do používania v roku 1967 v Londýne.

KOMENTÁRE

Británia sa chce zbaviť Európanov. Môže to vyjsť draho

Vláda predstavila imigračný plán, ktorý je nemilosrdný k prisťahovalcom.

Neprehliadnite tiež

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.

Domov

Cséfalvayová: Vízia, že spojenectvo s Ruskom je cesta pre Slovensko, je nereálna

Ruská geopolitika sa podľa poslankyne zasekla v období studenej vojny.

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.