Záver komuniké z rokovania 226. schôdze vlády SR

Bratislava 26. júna (TASR) - Z programu bolo stiahnuté:

Návrh na podpis Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a Protokolu o ochrane televíznej produkcie k Európskemu dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva.

Informácia o praktickom uplatňovaní zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácia o činnosti Casino Forum - Danube Casinos, a. s. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií.

Do programu bolo dodatočne doplnené:

Návrh na pridelenie finančných prostriedkov na rok 2002 na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Národný dom v Martine určených v roku 2002 na realizáciu projektu GOVNET KASROŠ.

x x x x x

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu zákona o niektorých opatreniach v zahraničnom obchode, o udeľovaní povolenia na dovoz a vývoz tovaru a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Európsky dohovor o výmene reagencií na určovanie krvných skupín, protokol a dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh opatrení na vypracovanie výročných správ a verejných odpočtov jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy (ďalej Návrh opatrení). Výročné správy a verejné odpočty, kontrakty medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, nový manažment vzťahov ústredných orgánov štátnej správy s verejnosťou a niektoré ďalšie opatrenia by mali tvoriť základné kroky k vytvoreniu prehľadnejšieho prostredia a mechanizmu pravidelného a korektného informovania verejnosti najmä o činnosti organizácií a o spôsoboch a efektívnosti využívania verejných prostriedkov. Tieto opatrenia by mali prispievať k eliminácii niektorých negatívnych javov spojených s fungovaním štátnej správy.

Vláda SR prerokovala a schválila Analýzu možností riešenia úpravy rozhodovania na ústredných orgánoch štátnej správy. Z analýzy vyplýva ako hlavný záver úloha vypracovať novelu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a v roku 2003 začať s prácami na nových administratívnoprávnych kódexoch.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh spôsobu privatizácie Slovenských elektrární, a.s.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Podporný úverový program a Mikropôžičkový program s upravenými podmienkami pre poskytovanie týchto finančných podporných mechanizmov. Možnosť prístupu k úverovým a pôžičkovým mechanizmom má podstatný význam pre rozvoj malého a stredného podnikania. Úprava podmienok spočíva v znížení úrokových sadzieb v jednotlivých programoch a v možnosti oproti minulosti operatívne zasiahnuť do výšky úrokových mier, a tým vytvárať výhodnejšie podmienky pre prístup malých a stredných podnikateľov k úverom a pôžičkám.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu znenia článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti, ktorá bola podpísaná 14. októbra 2000. Predložený návrh na zmenu znenia článku 1 umožňuje držiteľom platného pasu Slovenskej republiky a držiteľom platného pasu Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky vstup, výstup alebo tranzit cez územie štátu druhej zmluvnej strany na dobu pobytu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní počas šiestich (6) mesiacov od dátumu vstupu bez víz.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na rekonštrukciu Reduty v Bratislave, sídelnej budovy Slovenskej filharmónie, národnej kultúrnej pamiatky. Cieľom predkladaného návrhu na rekonštrukciu je záchrana národnej kultúrnej pamiatky pred pokračujúcou devastáciou významnej budovy a udržanie prevádzkyschopnosti pre verejné produkcie umeleckej činnosti našej vrcholnej národnej hudobnej inštitúcie.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o vedecko-technickej spolupráci ako zastrešujúci záväzný dokument pre rozvoj dôležitých aktivít v tejto oblasti.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu vyplývajúcu z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 v mesiaci máj pod por. č. 1 a uznesenia vlády SR č. 1154 z 12. decembra 2001.

Vláda SR prerokovala a zmenila bod A.4. uznesenia vlády SR č. 446 z 25. apríla 2002 k návrhu na rozdelenie príjmov z privatizácie 49 % podielu majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava. Vláda schválila mechanizmus uvoľňovania prostriedkov podľa bodu A.4, A.5. uznesenia vlády SR č. 446 z 25. apríla 2002.

Vláda SR prerokovala a schválila Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2002. Zároveň uložila vedúcemu Úradu vlády SR v súčinnosti s ministrami zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR. Zároveň ho splnomocnila v odôvodnených prípadoch vykonať operatívne zmeny počas II. polroku v schválenom Zameraní kontrolnej činnosti Úradu vlády SR.

Vláda SR prerokovala a schválila Zameranie kontroly efektívnosti plnenia úloh ÚOŠS a vybraných organizácií Úradom vlády SR na obdobie od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002. Zameranie vychádza z poznatkov z uskutočnených kontrol efektívnosti Jednotkou kontroly efektívnosti a z úloh vyplývajúcich z predchádzajúcej kontrolnej činnosti.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na vyslovenie súhlasu s odplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže a to rekreačného zariadenia Lastovička a chát Važec a Dolina nachádzajúcich sa v katastrálnom území Patince a objektu s pozemkom vo Vrbovciach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Výročnou správou a ročnou účtovnou uzávierkou Fondu detí a mládeže za rok 2001.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2002.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh legislatívneho zámeru návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Cieľom legislatívneho zámeru je vypracovanie návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bude špeciálnou úpravou k Občianskemu zákonníku.

Vláda SR prerokovala a schválila Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 20. 6. 2002. Materiál predstavuje odpočet plnenia Prioritných úloh vlády SR v oblasti integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie k 20. júnu 2002.

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2002, ktoré predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil na piatok 20. septembra 2002 a sobotu 21. septembra 2002. Organizačno-technickú prípravu volieb zabezpečí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ďalšie ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy a obce. Spracovanie výsledkov hlasovania zabezpečí Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na udelenie štátneho vyznamenania.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie Eduarda Matáka z funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky dňom 30. 6. 2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o dividendovej politike štátu vo vzťahu k niektorým čiastočne privatizovaným spoločnostiam.

Vláda SR prerokovala a schválila odvolanie z funkcie generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Slovakia Ivana Čeredejeva a zároveň poverila dočasným riadením TASR zástupcu generálneho riaditeľa TASR Richarda Erdöfyho.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy, riaditeľovi NBÚ, vedúcemu Úradu vlády SR splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch a splnomocnencom vlády za I. a II. štvrťrok 2002. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (ochrana osobnosti a osobných údajov).

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na poskytnutie osobitnej záruky vlády pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. na účely plnenia podmienok Zmluvy o kúpe 87,18% akcií Slovenskej sporiteľne, a.s.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Bardejov, Sv. Jakuba 21, Bardejov na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

Vláda prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Poliklinika Veľké Kapušany, ul. Zoltána Fábryho 20, Veľké Kapušany na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Gynekologicko-pôrodnickej nemocnice, Partizánska 27, Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie Milana Vaškora z funkcie prednostu Okresného úradu v Malackách na základe jeho žiadosti a zároveň schválila návrh na vymenovanie Ing. Dušana Prokopa do tejto funkcie. Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle ő 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (ochrana osobnosti a osobných údajov).

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na pridelenie finančných prostriedkov na rok 2002 na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Národný dom v Martine určených v roku 2002 na realizáciu projektu GOVNET KASROŠ.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu reformy riadenia verejných financií.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch neformálneho stretnutia predsedov vlád krajín V4-Benelux v Trenčíne v dňoch 24.-25.mája 2002.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch 60. zasadnutia Dunajskej komisie.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády Slovenskej republiky pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej v Brandenbursku v dňoch 26. 28. mája 2002.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 615
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 4 044
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 569
 4. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 003
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 713
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 374
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 142
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 093
 9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 693
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 622

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.

BRATISLAVA

Dá sa v Dunaji oficiálne kúpať?

Na Dunaji bolo kedysi nielen legendárne Lido, ale aj lodné kúpaliská.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aj my sme tu. Malé nemocnice sa búria proti Druckerovej sieti urgentov

Prečo nemáme právo na zdravotnú starostlivosť ako všetci, pýta sa zástupkyňa riaditeľa nemocnice vo Veľkom Krtíši.

Domov

Pripomeňte si vstup vojsk Varšavskej zmluvy na fotografiách

Pred 49 rokmi vtrhli na územie vtedajšieho Československa vojská Varšavskej zmluvy.

Domov

Polovojenská organizácia pýta peniaze na domobranu, končia na súkromnom účte

Výzvou na posielanie finančných príspevkov sa už zaoberá polícia. Slovenskí branci tvrdia, že ide o dobrovoľné dary

Domov

Nepovalím si vlastnú vládu, odkazuje Fico vo videu Sulíkovi

Podľa šéfa SaS Richarda Sulíka sú v súčasnosti jediným riešením predčasné voľby.